πολλοὶ
Englishman's Concordance
πολλοὶ (polloi) — 84 Occurrences

Matthew 4:25 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς
NAS: Large crowds followed
KJV: him great multitudes of people
INT: him crowds great from

Matthew 7:13 Adj-NMP
GRK: ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ
NAS: and there are many who enter
KJV: destruction, and many there be which
INT: destruction and many are they who

Matthew 7:22 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ ἐροῦσίν μοι
NAS: Many will say to Me on that day,
KJV: Many will say to me
INT: Many will say to me

Matthew 8:1 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
NAS: from the mountain, large crowds
KJV: the mountain, great multitudes
INT: him crowds great

Matthew 8:11 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν
NAS: I say to you that many will come
KJV: unto you, That many shall come from
INT: to you that many from east

Matthew 9:10 Adj-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ
NAS: behold, many tax collectors
KJV: behold, many publicans and
INT: that behold many tax collectors and

Matthew 12:15 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν
NAS: from there. Many followed
KJV: and great multitudes
INT: him multitudes many and he healed

Matthew 13:2 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε αὐτὸν
NAS: And large crowds gathered
KJV: And great multitudes
INT: him crowds great so that he

Matthew 13:17 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ
NAS: I say to you that many prophets
KJV: unto you, That many prophets and
INT: to you that many prophets and

Matthew 15:30 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ'
NAS: And large crowds came
KJV: And great multitudes came
INT: to him crowds great having with

Matthew 19:2 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν
NAS: and large crowds followed
KJV: And great multitudes followed
INT: him crowds great and he healed

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: Πολλοὶ δὲ ἔσονται
NAS: But many [who are] first
KJV: But many [that are] first shall be
INT: many moreover will be

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ γὰρ εἰσιν
KJV: last: for many be called,
INT: first last many indeed are

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γάρ εἰσιν
NAS: For many are called, but few
KJV: For many are called,
INT: many indeed are

Matthew 24:5 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται
NAS: For many will come in My name,
KJV: For many shall come in
INT: many indeed will come

Matthew 24:10 Adj-NMP
GRK: τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους
NAS: At that time many will fall away
KJV: And then shall many be offended, and
INT: then will fall away many and one another

Matthew 24:11 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται
NAS: Many false prophets will arise
KJV: And many false prophets shall rise,
INT: and many false prophets will arise

Mark 2:2 Adj-NMP
GRK: καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι
NAS: And many were gathered together, so
KJV: straightway many were gathered together,
INT: and were gathered together many so that no more

Mark 2:15 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ
NAS: [at the table] in his house, and many tax collectors
KJV: his house, many publicans and
INT: of him that many tax collectors and

Mark 2:15 Adj-NMP
GRK: ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν
NAS: and His disciples; for there were many of them, and they were following
KJV: for there were many, and they followed
INT: they having been indeed many and they followed

Mark 5:9 Adj-NMP
GRK: μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν
NAS: is Legion; for we are many.
KJV: for we are many.
INT: to me because many we are

Mark 6:2 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο
NAS: in the synagogue; and the many listeners
KJV: and many hearing
INT: and many hearing were astonished

Mark 6:31 Adj-NMP
GRK: οἱ ὑπάγοντες πολλοί καὶ οὐδὲ
NAS: a while. (For there were many [people] coming
KJV: for there were many coming and
INT: those going many and not even

Mark 6:33 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί καὶ πεζῇ
NAS: them going, and many recognized
KJV: departing, and many knew him,
INT: and recognized many and on foot

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ ἔσονται
NAS: But many [who are] first
KJV: But many [that are] first shall be
INT: Many however will be

Mark 10:48 Adj-NMP
GRK: ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ
NAS: Many were sternly telling
KJV: And many charged him
INT: rebuked him many that he should be silent

Mark 11:8 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια
NAS: And many spread their coats
KJV: And many spread their
INT: and many the cloaks

Mark 12:41 Adj-NMP
GRK: γαζοφυλάκιον καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον
NAS: into the treasury; and many rich people
KJV: and many that were rich
INT: treasury and many rich were casting [in]

Mark 13:6 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ
NAS: Many will come in My name,
KJV: For many shall come in
INT: many will come in

Mark 14:56 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν
NAS: For many were giving false testimony
KJV: For many bare false witness against
INT: many indeed bore false testimony

