Numbers 34:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5437 [e]wə-nā-saḇוְנָסַ֣בand shall turnVerb
  lā-ḵemלָכֶם֩to youPrep
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּב֨וּלborderNoun
5045 [e]min-ne-ḡeḇמִנֶּ֜גֶבfrom the southNoun
  lə-ma-‘ă-lêhלְמַעֲלֵ֤הtoPrep
4610 [e]‘aq-rab-bîmעַקְרַבִּים֙the ascentNoun
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָ֣בַרand pass onVerb
6790 [e]ṣi-nāh,צִ֔נָהto ZinNoun
  [wə-hā-yāh[וְהָיָה -  
  ḵ]כ] -  
1961 [e](wə-hā-yū(וְהָיוּ֙thereof shall beVerb
  q)ק) -  
8444 [e]tō-wṣ-’ō-ṯāw,תּֽוֹצְאֹתָ֔יוthe going forthNoun
5045 [e]min-ne-ḡeḇמִנֶּ֖גֶבfrom the southNoun
  lə-qā-ḏêšלְקָדֵ֣שׁtoPrep
6947 [e]bar-nê-a‘;בַּרְנֵ֑עַof Kadesh-barneaNoun
3318 [e]wə-yā-ṣāוְיָצָ֥אand shall go onVerb
  ḥă-ṣar-חֲצַר־ -  
2692 [e]’ad-dārאַדָּ֖רto Hazar-addarNoun
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָבַ֥רand pass onVerb
6111 [e]‘aṣ-mō-nāh.עַצְמֹֽנָה׃to AzmonNoun
Hebrew Texts
במדבר 34:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָסַ֣ב לָכֶם֩ הַגְּב֨וּל מִנֶּ֜גֶב לְמַעֲלֵ֤ה עַקְרַבִּים֙ וְעָ֣בַר צִ֔נָה [וְהָיָה כ] (וְהָיוּ֙ ק) תֹּֽוצְאֹתָ֔יו מִנֶּ֖גֶב לְקָדֵ֣שׁ בַּרְנֵ֑עַ וְיָצָ֥א חֲצַר־אַדָּ֖ר וְעָבַ֥ר עַצְמֹֽנָה׃

במדבר 34:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה [והיה כ] (והיו ק) תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר־אדר ועבר עצמנה׃

Links
Numbers 34:4Numbers 34:4 Text AnalysisNumbers 34:4 InterlinearNumbers 34:4 MultilingualNumbers 34:4 TSKNumbers 34:4 Cross ReferencesNumbers 34:4 Bible HubNumbers 34:4 Biblia ParalelaNumbers 34:4 Chinese BibleNumbers 34:4 French BibleNumbers 34:4 German Bible

Bible Hub
Numbers 34:3
Top of Page
Top of Page