Zephaniah 1:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־norAdv
3701 [e]kas-pāmכַּסְפָּ֨םtheir silverNoun
1571 [e]gam-גַּם־norAdv
2091 [e]zə-hā-ḇāmזְהָבָ֜םtheir goldNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3201 [e]yū-ḵalיוּכַ֣לshall be ableVerb
5337 [e]lə-haṣ-ṣî-lām,לְהַצִּילָ֗םto deliver themVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּיוֹם֙in the dayNoun
5678 [e]‘eḇ-raṯעֶבְרַ֣תwrathNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
784 [e]ū-ḇə-’êšוּבְאֵשׁ֙and by the fireNoun
7068 [e]qin-’ā-ṯōw,קִנְאָת֔וֹof his jealousyNoun
398 [e]tê-’ā-ḵêlתֵּאָכֵ֖לshall be devouredVerb
3605 [e]kāl-כָּל־but the wholeNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץlandNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3617 [e]ḵā-lāhכָלָ֤הriddanceNoun
389 [e]’aḵ-אַךְ־eveningAdv
926 [e]niḇ-hā-lāhנִבְהָלָה֙a speedyVerb
6213 [e]ya-‘ă-śeh,יַֽעֲשֶׂ֔הhe shall makeVerb
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֖יthose who dwellVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃in the landNoun
  sס -  
Hebrew Texts
צפניה 1:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־כַּסְפָּ֨ם גַּם־זְהָבָ֜ם לֹֽא־יוּכַ֣ל לְהַצִּילָ֗ם בְּיֹום֙ עֶבְרַ֣ת יְהוָ֔ה וּבְאֵשׁ֙ קִנְאָתֹ֔ו תֵּאָכֵ֖ל כָּל־הָאָ֑רֶץ כִּֽי־כָלָ֤ה אַךְ־נִבְהָלָה֙ יַֽעֲשֶׂ֔ה אֵ֥ת כָּל־יֹשְׁבֵ֖י הָאָֽרֶץ׃ ס

צפניה 1:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־כספם גם־זהבם לא־יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל־הארץ כי־כלה אך־נבהלה יעשה את כל־ישבי הארץ׃ ס

Links
Zephaniah 1:18Zephaniah 1:18 Text AnalysisZephaniah 1:18 InterlinearZephaniah 1:18 MultilingualZephaniah 1:18 TSKZephaniah 1:18 Cross ReferencesZephaniah 1:18 Bible HubZephaniah 1:18 Biblia ParalelaZephaniah 1:18 Chinese BibleZephaniah 1:18 French BibleZephaniah 1:18 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 1:17
Top of Page
Top of Page