1125. γράφω (graphó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1125. γράφω (graphó) — 192 Occurrences

Matthew 2:5 V-RIM/P-3S
GRK: οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ
NAS: is what has been written by the prophet:
KJV: for thus it is written by the prophet,
INT: thus indeed it has been written by the

Matthew 4:4 V-RIM/P-3S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται Οὐκ ἐπ'
NAS: and said, It is written, MAN
KJV: and said, It is written, Man
INT: having answered he said It has been written Not by

Matthew 4:6 V-RIM/P-3S
GRK: σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: down; for it is written, HE WILL COMMAND
KJV: down: for it is written, He shall give
INT: yourself down it has been written indeed

Matthew 4:7 V-RIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς Πάλιν γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις
NAS: to him, On the other hand, it is written, YOU SHALL NOT PUT
KJV: unto him, It is written again,
INT: Jesus Again it has been written not You will test

Matthew 4:10 V-RIM/P-3S
GRK: Ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται γάρ Κύριον
NAS: Satan! For it is written, YOU SHALL WORSHIP
KJV: for it is written, Thou shalt worship
INT: Get you away Satan it has been written indeed [The] Lord

Matthew 11:10 V-RIM/P-3S
GRK: περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ
NAS: whom it is written, BEHOLD,
KJV: [he], of whom it is written, Behold, I
INT: concerning whom it has been written Behold I

Matthew 21:13 V-RIM/P-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ οἶκός
NAS: And He said to them, It is written, MY HOUSE
KJV: unto them, It is written, My
INT: he says to them It has been written the house

Matthew 26:24 V-RIM/P-3S
GRK: ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
NAS: just as it is written of Him; but woe
KJV: goeth as it is written of him:
INT: goes as it has been written concerning him

Matthew 26:31 V-RIM/P-3S
GRK: νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται γάρ Πατάξω
NAS: night, for it is written, I WILL STRIKE DOWN
KJV: for it is written, I will smite
INT: night this it has been written indeed I will strike

Matthew 27:37 V-RPM/P-AFS
GRK: αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ
NAS: up the charge against Him which read, THIS
KJV: his accusation written, THIS IS
INT: accusation of him written This is

Mark 1:2 V-RIM/P-3S
GRK: Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ
NAS: As it is written in Isaiah
KJV: As it is written in the prophets,
INT: as it has been written in

Mark 7:6 V-RIM/P-3S
GRK: ὑποκριτῶν ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος
NAS: of you hypocrites, as it is written: THIS
KJV: as it is written, This
INT: hypocrites as it has been written this

Mark 9:12 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν
NAS: And [yet] how is it written of the Son
KJV: and how it is written of the Son
INT: and how it has been written of the

Mark 9:13 V-RIM/P-3S
GRK: ἤθελον καθὼς γέγραπται ἐπ' αὐτόν
NAS: just as it is written of him.
KJV: they listed, as it is written of him.
INT: they desired as it has been written of him

Mark 10:4 V-ANA
GRK: βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι
NAS: permitted [a man] TO WRITE A CERTIFICATE
KJV: suffered to write a bill
INT: a bill of divorce to write and to divorce [her]

Mark 10:5 V-AIA-3S
GRK: σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν
NAS: of your hardness of heart he wrote you this
KJV: of your heart he wrote you this
INT: hardness of heart of you he wrote for you the

Mark 11:17 V-RIM/P-3S
GRK: αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ
NAS: and say to them, Is it not written, MY HOUSE
KJV: Is it not written, My
INT: to them not has it been written the

Mark 12:19 V-AIA-3S
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι
NAS: Moses wrote for us that IF
KJV: Master, Moses wrote unto us, If
INT: Teacher Moses wrote for us that

Mark 14:21 V-RIM/P-3S
GRK: ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
NAS: just as it is written of Him; but woe
KJV: goeth, as it is written of him:
INT: goes as it has been written concerning him

Mark 14:27 V-RIM/P-3S
GRK: ταύτη ὅτι γέγραπται Πατάξω τὸν
NAS: because it is written, I WILL STRIKE DOWN
KJV: for it is written, I will smite
INT: this for it has been written I will strike the

Luke 1:3 V-ANA
GRK: καθεξῆς σοι γράψαι κράτιστε Θεόφιλε
NAS: from the beginning, to write [it] out for you in consecutive order,
KJV: from the very first, to write unto thee
INT: with method to you to write most excellent Theophilus

Luke 1:63 V-AIA-3S
GRK: αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάννης
NAS: for a tablet and wrote as follows,
KJV: a writing table, and wrote, saying,
INT: having asked for a writing tablet he wrote saying John

