3101. μαθητής (mathétés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3101. μαθητής (mathétés) — 263 Occurrences

Matthew 5:1 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: and after He sat down, His disciples came
KJV: was set, his disciples came unto him:
INT: to him the disciples to him

Matthew 8:21 N-GMP
GRK: δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν
NAS: Another of the disciples said
KJV: of his disciples said
INT: moreover of the disciples of him said

Matthew 8:23 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: into the boat, His disciples followed
KJV: a ship, his disciples followed him.
INT: him the disciples him

Matthew 9:10 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: with Jesus and His disciples.
KJV: and his disciples.
INT: and the disciples of him

Matthew 9:11 N-DMP
GRK: ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ
NAS: [this], they said to His disciples, Why
KJV: unto his disciples, Why
INT: said to disciples of him because of

Matthew 9:14 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες
NAS: Then the disciples of John came
KJV: to him the disciples of John,
INT: to him the disciples of John saying

Matthew 9:14 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ
NAS: fast, but Your disciples do not fast?
KJV: but thy disciples fast not?
INT: the however disciples of you not

Matthew 9:19 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: up and [began] to follow him, and [so did] His disciples.
KJV: and [so did] his disciples.
INT: and the disciples of him

Matthew 9:37 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ
NAS: He said to His disciples, The harvest
KJV: he unto his disciples, The harvest
INT: he says to the disciples of him The

Matthew 10:1 N-AMP
GRK: τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν
NAS: His twelve disciples and gave
KJV: twelve disciples, he gave
INT: the twelve disciples of him he gave

Matthew 10:24 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν
NAS: A disciple is not above his teacher,
KJV: The disciple is not
INT: Not is a disciple above the

Matthew 10:25 N-DMS
GRK: ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται
NAS: It is enough for the disciple that he become
KJV: It is enough for the disciple that
INT: Sufficient for the disciple that he become

Matthew 10:42 N-GMS
GRK: εἰς ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν λέγω
NAS: in the name of a disciple gives
KJV: the name of a disciple, verily
INT: in [the] name of a disciple truly I say

Matthew 11:1 N-DMP
GRK: τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη
NAS: to His twelve disciples, He departed
KJV: twelve disciples, he departed
INT: twelve disciples his he departed

Matthew 11:2 N-GMP
GRK: διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: he sent [word] by his disciples
KJV: two of his disciples,
INT: two of the disciples of him

Matthew 12:1 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν
NAS: on the Sabbath, and His disciples became hungry
KJV: and his disciples were an hungred, and
INT: and [the] disciples of him were hungry

Matthew 12:2 N-NMP
GRK: Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν
NAS: to Him, Look, Your disciples do
KJV: Behold, thy disciples do that which
INT: Behold the disciples of you are doing

Matthew 12:49 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: toward His disciples, He said,
KJV: toward his disciples, and said, Behold
INT: to the disciples of him he said

Matthew 13:10 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ
NAS: And the disciples came and said
KJV: And the disciples came, and said
INT: having come to [him] the disciples said to him

Matthew 13:36 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
NAS: into the house. And His disciples came
KJV: and his disciples came unto him,
INT: to him the disciples to him saying

Matthew 14:12 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν
NAS: His disciples came and took away
KJV: And his disciples came, and took up
INT: having come the disciples of him took

Matthew 14:15 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός
NAS: When it was evening, the disciples came
KJV: evening, his disciples came to him,
INT: to him this disciples saying Desolate

Matthew 14:19 N-DMP
GRK: ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους
NAS: He gave them to the disciples, and the disciples
KJV: the loaves to [his] disciples, and
INT: he gave to the disciples the loaves

Matthew 14:19 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: them to the disciples, and the disciples [gave them] to the crowds,
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: and [the] disciples to the crowds

Matthew 14:22 N-AMP
GRK: ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς
NAS: He made the disciples get
KJV: constrained his disciples to get into
INT: he compelled the disciples to enter into

Matthew 14:26 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν
NAS: When the disciples saw Him walking
KJV: And when the disciples saw him
INT: and [the] disciples having seen him

Matthew 15:2 N-NMP
GRK: τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν
NAS: Why do Your disciples break the tradition
KJV: do thy disciples transgress
INT: why the disciples of you break

Matthew 15:12 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ
NAS: Then the disciples came and said
KJV: came his disciples, and said unto him,
INT: having come to [him] this disciples said to him

Matthew 15:23 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν
NAS: her a word. And His disciples came
KJV: And his disciples came and besought
INT: having come to [him] the disciples of him asked

Matthew 15:32 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: called His disciples to Him, and said,
KJV: his disciples [unto him], and said,
INT: having called to [him] the disciples of him said

Matthew 15:33 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί Πόθεν ἡμῖν
NAS: The disciples said to Him, Where
KJV: And his disciples say unto him,
INT: to him the disciples from where to us

Matthew 15:36 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ
NAS: them and started giving them to the disciples, and the disciples
KJV: to his disciples, and
INT: gave to disciples and [the]

Matthew 15:36 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: them to the disciples, and the disciples [gave them] to the people.
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: and [the] disciples to the crowd

