Psalm 20:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֤הNowAdv
3045 [e]yā-ḏa‘-tî,יָדַ֗עְתִּיknowVerb
3588 [e]כִּ֤יthatConj
3467 [e]hō-wō-šî-a‘הוֹשִׁ֥יעַ ׀savesVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
4899 [e]mə-šî-ḥōwמְשִׁ֫יח֥וֹhis anointedNoun
6030 [e]ya-‘ă-nê-hūיַ֭עֲנֵהוּhe will hearVerb
8064 [e]miš-šə-mêמִשְּׁמֵ֣יheaven himNoun
6944 [e]qā-ḏə-šōw;קָדְשׁ֑וֹfrom his holyNoun
1369 [e]biḡ-ḇu-rō-wṯ,בִּ֝גְבֻר֗וֹתstrengthNoun
3468 [e]yê-ša‘יֵ֣שַׁעwith the savingNoun
3225 [e]yə-mî-nōw.יְמִינֽוֹ׃of his right handNoun
Hebrew Texts
תהילים 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַתָּ֤ה יָדַ֗עְתִּי כִּ֤י הֹושִׁ֥יעַ ׀ יְהוָ֗ה מְשִׁ֫יחֹ֥ו יַ֭עֲנֵהוּ מִשְּׁמֵ֣י קָדְשֹׁ֑ו בִּ֝גְבֻרֹ֗ות יֵ֣שַׁע יְמִינֹֽו׃

תהילים 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עתה ידעתי כי הושיע ׀ יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

Links
Psalm 20:6Psalm 20:6 Text AnalysisPsalm 20:6 InterlinearPsalm 20:6 MultilingualPsalm 20:6 TSKPsalm 20:6 Cross ReferencesPsalm 20:6 Bible HubPsalm 20:6 Biblia ParalelaPsalm 20:6 Chinese BiblePsalm 20:6 French BiblePsalm 20:6 German Bible

Bible Hub
Psalm 20:5
Top of Page
Top of Page