Luke 2:23 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ
NAS: (as it is written in the Law
KJV: (As it is written in the law
INT: as it has been written in [the] law

Luke 3:4 V-RIM/P-3S
GRK: ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ
NAS: as it is written in the book
KJV: As it is written in the book
INT: as it has been written in [the] book

Luke 4:4 V-RIM/P-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι Οὐκ
NAS: answered him, It is written, MAN
KJV: him, saying, It is written, That man
INT: Jesus It has been written That not

Luke 4:8 V-RIM/P-3S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν
NAS: answered him, It is written, YOU SHALL WORSHIP
KJV: for it is written, Thou shalt worship
INT: said to him it has been written [the] Lord

Luke 4:10 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: for it is written, HE WILL COMMAND
KJV: For it is written, He shall give his
INT: it has been written indeed That

Luke 4:17 V-RPM/P-NNS
GRK: οὗ ἦν γεγραμμένον
NAS: the place where it was written,
KJV: where it was written,
INT: where it was written

Luke 7:27 V-RIM/P-3S
GRK: περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἀποστέλλω
NAS: whom it is written, BEHOLD,
KJV: [he], of whom it is written, Behold, I
INT: concerning whom it has been written Behold I send

Luke 10:26 V-RIM/P-3S
GRK: νόμῳ τί γέγραπται πῶς ἀναγινώσκεις
NAS: to him, What is written in the Law?
KJV: him, What is written in the law?
INT: law what has been written how read you

Luke 16:6 V-AMA-2S
GRK: καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα
NAS: and sit down quickly and write fifty.'
KJV: sit down quickly, and write fifty.
INT: having sat down quickly write fifty

Luke 16:7 V-AMA-2S
GRK: γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα
NAS: your bill, and write eighty.'
KJV: bill, and write fourscore.
INT: bill and write eighty

Luke 18:31 V-RPM/P-NNP
GRK: πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν
NAS: and all things which are written through
KJV: all things that are written by
INT: all things which having been written by the

Luke 19:46 V-RIM/P-3S
GRK: λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται
NAS: saying to them, It is written, AND MY HOUSE
KJV: unto them, It is written, My
INT: saying to them It has been written also will be

Luke 20:17 V-RPM/P-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο Λίθον
NAS: is this that is written: THE STONE
KJV: then that is written, The stone
INT: is that has been written this [The] stone

Luke 20:28 V-AIA-3S
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν
NAS: Moses wrote for us that IF
KJV: Master, Moses wrote unto us, If
INT: Teacher Moses wrote to us If

Luke 21:22 V-RPM/P-ANP
GRK: πάντα τὰ γεγραμμένα
NAS: so that all things which are written will be fulfilled.
KJV: which are written may be fulfilled.
INT: all things that have been written

Luke 22:37 V-RPM/P-ANS
GRK: τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι
NAS: you that this which is written must
KJV: that this that is written must yet
INT: this which has been written must be accomplished

Luke 24:44 V-RPM/P-ANP
GRK: πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ
NAS: with you, that all things which are written about
KJV: which were written in
INT: all things that have been written in the

Luke 24:46 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν
NAS: to them, Thus it is written, that the Christ
KJV: Thus it is written, and
INT: Thus it has been written should suffer the

John 1:45 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν
NAS: and [also] the Prophets wrote-- Jesus
KJV: and the prophets, did write, Jesus of
INT: to him [Him] whom wrote of Moses in

John 2:17 V-RPM/P-NNS
GRK: αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν Ὁ
NAS: remembered that it was written, ZEAL
KJV: that it was written, The zeal of thine
INT: of him that written it is The

John 5:46 V-AIA-3S
GRK: ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν
NAS: you would believe Me, for he wrote about
KJV: for he wrote of me.
INT: me he wrote

John 6:31 V-RPM/P-NNS
GRK: καθώς ἐστιν γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ
NAS: in the wilderness; as it is written, HE GAVE
KJV: as it is written, He gave them
INT: as it is written Bread out of

John 6:45 V-RPM/P-NNS
GRK: ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς
NAS: It is written in the prophets,
KJV: It is written in the prophets,
INT: It is written in the

John 8:6 V-IIA-3S
GRK: τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν
KJV: and with [his] finger wrote on
INT: with [his] finger wrote on the

John 8:8 V-IIA-3S
GRK: πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν
NAS: He stooped down and wrote on the ground.
KJV: down, and wrote on
INT: again having stooped down he wrote on the

John 8:17 V-RIM/P-3S
GRK: τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο
NAS: in your law it has been written that the testimony
KJV: It is also written in your
INT: of you it has been written of two

