Nehemiah 4:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יBut it came to passVerb
834 [e]ḵa-’ă-šerכַאֲשֶׁ֣רwhenPrt
8085 [e]šā-ma‘שָׁמַ֣עheardVerb
5571 [e]san-ḇal-laṭסַנְבַלַּ֡ט[that] SanballatNoun
2900 [e]wə-ṭō-w-ḇî-yāhוְ֠טוֹבִיָּהand TobiahNoun
6163 [e]wə-hā-‘ar-ḇîmוְהָעַרְבִ֨יםand the ArabiansAdj
5984 [e]wə-hā-‘am-mō-nîmוְהָעַמֹּנִ֜יםand the AmmonitesAdj
796 [e]wə-hā-’aš-dō-w-ḏîm,וְהָאַשְׁדּוֹדִ֗יםthat the AshdoditesAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־ - Conj
5927 [e]‘ā-lə-ṯāhעָלְתָ֤הwentVerb
724 [e]’ă-rū-ḵāhאֲרוּכָה֙that the repairNoun
2346 [e]lə-ḥō-mō-wṯלְחֹמ֣וֹתof the wallsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
2490 [e]hê-ḥêl-lūהֵחֵ֥לּוּbeganVerb
6555 [e]hap-pə-ru-ṣîmהַפְּרֻצִ֖יםthe breachesVerb
5640 [e]lə-his-sā-ṯêm;לְהִסָּתֵ֑םto be closedVerb
2734 [e]way-yi-ḥarוַיִּ֥חַרand angryVerb
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
3966 [e]mə-’ōḏ.מְאֹֽד׃then they were veryAdj
Hebrew Texts
נחמיה 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י כַאֲשֶׁ֣ר שָׁמַ֣ע סַנְבַלַּ֡ט וְ֠טֹובִיָּה וְהָעַרְבִ֨ים וְהָעַמֹּנִ֜ים וְהָאַשְׁדֹּודִ֗ים כִּֽי־עָלְתָ֤ה אֲרוּכָה֙ לְחֹמֹ֣ות יְרוּשָׁלִַ֔ם כִּי־הֵחֵ֥לּוּ הַפְּרֻצִ֖ים לְהִסָּתֵ֑ם וַיִּ֥חַר לָהֶ֖ם מְאֹֽד׃

נחמיה 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כאשר שמע סנבלט וטוביה והערבים והעמנים והאשדודים כי־עלתה ארוכה לחמות ירושלם כי־החלו הפרצים להסתם ויחר להם מאד׃

Links
Nehemiah 4:7Nehemiah 4:7 Text AnalysisNehemiah 4:7 InterlinearNehemiah 4:7 MultilingualNehemiah 4:7 TSKNehemiah 4:7 Cross ReferencesNehemiah 4:7 Bible HubNehemiah 4:7 Biblia ParalelaNehemiah 4:7 Chinese BibleNehemiah 4:7 French BibleNehemiah 4:7 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 4:6
Top of Page
Top of Page