Luke 1:1 Adj-NMP
GRK: ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι
NAS: Inasmuch as many have undertaken
KJV: Forasmuch as many have taken in hand
INT: FORASMUCH AS many have undertaken to draw up

Luke 1:14 Adj-NMP
GRK: ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ
NAS: and gladness, and many will rejoice
KJV: gladness; and many shall rejoice at
INT: gladness and many at the

Luke 4:27 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν
NAS: And there were many lepers in Israel
KJV: And many lepers were
INT: And many lepers were

Luke 5:15 Adj-NMP
GRK: συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ
NAS: even farther, and large crowds
KJV: and great multitudes
INT: were coming crowds great to hear and

Luke 10:24 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ
NAS: for I say to you, that many prophets
KJV: you, that many prophets and
INT: to you that many prophets and

Luke 13:24 Adj-NMP
GRK: θύρας ὅτι πολλοί λέγω ὑμῖν
NAS: door; for many, I tell
KJV: gate: for many, I say unto you,
INT: door for many I say to you

Luke 14:25 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ στραφεὶς
NAS: Now large crowds were going along
KJV: there went great multitudes
INT: him crowds great and having turned

Luke 21:8 Adj-NMP
GRK: μὴ πλανηθῆτε πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται
NAS: to it that you are not misled; for many will come
KJV: deceived: for many shall come in
INT: lest you be led astray many indeed will come

John 2:23 Adj-NMP
GRK: τῇ ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: the feast, many believed
KJV: in the feast [day], many believed in
INT: the Feast many believed on

John 4:39 Adj-NMP
GRK: πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: From that city many of the Samaritans
KJV: And many of the Samaritans of
INT: city that many believed on

John 6:60 Adj-NMP
GRK: Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες
NAS: Therefore many of His disciples,
KJV: Many therefore of
INT: Many therefore having heard

John 6:66 Adj-NMP
GRK: Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν
NAS: of this many of His disciples
KJV: From that [time] many of his disciples
INT: from that [time] many out of of the

John 7:31 Adj-NMP
GRK: ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: But many of the crowd believed
KJV: And many of the people
INT: crowd moreover many believed on

John 8:30 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: these things, many came to believe
KJV: spake these words, many believed on
INT: of him as he spoke many believed on

John 10:20 Adj-NMP
GRK: ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
NAS: Many of them were saying, He has
KJV: And many of them
INT: said moreover many of them

John 10:41 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς
NAS: Many came to Him and were saying,
KJV: And many resorted unto
INT: And many came to

John 10:42 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: Many believed in Him there.
KJV: And many believed on
INT: And many believed on

John 11:19 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ ἐκ
NAS: and many of the Jews had come
KJV: And many of the Jews
INT: many moreover of

John 11:45 Adj-NMP
GRK: Πολλοὶ οὖν ἐκ
NAS: Therefore many of the Jews who came
KJV: Then many of the Jews
INT: Many therefore of

John 11:55 Adj-NMP
GRK: καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: was near, and many went
KJV: nigh at hand: and many went out of
INT: and went up many to Jerusalem

John 12:11 Adj-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν
NAS: on account of him many of the Jews
KJV: of him many of the Jews
INT: because many by reason of him

John 12:42 Adj-NMP
GRK: τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: Nevertheless many even of the rulers
KJV: the chief rulers also many believed on
INT: the rulers many believed on

John 19:20 Adj-NMP
GRK: τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν
NAS: Therefore many of the Jews read
KJV: then read many of the Jews: for
INT: the title many read of the

Acts 4:4 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ τῶν
NAS: But many of those who had heard
KJV: Howbeit many of them which heard
INT: many moreover

Acts 8:7 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ τῶν
NAS: For [in the case of] many who had
KJV: came out of many that were possessed
INT: many indeed of those who

Acts 8:7 Adj-NMP
GRK: μεγάλῃ ἐξήρχοντο πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι
NAS: voice; and many who had been paralyzed
KJV: [with them]: and many taken with palsies,
INT: with a loud they went out many moreover having been paralyzed

Acts 9:42 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν
NAS: Joppa, and many believed
KJV: Joppa; and many believed in
INT: and believed many on the

Acts 13:43 Adj-NMP
GRK: συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων
NAS: had broken up, many of the Jews
KJV: was broken up, many of the Jews
INT: synagogue followed many of the Jews

