ἐμοῦ
Englishman's Concordance
ἐμοῦ (emou) — 109 Occurrences

Matthew 5:11 PPro-G1S
GRK: ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ
INT: lying on account of me

Matthew 7:23 PPro-G1S
GRK: ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι
INT: depart you from me those who work

Matthew 10:18 PPro-G1S
GRK: ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον
INT: you will be brought on account of me for a testimony

Matthew 10:39 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
INT: of him on account of me will find it

Matthew 11:29 PPro-G1S
GRK: μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πραΰς
INT: learn from me for gentle

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ
INT: is with me against me

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν καὶ
INT: me against me is and

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
INT: gathers with me scatters

Matthew 15:5 PPro-G1S
GRK: ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
INT: if by me you might be profited

Matthew 15:8 PPro-G1S
GRK: ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
INT: is away from me

Matthew 16:23 PPro-G1S
GRK: σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ ὅτι οὐ
INT: a stumbling block you are to me for not

Matthew 16:25 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
INT: of him on account of me will find it

Matthew 17:27 PPro-G1S
GRK: αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ
INT: to them for me and you

Matthew 25:41 PPro-G1S
GRK: Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι
INT: Go from me those cursed

Matthew 26:23 PPro-G1S
GRK: ἐμβάψας μετ' ἐμοῦ τὴν χεῖρα
INT: having dipped with me the hand

Matthew 26:38 PPro-G1S
GRK: γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
INT: watch with me

Matthew 26:39 PPro-G1S
GRK: παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον
INT: let pass from me the cup

Matthew 26:40 PPro-G1S
GRK: γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ
INT: to watch with me

Mark 7:6 PPro-G1S
GRK: ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
INT: is far away from me

Mark 7:11 PPro-G1S
GRK: ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
INT: if from me you might be profited by

Mark 8:35 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ
INT: of him on account of me and of the

Mark 10:29 PPro-G1S
GRK: ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν
INT: lands for the sake of me and because of

Mark 13:9 PPro-G1S
GRK: σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον
INT: you will be brought because of of me for a testimony

Mark 14:18 PPro-G1S
GRK: ἐσθίων μετ' ἐμοῦ
INT: is eating with me

Mark 14:20 PPro-G1S
GRK: ἐμβαπτόμενος μετ' ἐμοῦ εἰς τὸ
INT: is dipping with me in the

Mark 14:36 PPro-G1S
GRK: τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ' οὐ
KJV: not what I will, but
INT: this from me but not

Luke 4:7 PPro-G1S
GRK: προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ ἔσται σοῦ
INT: you will worship before me will be yours

Luke 5:8 PPro-G1S
GRK: Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ
INT: Depart from me for a man

Luke 8:46 PPro-G1S
GRK: ἐξεληλυθυῖαν ἀπ' ἐμοῦ
INT: went out from me

Luke 9:24 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ οὗτος σώσει
INT: of him on account of me he will save

Luke 10:16 PPro-G1S
GRK: ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καὶ
INT: hears you me hears and

Luke 11:7 PPro-G1S
GRK: μου μετ' ἐμοῦ εἰς τὴν
INT: of me with me in the

Luke 11:23 PPro-G1S
GRK: ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ
INT: is with me against me

Luke 11:23 PPro-G1S
GRK: ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν καὶ
INT: me against me is and

Luke 11:23 PPro-G1S
GRK: συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
INT: gathers with me scatters

Luke 12:13 PPro-G1S
GRK: μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν
INT: to divide with me the inheritance

Luke 13:27 PPro-G1S
GRK: ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες ἐργάται
INT: depart from me all [you] workers

Luke 15:31 PPro-G1S
GRK: πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ καὶ
INT: always with me are and

Luke 16:3 PPro-G1S
GRK: οἰκονομίαν ἀπ' ἐμοῦ σκάπτειν οὐκ
INT: management from me To dig not

Luke 22:21 PPro-G1S
GRK: με μετ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς
INT: me [is] with me on the

Luke 22:28 PPro-G1S
GRK: διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ ἐν τοῖς
INT: have continued with me in the

Luke 22:37 PPro-G1S
GRK: τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει
INT: the things concerning me an end have

Luke 22:42 PPro-G1S
GRK: ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ πλὴν μὴ
INT: cup from me but not

Luke 23:43 PPro-G1S
GRK: σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν
INT: today with me you will be in

Luke 24:44 PPro-G1S
GRK: Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ
INT: psalms concerning me

John 4:9 PPro-G1S
GRK: ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
INT: being from me to drink do ask

John 5:7 PPro-G1S
GRK: ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
INT: another before me descends

John 5:32 PPro-G1S
GRK: μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ καὶ οἶδα
INT: bears witness concerning me and I know

John 5:32 PPro-G1S
GRK: μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
INT: he witnesses concerning me

John 5:36 PPro-G1S
GRK: μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ
INT: bear witness concerning me that the

John 5:37 PPro-G1S
GRK: μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ οὔτε φωνὴν
INT: has borne witness concerning me Neither voice

John 5:39 PPro-G1S
GRK: μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
INT: bear witness concerning me

John 5:46 PPro-G1S
GRK: περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν
INT: concerning indeed me he wrote

John 8:18 PPro-G1S
GRK: μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας
INT: bears witness concerning me the having sent

John 8:29 PPro-G1S
GRK: με μετ' ἐμοῦ ἐστίν οὐκ
INT: me with me is not

John 10:8 PPro-G1S
GRK: ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν
INT: came before me thieves are

John 10:9 PPro-G1S
GRK: θύρα δι' ἐμοῦ ἐάν τις
INT: door by me if anyone

John 10:18 PPro-G1S
GRK: αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ' ἐγὼ
KJV: me, but I lay it
INT: it from me but I

