243. ἄλλος (allos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 243. ἄλλος (allos) — 156 Occurrences

Matthew 2:12 Adj-GFS
GRK: Ἡρῴδην δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν
NAS: for their own country by another way.
INT: Herod by another route they withdrew

Matthew 4:21 Adj-AMP
GRK: ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
NAS: He saw two other brothers, James
KJV: he saw other two
INT: from there he saw others two brothers

Matthew 5:39 Adj-AFS
GRK: καὶ τὴν ἄλλην
NAS: cheek, turn the other to him also.
KJV: turn to him the other also.
INT: also the other

Matthew 8:9 Adj-DMS
GRK: πορεύεται καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ
NAS: and he goes, and to another, 'Come!'
KJV: he goeth; and to another, Come, and
INT: he goes and to another Come and

Matthew 12:13 Adj-NFS
GRK: ὡς ἡ ἄλλη
NAS: to normal, like the other.
KJV: whole, like as the other.
INT: as the other

Matthew 13:5 Adj-NNP
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν
NAS: Others fell on the rocky
INT: other moreover fell

Matthew 13:7 Adj-NNP
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν
NAS: Others fell among
KJV: And some fell among
INT: other moreover fell

Matthew 13:8 Adj-NNP
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν
NAS: And others fell on the good
KJV: But other fell into
INT: other moreover fell

Matthew 13:24 Adj-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
NAS: Jesus presented another parable
KJV: Another parable put he forth
INT: Another parable put he before

Matthew 13:31 Adj-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
NAS: He presented another parable
KJV: Another parable put he forth
INT: Another parable put he before

Matthew 13:33 Adj-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν
NAS: He spoke another parable
KJV: Another parable spake he
INT: Another parable spoke he

Matthew 16:14 Adj-NMP
GRK: τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἠλίαν
NAS: the Baptist; and others, Elijah;
KJV: the Baptist: some, Elias; and
INT: the Baptist others moreover Elijah

Matthew 19:9 Adj-AFS
GRK: καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται καὶ
NAS: and marries another woman commits adultery.
KJV: shall marry another, committeth adultery:
INT: and shall marry another commits adultery and

Matthew 20:3 Adj-AMP
GRK: ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν
NAS: hour and saw others standing idle
KJV: hour, and saw others standing idle
INT: hour he saw others standing in

Matthew 20:6 Adj-AMP
GRK: ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας καὶ
NAS: out and found others standing
KJV: and found others standing
INT: having gone out he found others standing and

Matthew 21:8 Adj-NMP
GRK: τῇ ὁδῷ ἄλλοι δὲ ἔκοπτον
NAS: in the road, and others were cutting
INT: the road others moreover were cutting down

Matthew 21:33 Adj-AFS
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε
NAS: Listen to another parable.
KJV: Hear another parable: There was
INT: Another parable hear

Matthew 21:36 Adj-AMP
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας
NAS: he sent another group of slaves
KJV: Again, he sent other servants more
INT: Again he sent other servants more

Matthew 21:41 Adj-DMP
GRK: ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες
NAS: out the vineyard to other vine-growers
KJV: [his] vineyard unto other husbandmen,
INT: vineyard he will rent out to other tenants who

Matthew 22:4 Adj-AMP
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων
NAS: he sent out other slaves
KJV: he sent forth other servants,
INT: Again he sent other servants saying

Matthew 25:16 Adj-ANP
GRK: καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε
NAS: five more talents.
KJV: and made [them] other five talents.
INT: and made more five

Matthew 25:17 Adj-ANP
GRK: δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
NAS: [talents] gained two more.
KJV: also gained other two.
INT: two gained more two

Matthew 25:20 Adj-ANP
GRK: λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα
NAS: five more talents,
KJV: came and brought other five talents,
INT: having received brought to [him] other five talents

Matthew 25:20 Adj-ANP
GRK: παρέδωκας ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα
NAS: I have gained five more talents.'
KJV: five talents more.
INT: you did deliver behold more five talents

Matthew 25:22 Adj-ANP
GRK: παρέδωκας ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα
NAS: I have gained two more talents.'
KJV: I have gained two other talents beside
INT: you did deliver behold more two talents

Matthew 26:71 Adj-NFS
GRK: εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει
NAS: out to the gateway, another [servant-girl] saw
KJV: the porch, another [maid] saw
INT: saw him another [servant girl] and says