John 10:34 V-RPM/P-NNS
GRK: Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ
NAS: them, Has it not been written in your Law,
KJV: Is it not written in your
INT: not Is it written in the

John 12:14 V-RPM/P-NNS
GRK: καθώς ἐστιν γεγραμμένον
NAS: sat on it; as it is written,
KJV: as it is written,
INT: as it is written

John 12:16 V-RPM/P-NNP
GRK: ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα
NAS: that these things were written of Him, and that they had done
KJV: these things were written of him,
INT: of him written and these things

John 15:25 V-RPM/P-NMS
GRK: νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν
NAS: the word that is written in their Law,
KJV: might be fulfilled that is written in
INT: law of them has been written They hated

John 19:19 V-AIA-3S
GRK: ἔγραψεν δὲ καὶ
NAS: also wrote an inscription
KJV: And Pilate wrote a title, and
INT: wrote moreover also

John 19:19 V-RPM/P-NNS
GRK: ἦν δὲ γεγραμμένον ΙΗΣΟΥΣ Ο
NAS: it on the cross. It was written, JESUS
KJV: the cross. And the writing was, JESUS
INT: it was moreover written Jesus of

John 19:20 V-RPM/P-NNS
GRK: καὶ ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί Ῥωμαϊστί
NAS: the city; and it was written in Hebrew,
KJV: it was written in Hebrew,
INT: and it was written in Aramaic in Latin

John 19:21 V-PMA-2S
GRK: Ἰουδαίων Μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς
NAS: to Pilate, Do not write, The King
KJV: to Pilate, Write not,
INT: Jews not Write The king

John 19:22 V-RIA-1S
GRK: Πιλᾶτος Ὃ γέγραφα γέγραφα
NAS: What I have written I have written.
KJV: What I have written I have written.
INT: Pilate What I have written I have written

John 19:22 V-RIA-1S
GRK: Ὃ γέγραφα γέγραφα
NAS: What I have written I have written.
KJV: What I have written I have written.
INT: What I have written I have written

John 20:30 V-RPM/P-NNP
GRK: οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ
NAS: which are not written in this
KJV: are not written in this
INT: not are written in the

John 20:31 V-RIM/P-3S
GRK: ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε
NAS: but these have been written so
KJV: these are written, that
INT: these however have been written that you might believe

John 21:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ γράψας ταῦτα καὶ
NAS: to these things and wrote these things,
KJV: and wrote these things:
INT: and the [one] having written these things and

John 21:25 V-PSM/P-3S
GRK: ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν
NAS: if they were written in detail,
KJV: if they should be written every
INT: which if they should be written by one

John 21:25 V-PPM/P-ANP
GRK: χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία
NAS: the books that would be written.
KJV: the books that should be written. Amen.
INT: would contain the written books

Acts 1:20 V-RIM/P-3S
GRK: Γέγραπται γὰρ ἐν
NAS: For it is written in the book
KJV: For it is written in the book
INT: it has been written indeed in [the]

Acts 7:42 V-RIM/P-3S
GRK: οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται ἐν Βίβλῳ
NAS: of heaven; as it is written in the book
KJV: as it is written in
INT: heaven as it has been written in [the] book

Acts 13:29 V-RPM/P-ANP
GRK: περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα καθελόντες ἀπὸ
NAS: out all that was written concerning
KJV: all that was written of
INT: concerning him had been written having taken [him] down from

Acts 13:33 V-RIM/P-3S
GRK: τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ
NAS: as it is also written in the second
KJV: it is also written in the second
INT: the psalm it has been written second

Acts 15:15 V-RIM/P-3S
GRK: προφητῶν καθὼς γέγραπται
NAS: agree, just as it is written,
KJV: of the prophets; as it is written,
INT: prophets as it has been written

Acts 15:23 V-APA-NMP
GRK: γράψαντες διὰ χειρὸς
NAS: and they sent this letter by them, The apostles
KJV: And they wrote [letters] by them
INT: having written by [the] hand

Acts 18:27 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς
NAS: encouraged him and wrote to the disciples
KJV: the brethren wrote, exhorting
INT: the brothers wrote to the disciples

Acts 23:5 V-RIM/P-3S
GRK: ἐστὶν ἀρχιερεύς γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: that he was high priest; for it is written, YOU SHALL NOT SPEAK
KJV: for it is written, Thou shalt
INT: he is a high priest it has been written indeed that

Acts 23:25 V-APA-NMS
GRK: γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν
NAS: And he wrote a letter having
KJV: And he wrote a letter after
INT: having written a letter having

Acts 24:14 V-RPM/P-DNP
GRK: τοῖς προφήταις γεγραμμένοις
NAS: with the Law and that is written in the Prophets;
KJV: which are written in
INT: the prophets have been written

