Nehemiah 4:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wā-’ê-reוָאֵ֣רֶאAnd I lookedVerb
6965 [e]wā-’ā-qūm,וָאָק֗וּםand rose upVerb
559 [e]wā-’ō-marוָאֹמַ֞רand saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2715 [e]ha-ḥō-rîmהַחֹרִ֤יםthe noblesNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
5461 [e]has-sə-ḡā-nîmהַסְּגָנִים֙the rulersNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
3499 [e]ye-ṯerיֶ֣תֶרthe restNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םof the peopleNoun
408 [e]’al-אַל־Be notAdv
3372 [e]tî-rə-’ūתִּֽירְא֖וּdo you afraidVerb
6440 [e]mip-pə-nê-hem;מִפְּנֵיהֶ֑םofNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֞יthe LordNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּד֤וֹל[which is] greatAdj
3372 [e]wə-han-nō-w-rāוְהַנּוֹרָא֙and terribleVerb
2142 [e]zə-ḵō-rū,זְכֹ֔רוּrememberVerb
3898 [e]wə-hil-lā-ḥă-mū,וְהִֽלָּחֲמ֗וּand fightVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
251 [e]’ă-ḥê-ḵemאֲחֵיכֶם֙your brothersNoun
1121 [e]bə-nê-ḵemבְּנֵיכֶ֣םyour sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯê-ḵem,וּבְנֹתֵיכֶ֔םand your daughersNoun
802 [e]nə-šê-ḵemנְשֵׁיכֶ֖םyour wivesNoun
1004 [e]ū-ḇāt-tê-ḵem.וּבָתֵּיכֶֽם׃and your housesNoun
  פ -  
Hebrew Texts
נחמיה 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֵ֣רֶא וָאָק֗וּם וָאֹמַ֞ר אֶל־הַחֹרִ֤ים וְאֶל־הַסְּגָנִים֙ וְאֶל־יֶ֣תֶר הָעָ֔ם אַל־תִּֽירְא֖וּ מִפְּנֵיהֶ֑ם אֶת־אֲדֹנָ֞י הַגָּדֹ֤ול וְהַנֹּורָא֙ זְכֹ֔רוּ וְהִֽלָּחֲמ֗וּ עַל־אֲחֵיכֶם֙ בְּנֵיכֶ֣ם וּבְנֹתֵיכֶ֔ם נְשֵׁיכֶ֖ם וּבָתֵּיכֶֽם׃ פ

נחמיה 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וארא ואקום ואמר אל־החרים ואל־הסגנים ואל־יתר העם אל־תיראו מפניהם את־אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על־אחיכם בניכם ובנתיכם נשיכם ובתיכם׃ פ

Links
Nehemiah 4:14Nehemiah 4:14 Text AnalysisNehemiah 4:14 InterlinearNehemiah 4:14 MultilingualNehemiah 4:14 TSKNehemiah 4:14 Cross ReferencesNehemiah 4:14 Bible HubNehemiah 4:14 Biblia ParalelaNehemiah 4:14 Chinese BibleNehemiah 4:14 French BibleNehemiah 4:14 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 4:13
Top of Page
Top of Page