Matthew 27:42 Adj-AMP
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν
NAS: He saved others; He cannot save
KJV: He saved others; himself he cannot
INT: Others he saved himself

Matthew 27:49 Adj-NMS
GRK: σώσων αὐτόν ἄλλος δὲ λαβὼν
INT: to save him more moreover having taken

Matthew 27:61 Adj-NFS
GRK: καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήμεναι
NAS: was there, and the other Mary,
KJV: Magdalene, and the other Mary, sitting
INT: and the other Mary sitting

Matthew 28:1 Adj-NFS
GRK: καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι
NAS: Mary Magdalene and the other Mary came
KJV: Magdalene and the other Mary to see
INT: and the other Mary to see

Mark 4:5 Adj-NNS
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ
NAS: Other [seed] fell on the rocky
KJV: And some fell on
INT: and other fell upon

Mark 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς
NAS: Other [seed] fell among
KJV: And some fell among
INT: And another fell among

Mark 4:8 Adj-NNP
GRK: καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς
NAS: Other [seeds] fell into the good
KJV: And other fell on
INT: And another fell into

Mark 4:18 Adj-NMP
GRK: καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ
NAS: And others are the ones on whom seed was sown
INT: And these are they who

Mark 4:36 Adj-NNP
GRK: πλοίῳ καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν
NAS: just as He was; and other boats
KJV: with him other little ships.
INT: boat also other boats were

Mark 6:15 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: But others were saying,
KJV: Others said, That
INT: others however said

Mark 6:15 Adj-NMP
GRK: Ἠλίας ἐστίν ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: He is Elijah. And others were saying,
KJV: Elias. And others said, That
INT: Elijah it is others moreover said

Mark 7:4 Adj-NNP
GRK: ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν
NAS: themselves; and there are many other things
KJV: And many other things there be, which
INT: they eat and other things many there are

Mark 7:8 Adj-ANP
GRK: ποτηρίων καὶ ἀλλὰ παρόμοια τοιαῦτα
KJV: and many other such like things
INT: cups and other like [things] such

Mark 8:28 Adj-NMP
GRK: βαπτιστήν καὶ ἄλλοι Ἠλίαν ἄλλοι
NAS: the Baptist; and others [say] Elijah;
KJV: but some [say], Elias;
INT: Baptist and others Elijah others

Mark 8:28 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι Ἠλίαν ἄλλοι δὲ ὅτι
NAS: [say] Elijah; but others, one
KJV: and others, One
INT: others Elijah others moreover

Mark 10:11 Adj-AFS
GRK: καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ'
NAS: and marries another woman commits adultery
KJV: marry another, committeth adultery
INT: and should marry another commits adultery against

Mark 10:12 Adj-AMS
GRK: αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται
NAS: and marries another man, she is committing
KJV: be married to another, she committeth adultery.
INT: herself [and] be married to another she commits adultery

Mark 11:8 Adj-NMP
GRK: τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ στιβάδας
NAS: in the road, and others [spread] leafy branches
KJV: the way: and others cut down branches
INT: the road others moreover branches

Mark 12:4 Adj-AMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον
NAS: he sent them another slave,
KJV: unto them another servant; and at him
INT: to them another servant and him

Mark 12:5 Adj-AMS
GRK: καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον
NAS: And he sent another, and that one
KJV: he sent another; and him
INT: And another he sent and him

Mark 12:5 Adj-AMP
GRK: καὶ πολλοὺς ἄλλους οὓς μὲν
NAS: and [so with] many others, beating
KJV: and many others; beating some,
INT: also many others some indeed

Mark 12:9 Adj-DMP
GRK: τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις
NAS: and will give the vineyard to others.
KJV: will give the vineyard unto others.
INT: the vineyard to others

Mark 12:31 Adj-NFS
GRK: μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ
NAS: There is no other commandment
KJV: none other commandment
INT: Greater than these another commandment not

Mark 12:32 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ
NAS: AND THERE IS NO ONE ELSE BESIDES
KJV: there is none other but he:
INT: not there is another besides him

Mark 14:58 Adj-AMS
GRK: τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω
NAS: I will build another made without hands.'
KJV: I will build another made without hands.
INT: three days another not made with hands I will build

Mark 15:31 Adj-AMP
GRK: γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν
NAS: He saved others; He cannot
KJV: He saved others; himself
INT: scribes said Others he saved himself