Acts 25:26 V-ANA
GRK: ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ
NAS: about him to write to my lord.
KJV: thing to write unto my lord.
INT: definite anything to write to [my] lord

Acts 25:26 V-ASA-1S
GRK: σχῶ τί γράψω
NAS: I may have something to write.
KJV: I might have somewhat to write.
INT: I might have something to write

Romans 1:17 V-RIM/P-3S
GRK: πίστιν καθὼς γέγραπται Ὁ δὲ
NAS: to faith; as it is written, BUT THE RIGHTEOUS
KJV: faith: as it is written, The just
INT: faith as it has been written moreover

Romans 2:24 V-RIM/P-3S
GRK: ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται
NAS: OF YOU, just as it is written.
KJV: you, as it is written.
INT: Gentiles as it has been written

Romans 3:4 V-RIM/P-3S
GRK: ψεύστης καθὼς γέγραπται Ὅπως ἂν
NAS: [be found] a liar, as it is written, THAT YOU MAY BE JUSTIFIED
KJV: as it is written, That
INT: a liar as it has been written That anyhow

Romans 3:10 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ
NAS: as it is written, THERE IS NONE
KJV: As it is written, There is
INT: as it has been written none

Romans 4:17 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι Πατέρα
NAS: (as it is written, A FATHER OF MANY
KJV: (As it is written, I have made
INT: according as it has been written A father

Romans 4:23 V-AIP-3S
GRK: Οὐκ ἐγράφη δὲ δι'
NAS: only was it written that it was credited
KJV: it was not written for his sake alone,
INT: not It was written but on account of

Romans 8:36 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεκεν
NAS: Just as it is written, FOR YOUR SAKE
KJV: As it is written, For thy
INT: As it has been written for sake

Romans 9:13 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ
NAS: Just as it is written, JACOB I LOVED,
KJV: As it is written, Jacob have I loved,
INT: as it has been written Jacob

Romans 9:33 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἰδοὺ τίθημι
NAS: just as it is written, BEHOLD, I LAY
KJV: As it is written, Behold, I lay
INT: as it has been written Behold I place

Romans 10:5 V-PIA-3S
GRK: Μωυσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν
NAS: For Moses writes that the man
KJV: Moses describeth the righteousness
INT: Moses indeed writes That [of] the

Romans 10:15 V-RIM/P-3S
GRK: ἀποσταλῶσιν καθὼς γέγραπται Ὡς ὡραῖοι
NAS: Just as it is written, HOW
KJV: as it is written, How
INT: they be sent as it has been written How beautiful

Romans 11:8 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: just as it is written, GOD GAVE
KJV: (According as it is written, God
INT: as it has been written Gave them

Romans 11:26 V-RIM/P-3S
GRK: σωθήσεται καθὼς γέγραπται Ἥξει ἐκ
NAS: just as it is written, THE DELIVERER
KJV: as it is written, There shall come
INT: will be saved as it has been written will come out of

Romans 12:19 V-RIM/P-3S
GRK: τῇ ὀργῇ γέγραπται γάρ Ἐμοὶ
NAS: for the wrath [of God], for it is written, VENGEANCE
KJV: for it is written, Vengeance
INT: to wrath it has been written indeed To me

Romans 14:11 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γάρ Ζῶ
NAS: For it is written, AS I LIVE, SAYS
KJV: For it is written, [As] I live,
INT: It has been written indeed Live

Romans 15:3 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἱ ὀνειδισμοὶ
NAS: Himself; but as it is written, THE REPROACHES
KJV: as it is written, The reproaches
INT: but as it has been written The reproaches

Romans 15:4 V-AIP-3S
GRK: ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα διὰ
NAS: was written in earlier times was written for our instruction,
INT: our instruction was written before that through

Romans 15:9 V-RIM/P-3S
GRK: θεόν καθὼς γέγραπται Διὰ τοῦτο
NAS: for His mercy; as it is written, THEREFORE
KJV: as it is written, For
INT: God as it has been written Because of this

Romans 15:15 V-AIA-1S
GRK: τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ
NAS: But I have written very boldly
KJV: brethren, I have written the more boldly
INT: More boldly however I did write to you in

Romans 15:21 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ὄψονται οἷς
NAS: but as it is written, THEY WHO HAD
KJV: But as it is written, To whom he
INT: but as it has been written they will see To whom

Romans 16:22 V-APA-NMS
GRK: Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν
NAS: I, Tertius, who write this letter,
KJV: Tertius, who wrote [this] epistle,
INT: Tertius the [one] having written this letter

1 Corinthians 1:19 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γάρ Ἀπολῶ
NAS: For it is written, I WILL DESTROY
KJV: For it is written, I will destroy
INT: It has been written indeed I will destroy