Matthew 16:5 N-NMP
GRK: ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ
NAS: And the disciples came
KJV: And when his disciples were come to
INT: having come the disciples to the

Matthew 16:13 N-AMP
GRK: ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων
NAS: He was asking His disciples, Who
KJV: he asked his disciples, saying, Whom
INT: he questioned the disciples of him saying

Matthew 16:20 N-DMP
GRK: διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ
NAS: He warned the disciples that they should tell
KJV: his disciples that
INT: instructed he the disciples that to no one

Matthew 16:21 N-DMP
GRK: δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι
NAS: to show His disciples that He must
KJV: unto his disciples, how that
INT: to show to the disciples of him that

Matthew 16:24 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Εἴ
NAS: said to His disciples, If
KJV: unto his disciples, If any
INT: said to disciples of him If

Matthew 17:6 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ
NAS: When the disciples heard
KJV: And when the disciples heard
INT: having heard [it] the disciples fell upon

Matthew 17:10 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί
NAS: And His disciples asked Him, Why
KJV: And his disciples asked him,
INT: him the disciples saying Why

Matthew 17:13 N-NMP
GRK: συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ
NAS: Then the disciples understood
KJV: Then the disciples understood that
INT: understood the disciples that concerning

Matthew 17:16 N-DMP
GRK: αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου καὶ
NAS: I brought him to Your disciples, and they could
KJV: him to thy disciples, and they could
INT: him to the disciples of you and

Matthew 17:19 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
NAS: Then the disciples came to Jesus
KJV: came the disciples to Jesus
INT: having come the disciples to Jesus

Matthew 18:1 N-NMP
GRK: προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
NAS: At that time the disciples came
KJV: came the disciples unto Jesus,
INT: came the disciples to Jesus

Matthew 19:10 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ Εἰ
NAS: The disciples said to Him, If
KJV: His disciples say unto him,
INT: to him the disciples of him If

Matthew 19:13 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
NAS: on them and pray; and the disciples rebuked
KJV: pray: and the disciples rebuked them.
INT: moreover [the] disciples rebuked them [who brought]

Matthew 19:23 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἀμὴν
NAS: said to His disciples, Truly
KJV: Jesus unto his disciples, Verily I say
INT: said to the disciples of him Truly

Matthew 19:25 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα
NAS: When the disciples heard
KJV: his disciples heard
INT: moreover the disciples were astonished exceedingly

Matthew 20:17 N-AMP
GRK: τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ' ἰδίαν
KJV: took the twelve disciples apart in
INT: the twelve disciples apart themselves

Matthew 21:1 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
NAS: sent two disciples,
KJV: Jesus two disciples,
INT: sent two disciples

Matthew 21:6 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες
NAS: The disciples went and did
KJV: And the disciples went, and
INT: moreover the disciples and having done

Matthew 21:20 N-NMP
GRK: ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες
NAS: Seeing [this], the disciples were amazed
KJV: And when the disciples saw
INT: having seen [it] the disciples marveled saying

Matthew 22:16 N-AMP
GRK: αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ
NAS: And they sent their disciples to Him, along with the Herodians,
KJV: their disciples with
INT: to him the disciples of them with

Matthew 23:1 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: to the crowds and to His disciples,
KJV: and to his disciples,
INT: and to disciples of him

Matthew 24:1 N-NMP
GRK: προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι
NAS: when His disciples came
KJV: his disciples came
INT: came to [him] the disciples of him to point out

Matthew 24:3 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν
NAS: of Olives, the disciples came
KJV: of Olives, the disciples came
INT: him the disciples in private

Matthew 26:1 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: words, He said to His disciples,
KJV: he said unto his disciples,
INT: he said to the disciples of him

Matthew 26:8 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες
NAS: But the disciples were indignant
KJV: when his disciples saw
INT: moreover the disciples became indignant saying

Matthew 26:17 N-NMP
GRK: προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
NAS: [day] of Unleavened Bread the disciples came
KJV: [day] of the [feast of] unleavened bread the disciples came
INT: came the disciples to Jesus

Matthew 26:18 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν μου
NAS: the Passover at your house with My disciples.'
KJV: with my disciples.
INT: with the disciples of me

Matthew 26:19 N-NMP
GRK: ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν
NAS: The disciples did as Jesus
KJV: And the disciples did as
INT: did the disciples as directed

Matthew 26:20 N-GMP
GRK: τῶν δώδεκα μαθητῶν
NAS: [at the table] with the twelve disciples.
INT: the twelve disciples

Matthew 26:26 N-DMP
GRK: δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε
NAS: [it] and gave [it] to the disciples, and said,
KJV: gave [it] to the disciples, and
INT: having given to the disciples [and] said Take

Matthew 26:35 N-NMP
GRK: πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν
NAS: You. All the disciples said
KJV: said all the disciples.
INT: all the disciples said

Matthew 26:36 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ
NAS: and said to His disciples, Sit
KJV: saith unto the disciples, Sit ye
INT: he says to the disciples Sit here

Matthew 26:40 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει
NAS: And He came to the disciples and found
KJV: unto the disciples, and
INT: to the disciples and finds

