Lamentations 2:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]qū-mîק֣וּמִי ׀AriseVerb
7442 [e]rōn-nîרֹ֣נִּיcry outVerb
  [ḇal-la-yil[בַלַּיִל -  
  ḵ]כ] -  
3915 [e](ḇal-lay-lāh,(בַלַּ֗יְלָהin the nightNoun
  q)ק) -  
7218 [e]lə-rōšלְרֹאשׁ֙At the beginningNoun
821 [e]’aš-mu-rō-wṯ,אַשְׁמֻר֔וֹתof the watchesNoun
8210 [e]šip̄-ḵîשִׁפְכִ֤יpour outVerb
4325 [e]ḵam-ma-yimכַמַּ֙יִם֙like waterNoun
3820 [e]lib-bêḵ,לִבֵּ֔ךְyour heartNoun
5227 [e]nō-ḵaḥנֹ֖כַחbeforeAdv
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יthe faceNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāy;אֲדֹנָ֑יof the LordNoun
5375 [e]śə-’îשְׂאִ֧יlift upVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֣יוtowardPrep
3709 [e]kap-pa-yiḵ,כַּפַּ֗יִךְyour handsNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֙פֶשׁ֙the lifeNoun
5768 [e]‘ō-w-lā-la-yiḵ,עֽוֹלָלַ֔יִךְof your young childrenNoun
5848 [e]hā-‘ă-ṭū-p̄îmהָעֲטוּפִ֥יםthat faintVerb
7458 [e]bə-rā-‘āḇבְּרָעָ֖בfor hungerNoun
7218 [e]bə-rōšבְּרֹ֥אשׁAt the headNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
2351 [e]ḥū-ṣō-wṯ.חוּצֽוֹת׃streetNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ק֣וּמִי ׀ רֹ֣נִּי [בַלַּיִל כ] (בַלַּ֗יְלָה ק) לְרֹאשׁ֙ אַשְׁמֻרֹ֔ות שִׁפְכִ֤י כַמַּ֙יִם֙ לִבֵּ֔ךְ נֹ֖כַח פְּנֵ֣י אֲדֹנָ֑י שְׂאִ֧י אֵלָ֣יו כַּפַּ֗יִךְ עַל־נֶ֙פֶשׁ֙ עֹֽולָלַ֔יִךְ הָעֲטוּפִ֥ים בְּרָעָ֖ב בְּרֹ֥אשׁ כָּל־חוּצֹֽות׃ ס

איכה 2:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קומי ׀ רני [בליל כ] (בלילה ק) לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על־נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל־חוצות׃ ס

Links
Lamentations 2:19Lamentations 2:19 Text AnalysisLamentations 2:19 InterlinearLamentations 2:19 MultilingualLamentations 2:19 TSKLamentations 2:19 Cross ReferencesLamentations 2:19 Bible HubLamentations 2:19 Biblia ParalelaLamentations 2:19 Chinese BibleLamentations 2:19 French BibleLamentations 2:19 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:18
Top of Page
Top of Page