Mark 15:41 Adj-NFP
GRK: αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ
NAS: to Him; and [there were] many other women who came
KJV: and many other women which came up
INT: to him and other many the [ones]

Luke 5:29 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν
NAS: of tax collectors and other [people] who
KJV: and of others that
INT: of tax collectors and others who were

Luke 6:29 Adj-AFS
GRK: καὶ τὴν ἄλλην καὶ ἀπὸ
NAS: offer him the other also;
KJV: offer also the other; and him
INT: also the other and from

Luke 7:8 Adj-DMS
GRK: πορεύεται καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ
NAS: and he goes, and to another, 'Come!'
KJV: he goeth; and to another, Come, and
INT: he goes and to another Come and

Luke 7:19 Adj-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
INT: coming [one] or another are we to look for

Luke 7:20 Adj-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
NAS: One, or do we look for someone else?'
KJV: or look we for another?
INT: coming [one] or another are we to look for

Luke 9:8 Adj-GMP
GRK: Ἠλίας ἐφάνη ἄλλων δὲ ὅτι
NAS: had appeared, and by others that one
KJV: had appeared; and of others, that one
INT: Elijah had appeared by others also that

Luke 9:19 Adj-NMP
GRK: τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἠλίαν
NAS: the Baptist, and others [say] Elijah;
KJV: but some [say], Elias;
INT: the Baptist others however Elijah

Luke 9:19 Adj-NMP
GRK: δὲ Ἠλίαν ἄλλοι δὲ ὅτι
NAS: [say] Elijah; but others, that one
KJV: and others [say], that
INT: however Elijah others moreover that

Luke 20:16 Adj-DMP
GRK: τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαντες δὲ
NAS: the vineyard to others. When
KJV: the vineyard to others. And
INT: the vineyard to others having heard [it] moreover

Luke 22:59 Adj-NMS
GRK: ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο
NAS: had passed, another man [began] to insist,
KJV: hour after another confidently affirmed,
INT: hour one other a certain strongly affirmed

Luke 23:35 Adj-AMP
GRK: ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω
NAS: He saved others; let Him save
KJV: He saved others; let him save
INT: rulers saying Others he saved let him save

John 4:37 Adj-NMS
GRK: ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ
NAS: is TRUE, One sows
KJV: true, One soweth, and
INT: true That one it is who

John 4:37 Adj-NMS
GRK: σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων
NAS: One sows and another reaps.'
KJV: soweth, and another reapeth.
INT: sows and another who reaps

John 4:38 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ
NAS: you have not labored; others have labored
KJV: no labour: other men laboured, and
INT: you have toiled others have toiled and

John 5:7 Adj-NMS
GRK: ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ
NAS: I am coming, another steps down
KJV: am coming, another steppeth down
INT: am coming I another before me

John 5:32 Adj-NMS
GRK: ἄλλος ἐστὶν ὁ
NAS: There is another who testifies
KJV: There is another that beareth witness
INT: Another it is who

John 5:43 Adj-NMS
GRK: με ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν
NAS: Me; if another comes
KJV: not: if another shall come in
INT: me if another should come in

John 6:22 Adj-NNS
GRK: ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν
NAS: that there was no other small boat
KJV: there was none other boat there,
INT: that boat other no was

John 7:12 Adj-NMP
GRK: Ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: He is a good man; others were saying,
INT: Good he is others however said

John 7:41 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός
NAS: Others were saying, This
KJV: Others said, This
INT: Others said This

John 9:9 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον ὅτι
NAS: Others were saying, This
KJV: Some said,
INT: Some said

John 9:9 Adj-NMP
GRK: Οὗτός ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί
NAS: This is he, [still] others were saying,
KJV: is he: others [said], He is
INT: He it is but others saying no

John 9:16 Adj-NMP
GRK: οὐ τηρεῖ ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: the Sabbath. But others were saying,
KJV: not the sabbath day. Others said, How
INT: not he does keep Others also said

John 10:16 Adj-ANP
GRK: καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω
NAS: I have other sheep, which
KJV: And other sheep I have,
INT: And other sheep I have

John 10:21 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα
NAS: Others were saying, These
KJV: Others said, These
INT: Others said These

John 12:29 Adj-NMP
GRK: βροντὴν γεγονέναι ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος
NAS: that it had thundered; others were saying,
KJV: that it thundered: others said,
INT: thunder there has been others said An angel

