μαθητῶν
Englishman's Concordance
μαθητῶν (mathētōn) — 46 Occurrences

Matthew 8:21 N-GMP
GRK: δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν
NAS: Another of the disciples said
KJV: of his disciples said
INT: moreover of the disciples of him said

Matthew 11:2 N-GMP
GRK: διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: he sent [word] by his disciples
KJV: two of his disciples,
INT: two of the disciples of him

Matthew 26:18 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν μου
NAS: the Passover at your house with My disciples.'
KJV: with my disciples.
INT: with the disciples of me

Matthew 26:20 N-GMP
GRK: τῶν δώδεκα μαθητῶν
NAS: [at the table] with the twelve disciples.
INT: the twelve disciples

Mark 3:7 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν
NAS: to the sea with His disciples; and a great
KJV: with his disciples to the sea:
INT: with the disciples of him withdrew

Mark 7:2 N-GMP
GRK: τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι
NAS: that some of His disciples were eating
KJV: some of his disciples eat bread
INT: some of the disciples of him that

Mark 8:10 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν
NAS: the boat with His disciples and came
KJV: with his disciples, and came into
INT: with the disciples of him he came

Mark 10:46 N-GMP
GRK: καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: Jericho with His disciples and a large
KJV: with his disciples and a great
INT: moreover the disciples of him and

Mark 11:1 N-GMP
GRK: δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: He sent two of His disciples,
KJV: two of his disciples,
INT: two of the disciples of him

Mark 13:1 N-GMP
GRK: εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε
NAS: one of His disciples said
KJV: one of his disciples saith unto him,
INT: one of the disciples to him Teacher

Mark 14:13 N-GMP
GRK: δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: two of His disciples and said
KJV: two of his disciples, and saith
INT: two of the disciples of him and

Mark 14:14 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
NAS: the Passover with My disciples?'
KJV: with my disciples?
INT: with the disciples of me I might eat

Luke 6:17 N-GMP
GRK: ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: crowd of His disciples, and a great
KJV: of his disciples, and
INT: crowd large of disciples of him and

Luke 7:19 N-GMP
GRK: τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ
INT: certain disciples of him

Luke 9:40 N-GMP
GRK: ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα
NAS: I begged Your disciples to cast
KJV: I besought thy disciples to cast
INT: I begged the disciples of you that

Luke 11:1 N-GMP
GRK: τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς
NAS: one of His disciples said
KJV: one of his disciples said unto
INT: one of the disciples of him to

Luke 19:29 N-GMP
GRK: δύο τῶν μαθητῶν
NAS: He sent two of the disciples,
KJV: two of his disciples,
INT: two of the disciples

Luke 19:37 N-GMP
GRK: πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν
NAS: crowd of the disciples began
KJV: multitude of the disciples began
INT: multitude of the disciples rejoicing to praise

Luke 22:11 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
NAS: the Passover with My disciples?'
KJV: with my disciples?
INT: with the disciples of me I might eat

John 1:35 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο
NAS: with two of his disciples,
KJV: of his disciples;
INT: of the disciples of him two

John 3:25 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ
NAS: on the part of John's disciples with a Jew
KJV: John's disciples and the Jews
INT: of the disciples of John with

John 6:3 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: He sat down with His disciples.
KJV: with his disciples.
INT: with the disciples of him

John 6:8 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἀνδρέας
NAS: One of His disciples, Andrew, Simon
KJV: of his disciples, Andrew, Simon
INT: of the disciples of him Andrew

John 6:60 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν
NAS: many of His disciples, when they heard
KJV: his disciples, when they had heard
INT: of the disciples of him said

John 6:66 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον
NAS: many of His disciples withdrew
KJV: of his disciples went
INT: out of of the disciples of him departed

John 11:54 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν
NAS: He stayed with the disciples.
KJV: with his disciples.
INT: with the disciples

John 12:4 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ
NAS: one of His disciples, who was intending
KJV: of his disciples, Judas Iscariot,
INT: of the disciples of him who

John 13:5 N-GMP
GRK: πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν
NAS: to wash the disciples' feet
KJV: began to wash the disciples' feet, and
INT: feet of the disciples and to wipe [them]

John 13:23 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν
NAS: bosom one of His disciples, whom Jesus
KJV: one of his disciples, whom Jesus
INT: out of the disciples of him in

John 16:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς
NAS: [Some] of His disciples then said
KJV: his disciples among
INT: of the disciples of him to

John 18:2 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: met there with His disciples.
KJV: with his disciples.
INT: with the disciples of him

John 18:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ
NAS: man's disciples, are you? He said,
KJV: this man's disciples? He saith,
INT: of the disciples are of the

John 18:19 N-GMP
GRK: περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: about His disciples, and about
KJV: of his disciples, and of
INT: concerning the disciples of him and

John 18:25 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ
NAS: to him, You are not also [one] of His disciples, are you? He denied
KJV: [one] of his disciples? He denied
INT: of the disciples of him are

John 20:30 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἃ
NAS: in the presence of the disciples, which
KJV: of his disciples, which
INT: in the presence of the disciples of him which

John 21:2 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο
NAS: others of His disciples were together.
KJV: of his disciples.
INT: of the disciples his two

John 21:12 N-GMP
GRK: ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν
NAS: None of the disciples ventured
KJV: And none of the disciples durst ask
INT: dared of the disciples to ask him

Acts 6:1 N-GMP
GRK: πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς
NAS: time while the disciples were increasing
KJV: when the number of the disciples was multiplied,
INT: multiplying the disciples there arose a grumbling

Acts 6:2 N-GMP
GRK: πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν Οὐκ
NAS: the congregation of the disciples and said,
KJV: the multitude of the disciples [unto them], and said,
INT: multitude of the disciples said Not

Acts 6:7 N-GMP
GRK: ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ
NAS: and the number of the disciples continued to increase
KJV: the number of the disciples multiplied
INT: number of the disciples in Jerusalem

Acts 9:19 N-GMP
GRK: ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς
NAS: days he was with the disciples who were at Damascus,
KJV: with the disciples which were at
INT: in Damascus [the] disciples days certain

Acts 11:29 N-GMP
GRK: τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό
NAS: that any of the disciples had means,
KJV: Then the disciples, every man
INT: moreover [the] disciples as was prospered

Acts 14:20 N-GMP
GRK: δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς
NAS: But while the disciples stood around
KJV: Howbeit, as the disciples stood round about
INT: however the disciples him having risen up

Acts 14:22 N-GMP
GRK: ψυχὰς τῶν μαθητῶν παρακαλοῦντες ἐμμένειν
NAS: the souls of the disciples, encouraging
KJV: the souls of the disciples, [and] exhorting them
INT: souls of the disciples exhorting [them] to continue

Acts 15:10 N-GMP
GRK: τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε
NAS: upon the neck of the disciples a yoke
KJV: the neck of the disciples, which
INT: neck of the disciples which neither

Acts 21:16 N-GMP
GRK: καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας
NAS: [Some] of the disciples from Caesarea
KJV: also [certain] of the disciples of
INT: also [some] of the disciples from Ceasarea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page