Song of Solomon 2:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8384 [e]hat-tə-’ê-nāhהַתְּאֵנָה֙The fig treeNoun
2590 [e]ḥā-nə-ṭāhחָֽנְטָ֣הputs forth herVerb
6291 [e]p̄ag-ge-hā,פַגֶּ֔יהָgreen figsNoun
1612 [e]wə-hag-gə-p̄ā-nîmוְהַגְּפָנִ֥ים ׀and the vinesNoun
5563 [e]sə-mā-ḏarסְמָדַ֖ר[with] the tender grapeNoun
5414 [e]nā-ṯə-nūנָ֣תְנוּgiveVerb
7381 [e]rê-aḥ;רֵ֑יחַ[good] a smellNoun
6965 [e]qū-mîק֥וּמִיAriseVerb
  [lə-ḵî[לְכִי -  
  ḵ]כ] -  
1980 [e](lāḵ(לָ֛ךְcome awayVerb
  q)ק) -  
7474 [e]ra‘-yā-ṯîרַעְיָתִ֥יmy loveNoun
3303 [e]yā-p̄ā-ṯîיָפָתִ֖יmy fair oneAdj
1980 [e]ū-lə-ḵî-וּלְכִי־and comeVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
  sס -  
Hebrew Texts
שיר השירים 2:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַתְּאֵנָה֙ חָֽנְטָ֣ה פַגֶּ֔יהָ וְהַגְּפָנִ֥ים ׀ סְמָדַ֖ר נָ֣תְנוּ רֵ֑יחַ ק֥וּמִי [לְכִי כ] (לָ֛ךְ ק) רַעְיָתִ֥י יָפָתִ֖י וּלְכִי־לָֽךְ׃ ס

שיר השירים 2:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
התאנה חנטה פגיה והגפנים ׀ סמדר נתנו ריח קומי [לכי כ] (לך ק) רעיתי יפתי ולכי־לך׃ ס

Links
Song of Solomon 2:13Song of Solomon 2:13 Text AnalysisSong of Solomon 2:13 InterlinearSong of Solomon 2:13 MultilingualSong of Solomon 2:13 TSKSong of Solomon 2:13 Cross ReferencesSong of Solomon 2:13 Bible HubSong of Solomon 2:13 Biblia ParalelaSong of Solomon 2:13 Chinese BibleSong of Solomon 2:13 French BibleSong of Solomon 2:13 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 2:12
Top of Page
Top of Page