John 14:16 Adj-AMS
GRK: πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει
NAS: and He will give you another Helper,
KJV: you another Comforter,
INT: Father and another Helper he will give

John 15:24 Adj-NMS
GRK: ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν
NAS: no one else did,
KJV: which none other man did, they had
INT: which none other has done sin

John 18:15 Adj-NMS
GRK: Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής ὁ
NAS: Jesus, and [so] [was] another disciple.
KJV: Jesus, and [so did] another disciple:
INT: Peter and the other disciple since

John 18:16 Adj-NMS
GRK: μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς
NAS: So the other disciple,
KJV: went out that other disciple,
INT: disciple other who was known

John 18:34 Adj-NMP
GRK: λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι
NAS: or did others tell
KJV: thyself, or did others tell it thee
INT: say or others did say [it] to you

John 19:18 Adj-AMP
GRK: μετ' αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν
NAS: Him, and with Him two other men, one on either
KJV: and two other with him,
INT: with him other two on this side

John 19:32 Adj-GMS
GRK: καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος
NAS: of the first man and of the other who was crucified
KJV: and of the other which
INT: and of the other having been crucified with

John 20:2 Adj-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν
NAS: Peter and to the other disciple
KJV: and to the other disciple, whom
INT: to the other disciple whom

John 20:3 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄλλος μαθητής καὶ
NAS: Peter and the other disciple
KJV: and that other disciple,
INT: and the other disciple and

John 20:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν
NAS: together; and the other disciple
KJV: and the other disciple
INT: and the other disciple ran forward

John 20:8 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ
NAS: So the other disciple who had first
KJV: also that other disciple,
INT: also the other disciple

John 20:25 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν
NAS: So the other disciples were saying
KJV: The other disciples therefore
INT: to him the other disciples We have seen

John 20:30 Adj-ANP
GRK: οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν
NAS: Therefore many other signs Jesus
KJV: And many other signs truly
INT: therefore also other signs did

John 21:2 Adj-NMP
GRK: Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν
NAS: and two others of His disciples
KJV: and two other of his
INT: of Zebedee and others of the

John 21:8 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ
NAS: But the other disciples came
KJV: And the other disciples came
INT: and [the] other disciples in the

John 21:18 Adj-NMS
GRK: σου καὶ ἄλλος ζώσει σε
NAS: out your hands and someone else will gird
KJV: hands, and another shall gird thee,
INT: of you and another will gird you

John 21:25 Adj-NNP
GRK: δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ
NAS: many other things
KJV: also many other things which Jesus
INT: moreover also other things many whatever

Acts 2:12 Adj-NMS
GRK: καὶ διηπόρουν ἄλλος πρὸς ἄλλον
NAS: saying to one another,
KJV: were in doubt, saying one to another,
INT: and were in perplexity other to other

Acts 2:12 Adj-AMS
GRK: ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες Τί
NAS: saying to one another, What does this
KJV: one to another, What meaneth
INT: other to other saying What

Acts 4:12 Adj-DMS
GRK: ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ
NAS: in no one else; for there is no other
KJV: in any other: for there is
INT: there is in other no one the

Acts 15:2 Adj-AMP
GRK: καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν
NAS: and some others of them should go
KJV: and certain other of them,
INT: and certain others from among them

Acts 19:32 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι μὲν οὖν
NAS: So then, some were shouting one
KJV: Some therefore cried
INT: others indeed Therefore

Acts 19:32 Adj-NNS
GRK: μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον
NAS: one thing and some another, for the assembly
KJV: one thing, and some another: for
INT: indeed Therefore some thing were crying out

Acts 21:34 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι δὲ ἄλλο
NAS: the crowd some were shouting
KJV: And some cried one thing,
INT: others moreover another [or]

Acts 21:34 Adj-ANS
GRK: ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν
NAS: were shouting one thing [and] some another, and when he could
KJV: one thing, some another, among
INT: others moreover another [or] one thing were crying out

1 Corinthians 1:16 Adj-AMS
GRK: εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
NAS: I baptized any other.
KJV: whether I baptized any other.
INT: if any other I baptized

1 Corinthians 3:10 Adj-NMS
GRK: θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ
NAS: a foundation, and another is building
KJV: and another buildeth
INT: [the] foundation I have laid another however builds up