Matthew 26:45 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει
NAS: He came to the disciples and said
KJV: to his disciples, and saith
INT: to the disciples and says

Matthew 26:56 N-NMP
GRK: Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες
NAS: all the disciples left
KJV: Then all the disciples forsook him,
INT: Then the disciples all having forsaken

Matthew 27:64 N-NMP
GRK: ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν
NAS: otherwise His disciples may come
KJV: lest his disciples come by night,
INT: having come the disciples of him steal away

Matthew 28:7 N-DMP
GRK: εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι
NAS: and tell His disciples that He has risen
KJV: his disciples that
INT: say the disciples of him that

Matthew 28:8 N-DMP
GRK: ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: and ran to report it to His disciples.
KJV: to bring his disciples word.
INT: to tell [it] the disciples of him

Matthew 28:9 Noun-DMP
GRK: ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ
KJV: to tell his disciples, behold,
INT: to tell disciples of him also

Matthew 28:13 N-NMP
GRK: ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς
NAS: and said, You are to say, 'His disciples came
KJV: His disciples came by night,
INT: that the disciples of him by night

Matthew 28:16 N-NMP
GRK: δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς
NAS: But the eleven disciples proceeded
KJV: the eleven disciples went away
INT: moreover [the] eleven disciples went into

Mark 2:15 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἦσαν
NAS: with Jesus and His disciples; for there were many
KJV: and his disciples: for there were
INT: and the disciples of him they having been

Mark 2:16 N-DMP
GRK: ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὅτι
NAS: they said to His disciples, Why
KJV: unto his disciples, How
INT: said to disciples him Why [is it]

Mark 2:18 N-NMP
GRK: ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ
NAS: John's disciples and the Pharisees
KJV: And the disciples of John and
INT: were the disciples of John and

Mark 2:18 N-NMP
GRK: τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ
NAS: do John's disciples and the disciples
KJV: Why do the disciples of John
INT: why the disciples of John and

Mark 2:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων
NAS: disciples and the disciples of the Pharisees
KJV: but thy disciples fast not?
INT: and those disciples of the Pharisees

Mark 2:18 N-NMP
GRK: δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
NAS: fast, but Your disciples do not fast?
INT: but your disciples not fast

Mark 2:23 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο
NAS: on the Sabbath, and His disciples began
KJV: and his disciples began, as they went,
INT: and the disciples of him began

Mark 3:7 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν
NAS: to the sea with His disciples; and a great
KJV: with his disciples to the sea:
INT: with the disciples of him withdrew

Mark 3:9 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: And He told His disciples that a boat
KJV: to his disciples, that
INT: he spoke to the disciples of him that

Mark 4:34 N-DMP
GRK: τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα
NAS: privately to His own disciples.
KJV: all things to his disciples.
INT: to his own disciples he explained all things

Mark 5:31 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις
NAS: And His disciples said
KJV: And his disciples said unto him,
INT: to him the disciples of him You see

Mark 6:1 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: into His hometown; and His disciples followed
KJV: and his disciples follow him.
INT: him the disciples him

Mark 6:29 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον
NAS: When his disciples heard
KJV: when his disciples heard
INT: having heard [it] the disciples of him came

Mark 6:35 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον
NAS: late, His disciples came
KJV: his disciples came
INT: to him the disciples to him say

Mark 6:41 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: and He kept giving [them] to the disciples to set before
KJV: [them] to his disciples to
INT: gave to the disciples of him that

Mark 6:45 N-AMP
GRK: ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι
NAS: Jesus made His disciples get
KJV: his disciples to get
INT: he compelled the disciples of him to enter

Mark 7:2 N-GMP
GRK: τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι
NAS: that some of His disciples were eating
KJV: some of his disciples eat bread
INT: some of the disciples of him that

Mark 7:5 N-NMP
GRK: περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ
NAS: Him, Why do Your disciples not walk
KJV: thy disciples according
INT: walk the disciples of you according to

Mark 7:17 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν
NAS: the house, His disciples questioned
KJV: the people, his disciples asked him
INT: him the disciples him the

Mark 8:1 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς
NAS: Jesus called His disciples and said
KJV: his disciples [unto him], and saith
INT: having called to [him] the disciples he says to them

Mark 8:4 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: And His disciples answered Him, Where
KJV: And his disciples answered him,
INT: him the disciples of him

Mark 8:6 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: them, and started giving them to His disciples to serve
KJV: gave to his disciples to set before
INT: gave to disciples of him that

Mark 8:10 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν
NAS: the boat with His disciples and came
KJV: with his disciples, and came into
INT: with the disciples of him he came

Mark 8:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: out, along with His disciples, to the villages
KJV: and his disciples, into the towns
INT: and the disciples of him into

Mark 8:27 N-AMP
GRK: ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων
NAS: He questioned His disciples, saying
KJV: his disciples, saying
INT: he was questioning the disciples of him saying

Mark 8:33 N-AMP
GRK: ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν
NAS: and seeing His disciples, He rebuked
KJV: on his disciples, he rebuked
INT: having seen the disciples of him he rebuked