1 Corinthians 1:31 V-RIM/P-3S
GRK: ἵνα καθὼς γέγραπται Ὁ καυχώμενος
NAS: that, just as it is written, LET HIM WHO BOASTS,
KJV: according as it is written, He that glorieth,
INT: that as it has been written He that boasts

1 Corinthians 2:9 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ἃ ὀφθαλμὸς
NAS: but just as it is written, THINGS WHICH
KJV: But as it is written, Eye
INT: but as it has been written things which eye

1 Corinthians 3:19 V-RIM/P-3S
GRK: θεῷ ἐστίν γέγραπται γάρ Ὁ
NAS: God. For it is written, [He is] THE ONE WHO CATCHES
KJV: For it is written, He taketh
INT: God is it has been been written indeed the [one]

1 Corinthians 4:6 V-RIM/P-3S
GRK: ὑπὲρ ἃ γέγραπται ἵνα μὴ
NAS: what is written, so
KJV: that which is written, that no one
INT: above what has been written that not

1 Corinthians 4:14 V-PIA-1S
GRK: ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα ἀλλ'
NAS: I do not write these things to shame
KJV: I write not these things
INT: shaming you do I write these things but

1 Corinthians 5:9 V-AIA-1S
GRK: Ἔγραψα ὑμῖν ἐν
NAS: I wrote you in my letter
KJV: I wrote unto you in
INT: I wrote to you in

1 Corinthians 5:11 V-AIA-1S
GRK: νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ
NAS: But actually, I wrote to you not to associate
KJV: But now I have written unto you not
INT: actually moreover I wrote to you not

1 Corinthians 7:1 V-AIA-2P
GRK: δὲ ὧν ἐγράψατε καλὸν ἀνθρώπῳ
NAS: the things about which you wrote, it is good
KJV: the things whereof ye wrote unto me:
INT: moreover what things you wrote [It is] good for a man

1 Corinthians 9:9 V-RIM/P-3S
GRK: Μωυσέως νόμῳ γέγραπται Οὐ κημώσεις
NAS: For it is written in the Law of Moses,
KJV: For it is written in the law
INT: of Moses law it has been written not you will muzzle

1 Corinthians 9:10 V-AIP-3S
GRK: ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ὀφείλει
NAS: for our sake it was written, because
KJV: no doubt, [this] is written: that
INT: us indeed it was written that ought

1 Corinthians 9:15 V-AIA-1S
GRK: τούτων Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα
NAS: of these things. And I am not writing these things
KJV: neither have I written these things,
INT: of these things neither I wrote moreover these things

1 Corinthians 10:7 V-RIM/P-3S
GRK: αὐτῶν ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν ὁ
NAS: as some of them were; as it is written, THE PEOPLE
KJV: as it is written, The people
INT: of them as it has been written Sat down the

1 Corinthians 10:11 V-AIP-3S
GRK: συνέβαινεν ἐκείνοις ἐγράφη δὲ πρὸς
NAS: to them as an example, and they were written for our instruction,
KJV: and they are written for
INT: happened to them were written moreover for

1 Corinthians 14:21 V-RIM/P-3S
GRK: τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν
NAS: In the Law it is written, BY MEN OF STRANGE TONGUES
KJV: In the law it is written, With
INT: the law it has been written By

1 Corinthians 14:37 V-PIA-1S
GRK: ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι
NAS: that the things which I write to you are the Lord's
KJV: the things that I write unto you
INT: let him recognize the things I write to you that

1 Corinthians 15:45 V-RIM/P-3S
GRK: οὕτως καὶ γέγραπται Ἐγένετο ὁ
NAS: So also it is written, The first MAN,
KJV: And so it is written, The first man
INT: So also it has been written Became the

1 Corinthians 15:54 V-RPM/P-NMS
GRK: λόγος ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ
NAS: about the saying that is written, DEATH
KJV: the saying that is written, Death
INT: word that has been written was swallowed up

2 Corinthians 1:13 V-PIA-1P
GRK: γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ'
NAS: For we write nothing else
KJV: For we write none other things
INT: indeed other things do we write to you but

2 Corinthians 2:3 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ
NAS: is the very thing I wrote you, so
KJV: And I wrote this same
INT: And I wrote this same

2 Corinthians 2:4 V-AIA-1S
GRK: συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ
NAS: of heart I wrote to you with many
KJV: anguish of heart I wrote unto you with
INT: distress of heart I wrote to you through

2 Corinthians 2:9 V-AIA-1S
GRK: γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ
NAS: end also I wrote, so
KJV: also did I write, that
INT: indeed also did I write that I might know