1 Corinthians 3:11 Adj-AMS
GRK: θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται
NAS: a foundation other than
KJV: thereupon.For other foundation can
INT: foundation indeed other no one is able

1 Corinthians 9:2 Adj-DMP
GRK: εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ
NAS: If to others I am not an apostle,
KJV: an apostle unto others, yet
INT: If to others not I am

1 Corinthians 9:12 Adj-NMP
GRK: εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν
NAS: If others share the right
KJV: If others be partakers of [this] power
INT: If others of the over you

1 Corinthians 9:27 Adj-DMP
GRK: μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς
NAS: so that, after I have preached to others, I myself
KJV: when I have preached to others, I myself
INT: not hardly to others having preached myself

1 Corinthians 10:29 Adj-GFS
GRK: κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως
NAS: judged by another's conscience?
KJV: judged of another [man's] conscience?
INT: is judged by another's conscience

1 Corinthians 12:8 Adj-DMS
GRK: λόγος σοφίας ἄλλῳ δὲ λόγος
NAS: the Spirit, and to another the word
KJV: to another the word
INT: a word of wisdom to another moreover a word

1 Corinthians 12:9 Adj-DMS
GRK: αὐτῷ πνεύματι ἄλλῳ δὲ χαρίσματα
NAS: Spirit, and to another gifts
KJV: to another the gifts
INT: same Spirit to another moreover gifts

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα
NAS: and to another the effecting
KJV: To another the working of miracles;
INT: to another moreover working

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: ἐνεργήματα δυνάμεων ἄλλῳ δὲ προφητεία
NAS: of miracles, and to another prophecy,
KJV: of miracles; to another prophecy;
INT: working of miracles to another moreover prophecy

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: δὲ προφητεία ἄλλῳ δὲ διακρίσεις
NAS: prophecy, and to another the distinguishing
KJV: to another discerning
INT: moreover prophecy to another moreover discerning

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: γένη γλωσσῶν ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία
NAS: of tongues, and to another the interpretation
KJV: to another the interpretation
INT: kinds of tongues to another moreover interpretation

1 Corinthians 14:19 Adj-AMP
GRK: ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω ἢ
NAS: that I may instruct others also,
KJV: [by my voice] I might teach others also,
INT: that also others I might instruct than

1 Corinthians 14:29 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν
NAS: speak, and let the others pass judgment.
KJV: and let the other judge.
INT: and the others let discern

1 Corinthians 14:30 Adj-DMS
GRK: ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ
NAS: a revelation is made to another who is seated,
KJV: [any thing] be revealed to another that sitteth by,
INT: if moreover to another should be a revelation sitting by

1 Corinthians 15:39 Adj-NFS
GRK: σάρξ ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων
NAS: flesh, but there is one [flesh] of men,
KJV: but [there is] one [kind of] flesh
INT: flesh but one indeed of men

1 Corinthians 15:39 Adj-NFS
GRK: μὲν ἀνθρώπων ἄλλη δὲ σὰρξ
NAS: [flesh] of men, and another flesh
KJV: of men, another flesh of beasts,
INT: indeed of men another moreover flesh

1 Corinthians 15:39 Adj-NFS
GRK: σὰρξ κτηνῶν ἄλλη δὲ σὰρξ
NAS: of beasts, and another flesh
KJV: of beasts, another of fishes, [and]
INT: flesh of beasts another moreover flesh

1 Corinthians 15:39 Adj-NFS
GRK: σὰρξ πτηνῶν ἄλλη δὲ ἰχθύων
NAS: flesh of birds, and another of fish.
KJV: of fishes, [and] another of birds.
INT: flesh of birds another moreover of fish

1 Corinthians 15:41 Adj-NFS
GRK: ἄλλη δόξα ἡλίου
NAS: There is one glory of the sun,
KJV: [There is] one glory of the sun,
INT: one glory of [the] sun

1 Corinthians 15:41 Adj-NFS
GRK: ἡλίου καὶ ἄλλη δόξα σελήνης
NAS: of the sun, and another glory
KJV: and another glory
INT: of [the] sun and another glory of [the] moon

1 Corinthians 15:41 Adj-NFS
GRK: σελήνης καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων
NAS: of the moon, and another glory
KJV: and another glory
INT: of [the] moon and another glory of [the] stars