Mark 8:34 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: the crowd with His disciples, and said
KJV: his disciples also, he said
INT: with the disciples of him he said

Mark 9:14 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον
NAS: When they came [back] to the disciples, they saw
KJV: to [his] disciples, he saw
INT: to the disciples he saw a crowd

Mark 9:18 N-DMP
GRK: εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα
NAS: out. I told Your disciples to cast
KJV: to thy disciples that
INT: I spoke to the to disciples of you that

Mark 9:28 N-NMP
GRK: οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ'
NAS: into [the] house, His disciples [began] questioning
KJV: the house, his disciples asked him
INT: a house the disciples of him in

Mark 9:31 N-AMP
GRK: γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ
NAS: For He was teaching His disciples and telling
KJV: he taught his disciples, and said
INT: indeed the disciples of him and

Mark 10:10 N-NMP
GRK: πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου
NAS: In the house the disciples [began] questioning
KJV: the house his disciples asked him
INT: again the disciples concerning the same thing

Mark 10:13 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
NAS: that He might touch them; but the disciples rebuked
KJV: and [his] disciples rebuked
INT: moreover [the] disciples rebuked those who [brought them]

Mark 10:23 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς
NAS: said to His disciples, How
KJV: unto his disciples, How
INT: says the disciples of him How

Mark 10:24 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ
NAS: The disciples were amazed
KJV: And the disciples were astonished at
INT: moreover [the] disciples were astonished at

Mark 10:46 N-GMP
GRK: καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: Jericho with His disciples and a large
KJV: with his disciples and a great
INT: moreover the disciples of him and

Mark 11:1 N-GMP
GRK: δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: He sent two of His disciples,
KJV: two of his disciples,
INT: two of the disciples of him

Mark 11:14 N-NMP
GRK: ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: from you again! And His disciples were listening.
KJV: And his disciples heard [it].
INT: heard the disciples of him

Mark 12:43 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: Calling His disciples to Him, He said
KJV: [unto him] his disciples, and saith
INT: having called to [him] the disciples of him he says

Mark 13:1 N-GMP
GRK: εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε
NAS: one of His disciples said
KJV: one of his disciples saith unto him,
INT: one of the disciples to him Teacher

Mark 14:12 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ
NAS: [lamb] was being sacrificed, His disciples said
KJV: his disciples said
INT: to him the disciples of him Where

Mark 14:13 N-GMP
GRK: δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: two of His disciples and said
KJV: two of his disciples, and saith
INT: two of the disciples of him and

Mark 14:14 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
NAS: the Passover with My disciples?'
KJV: with my disciples?
INT: with the disciples of me I might eat

Mark 14:16 N-NMP
GRK: ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον
NAS: The disciples went out and came
KJV: And his disciples went forth, and
INT: went away his disciples and came

Mark 14:32 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε
NAS: and He said to His disciples, Sit
KJV: to his disciples, Sit ye
INT: he says to disciples of him Sit

Mark 16:7 N-DMP
GRK: εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: tell His disciples and Peter,
KJV: tell his disciples and Peter
INT: say the disciples of him and

Luke 5:30 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες
NAS: [began] grumbling at His disciples, saying,
KJV: against his disciples, saying, Why
INT: at the disciples of him saying

Luke 5:33 N-NMP
GRK: αὐτόν Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν
NAS: And they said to Him, The disciples of John
KJV: Why do the disciples of John fast
INT: him the disciples of John fast

Luke 6:1 N-NMP
GRK: ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: on a Sabbath; and His disciples were picking
KJV: his disciples plucked
INT: were plucking the disciples of him and

Luke 6:13 N-AMP
GRK: προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ
NAS: He called His disciples to Him and chose
KJV: [unto him] his disciples: and
INT: he called to [him] the disciples of him and

Luke 6:17 N-GMP
GRK: ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: crowd of His disciples, and a great
KJV: of his disciples, and
INT: crowd large of disciples of him and

Luke 6:20 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν
NAS: toward His disciples, He [began] to say,
KJV: on his disciples, and said, Blessed
INT: upon the disciples of him said

Luke 6:40 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν
NAS: A pupil is not above his teacher;
KJV: The disciple is not
INT: not is a disciple above the

Luke 7:11 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: Nain; and His disciples were going along
KJV: many of his disciples went with him,
INT: him the disciples of him and

Luke 7:18 N-NMP
GRK: Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ
NAS: The disciples of John reported
KJV: And the disciples of John shewed
INT: to John the disciples of him concerning

Luke 7:19 N-GMP
GRK: τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ
INT: certain disciples of him

Luke 8:9 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς
NAS: His disciples [began] questioning
KJV: And his disciples asked him,
INT: him the disciples of him What

Luke 8:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: of [those] days Jesus and His disciples got
KJV: with his disciples: and he said
INT: with the disciples of him and

Luke 9:14 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε
NAS: And He said to His disciples, Have them sit down
KJV: to his disciples, Make them
INT: to the disciples of him Make sit down

Luke 9:16 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ
NAS: [them], and kept giving [them] to the disciples to set before
KJV: gave to the disciples to set before
INT: gave to the disciples to set before the