2 Corinthians 4:13 V-RPM/P-ANS
GRK: κατὰ τὸ γεγραμμένον Ἐπίστευσα διὸ
NAS: according to what is written, I BELIEVED,
KJV: according as it is written, I believed,
INT: according to what has been written I believed therefore

2 Corinthians 7:12 V-AIA-1S
GRK: εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν οὐχ
NAS: although I wrote to you, [it was] not for the sake
KJV: though I wrote unto you,
INT: if also I wrote to you not

2 Corinthians 8:15 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ
NAS: as it is written, HE WHO [gathered] MUCH
KJV: As it is written, He that [had gathered]
INT: As it has been written He that [gathered]

2 Corinthians 9:1 V-PNA
GRK: ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν
NAS: For it is superfluous for me to write to you about
KJV: superfluous for me to write to you:
INT: it is writing to you

2 Corinthians 9:9 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἐσκόρπισεν ἔδωκεν
NAS: as it is written, HE SCATTERED
KJV: (As it is written, He hath dispersed abroad;
INT: as it has been written He scattered he gave

2 Corinthians 13:10 V-PIA-1S
GRK: ταῦτα ἀπὼν γράφω ἵνα παρὼν
NAS: reason I am writing these things
KJV: Therefore I write these things
INT: these things being absent I write that being present

Galatians 1:20 V-PIA-1S
GRK: ἃ δὲ γράφω ὑμῖν ἰδοὺ
NAS: in what I am writing to you, I assure
KJV: the things which I write unto you,
INT: what [things] moreover I write to you Behold

Galatians 3:10 V-RIM/P-3S
GRK: κατάραν εἰσίν γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: a curse; for it is written, CURSED
KJV: for it is written, Cursed
INT: a curse are it has been written indeed

Galatians 3:10 V-RPM/P-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ
NAS: BY ALL THINGS WRITTEN IN THE BOOK
KJV: which are written in
INT: all things which have been written in the

Galatians 3:13 V-RIM/P-3S
GRK: κατάρα ὅτι γέγραπται Ἐπικατάρατος πᾶς
NAS: a curse for us -- for it is written, CURSED
KJV: for it is written, Cursed
INT: a curse it has been written Cursed [is] everyone

Galatians 4:22 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: For it is written that Abraham had
KJV: For it is written, that Abraham
INT: it has been written indeed that

Galatians 4:27 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι
NAS: For it is written, REJOICE,
KJV: For it is written, Rejoice,
INT: It has been written indeed Rejoice

Galatians 6:11 V-AIA-1S
GRK: ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ
NAS: letters I am writing to you with my own
KJV: a letter I have written unto you
INT: to you letters I wrote with my own

Philippians 3:1 V-PNA
GRK: τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ
NAS: in the Lord. To write the same things
KJV: the Lord. To write the same things
INT: the same things to write to you to me

1 Thessalonians 4:9 V-PNA
GRK: χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν αὐτοὶ
NAS: need for [anyone] to write to you, for you yourselves
KJV: ye need not that I write unto you: for
INT: need you have [for me] to write to you yourselves

1 Thessalonians 5:1 V-PNM/P
GRK: ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι
NAS: need of anything to be written to you.
KJV: no need that I write unto you.
INT: you have for you to be written [to]

2 Thessalonians 3:17 V-PIA-1S
GRK: ἐπιστολῇ οὕτως γράφω
NAS: letter; this is the way I write.
KJV: epistle: so I write.
INT: letter so I write

1 Timothy 3:14 V-PIA-1S
GRK: Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν
NAS: I am writing these things
KJV: These things write I unto thee, hoping
INT: These things to you I write hoping to come

Philemon 1:19 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ
NAS: I, Paul, am writing this with my own
KJV: Paul have written [it] with mine own
INT: I Paul wrote [it] with my own

Philemon 1:21 V-AIA-1S
GRK: ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι εἰδὼς
NAS: in your obedience, I write to you, since I know
KJV: obedience I wrote unto thee,
INT: obedience of you I wrote to you knowing

Hebrews 10:7 V-RIM/P-3S
GRK: κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ
NAS: OF THE BOOK IT IS WRITTEN OF ME) TO DO
KJV: of the book it is written of
INT: [the] scroll of [the] book it is written of me

1 Peter 1:16 V-RIM/P-3S
GRK: διότι γέγραπται ὅτι Ἅγιοι
NAS: because it is written, YOU SHALL BE HOLY,
KJV: Because it is written, Be ye holy;
INT: because it has been written Holy

1 Peter 5:12 V-AIA-1S
GRK: δι' ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν καὶ
NAS: I regard [him]), I have written to you briefly,
KJV: I suppose, I have written briefly,
INT: because of briefly I wrote exhorting and

