ἁμαρτίας
Englishman's Concordance
ἁμαρτίας (hamartias) — 58 Occurrences

Matthew 3:6 N-AFP
GRK: ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: River, as they confessed their sins.
KJV: confessing their sins.
INT: confessing the sins of them

Matthew 9:6 N-AFP
GRK: γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει
NAS: to forgive sins-- then
KJV: earth to forgive sins, (then saith he
INT: earth to forgive sins then he says

Mark 1:5 N-AFP
GRK: ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: River, confessing their sins.
KJV: confessing their sins.
INT: confessing the sins of them

Mark 2:7 N-AFP
GRK: δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ
NAS: can forgive sins but God alone?
KJV: can forgive sins but God
INT: is able to forgive sins if not

Mark 2:10 N-AFP
GRK: ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς
NAS: to forgive sins-- He said
KJV: to forgive sins, (he saith
INT: of man to forgive sins on the

Luke 5:21 N-AFP
GRK: τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ
NAS: can forgive sins, but God alone?
KJV: can forgive sins, but God
INT: who is able sins to forgive if

Luke 5:24 N-AFP
GRK: γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας εἶπεν τῷ
NAS: to forgive sins,-- He said
KJV: to forgive sins, (he said
INT: earth to forgive sins he said to the

Luke 7:49 N-AFP
GRK: ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν
NAS: even forgives sins?
KJV: that forgiveth sins also?
INT: who even sins forgives

Luke 11:4 N-AFP
GRK: ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ
NAS: And forgive us our sins, For we ourselves
KJV: us our sins; for we
INT: us the sins of us also

John 8:34 N-GFS
GRK: ἐστιν τῆς ἁμαρτίας
NAS: sin is the slave of sin.
KJV: is the servant of sin.
INT: is of the sin

John 8:46 N-GFS
GRK: με περὶ ἁμαρτίας εἰ ἀλήθειαν
NAS: of you convicts Me of sin? If
KJV: me of sin? And if
INT: me concerning sin if truth

John 15:22 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: no excuse for their sin.
KJV: for their sin.
INT: for the sin of them

John 16:8 N-GFS
GRK: κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ
NAS: concerning sin and righteousness
KJV: the world of sin, and of
INT: world concerning sin and concerning

John 16:9 N-GFS
GRK: περὶ ἁμαρτίας μέν ὅτι
NAS: concerning sin, because
KJV: Of sin, because
INT: Concerning sin indeed because

John 20:23 N-AFP
GRK: ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς
NAS: you forgive the sins of any,
KJV: soever sins ye remit,
INT: you might forgive the sins they are forgiven to them

Acts 3:19 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας
NAS: so that your sins may be wiped away,
KJV: your sins may be blotted out,
INT: of your sins

Acts 22:16 N-AFP
GRK: ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος
NAS: and wash away your sins, calling
KJV: thy sins, calling on
INT: wash away the sins of you having called on

Romans 3:20 N-GFS
GRK: νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
NAS: the Law [comes] the knowledge of sin.
KJV: the law [is] the knowledge of sin.
INT: law [is] knowledge of sin

Romans 5:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος
NAS: and death through sin, and so death
KJV: death by sin; and so
INT: by sin death

Romans 6:6 N-GFS
GRK: σῶμα τῆς ἁμαρτίας τοῦ μηκέτι
NAS: that our body of sin might be done away
KJV: the body of sin might be destroyed,
INT: body of sin that no longer

Romans 6:7 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας
NAS: for he who has died is freed from sin.
KJV: is freed from sin.
INT: from sin

Romans 6:16 N-GFS
GRK: ὑπακούετε ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον
NAS: either of sin resulting
KJV: ye obey; whether of sin unto death,
INT: you obey whether of sin to death

Romans 6:17 N-GFS
GRK: δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ
NAS: that though you were slaves of sin, you became obedient
KJV: the servants of sin, but
INT: servants of sin you obeyed moreover

Romans 6:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ
NAS: and having been freed from sin, you became slaves
KJV: from sin, ye became the servants
INT: from sin you became servants

Romans 6:20 N-GFS
GRK: ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε
NAS: you were slaves of sin, you were free
KJV: the servants of sin, ye were
INT: you were of sin free you were

Romans 6:22 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ
NAS: having been freed from sin and enslaved
KJV: from sin, and
INT: from sin having been servants moreover

Romans 6:23 N-GFS
GRK: ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ
NAS: For the wages of sin is death,
KJV: For the wages of sin [is] death; but
INT: wages of sin [is] death

Romans 7:23 N-GFS
GRK: νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι
NAS: of the law of sin which is in my members.
KJV: to the law of sin which
INT: law of sin which is

Romans 7:25 N-GFS
GRK: σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
NAS: with my flesh the law of sin.
KJV: with the flesh the law of sin.
INT: [the] flesh [the] law of sin

Romans 8:2 N-GFS
GRK: νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
NAS: from the law of sin and of death.
KJV: from the law of sin and death.
INT: law of sin and

Romans 8:3 N-GFS
GRK: ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ
NAS: in the likeness of sinful flesh
KJV: in the likeness of sinful flesh, and
INT: likeness of flesh of sin and for