Acts 17:12 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ μὲν οὖν
NAS: Therefore many of them believed, along
KJV: Therefore many of them
INT: Many indeed therefore

Acts 18:8 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων
NAS: his household, and many of the Corinthians
KJV: and many of the Corinthians
INT: of him and many of the Corinthians

Acts 19:18 Adj-NMP
GRK: πολλοί τε τῶν
NAS: Many also of those
KJV: And many that believed came,
INT: many moreover of those who

Romans 5:15 Adj-NMP
GRK: παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ
NAS: of the one the many died,
KJV: of one many be dead,
INT: trespass the many died much

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: κατεστάθησαν οἱ πολλοί οὕτως καὶ
NAS: disobedience the many were made
KJV: disobedience many were made
INT: were appointed the many so also

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: κατασταθήσονται οἱ πολλοί
NAS: of the One the many will be made
KJV: of one shall many be made righteous.
INT: will be appointed the many

Romans 12:5 Adj-NMP
GRK: οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά
NAS: so we, who are many, are one body
KJV: So we, [being] many, are one
INT: so the many one body

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ
NAS: brethren, that there were not many wise
KJV: how that not many wise men after
INT: that not many wise according to

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: σάρκα οὐ πολλοὶ δυνατοί οὐ
NAS: to the flesh, not many mighty,
KJV: the flesh, not many mighty, not
INT: flesh [there are] not many powerful not

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: δυνατοί οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς
NAS: not many mighty, not many noble;
KJV: mighty, not many noble, [are called]:
INT: powerful not many high-born

1 Corinthians 8:5 Adj-NMP
GRK: εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι
NAS: as indeed there are many gods
KJV: there be gods many, and lords
INT: there are gods many and lords

1 Corinthians 8:5 Adj-NMP
GRK: καὶ κύριοι πολλοί
NAS: there are many gods and many lords,
KJV: and lords many,)
INT: and lords many

1 Corinthians 10:17 Adj-NMP
GRK: σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν οἱ
NAS: bread, we who are many are one
KJV: For we [being] many are one
INT: body the many we are

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ
NAS: reason many among
KJV: this cause many [are] weak and
INT: among you many [are] weak and

1 Corinthians 16:9 Adj-NMP
GRK: καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
NAS: [service] has opened to me, and there are many adversaries.
KJV: and [there are] many adversaries.
INT: and opposers [are] many

2 Corinthians 2:17 Adj-NMP
GRK: ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν
NAS: For we are not like many, peddling
KJV: not as many, which corrupt the word
INT: as the many are peddling the

2 Corinthians 11:18 Adj-NMP
GRK: ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ
NAS: Since many boast according
KJV: Seeing that many glory after
INT: Since many boast according to

Philippians 3:18 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν
NAS: For many walk, of whom
KJV: (For many walk, of whom
INT: many indeed are walking

Titus 1:10 Adj-NMP
GRK: Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι
NAS: For there are many rebellious men,
KJV: For there are many unruly and
INT: there are indeed many also insubordinate

Hebrews 12:15 Adj-NMP
GRK: μιανθῶσιν οἱ πολλοί
NAS: up causes trouble, and by it many be defiled;
KJV: [you], and thereby many be defiled;
INT: be defiled the many

James 3:1 Adj-NMP
GRK: Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε
NAS: Let not many [of you] become teachers,
KJV: be not many masters, knowing
INT: Not many teachers be

2 Peter 2:2 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν
NAS: Many will follow their sensuality,
KJV: And many shall follow their
INT: and many will follow after their

1 John 2:18 Adj-NMP
GRK: νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν
NAS: now many antichrists
KJV: are there many antichrists;
INT: now antichrists many have arisen from where

1 John 4:1 Adj-NMP
GRK: ἐστίν ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν
NAS: because many false prophets
KJV: because many false prophets
INT: they are because many false prophets have gone out

2 John 1:7 Adj-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον
NAS: For many deceivers have gone
KJV: For many deceivers are entered
INT: Because many deceivers entered

Revelation 8:11 Adj-NMP
GRK: ἄψινθον καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων
NAS: became wormwood, and many men died
KJV: wormwood; and many men died
INT: wormwood and many of the men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page