2 Peter 3:1 V-PIA-1S
GRK: δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν ἐν
NAS: letter I am writing to you in which
KJV: I now write unto you; in
INT: a second to you I write letter in [both]

2 Peter 3:15 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν
NAS: to the wisdom given him, wrote to you,
KJV: given unto him hath written unto you;
INT: to him wisdom wrote to you

1 John 1:4 V-PIA-1P
GRK: καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα
NAS: These things we write, so that our joy
KJV: these things write we unto you,
INT: And these things write we that

1 John 2:1 V-PIA-1S
GRK: μου ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα
NAS: My little children, I am writing these things
KJV: these things write I unto you,
INT: my these things I write to you that

1 John 2:7 V-PIA-1S
GRK: ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ἀλλ'
NAS: Beloved, I am not writing a new
KJV: Brethren, I write no new
INT: a commandment new I write to you but

1 John 2:8 V-PIA-1S
GRK: ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ
NAS: On the other hand, I am writing a new
KJV: commandment I write unto you,
INT: a commandment new I write to you which

1 John 2:12 V-PIA-1S
GRK: Γράφω ὑμῖν τεκνία
NAS: I am writing to you, little children,
KJV: I write unto you, little children,
INT: I write to you little children

1 John 2:13 V-PIA-1S
GRK: γράφω ὑμῖν πατέρες
NAS: I am writing to you, fathers, because
KJV: I write unto you, fathers,
INT: I write to you fathers

1 John 2:13 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἀρχῆς γράφω ὑμῖν νεανίσκοι
NAS: Him who has been from the beginning. I am writing to you, young men,
KJV: the beginning. I write unto you,
INT: from [the] beginning I write to you young men

1 John 2:13 V-AIA-1S
GRK: τὸν πονηρόν ἔγραψα ὑμῖν παιδία
NAS: the evil one. I have written to you, children,
KJV: the wicked one. I write unto you,
INT: the evil [one] I write to you little children

1 John 2:14 V-AIA-1S
GRK: ἔγραψα ὑμῖν πατέρες
NAS: I have written to you, fathers,
KJV: I have written unto you, fathers,
INT: I have written to you fathers

1 John 2:14 V-AIA-1S
GRK: ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι
NAS: Him who has been from the beginning. I have written to you, young men,
KJV: the beginning. I have written unto you,
INT: from [the] beginning I have written to you young men

1 John 2:21 V-AIA-1S
GRK: οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι
NAS: I have not written to you because
KJV: I have not written unto you because
INT: not I wrote to you because

1 John 2:26 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ
NAS: These things I have written to you concerning
KJV: These [things] have I written unto you
INT: These things I wrote to you concerning

1 John 5:13 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have written to you who believe
KJV: These things have I written unto you
INT: These things I wrote to you that

2 John 1:5 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν
NAS: you, lady, not as though [I were] writing to you a new
KJV: as though I wrote a new
INT: as a commandment I write to you new

2 John 1:12 V-PNA
GRK: ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην
NAS: many things to write to you, I do not want
KJV: many things to write unto you,
INT: having to you to write not I purposed

3 John 1:9 V-AIA-1S
GRK: Ἔγραψά τι τῇ
NAS: I wrote something to the church;
KJV: I wrote unto the church: but
INT: I wrote something to the

3 John 1:13 V-ANA
GRK: Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι ἀλλ'
NAS: many things to write to you, but I am not willing
KJV: I had many things to write, but I will
INT: Many things I had to write to you but

3 John 1:13 V-PNA
GRK: καλάμου σοι γράφειν
NAS: to you, but I am not willing to write [them] to you with pen
KJV: and pen write unto thee:
INT: pen to you to write

Jude 1:3 V-PNA
GRK: σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ
NAS: effort to write you about
KJV: all diligence to write unto you of
INT: earnestness using to write to you concerning

Jude 1:3 V-ANA
GRK: ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν
NAS: the necessity to write to you appealing
KJV: for me to write unto you,
INT: necessity I had to write to you exhorting [you]

Revelation 1:3 V-RPM/P-ANP
GRK: ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ὁ γὰρ
NAS: and heed the things which are written in it; for the time
KJV: keep those things which are written therein:
INT: in it written for

Revelation 1:11 V-AMA-2S
GRK: Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον
NAS: saying, Write in a book what
KJV: What thou seest, write in a book,
INT: What you see write in a book

Revelation 1:19 V-AMA-2S
GRK: γράψον οὖν ἃ
NAS: Therefore write the things which
KJV: Write the things which thou hast seen,
INT: Write therefore the things which

