Numbers 26:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
446 [e]’ĕ-lî-’āḇ,אֱלִיאָ֔בof EliabNoun
5241 [e]nə-mū-’êlנְמוּאֵ֖לNemuelNoun
1885 [e]wə-ḏā-ṯānוְדָתָ֣ןand DathanNoun
48 [e]wa-’ă-ḇî-rām;וַאֲבִירָ֑םand AbiramNoun
1931 [e]hū-הֽוּא־ThisPro
1885 [e]ḏā-ṯānדָתָ֨ן[is that] DathanNoun
48 [e]wa-’ă-ḇî-rāmוַאֲבִירָ֜םand AbiramNoun
  [qə-rū-’ê[קְרוּאֵי -  
  ḵ]כ] -  
7148 [e](qə-rî-’ê(קְרִיאֵ֣יfamousAdj
  q)ק) -  
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָעֵדָ֗הin the congregationNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhoPrt
5327 [e]hiṣ-ṣūהִצּ֜וּdisputedVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֤הMosesNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַֽל־and againstPrep
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹן֙AaronNoun
5712 [e]ba-‘ă-ḏaṯ-בַּעֲדַת־in the companyNoun
7141 [e]qō-raḥ,קֹ֔רַחof KorahNoun
5327 [e]bə-haṣ-ṣō-ṯāmבְּהַצֹּתָ֖םwhen they disputedVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
במדבר 26:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י אֱלִיאָ֔ב נְמוּאֵ֖ל וְדָתָ֣ן וַאֲבִירָ֑ם הֽוּא־דָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם [קְרוּאֵי כ] (קְרִיאֵ֣י ק) הָעֵדָ֗ה אֲשֶׁ֨ר הִצּ֜וּ עַל־מֹשֶׁ֤ה וְעַֽל־אַהֲרֹן֙ בַּעֲדַת־קֹ֔רַח בְּהַצֹּתָ֖ם עַל־יְהוָֽה׃

במדבר 26:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא־דתן ואבירם [קרואי כ] (קריאי ק) העדה אשר הצו על־משה ועל־אהרן בעדת־קרח בהצתם על־יהוה׃

Links
Numbers 26:9Numbers 26:9 Text AnalysisNumbers 26:9 InterlinearNumbers 26:9 MultilingualNumbers 26:9 TSKNumbers 26:9 Cross ReferencesNumbers 26:9 Bible HubNumbers 26:9 Biblia ParalelaNumbers 26:9 Chinese BibleNumbers 26:9 French BibleNumbers 26:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:8
Top of Page
Top of Page