Nehemiah 9:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הNowAdv
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱ֠לֹהֵינוּour GodNoun
410 [e]hā-’êlהָאֵ֨לthe GodNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּד֜וֹלgreatAdj
1368 [e]hag-gib-bō-wrהַגִּבּ֣וֹרthe mightyAdj
3372 [e]wə-han-nō-w-rāוְהַנּוֹרָא֮and the terribleVerb
8104 [e]šō-w-mêrשׁוֹמֵ֣רwho keepVerb
1285 [e]hab-bə-rîṯהַבְּרִ֣יתcovenantNoun
2617 [e]wə-ha-ḥe-seḏוְהַחֶסֶד֒and covenant loyaltyNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
4591 [e]yim-‘aṭיִמְעַ֣טdo let seem littleVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְפָנֶ֡יךָbeforeNoun
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8513 [e]hat-tə-lā-’āhהַתְּלָאָ֣הthe trouble youNoun
834 [e]’ă-šer-אֲֽשֶׁר־thatPrt
4672 [e]mə-ṣā-’aṯ-nūמְ֠צָאַתְנוּhas come onVerb
4428 [e]lim-lā-ḵê-nūלִמְלָכֵ֨ינוּour kingsNoun
8269 [e]lə-śā-rê-nūלְשָׂרֵ֧ינוּon our princesNoun
3548 [e]ū-lə-ḵō-hă-nê-nūוּלְכֹהֲנֵ֛ינוּand on our priestsNoun
5030 [e]wə-lin-ḇî-’ê-nūוְלִנְבִיאֵ֥נוּand on our prophetsNoun
1 [e]wə-la-’ă-ḇō-ṯê-nūוְלַאֲבֹתֵ֖ינוּand on our fathersNoun
3605 [e]ū-lə-ḵāl-וּלְכָל־and on allNoun
5971 [e]‘am-me-ḵā;עַמֶּ֑ךָYour peopleNoun
3117 [e]mî-mêמִימֵי֙From the daysNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֔וּרof AssyriaNoun
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֥וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
נחמיה 9:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֣ה אֱ֠לֹהֵינוּ הָאֵ֨ל הַגָּדֹ֜ול הַגִּבֹּ֣ור וְהַנֹּורָא֮ שֹׁומֵ֣ר הַבְּרִ֣ית וְהַחֶסֶד֒ אַל־יִמְעַ֣ט לְפָנֶ֡יךָ אֵ֣ת כָּל־הַתְּלָאָ֣ה אֲֽשֶׁר־מְ֠צָאַתְנוּ לִמְלָכֵ֨ינוּ לְשָׂרֵ֧ינוּ וּלְכֹהֲנֵ֛ינוּ וְלִנְבִיאֵ֥נוּ וְלַאֲבֹתֵ֖ינוּ וּלְכָל־עַמֶּ֑ךָ מִימֵי֙ מַלְכֵ֣י אַשּׁ֔וּר עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

נחמיה 9:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל־ימעט לפניך את כל־התלאה אשר־מצאתנו למלכינו לשרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו ולכל־עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה׃

Links
Nehemiah 9:32Nehemiah 9:32 Text AnalysisNehemiah 9:32 InterlinearNehemiah 9:32 MultilingualNehemiah 9:32 TSKNehemiah 9:32 Cross ReferencesNehemiah 9:32 Bible HubNehemiah 9:32 Biblia ParalelaNehemiah 9:32 Chinese BibleNehemiah 9:32 French BibleNehemiah 9:32 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:31
Top of Page
Top of Page