Nehemiah 6:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3789 [e]kā-ṯūḇכָּת֣וּבIn it was writtenVerb
  bāh,בָּ֗הּinPrep
1471 [e]bag-gō-w-yimבַּגּוֹיִ֤םamong the nationsNoun
8085 [e]niš-mā‘נִשְׁמָע֙It is reportedVerb
1654 [e]wə-ḡaš-mūוְגַשְׁמ֣וּand GashmuNoun
559 [e]’ō-mêr,אֹמֵ֔רsaidVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֤הyouPro
3064 [e]wə-hay-yə-hū-ḏîmוְהַיְּהוּדִים֙[it that] and the JewsNoun
2803 [e]ḥō-šə-ḇîmחֹשְׁבִ֣יםthinkVerb
4775 [e]lim-rō-wḏ,לִמְר֔וֹדto rebelVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
3651 [e]kênכֵּ֛ןthat causeAdj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyouPro
1129 [e]ḇō-w-nehבוֹנֶ֖הbuildVerb
2346 [e]ha-ḥō-w-māh;הַחוֹמָ֑הthe wallNoun
859 [e]wə-’at-tāh,וְאַתָּ֗הthat youPro
1933 [e]hō-wehהֹוֶ֤הmay beVerb
  lā-hemלָהֶם֙to themPrep
4428 [e]lə-me-leḵ,לְמֶ֔לֶךְkingNoun
1697 [e]kad-də-ḇā-rîmכַּדְּבָרִ֖יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-leh.הָאֵֽלֶּה׃according to thesePro
Hebrew Texts
נחמיה 6:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּת֣וּב בָּ֗הּ בַּגֹּויִ֤ם נִשְׁמָע֙ וְגַשְׁמ֣וּ אֹמֵ֔ר אַתָּ֤ה וְהַיְּהוּדִים֙ חֹשְׁבִ֣ים לִמְרֹ֔וד עַל־כֵּ֛ן אַתָּ֥ה בֹונֶ֖ה הַחֹומָ֑ה וְאַתָּ֗ה הֹוֶ֤ה לָהֶם֙ לְמֶ֔לֶךְ כַּדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

נחמיה 6:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כתוב בה בגוים נשמע וגשמו אמר אתה והיהודים חשבים למרוד על־כן אתה בונה החומה ואתה הוה להם למלך כדברים האלה׃

Links
Nehemiah 6:6Nehemiah 6:6 Text AnalysisNehemiah 6:6 InterlinearNehemiah 6:6 MultilingualNehemiah 6:6 TSKNehemiah 6:6 Cross ReferencesNehemiah 6:6 Bible HubNehemiah 6:6 Biblia ParalelaNehemiah 6:6 Chinese BibleNehemiah 6:6 French BibleNehemiah 6:6 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:5
Top of Page
Top of Page