Romans 8:3 N-GFS
GRK: καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν
NAS: flesh and [as an offering] for sin, He condemned
KJV: and for sin, condemned sin
INT: and for sin condemned the

Romans 11:27 N-AFP
GRK: ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
NAS: I TAKE AWAY THEIR SINS.
KJV: I shall take away their sins.
INT: I might have taken away the sins of them

1 Corinthians 15:56 N-GFS
GRK: δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος
NAS: and the power of sin is the law;
KJV: and the strength of sin [is] the law.
INT: [the] power of sin the law

Galatians 2:17 N-GFS
GRK: ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος μὴ
NAS: a minister of sin? May it never
KJV: the minister of sin? God forbid.
INT: [is] then Christ of sin minister never

1 Thessalonians 2:16 N-AFP
GRK: αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε ἔφθασεν
NAS: fill up the measure of their sins. But wrath
KJV: fill up their sins alway: for
INT: their sins always is come

Hebrews 2:17 N-AFP
GRK: ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ
NAS: to make propitiation for the sins of the people.
KJV: make reconciliation for the sins of the people.
INT: to make propitiation for the sins of the people

Hebrews 3:13 N-GFS
GRK: ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας
NAS: by the deceitfulness of sin.
KJV: through the deceitfulness of sin.
INT: by [the] deceitfulness of sin

Hebrews 4:15 N-GFS
GRK: ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας
NAS: as [we are, yet] without sin.
KJV: as [we are, yet] without sin.
INT: same way apart from sin

Hebrews 9:26 N-GFS
GRK: ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς
NAS: to put away sin by the sacrifice
KJV: to put away sin by the sacrifice
INT: [the] putting away of sin by the

Hebrews 9:28 N-AFP
GRK: πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου
NAS: to bear the sins of many,
KJV: bear the sins of many;
INT: of many to bear [the] sins out of a second time

Hebrews 9:28 N-GFS
GRK: δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς
NAS: without [reference to] sin, to those
KJV: without sin unto
INT: a second time apart from sin will appear to those that

Hebrews 10:4 N-AFP
GRK: τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
NAS: and goats to take away sins.
KJV: of goats should take away sins.
INT: of goats to take away sins

Hebrews 10:6 N-GFS
GRK: καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας
NAS: IN WHOLE BURNT OFFERINGS AND [sacrifices] FOR SIN YOU HAVE TAKEN
KJV: [sacrifices] for sin thou hast had
INT: and [sacrifices] for sin not you delighted in

Hebrews 10:8 N-GFS
GRK: καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας
NAS: AND WHOLE BURNT OFFERINGS AND [sacrifices] FOR SIN YOU HAVE NOT DESIRED,
KJV: [offering] for sin thou wouldest
INT: and [sacrifices] for sin not you desired

Hebrews 10:11 N-AFP
GRK: δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
NAS: never take away sins;
KJV: never take away sins:
INT: are able to take away sins

Hebrews 10:18 N-GFS
GRK: προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
NAS: [any] offering for sin.
KJV: offering for sin.
INT: an offering for sin

Hebrews 11:25 N-GFS
GRK: πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν
NAS: the passing pleasures of sin,
KJV: to enjoy the pleasures of sin for a season;
INT: [the] temporarily to have of sin enjoyment

Hebrews 13:11 N-GFS
GRK: αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ
NAS: by the high priest [as an offering] for sin, are burned
KJV: for sin, are burned
INT: blood [as sacrifices] for sin into the

James 5:15 N-AFP
GRK: κύριος κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς
NAS: he has committed sins, they will be forgiven
KJV: committed sins, they shall be forgiven
INT: Lord and if sins he should be having committed

James 5:16 N-AFP
GRK: ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε
NAS: confess your sins to one
INT: to one another the sins and pray

1 Peter 2:24 N-AFP
GRK: ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς
NAS: bore our sins in His body
KJV: bare our sins in his own
INT: who the sins of us himself

1 Peter 4:1 N-DFP
GRK: σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας
NAS: in the flesh has ceased from sin,
KJV: the flesh hath ceased from sin;
INT: [in the] flesh is done with sin

2 Peter 2:14 N-GFS
GRK: καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς
NAS: that never cease from sin, enticing
KJV: that cannot cease from sin; beguiling
INT: and that cease not from sin alluring souls

1 John 1:7 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας
NAS: cleanses us from all sin.
KJV: from all sin.
INT: from every sin

1 John 1:9 N-AFP
GRK: ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν πιστός
NAS: we confess our sins, He is faithful
KJV: we confess our sins, he is faithful
INT: we should confess the sins of us faithful

1 John 1:9 N-AFP
GRK: ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ
NAS: to forgive us our sins and to cleanse
KJV: forgive us [our] sins, and to cleanse
INT: us the sins and might cleanse

1 John 3:5 N-AFP
GRK: ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ καὶ
NAS: to take away sins; and in Him there is no
KJV: take away our sins; and in
INT: that sins he might take away and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page