Luke 9:18 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί καὶ ἐπηρώτησεν
NAS: alone, the disciples were with Him, and He questioned
KJV: praying, his disciples were with him:
INT: him the disciples and he questioned

Luke 9:40 N-GMP
GRK: ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα
NAS: I begged Your disciples to cast
KJV: I besought thy disciples to cast
INT: I begged the disciples of you that

Luke 9:43 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
NAS: He said to His disciples,
KJV: unto his disciples,
INT: to the disciples of him

Luke 9:54 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ
NAS: When His disciples James and John
KJV: And when his disciples James and
INT: moreover the disciples James and

Luke 10:23 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν
NAS: Turning to the disciples, He said
KJV: unto [his] disciples, and said
INT: to the disciples in private

Luke 11:1 N-GMP
GRK: τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς
NAS: one of His disciples said
KJV: one of his disciples said unto
INT: one of the disciples of him to

Luke 11:1 N-AMP
GRK: ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
NAS: also taught his disciples.
KJV: taught his disciples.
INT: taught the disciples of him

Luke 12:1 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον
NAS: saying to His disciples first
KJV: his disciples first of all,
INT: to the disciples of him first

Luke 12:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Διὰ
NAS: And He said to His disciples, For this
KJV: unto his disciples, Therefore I say
INT: to the disciples of him Because of

Luke 14:26 N-NMS
GRK: εἶναί μου μαθητής
NAS: life, he cannot be My disciple.
KJV: be my disciple.
INT: to be of me disciple

Luke 14:27 N-NMS
GRK: εἶναί μου μαθητής
NAS: after Me cannot be My disciple.
KJV: be my disciple.
INT: to be my disciple

Luke 14:33 N-NMS
GRK: εἶναί μου μαθητής
NAS: of you can be My disciple who
KJV: be my disciple.
INT: be my disciple

Luke 16:1 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητάς Ἄνθρωπός τις
NAS: saying to the disciples, There was a rich
KJV: his disciples, There was
INT: to the disciples A man certain

Luke 17:1 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Ἀνένδεκτόν
NAS: He said to His disciples, It is inevitable
KJV: unto the disciples, It is
INT: to the disciples of him Impossible

Luke 17:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητάς Ἐλεύσονται ἡμέραι
NAS: And He said to the disciples, The days
KJV: unto the disciples, The days
INT: to the disciples Will come days

Luke 18:15 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
NAS: that He would touch them, but when the disciples saw
KJV: but when [his] disciples saw
INT: however the disciples rebuked them

Luke 19:29 N-GMP
GRK: δύο τῶν μαθητῶν
NAS: He sent two of the disciples,
KJV: two of his disciples,
INT: two of the disciples

Luke 19:37 N-GMP
GRK: πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν
NAS: crowd of the disciples began
KJV: multitude of the disciples began
INT: multitude of the disciples rejoicing to praise

Luke 19:39 N-DMP
GRK: ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου
NAS: rebuke Your disciples.
KJV: rebuke thy disciples.
INT: rebuke the disciples of you

Luke 20:45 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: He said to the disciples,
KJV: he said unto his disciples,
INT: he said to disciples his

Luke 22:11 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
NAS: the Passover with My disciples?'
KJV: with my disciples?
INT: with the disciples of me I might eat

Luke 22:39 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταί
NAS: of Olives; and the disciples also
KJV: and his disciples also followed
INT: also the disciples

Luke 22:45 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους
NAS: He came to the disciples and found
KJV: to his disciples, he found them
INT: to the disciples he found sleeping

John 1:35 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο
NAS: with two of his disciples,
KJV: of his disciples;
INT: of the disciples of him two

John 1:37 N-NMP
GRK: οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: The two disciples heard him speak,
KJV: And the two disciples heard him
INT: the two disciples him speaking

John 2:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: Jesus and His disciples were invited
KJV: and his disciples, to the marriage.
INT: and the disciples of him to

John 2:11 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: His glory, and His disciples believed
KJV: and his disciples believed on
INT: him the disciples of him

John 2:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: and [His] brothers and His disciples; and they stayed
KJV: and his disciples: and they continued
INT: and the disciples of him and

John 2:17 N-NMP
GRK: Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: His disciples remembered
KJV: And his disciples remembered that
INT: remembered the disciples of him that

John 2:22 N-NMP
GRK: ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: from the dead, His disciples remembered
KJV: his disciples remembered
INT: remembered the disciples of him that

John 3:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: Jesus and His disciples came
KJV: and his disciples into the land
INT: and the disciples of him into

John 3:25 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ
NAS: on the part of John's disciples with a Jew
KJV: John's disciples and the Jews
INT: of the disciples of John with

John 4:1 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ
NAS: and baptizing more disciples than John
KJV: baptized more disciples than John,
INT: Jesus more disciples makes and

John 4:2 N-NMP
GRK: ἀλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: was not baptizing, but His disciples were),
KJV: but his disciples,)
INT: but the disciples of him