John 10:25 PPro-G1S
GRK: μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
INT: bear witness concerning me

John 13:8 PPro-G1S
GRK: μέρος μετ' ἐμοῦ
INT: part with me

John 13:38 PPro-G1S
GRK: σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ἀμὴν
INT: of you for me you will lay down Truly

John 14:6 PPro-G1S
GRK: μὴ δι' ἐμοῦ
INT: not by me

John 15:5 PPro-G1S
GRK: ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
INT: for apart from me not you are able

John 15:26 PPro-G1S
GRK: μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
INT: will bear witness concerning me

John 15:27 PPro-G1S
GRK: ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστέ
INT: [the] beginning with me you are

John 16:32 PPro-G1S
GRK: πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστίν
INT: Father with me is

John 17:24 PPro-G1S
GRK: ὦσιν μετ' ἐμοῦ ἵνα θεωρῶσιν
INT: might be with me that they might behold

John 18:34 PPro-G1S
GRK: σοι περὶ ἐμοῦ
INT: to you concerning me

John 19:11 PPro-G1S
GRK: ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ
INT: authority also me against if

Acts 8:24 PPro-G1S
GRK: ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν
INT: you on behalf of me to the

Acts 11:5 PPro-G1S
GRK: ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ
INT: it came as far as me

Acts 20:34 PPro-G1S
GRK: οὖσιν μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ
INT: were with me did minister the

Acts 22:18 PPro-G1S
GRK: μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
INT: testimony concerning me

Acts 23:11 PPro-G1S
GRK: τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλὴμ
INT: the things concerning me at Jerusalem

Acts 25:9 PPro-G1S
GRK: κριθῆναι ἐπ' ἐμοῦ
INT: to be judged before me

Romans 1:12 PPro-G1S
GRK: τε καὶ ἐμοῦ
INT: both and of me

Romans 11:27 PPro-G1S
GRK: ἡ παρ' ἐμοῦ διαθήκη ὅταν
INT: the from me covenant when

Romans 15:18 PPro-G1S
GRK: Χριστὸς δι' ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν
INT: Christ by me for [the] obedience

Romans 15:30 PPro-G1S
GRK: προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν
INT: prayers for me to

Romans 16:2 PPro-G1S
GRK: ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ
INT: has been and of me myself

Romans 16:7 PPro-G1S
GRK: καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν
INT: also before me were in

Romans 16:13 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ
INT: of him and me

2 Corinthians 1:19 PPro-G1S
GRK: κηρυχθείς δι' ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ
INT: having been proclaimed by me and Silvanus

2 Corinthians 2:2 PPro-G1S
GRK: λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ
INT: is grieved by me

2 Corinthians 7:7 PPro-G1S
GRK: ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ ὥστε με
INT: zeal for me so as I

2 Corinthians 12:6 PPro-G1S
GRK: τι ἐξ ἐμοῦ
INT: anyone of me

2 Corinthians 12:8 PPro-G1S
GRK: ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ
INT: it might depart from me

Galatians 1:11 PPro-G1S
GRK: εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ
INT: having been proclaimed by me that not

Galatians 1:17 PPro-G1S
GRK: τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους ἀλλὰ
INT: those [who were] before me apostles but

Galatians 2:20 PPro-G1S
GRK: ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
INT: himself for me

Ephesians 6:19 PPro-G1S
GRK: καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα μοι
INT: and for me that to me

Philippians 4:10 PPro-G1S
GRK: τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ'
INT: of me thinking wherein

2 Timothy 1:13 PPro-G1S
GRK: ὧν παρ' ἐμοῦ ἤκουσας ἐν
INT: which from me you did hear in

2 Timothy 2:2 PPro-G1S
GRK: ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ πολλῶν
INT: you did hear of me with many

2 Timothy 4:11 PPro-G1S
GRK: μόνος μετ' ἐμοῦ Μάρκον ἀναλαβὼν
INT: alone with me Mark having taken

2 Timothy 4:17 PPro-G1S
GRK: ἵνα δι' ἐμοῦ τὸ κήρυγμα
INT: that through me the proclamation

Titus 3:15 PPro-G1S
GRK: οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες Ἄσπασαι
INT: those with me all greet

Hebrews 10:7 PPro-G1S
GRK: γέγραπται περὶ ἐμοῦ τοῦ ποιῆσαι
INT: it is written of me to do

Revelation 1:12 PPro-G1S
GRK: ἐλάλει μετ' ἐμοῦ καὶ ἐπιστρέψας
INT: spoke with me and having turned

Revelation 3:4 PPro-G1S
GRK: περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ ἐν λευκοῖς
INT: they will walk with me in white

Revelation 3:18 PPro-G1S
GRK: ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον
INT: to buy from me gold purified

Revelation 3:20 PPro-G1S
GRK: αὐτὸς μετ' ἐμοῦ
INT: he with me

Revelation 3:21 PPro-G1S
GRK: καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ
INT: to sit with me on the

Revelation 4:1 PPro-G1S
GRK: λαλούσης μετ' ἐμοῦ λέγων Ἀνάβα
INT: speaking with me saying Come up

Revelation 10:8 PPro-G1S
GRK: λαλοῦσαν μετ' ἐμοῦ καὶ λέγουσαν
INT: speaking with me and saying

Revelation 17:1 PPro-G1S
GRK: ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο
INT: spoke with me saying Come here

Revelation 21:9 PPro-G1S
GRK: ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο
INT: spoke with me saying Come here

Revelation 21:15 PPro-G1S
GRK: λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον
INT: speaking with me had a measuring

Revelation 22:12 PPro-G1S
GRK: μου μετ' ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ
INT: of me with me to give to each

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page