Leviticus 24:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5344 [e]wə-nō-qêḇוְנֹקֵ֤בAnd he who blasphemesVerb
8034 [e]šêm-שֵׁם־the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
4191 [e]mō-wṯמ֣וֹתhe shall surelyVerb
4191 [e]yū-māṯ,יוּמָ֔תbe put to deathVerb
7275 [e]rā-ḡō-wmרָג֥וֹםshall certainlyVerb
7275 [e]yir-gə-mū-יִרְגְּמוּ־stoneVerb
  ḇōwב֖וֹunto himPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh;הָעֵדָ֑הthe congregationNoun
1616 [e]kag-gêrכַּגֵּר֙as well the strangerNoun
249 [e]kā-’ez-rāḥ,כָּֽאֶזְרָ֔חas well as the nativeNoun
5344 [e]bə-nā-qə-ḇōw-בְּנָקְבוֹ־when he blasphemesVerb
8034 [e]šêmשֵׁ֖םthe NameNoun
4191 [e]yū-māṯ.יוּמָֽת׃he shall be put to deathVerb
Hebrew Texts
ויקרא 24:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנֹקֵ֤ב שֵׁם־יְהוָה֙ מֹ֣ות יוּמָ֔ת רָגֹ֥ום יִרְגְּמוּ־בֹ֖ו כָּל־הָעֵדָ֑ה כַּגֵּר֙ כָּֽאֶזְרָ֔ח בְּנָקְבֹו־שֵׁ֖ם יוּמָֽת׃

ויקרא 24:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונקב שם־יהוה מות יומת רגום ירגמו־בו כל־העדה כגר כאזרח בנקבו־שם יומת׃

Links
Leviticus 24:16Leviticus 24:16 Text AnalysisLeviticus 24:16 InterlinearLeviticus 24:16 MultilingualLeviticus 24:16 TSKLeviticus 24:16 Cross ReferencesLeviticus 24:16 Bible HubLeviticus 24:16 Biblia ParalelaLeviticus 24:16 Chinese BibleLeviticus 24:16 French BibleLeviticus 24:16 German Bible

Bible Hub
Leviticus 24:15
Top of Page
Top of Page