John 4:8 N-NMP
GRK: οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν
NAS: For His disciples had gone away
KJV: (For his disciples were gone away unto
INT: indeed [the] disciples of him had gone away

John 4:27 N-NMP
GRK: ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: point His disciples came,
KJV: came his disciples, and marvelled
INT: came the disciples of him and

John 4:31 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες ῥαββί
NAS: Meanwhile the disciples were urging
KJV: the mean while his disciples prayed
INT: him the disciples saying Rabbi

John 4:33 N-NMP
GRK: οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους
NAS: So the disciples were saying
KJV: said the disciples one to another,
INT: therefore the disciples to one another

John 6:3 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: He sat down with His disciples.
KJV: with his disciples.
INT: with the disciples of him

John 6:8 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἀνδρέας
NAS: One of His disciples, Andrew, Simon
KJV: of his disciples, Andrew, Simon
INT: of the disciples of him Andrew

John 6:12 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε
NAS: He said to His disciples, Gather
KJV: unto his disciples, Gather up
INT: he says to disciples of him Gather together

John 6:16 N-NMP
GRK: κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: came, His disciples went down
KJV: his disciples went down
INT: went down the disciples of him to

John 6:22 N-DMP
GRK: συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ
NAS: had not entered with His disciples into the boat,
KJV: his disciples were entered,
INT: went with the disciples of him that

John 6:22 N-NMP
GRK: μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον
NAS: into the boat, but [that] His disciples had gone away
KJV: with his disciples into the boat,
INT: alone the disciples of him went away

John 6:24 N-NMP
GRK: οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐνέβησαν
NAS: nor His disciples, they themselves
KJV: neither his disciples, they also
INT: nor the disciples of him they entered

John 6:60 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν
NAS: many of His disciples, when they heard
KJV: his disciples, when they had heard
INT: of the disciples of him said

John 6:61 N-NMP
GRK: τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν
NAS: conscious that His disciples grumbled
KJV: that his disciples murmured at
INT: this the disciples of him said

John 6:66 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον
NAS: many of His disciples withdrew
KJV: of his disciples went
INT: out of of the disciples of him departed

John 7:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν
NAS: so that Your disciples also
KJV: that thy disciples also may see
INT: also the disciples of you may see

John 8:31 N-NMP
GRK: ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε
NAS: [then] you are truly disciples of Mine;
KJV: [then] are ye my disciples indeed;
INT: my truly disciples of me you are

John 9:2 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
NAS: And His disciples asked Him, Rabbi,
KJV: And his disciples asked him,
INT: him the disciples of him saying

John 9:27 N-NMP
GRK: θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι
NAS: to become His disciples too,
KJV: be his disciples?
INT: do wish his disciples to become

John 9:28 N-NMS
GRK: εἶπον Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου
NAS: him and said, You are His disciple, but we are disciples
KJV: art his disciple; but we
INT: said You a disciple are of that one

John 9:28 N-NMP
GRK: Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
NAS: You are His disciple, but we are disciples of Moses.
KJV: are Moses' disciples.
INT: of Moses are disciples

John 11:7 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς
NAS: He said to the disciples, Let us go
KJV: saith he to [his] disciples, Let us go
INT: he says to the disciples Let us go into

John 11:8 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί ῥαββί νῦν
NAS: The disciples said to Him, Rabbi,
KJV: [His] disciples say unto him,
INT: to him the disciples Rabbi now

John 11:12 N-NMP
GRK: οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε
NAS: The disciples then said
KJV: said his disciples, Lord, if
INT: Therefore the disciples of him Lord

John 11:54 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν
NAS: He stayed with the disciples.
KJV: with his disciples.
INT: with the disciples

John 12:4 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ
NAS: one of His disciples, who was intending
KJV: of his disciples, Judas Iscariot,
INT: of the disciples of him who

John 12:16 N-NMP
GRK: αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον
NAS: These things His disciples did not understand
KJV: not his disciples at the first: but
INT: of him the disciples from the first

John 13:5 N-GMP
GRK: πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν
NAS: to wash the disciples' feet
KJV: began to wash the disciples' feet, and
INT: feet of the disciples and to wipe [them]

John 13:22 N-NMP
GRK: ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ
NAS: The disciples [began] looking
KJV: Then the disciples looked
INT: one another the disciples uncertain of

John 13:23 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν
NAS: bosom one of His disciples, whom Jesus
KJV: one of his disciples, whom Jesus
INT: out of the disciples of him in

John 13:35 N-NMP
GRK: ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν
NAS: will know that you are My disciples, if
KJV: ye are my disciples, if ye have
INT: that to me disciples you are if

John 15:8 N-NMP
GRK: γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
NAS: and [so] prove to be My disciples.
KJV: shall ye be my disciples.
INT: you shall be to me disciples

John 16:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς
NAS: [Some] of His disciples then said
KJV: his disciples among
INT: of the disciples of him to

John 16:29 N-NMP
GRK: Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἴδε
NAS: His disciples said, Lo,
KJV: His disciples said unto him,
INT: Say the disciples of him Behold

John 18:1 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν
NAS: words, He went forth with His disciples over
KJV: with his disciples over the brook
INT: with the disciples of him beyond

