Lamentations 4:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7797 [e]śî-śîשִׂ֤ישִׂיRejoiceVerb
8056 [e]wə-śim-ḥîוְשִׂמְחִי֙and gladAdj
1323 [e]baṯ-בַּת־O daughterNoun
123 [e]’ĕ-ḏō-wm,אֱד֔וֹםof EdomNoun
  [yō-wō-šaḇ-tî[יֹושַׁבְתִּי -  
  ḵ]כ] -  
3427 [e](yō-wō-še-ḇeṯ(יֹושֶׁ֖בֶתthat dwellVerb
  q)ק) -  
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
5780 [e]‘ūṣ;ע֑וּץof UzNoun
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
5921 [e]‘ā-la-yiḵעָלַ֙יִךְ֙toPrep
5674 [e]ta-‘ă-ḇār-תַּעֲבָר־shall pass throughVerb
3563 [e]kō-ws,כּ֔וֹסthe cupNoun
7937 [e]tiš-kə-rîתִּשְׁכְּרִ֖יyou shall be drunkenVerb
6168 [e]wə-ṯiṯ-‘ā-rî.וְתִתְעָרִֽי׃and shall make yourself nakedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 4:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִׂ֤ישִׂי וְשִׂמְחִי֙ בַּת־אֱדֹ֔ום [יֹושַׁבְתִּי כ] (יֹושֶׁ֖בֶת ק) בְּאֶ֣רֶץ ע֑וּץ גַּם־עָלַ֙יִךְ֙ תַּעֲבָר־כֹּ֔וס תִּשְׁכְּרִ֖י וְתִתְעָרִֽי׃ ס

איכה 4:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שישי ושמחי בת־אדום [יושבתי כ] (יושבת ק) בארץ עוץ גם־עליך תעבר־כוס תשכרי ותתערי׃ ס

Links
Lamentations 4:21Lamentations 4:21 Text AnalysisLamentations 4:21 InterlinearLamentations 4:21 MultilingualLamentations 4:21 TSKLamentations 4:21 Cross ReferencesLamentations 4:21 Bible HubLamentations 4:21 Biblia ParalelaLamentations 4:21 Chinese BibleLamentations 4:21 French BibleLamentations 4:21 German Bible

Bible Hub
Lamentations 4:20
Top of Page
Top of Page