Zechariah 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]‘ō-wḏע֣וֹד ׀yetSubst
7121 [e]qə-rāקְרָ֣אCryVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֤הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַר֙saysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
5750 [e]‘ō-wḏע֛וֹדshall yetSubst
6327 [e]tə-p̄ū-ṣe-nāhתְּפוּצֶ֥ינָהbe spread abroadVerb
5892 [e]‘ā-rayעָרַ֖יMy citiesNoun
2896 [e]miṭ-ṭō-wḇ;מִטּ֑וֹבwith prosperityAdj
5162 [e]wə-ni-ḥamוְנִחַ֨םand comfortVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙shall yetSubst
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןZionNoun
977 [e]ū-ḇā-ḥarוּבָחַ֥רand chooseVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדshall yetSubst
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃JerusalemNoun
  sס -  
Hebrew Texts
זכריה 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹ֣וד ׀ קְרָ֣א לֵאמֹ֗ר כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות עֹ֛וד תְּפוּצֶ֥ינָה עָרַ֖י מִטֹּ֑וב וְנִחַ֨ם יְהוָ֥ה עֹוד֙ אֶת־צִיֹּ֔ון וּבָחַ֥ר עֹ֖וד בִּירוּשָׁלִָֽם׃ ס

זכריה 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עוד ׀ קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות עוד תפוצינה ערי מטוב ונחם יהוה עוד את־ציון ובחר עוד בירושלם׃ ס

Links
Zechariah 1:17Zechariah 1:17 Text AnalysisZechariah 1:17 InterlinearZechariah 1:17 MultilingualZechariah 1:17 TSKZechariah 1:17 Cross ReferencesZechariah 1:17 Bible HubZechariah 1:17 Biblia ParalelaZechariah 1:17 Chinese BibleZechariah 1:17 French BibleZechariah 1:17 German Bible

Bible Hub
Zechariah 1:16
Top of Page
Top of Page