John 18:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: He entered with His disciples.
KJV: and his disciples.
INT: and of the disciples of him

John 18:2 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: met there with His disciples.
KJV: with his disciples.
INT: with the disciples of him

John 18:15 N-NMS
GRK: καὶ ἄλλος μαθητής ὁ δὲ
NAS: and [so] [was] another disciple. Now
KJV: and [so did] another disciple: that
INT: and the other disciple since moreover

John 18:15 N-NMS
GRK: ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν
NAS: Now that disciple was known
KJV: that disciple was known
INT: since moreover disciple that was

John 18:16 N-NMS
GRK: οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος
NAS: the other disciple, who was known
KJV: that other disciple, which
INT: therefore the disciple other

John 18:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ
NAS: man's disciples, are you? He said,
KJV: this man's disciples? He saith,
INT: of the disciples are of the

John 18:19 N-GMP
GRK: περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
NAS: about His disciples, and about
KJV: of his disciples, and of
INT: concerning the disciples of him and

John 18:25 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ
NAS: to him, You are not also [one] of His disciples, are you? He denied
KJV: [one] of his disciples? He denied
INT: of the disciples of him are

John 19:26 N-AMS
GRK: καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν
NAS: His mother, and the disciple whom
KJV: and the disciple standing by,
INT: and the disciple standing by whom

John 19:27 N-DMS
GRK: λέγει τῷ μαθητῇ Ἴδε ἡ
NAS: He said to the disciple, Behold,
KJV: saith he to the disciple, Behold
INT: he says to the disciple Behold the

John 19:27 N-NMS
GRK: ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς
NAS: From that hour the disciple took
KJV: that hour that disciple took her
INT: took the disciple her to

John 19:38 N-NMS
GRK: Ἁριμαθαίας ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ
NAS: being a disciple of Jesus,
KJV: being a disciple of Jesus,
INT: Arimathaea being a disciple of Jesus

John 20:2 N-AMS
GRK: τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει
NAS: and to the other disciple whom
KJV: to the other disciple, whom Jesus
INT: the other disciple whom loved

John 20:3 N-NMS
GRK: ὁ ἄλλος μαθητής καὶ ἤρχοντο
NAS: and the other disciple went forth,
KJV: and that other disciple, and came
INT: the other disciple and came

John 20:4 N-NMS
GRK: ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον
NAS: and the other disciple ran ahead
KJV: the other disciple did outrun
INT: the other disciple ran forward faster

John 20:8 N-NMS
GRK: ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν
NAS: the other disciple who had first
KJV: also that other disciple, which came
INT: the other disciple having come

John 20:10 N-NMP
GRK: αὑτοὺς οἱ μαθηταί
NAS: So the disciples went away again
KJV: Then the disciples went away again
INT: their [home] the disciples

John 20:18 N-DMP
GRK: ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα
NAS: announcing to the disciples, I have seen
KJV: and told the disciples that
INT: bringing word to the disciples I have seen

John 20:19 N-NMP
GRK: ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν
NAS: where the disciples were, for fear
KJV: where the disciples were
INT: were the disciples through the

John 20:20 N-NMP
GRK: οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν
NAS: and His side. The disciples then
KJV: were the disciples glad,
INT: therefore the disciples having seen the

John 20:25 N-NMP
GRK: οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν
NAS: the other disciples were saying
KJV: The other disciples therefore said
INT: the other disciples We have seen the

John 20:26 N-NMP
GRK: ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: days His disciples were again
KJV: again his disciples were within,
INT: inside the disciples of him and

John 20:30 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἃ
NAS: in the presence of the disciples, which
KJV: of his disciples, which
INT: in the presence of the disciples of him which

John 21:1 N-DMP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς
NAS: again to the disciples at the Sea
KJV: again to the disciples at
INT: Jesus to the disciples at the

John 21:2 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο
NAS: others of His disciples were together.
KJV: of his disciples.
INT: of the disciples his two

John 21:4 N-NMP
GRK: ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς
NAS: yet the disciples did not know
KJV: the shore: but the disciples knew not
INT: knew the disciples that Jesus

John 21:7 N-NMS
GRK: οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν
NAS: Therefore that disciple whom Jesus
KJV: Therefore that disciple whom Jesus
INT: therefore the disciple that whom

John 21:8 N-NMP
GRK: δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ
NAS: But the other disciples came
KJV: the other disciples came
INT: and [the] other disciples in the boat

John 21:12 N-GMP
GRK: ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν
NAS: None of the disciples ventured
KJV: And none of the disciples durst ask
INT: dared of the disciples to ask him

John 21:14 N-DMP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ
NAS: was manifested to the disciples, after He was raised
KJV: to his disciples, after that he was risen
INT: Jesus the disciples having been raised from among

John 21:20 N-AMS
GRK: βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα
NAS: saw the disciple whom
KJV: seeth the disciple whom
INT: sees the disciple whom loved

John 21:23 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ
NAS: the brethren that that disciple would not die;
KJV: that that disciple should not
INT: That the disciple that not

