ἁμαρτιῶν
Englishman's Concordance
ἁμαρτιῶν (hamartiōn) — 32 Occurrences

Matthew 1:21 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
NAS: His people from their sins.
KJV: from their sins.
INT: from the sins of them

Matthew 26:28 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: out for many for forgiveness of sins.
KJV: for the remission of sins.
INT: for forgiveness of sins

Mark 1:4 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: for the forgiveness of sins.
KJV: for the remission of sins.
INT: for forgiveness of sins

Luke 1:77 N-GFP
GRK: ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
NAS: By the forgiveness of their sins,
KJV: the remission of their sins,
INT: in forgiveness of sins of them

Luke 3:3 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: for the forgiveness of sins;
KJV: for the remission of sins;
INT: for forgiveness of sins

Luke 24:47 N-GFP
GRK: εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα
NAS: for forgiveness of sins would be proclaimed
KJV: remission of sins should be preached
INT: and forgiveness of sins to all

Acts 2:38 N-GFP
GRK: ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ
NAS: for the forgiveness of your sins; and you will receive
KJV: the remission of sins, and
INT: forgiveness of sins your and

Acts 5:31 N-GFP
GRK: καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: to Israel, and forgiveness of sins.
KJV: and forgiveness of sins.
INT: and forgiveness of sins

Acts 10:43 N-GFP
GRK: μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ
NAS: in Him receives forgiveness of sins.
KJV: shall receive remission of sins.
INT: bear witness [that] forgiveness of sins receives through

Acts 13:38 N-GFP
GRK: ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
NAS: Him forgiveness of sins is proclaimed
KJV: unto you the forgiveness of sins:
INT: to you forgiveness of sins is proclaimed

Acts 26:18 N-GFP
GRK: αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον
NAS: forgiveness of sins and an inheritance
KJV: forgiveness of sins, and
INT: they forgiveness of sins and inheritance

Romans 7:5 N-GFP
GRK: παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ
NAS: we were in the flesh, the sinful passions,
KJV: the motions of sins, which
INT: passions of sins which [were] through

1 Corinthians 15:3 N-GFP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ
NAS: died for our sins according
KJV: our sins according
INT: for the sins of us according to

Galatians 1:4 N-GFP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως
NAS: Himself for our sins so
KJV: for our sins, that he might deliver
INT: for the sins of us so that

Colossians 1:14 N-GFP
GRK: ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
NAS: redemption, the forgiveness of sins.
KJV: blood, [even] the forgiveness of sins:
INT: forgiveness the of sins

Hebrews 1:3 N-GFP
GRK: καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν
NAS: purification of sins, He sat down
KJV: purged our sins, sat down on
INT: [the] purification of sins having made sat down

Hebrews 5:1 N-GFP
GRK: θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
NAS: gifts and sacrifices for sins;
KJV: sacrifices for sins:
INT: sacrifices for sins

Hebrews 5:3 N-GFP
GRK: προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν
NAS: to offer [sacrifices] for sins, as for the people,
KJV: to offer for sins.
INT: to offer for sins

Hebrews 7:27 N-GFP
GRK: τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν
NAS: for His own sins and then
KJV: his own sins, and then
INT: the own sins sacrifices to offer up

Hebrews 8:12 N-GFP
GRK: καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ
NAS: AND I WILL REMEMBER THEIR SINS NO
KJV: and their sins and their
INT: and the sins of them no

Hebrews 10:2 N-GFP
GRK: ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας
NAS: have had consciousness of sins?
KJV: more conscience of sins.
INT: any longer conscience of sins those who serve

Hebrews 10:3 N-GFP
GRK: αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν
NAS: [sacrifices] there is a reminder of sins year by year.
KJV: [sacrifices there is] a remembrance again [made] of sins every
INT: these a remembrance of sins every year

Hebrews 10:12 N-GFP
GRK: μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν
NAS: sacrifice for sins for all time,
KJV: sacrifice for sins for ever,
INT: one for sins having offered sacrifice

Hebrews 10:17 N-GFP
GRK: Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ
NAS: AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS
KJV: And their sins and iniquities
INT: and the sins of them and

Hebrews 10:26 N-GFP
GRK: οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
NAS: remains a sacrifice for sins,
KJV: sacrifice for sins,
INT: no longer for sins remains a sacrifice

James 5:20 N-GFP
GRK: καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: and will cover a multitude of sins.
KJV: shall hide a multitude of sins.
INT: will cover a multitude of sins

1 Peter 3:18 N-GFP
GRK: ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος
NAS: died for sins once for all,
KJV: suffered for sins, the just for
INT: once for sins suffered [the] righteous

1 Peter 4:8 N-GFP
GRK: καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: covers a multitude of sins.
KJV: shall cover the multitude of sins.
INT: will cover a multitude of sins

2 Peter 1:9 N-GFP
GRK: πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν
NAS: from his former sins.
KJV: his old sins.
INT: of old of him sins

1 John 2:2 N-GFP
GRK: περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν οὐ
NAS: is the propitiation for our sins; and not for ours
KJV: for our sins: and not
INT: for the sins of us not

1 John 4:10 N-GFP
GRK: περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν
NAS: [to be] the propitiation for our sins.
KJV: for our sins.
INT: for the sins of us

Revelation 1:5 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν
NAS: us and released us from our sins by His blood--
KJV: from our sins in his own
INT: from the sins of us in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page