καταβαίνει
Englishman's Concordance
καταβαίνει (katabainei) — 2 Occurrences

John 5:7 V-PIA-3S
GRK: πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
NAS: another steps down before
KJV: another steppeth down before
INT: before me descends

Revelation 16:21 V-PIA-3S
GRK: ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ
NAS: one hundred pounds each, came down from heaven
KJV: And there fell upon men
INT: about a talent weight comes down out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καρποφορεῖ — 2 Occ.
καρποφορούμενον — 1 Occ.
καρποφοροῦντες — 1 Occ.
καρποφοροῦσιν — 2 Occ.
καρποφόρους — 1 Occ.
ἐκαρτέρησεν — 1 Occ.
κάρφος — 6 Occ.
κατ' — 85 Occ.
κατὰ — 334 Occ.
καθ' — 61 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page