John 21:24 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν
NAS: This is the disciple who is testifying
KJV: This is the disciple which testifieth
INT: is the disciple who bears witness

Acts 6:1 N-GMP
GRK: πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς
NAS: time while the disciples were increasing
KJV: when the number of the disciples was multiplied,
INT: multiplying the disciples there arose a grumbling

Acts 6:2 N-GMP
GRK: πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν Οὐκ
NAS: the congregation of the disciples and said,
KJV: the multitude of the disciples [unto them], and said,
INT: multitude of the disciples said Not

Acts 6:7 N-GMP
GRK: ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ
NAS: and the number of the disciples continued to increase
KJV: the number of the disciples multiplied
INT: number of the disciples in Jerusalem

Acts 9:1 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου
NAS: against the disciples of the Lord,
KJV: against the disciples of the Lord,
INT: toward the disciples of the Lord

Acts 9:10 N-NMS
GRK: δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ
NAS: Now there was a disciple at Damascus
KJV: a certain disciple at
INT: moreover a certain disciple in Damascus

Acts 9:19 N-GMP
GRK: ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς
NAS: days he was with the disciples who were at Damascus,
KJV: with the disciples which were at
INT: in Damascus [the] disciples days certain

Acts 9:25 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς
NAS: but his disciples took him by night
KJV: Then the disciples took him
INT: moreover the disciples him by night

Acts 9:26 N-DMP
GRK: κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς καὶ πάντες
NAS: to associate with the disciples; but they were all
KJV: to join himself to the disciples: but
INT: to join himself to the disciples and all

Acts 9:26 N-NMS
GRK: ὅτι ἐστὶν μαθητής
NAS: of him, not believing that he was a disciple.
KJV: that he was a disciple.
INT: that he is a disciple

Acts 9:38 N-NMP
GRK: Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι
NAS: Joppa, the disciples, having heard
KJV: to Joppa, and the disciples had heard
INT: to Joppa the disciples having heard that

Acts 11:26 N-AMP
GRK: Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
NAS: numbers; and the disciples were first
KJV: And the disciples were called
INT: Antioch the disciples Christians

Acts 11:29 N-GMP
GRK: τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό
NAS: that any of the disciples had means,
KJV: Then the disciples, every man
INT: moreover [the] disciples as was prospered

Acts 13:52 N-NMP
GRK: οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς
NAS: And the disciples were continually filled
KJV: And the disciples were filled with
INT: and [the] disciples were filled with joy

Acts 14:20 N-GMP
GRK: δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς
NAS: But while the disciples stood around
KJV: Howbeit, as the disciples stood round about
INT: however the disciples him having risen up

Acts 14:22 N-GMP
GRK: ψυχὰς τῶν μαθητῶν παρακαλοῦντες ἐμμένειν
NAS: the souls of the disciples, encouraging
KJV: the souls of the disciples, [and] exhorting them
INT: souls of the disciples exhorting [them] to continue

Acts 14:28 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς μαθηταῖς
NAS: a long time with the disciples.
KJV: time with the disciples.
INT: with the disciples

Acts 15:10 N-GMP
GRK: τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε
NAS: upon the neck of the disciples a yoke
KJV: the neck of the disciples, which
INT: neck of the disciples which neither

Acts 16:1 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν
NAS: and to Lystra. And a disciple was there,
KJV: behold, a certain disciple was there,
INT: also behold a disciple certain was

Acts 18:23 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς μαθητάς
NAS: strengthening all the disciples.
KJV: strengthening all the disciples.
INT: all the disciples

Acts 18:27 N-DMP
GRK: ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν
NAS: him and wrote to the disciples to welcome
KJV: exhorting the disciples to receive
INT: wrote to the disciples to welcome him

Acts 19:1 N-AMP
GRK: εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
NAS: and found some disciples.
KJV: finding certain disciples,
INT: having found certain disciples

Acts 19:9 N-AMP
GRK: ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς καθ' ἡμέραν
NAS: from them and took away the disciples, reasoning
KJV: and separated the disciples, disputing
INT: he separated the disciples every day

Acts 19:30 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταί
NAS: into the assembly, the disciples would not let
KJV: unto the people, the disciples suffered
INT: him the disciples

Acts 20:1 N-AMP
GRK: Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας
NAS: sent for the disciples, and when he had exhorted
KJV: called unto [him] the disciples, and
INT: Paul the disciples and having encouraged [and]

Acts 20:30 N-AMP
GRK: ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν
NAS: to draw away the disciples after
KJV: to draw away disciples after
INT: to draw away the disciples after themselves

Acts 21:4 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ
NAS: After looking up the disciples, we stayed
KJV: finding disciples, we tarried
INT: also the disciples we remained there

Acts 21:16 N-GMP
GRK: καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας
NAS: [Some] of the disciples from Caesarea
KJV: also [certain] of the disciples of
INT: also [some] of the disciples from Ceasarea

Acts 21:16 N-DMS
GRK: Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
NAS: of Cyprus, a disciple of long standing
KJV: an old disciple, with whom
INT: a Cypriot an old disciple

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page