κατέβη
Englishman's Concordance
κατέβη (katebē) — 13 Occurrences

Matthew 7:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
NAS: And the rain fell, and the floods
KJV: And the rain descended, and the floods
INT: and came down the rain

Matthew 7:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
KJV: And the rain descended, and the floods
INT: and came down the rain

Luke 2:51 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν
NAS: And He went down with them and came
KJV: And he went down with them,
INT: And he went down with them

Luke 8:23 V-AIA-3S
GRK: ἀφύπνωσεν καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου
NAS: of wind descended on the lake,
KJV: and there came down a storm
INT: he fell asleep and came down a storm of wind

Luke 18:14 V-AIA-3S
GRK: λέγω ὑμῖν κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος
NAS: you, this man went to his house
KJV: you, this man went down to his
INT: I say to you Went down this one justified

Luke 19:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο
NAS: And he hurried and came down and received
KJV: he made haste, and came down, and
INT: And having hurried he came down and received

John 2:12 V-AIA-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: this He went down to Capernaum,
KJV: After this he went down to Capernaum,
INT: After this he went down to Capernaum

Acts 7:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη δὲ Ἰακὼβ
NAS: And Jacob went down to Egypt
KJV: So Jacob went down into Egypt,
INT: and went down moreover Jacob

Acts 18:22 V-AIA-3S
GRK: τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: the church, and went down to Antioch.
KJV: the church, he went down to
INT: the church he went down to Antioch

Acts 24:1 V-AIA-3S
GRK: πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: Ananias came down with some
KJV: the high priest descended with
INT: five days came down the high priest

Ephesians 4:9 V-AIA-3S
GRK: ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ
NAS: that He also had descended into the lower
KJV: he also descended first into
INT: that also he descended into the

Revelation 12:12 V-AIA-3S
GRK: θάλασσαν ὅτι κατέβη ὁ διάβολος
NAS: the devil has come down to you, having
KJV: for the devil is come down unto you,
INT: sea because is come down the devil

Revelation 20:9 V-AIA-3S
GRK: ἠγαπημένην καὶ κατέβη πῦρ ἐκ
NAS: and fire came down from heaven
KJV: and fire came down from God
INT: beloved but came down fire out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
καταβαλλόμενοι — 2 Occ.
καταβαρυνόμενοι — 1 Occ.
κατεβάρησα — 1 Occ.
καταβάσει — 1 Occ.
καταβολὴν — 1 Occ.
καταβολῆς — 10 Occ.
καταβραβευέτω — 1 Occ.
καταγγελεὺς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page