καταβὰς
Englishman's Concordance
καταβὰς (katabas) — 12 Occurrences

Matthew 14:29 V-APA-NMS
GRK: Ἐλθέ καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ
NAS: And Peter got out of the boat,
KJV: when Peter was come down out of
INT: Come And having descended from the

Matthew 28:2 V-APA-NMS
GRK: γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ
NAS: of the Lord descended from heaven
KJV: of the Lord descended from
INT: indeed of [the] Lord having descended out of heaven

Mark 15:30 V-APA-NMS
GRK: σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ
NAS: Yourself, and come down from the cross!
KJV: thyself, and come down from the cross.
INT: save yourself having descended from the

Luke 6:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν
NAS: Jesus came down with them and stood
KJV: And he came down with them,
INT: And having descended with them

John 3:13 V-APA-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ υἱὸς
NAS: into heaven, but He who descended from heaven:
KJV: but he that came down from
INT: heaven having come down the Son

John 6:41 V-APA-NMS
GRK: ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ
NAS: the bread that came down out of heaven.
KJV: the bread which came down from heaven.
INT: bread having come down out of

John 6:51 V-APA-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις
NAS: bread that came down out of heaven;
KJV: bread which came down from heaven:
INT: heaven having come down if anyone

John 6:58 V-APA-NMS
GRK: ἐξ οὐρανοῦ καταβάς οὐ καθὼς
NAS: which came down out of heaven;
KJV: which came down from
INT: from heaven having come down Not as

Acts 10:21 V-APA-NMS
GRK: καταβὰς δὲ Πέτρος
NAS: Peter went down to the men and said,
KJV: Then Peter went down to the men
INT: having gone down moreover Peter

Acts 20:10 V-APA-NMS
GRK: καταβὰς δὲ ὁ
NAS: But Paul went down and fell
KJV: And Paul went down, and fell on him,
INT: having descended moreover

Acts 25:6 V-APA-NMS
GRK: ἢ δέκα καταβὰς εἰς Καισάρειαν
NAS: among them, he went down to Caesarea,
KJV: ten days, he went down unto Caesarea;
INT: or ten having gone down to Ceasarea

Ephesians 4:10 V-APA-NMS
GRK: καταβὰς αὐτός ἐστιν
NAS: He who descended is Himself also
KJV: He that descended is the same also
INT: the [one] having descended the same is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page