πολλῆς
Englishman's Concordance
πολλῆς (pollēs) — 14 Occurrences

Matthew 24:30 Adj-GFS
GRK: καὶ δόξης πολλῆς
NAS: OF THE SKY with power and great glory.
KJV: power and great glory.
INT: and glory great

Mark 6:35 Adj-GFS
GRK: ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες
NAS: When it was already quite late,
KJV: was now far spent, his disciples
INT: already an hour late [it] being having come

Mark 13:26 Adj-GFS
GRK: μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης
NAS: IN CLOUDS with great power
KJV: the clouds with great power and
INT: with power great and glory

Luke 21:27 Adj-GFS
GRK: καὶ δόξης πολλῆς
NAS: IN A CLOUD with power and great glory.
KJV: power and great glory.
INT: and glory great

Acts 15:7 Adj-GFS
GRK: Πολλῆς δὲ ζητήσεως
NAS: After there had been much debate,
KJV: when there had been much disputing,
INT: of much moreover discussion

Acts 21:40 Adj-GFS
GRK: τῷ λαῷ πολλῆς δὲ σιγῆς
NAS: with his hand; and when there was a great hush,
KJV: when there was made a great silence,
INT: to the people great moreover silence

Acts 23:10 Adj-GFS
GRK: Πολλῆς δὲ γινομένης
NAS: And as a great dissension
KJV: when there arose a great dissension,
INT: great moreover arising

Acts 24:2 Adj-GFS
GRK: Τέρτυλλος λέγων Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες
NAS: you attained much peace,
KJV: thee we enjoy great quietness, and
INT: Tertullus saying Great peace obtaining

Acts 24:7 Adj-GFS
GRK: χιλιαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ
KJV: [upon us], and with great violence
INT: chief captain with great force out of

Acts 25:23 Adj-GFS
GRK: Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ
NAS: amid great pomp,
KJV: Bernice, with great pomp, and
INT: Bernice with great pomp and

Acts 27:10 Adj-GFS
GRK: ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ
NAS: be with damage and great loss,
KJV: hurt and much damage, not
INT: disaster and much loss not

Acts 27:21 Adj-GFS
GRK: Πολλῆς τε ἀσιτίας
NAS: When they had gone a long time without food,
KJV: But after long abstinence Paul
INT: much also abstinence [from food]

2 Corinthians 2:4 Adj-GFS
GRK: ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ
NAS: For out of much affliction and anguish
KJV: For out of much affliction and
INT: out of indeed much tribulation and

2 Corinthians 8:4 Adj-GFS
GRK: μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι
NAS: begging us with much urging
KJV: us with much intreaty that we
INT: with much entreaty imploring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page