2 Corinthians 1:13 Adj-ANP
GRK: οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν
NAS: nothing else to you than
KJV: none other things unto you,
INT: nothing indeed other things do we write to you

2 Corinthians 8:13 Adj-DMP
GRK: γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑμῖν
NAS: For [this] is not for the ease of others [and] for your affliction,
KJV: that other men be eased,
INT: indeed that to others [there may be] ease but for you

2 Corinthians 11:4 Adj-AMS
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει
NAS: and preaches another Jesus
KJV: preacheth another Jesus,
INT: he that comes another Jesus proclaims

2 Corinthians 11:8 Adj-AFP
GRK: ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα
NAS: I robbed other churches by taking
KJV: I robbed other churches, taking
INT: Other churches I robbed

Galatians 1:7 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ μή
NAS: which is [really] not another; only
KJV: is not another; but there be some
INT: not is another if not

Galatians 5:10 Adj-ANS
GRK: ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε ὁ
NAS: no other view;
KJV: ye will be none otherwise minded: but
INT: that no other you will have mind the one

Philippians 3:4 Adj-NMS
GRK: τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν
NAS: anyone else has a mind
KJV: If any other man thinketh
INT: any thinks other to trust in

1 Thessalonians 2:6 Adj-GMP
GRK: οὔτε ἀπ' ἄλλων δυνάμενοι ἐν
NAS: from you or from others, even though as apostles
KJV: [yet] of others, when we might
INT: nor from others [though] having power in

Hebrews 4:8 Adj-GFS
GRK: ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ
NAS: He would not have spoken of another day
KJV: have spoken of another day.
INT: anyhow concerning another [day] would he have spoken after

Hebrews 11:35 Adj-NMP
GRK: νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν
NAS: by resurrection; and others were tortured,
KJV: and others were tortured,
INT: dead of them others moreover were tortured

James 5:12 Adj-AMS
GRK: γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον
NAS: or with any other oath; but your yes
KJV: neither by any other oath: but
INT: earth nor other any oath

Revelation 2:24 Adj-ANS
GRK: ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος
NAS: no other burden
KJV: you none other burden.
INT: upon you any other burden

Revelation 6:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός
NAS: And another, a red horse,
KJV: there went out another horse
INT: And went forth another horse red

Revelation 7:2 Adj-AMS
GRK: καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα
NAS: And I saw another angel ascending
KJV: And I saw another angel ascending
INT: And I saw another angel having ascended

Revelation 8:3 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
NAS: Another angel came
KJV: And another angel came
INT: And another angel came

Revelation 10:1 Adj-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν
NAS: I saw another strong angel
KJV: And I saw another mighty angel
INT: And I saw another angel strong

Revelation 12:3 Adj-NNS
GRK: καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν
NAS: Then another sign appeared
KJV: And there appeared another wonder in
INT: And was seen another sign in

Revelation 13:11 Adj-ANS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον
NAS: Then I saw another beast coming
KJV: And I beheld another beast coming up
INT: And I saw another beast rising

Revelation 14:6 Adj-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον
NAS: And I saw another angel flying
KJV: And I saw another angel fly
INT: And I saw another angel flying

Revelation 14:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος
NAS: And another angel, a second one,
KJV: there followed another angel,
INT: And another second angel

Revelation 14:9 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος
NAS: Then another angel, a third one,
INT: And another angel a third

Revelation 14:15 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came
INT: And another angel came out

Revelation 14:17 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came
INT: And another angel came

Revelation 14:18 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν
NAS: Then another angel, the one who has
KJV: And another angel came
INT: And another angel came

Revelation 15:1 Adj-ANS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν
NAS: Then I saw another sign in heaven,
KJV: And I saw another sign in
INT: And I saw another sign in

Revelation 17:10 Adj-NMS
GRK: ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν
NAS: one is, the other has not yet
KJV: one is, [and] the other is not yet
INT: is the other not yet is come

Revelation 18:1 Adj-AMS
GRK: ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα
NAS: I saw another angel
KJV: I saw another angel
INT: these things I saw another angel descending

Revelation 18:4 Adj-AFS
GRK: Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ
NAS: I heard another voice from heaven,
KJV: And I heard another voice from
INT: And I heard another voice out of

Revelation 20:12 Adj-NNS
GRK: ἠνοίχθησαν καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη
NAS: were opened; and another book
KJV: and another book
INT: were opened and another book was opened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page