πολύς
Englishman's Concordance
πολύς (polys) — 26 Occurrences

Matthew 2:18 Adj-NMS
GRK: καὶ ὀδυρμὸς πολύς Ῥαχὴλ κλαίουσα
NAS: WEEPING AND GREAT MOURNING,
KJV: weeping, and great mourning, Rachel
INT: and mourning great Rachel weeping [for]

Matthew 5:12 Adj-NMS
GRK: μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς
NAS: in heaven is great; for in the same way
KJV: for great [is] your
INT: reward of you [is] great in the

Matthew 9:37 Adj-NMS
GRK: μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ
NAS: The harvest is plentiful, but the workers
KJV: truly [is] plenteous, but
INT: indeed harvest [is] great the however

Matthew 20:29 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: Jericho, a large crowd
KJV: Jericho, a great multitude
INT: him a crowd great

Matthew 26:47 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν
NAS: up accompanied by a large crowd
KJV: with him a great multitude with
INT: him a crowd great with swords

Mark 5:21 Adj-NMS
GRK: συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν
NAS: to the other side, a large crowd
KJV: the other side, much people
INT: was gathered a crowd great to him

Mark 5:24 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ συνέθλιβον
NAS: And He went off with him; and a large crowd
KJV: him; and much people followed
INT: him a crowd great and pressed on

Mark 12:37 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν
NAS: is He his son? And the large crowd
KJV: son? And the common people heard
INT: And the great crowd heard

Luke 5:29 Adj-NMS
GRK: ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ
NAS: for Him in his house; and there was a great crowd
KJV: there was a great company
INT: there was a multitude great of tax collectors and

Luke 6:17 Adj-NMS
GRK: καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: place; and [there was] a large crowd
KJV: and a great multitude
INT: and crowd large of disciples of him

Luke 6:23 Adj-NMS
GRK: μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ
NAS: your reward is great in heaven.
KJV: your reward [is] great in heaven:
INT: reward of you [is] great in

Luke 6:35 Adj-NMS
GRK: μισθὸς ὑμῶν πολύς καὶ ἔσεσθε
NAS: and your reward will be great, and you will be sons
KJV: reward shall be great, and ye shall be
INT: reward of you great and you will be

Luke 7:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὄχλος πολύς
NAS: with Him, accompanied by a large crowd.
KJV: him, and much people.
INT: and a crowd great

Luke 9:37 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: from the mountain, a large crowd
KJV: from the hill, much people met
INT: him a crowd great

Luke 10:2 Adj-NMS
GRK: μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ
NAS: to them, The harvest is plentiful, but the laborers
KJV: truly [is] great, but
INT: indeed [the] harvest [is] plentiful moreover

John 6:2 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς ὅτι ἐθεώρουν
NAS: A large crowd followed
KJV: And a great multitude followed
INT: him a crowd great because they saw

John 6:5 Adj-NMS
GRK: θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται
NAS: and seeing that a large crowd
KJV: and saw a great company come
INT: having seen that a great crowd is coming

John 6:10 Adj-NMS
GRK: δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ
NAS: Now there was much grass
KJV: Now there was much grass in
INT: moreover grass much in the

John 7:12 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς
NAS: There was much grumbling among
KJV: And there was much murmuring among
INT: him there was much among the

John 12:9 Adj-NMS
GRK: ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν
NAS: The large crowd of the Jews
KJV: Much people of
INT: a crowd great of the

John 12:12 Adj-NMS
GRK: ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν
NAS: On the next day the large crowd
KJV: On the next day much people
INT: the crowd great having come

Acts 6:7 Adj-NMS
GRK: Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς τε ὄχλος
NAS: in Jerusalem, and a great many
KJV: and a great company
INT: Jerusalem exceedingly a great moreover multitude

Acts 11:21 Adj-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν πολύς τε ἀριθμὸς
NAS: of the Lord was with them, and a large number
KJV: them: and a great number believed,
INT: with them [a] great moreover number

Acts 18:10 Adj-NMS
GRK: ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ
NAS: you in order to harm you, for I have many people
KJV: I have much people in
INT: there is to me much in the

Hebrews 5:11 Adj-NMS
GRK: Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ
NAS: Concerning him we have much to say,
KJV: we have many things to say, and
INT: Concerning whom [is] much from us the

Revelation 7:9 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ ὄχλος πολύς ὃν ἀριθμῆσαι
NAS: and behold, a great multitude
KJV: and, lo, a great multitude, which
INT: behold a crowd great which to number

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page