Revelation 2:1 V-AMA-2S
GRK: Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Ephesus write: The One who holds
KJV: of Ephesus write; These things
INT: Ephesus church write These things says

Revelation 2:8 V-AMA-2S
GRK: Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Smyrna write: The first
KJV: in Smyrna write; These things
INT: Smyrna the church write These things says

Revelation 2:12 V-AMA-2S
GRK: Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Pergamum write: The One who has
KJV: in Pergamos write; These things saith
INT: Pergamum church write These things says

Revelation 2:17 V-RPM/P-NNS
GRK: ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς
NAS: name written on the stone
KJV: a new name written, which no man
INT: a name new written which no one

Revelation 2:18 V-AMA-2S
GRK: Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Thyatira write: The Son
KJV: in Thyatira write; These things saith
INT: Thyatira church write These things says

Revelation 3:1 V-AMA-2S
GRK: Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Sardis write: He who has
KJV: in Sardis write; These things saith
INT: Sardis church write These things says

Revelation 3:7 V-AMA-2S
GRK: Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Philadelphia write: He who is holy,
KJV: Philadelphia write; These things
INT: Philadelphia church write These things says

Revelation 3:12 V-FIA-1S
GRK: ἔτι καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν
NAS: out from it anymore; and I will write on him the name
KJV: out: and I will write upon him
INT: more and I will write upon him

Revelation 3:14 V-AMA-2S
GRK: Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Laodicea write: The Amen,
KJV: of the Laodiceans write; These things
INT: Laodicea church write These things says

Revelation 5:1 V-RPM/P-ANS
GRK: θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ
NAS: a book written inside
KJV: the throne a book written within and
INT: throne a book written inside and

Revelation 10:4 V-PNA
GRK: βρονταί ἤμελλον γράφειν καὶ ἤκουσα
NAS: I was about to write; and I heard
KJV: I was about to write: and
INT: thunders I was about to write but I heard

Revelation 10:4 V-ASA-2S
GRK: μὴ αὐτὰ γράψῃς
NAS: have spoken and do not write them.
KJV: uttered, and write them not.
INT: not them write

Revelation 13:8 V-RIM/P-3S
GRK: οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα
NAS: name has not been written from the foundation
KJV: are not written in the book
INT: which not have been written the names

Revelation 14:1 V-RPM/P-ANS
GRK: πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν
NAS: of His Father written on their foreheads.
KJV: Father's name written in their
INT: Father of him written on the

Revelation 14:13 V-AMA-2S
GRK: οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ
NAS: saying, Write, Blessed
KJV: unto me, Write, Blessed
INT: heaven saying Write Blessed [are] the

Revelation 17:5 V-RPM/P-NNS
GRK: αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον ΒΑΒΥΛΩΝ
NAS: a name [was] written, a mystery,
KJV: [was] a name written, MYSTERY,
INT: of her a name written Mystery Babylon

Revelation 17:8 V-RIM/P-3S
GRK: ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα
NAS: name has not been written in the book
KJV: were not written in the book
INT: of whom not are written the names

Revelation 19:9 V-AMA-2S
GRK: λέγει μοι Γράψον Μακάριοι οἱ
NAS: he said to me, Write, Blessed
KJV: unto me, Write, Blessed
INT: he says to me Write Blessed [are] they who

Revelation 19:12 V-RPM/P-ANS
GRK: ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς
NAS: a name written [on Him] which
KJV: and he had a name written, that no man
INT: having a name written which no one

Revelation 19:16 V-RPM/P-ANS
GRK: αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
NAS: He has a name written, KING OF KINGS,
KJV: thigh a name written, KING OF KINGS,
INT: of him a name written King of kings

Revelation 20:12 V-RPM/P-GNP
GRK: ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς
NAS: were judged from the things which were written in the books,
KJV: out of those things which were written in
INT: out of the things written in the

Revelation 20:15 V-RPM/P-NMS
GRK: τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς
NAS: name was not found written in the book
KJV: not found written in the book
INT: of life written he was cast into

Revelation 21:5 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγει Γράψον ὅτι οὗτοι
NAS: And He said, Write, for these
KJV: he said unto me, Write: for these
INT: And he says Write because these

Revelation 21:27 V-RPM/P-NMP
GRK: μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ
NAS: those whose names are written in the Lamb's
KJV: but they which are written in
INT: not those who are written in the

Revelation 22:18 V-RPM/P-AFP
GRK: πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ
NAS: to him the plagues which are written in this
KJV: the plagues that are written in
INT: plagues which are written in this

Revelation 22:19 V-RPM/P-GNP
GRK: ἁγίας τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ
NAS: city, which are written in this
KJV: and [from] the things which are written in
INT: holy of those who are written in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page