4074. Πέτρος (Petros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4074. Πέτρος (Petros) — 156 Occurrences

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν
NAS: who was called Peter, and Andrew
KJV: Simon called Peter, and Andrew
INT: who is called Peter and Andrew

Matthew 8:14 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν
NAS: came into Peter's home,
KJV: was come into Peter's house, he saw
INT: the house of Peter he saw the

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας
NAS: who is called Peter, and Andrew
KJV: who is called Peter, and Andrew
INT: who is called Peter and Andrew

Matthew 14:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
NAS: Peter said to Him, Lord,
KJV: And Peter answered him
INT: moreover Peter said to him

Matthew 14:29 N-NMS
GRK: πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ
NAS: Come! And Peter got
KJV: And when Peter was come down
INT: boat Peter walked upon

Matthew 15:15 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
NAS: Peter said to Him, Explain
KJV: Then answered Peter and said unto him,
INT: moreover Peter said to him

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν Σὺ
NAS: Simon Peter answered,
KJV: And Simon Peter answered and said,
INT: moreover Simon Peter said You

Matthew 16:18 N-NMS
GRK: σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ
NAS: say to you that you are Peter, and upon this
KJV: thou art Peter, and upon
INT: you are Peter and on

Matthew 16:22 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν
NAS: Peter took Him aside and began
KJV: Then Peter took him,
INT: him Peter began to rebuke

Matthew 16:23 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω
NAS: and said to Peter, Get
KJV: and said unto Peter, Get thee
INT: he said to Peter Get behind

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον
NAS: took with Him Peter and James
KJV: Jesus taketh Peter, James, and
INT: Jesus Peter and James

Matthew 17:4 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ
NAS: Peter said to Jesus,
KJV: answered Peter, and said
INT: moreover Peter said

Matthew 17:24 N-DMS
GRK: λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν
NAS: [tax] came to Peter and said,
KJV: [money] came to Peter, and
INT: received to Peter and said

Matthew 18:21 N-NMS
GRK: προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
NAS: Then Peter came and said
KJV: Then came Peter to him, and said,
INT: having come Peter said to him

Matthew 19:27 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
NAS: Then Peter said to Him, Behold,
KJV: Then answered Peter and said unto him,
INT: having answered Peter said to him

Matthew 26:33 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ
NAS: But Peter said to Him, [Even] though
KJV: Peter answered and
INT: moreover Peter said to him

Matthew 26:35 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πέτρος Κἂν δέῃ
NAS: Peter said to Him, Even if
KJV: Peter said unto him,
INT: to him Peter Even if it were needful for

Matthew 26:37 N-AMS
GRK: παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς
NAS: And He took with Him Peter and the two
KJV: And he took with him Peter and the two
INT: having taken with [him] Peter and the

Matthew 26:40 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Πέτρῳ Οὕτως οὐκ
NAS: and said to Peter, So,
KJV: and saith unto Peter, What, could ye
INT: he says to Peter Thus not

Matthew 26:58 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: But Peter was following
KJV: But Peter followed him
INT: moreover Peter followed him

Matthew 26:69 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω
NAS: Now Peter was sitting outside
KJV: Now Peter sat without
INT: moreover Peter was sitting outside

Matthew 26:73 N-DMS
GRK: εἶπον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς καὶ
NAS: up and said to Peter, Surely
KJV: and said to Peter, Surely
INT: said to Peter Truly also

Matthew 26:75 N-NMS
GRK: ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος
NAS: And Peter remembered the word
KJV: And Peter remembered the word
INT: remembered Peter the word

Mark 3:16 N-AMS
GRK: τῷ Σίμωνι Πέτρον
NAS: (to whom He gave the name Peter),
KJV: Simon he surnamed Peter;
INT: to Simon Peter

Mark 5:37 N-AMS
GRK: μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον
NAS: Him, except Peter and James
KJV: him, save Peter, and James,
INT: not Peter and James

Mark 8:29 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ
NAS: that I am? Peter answered
KJV: am? And Peter answereth and saith
INT: having answered Peter says to him

Mark 8:32 N-NMS
GRK: προσλαβόμενος ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο
NAS: plainly. And Peter took Him aside
KJV: openly. And Peter took him,
INT: having taken Peter to him began

Mark 8:33 N-DMS
GRK: αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει
NAS: He rebuked Peter and said,
KJV: he rebuked Peter, saying,
INT: of him he rebuked Peter and said

Mark 9:2 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν
NAS: took with Him Peter and James
KJV: taketh [with him] Peter, and
INT: Jesus Peter and

Mark 9:5 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ
NAS: Peter said to Jesus,
KJV: And Peter answered and said
INT: having answered Peter says

Mark 10:28 N-NMS
GRK: λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ
NAS: Peter began to say
KJV: Then Peter began to say
INT: to say Peter to him Behold

Mark 11:21 N-NMS
GRK: ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ
NAS: Being reminded, Peter said
KJV: And Peter calling to remembrance saith
INT: having remembered Peter says to him

Mark 13:3 N-NMS
GRK: κατ' ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος
NAS: the temple, Peter and James
KJV: the temple, Peter and
INT: in private Peter and James

Mark 14:29 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ
NAS: But Peter said to Him, [Even] though
KJV: But Peter said unto him,
INT: and Peter said to him

Mark 14:33 N-AMS
GRK: παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν
NAS: And He took with Him Peter and James
KJV: with him Peter and James
INT: he takes Peter and

Mark 14:37 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις
NAS: and said to Peter, Simon,
KJV: saith unto Peter, Simon,
INT: he says to Peter Simon sleep you

Mark 14:54 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν
NAS: Peter had followed Him at a distance,
KJV: And Peter followed him
INT: And Peter from afar off

Mark 14:66 N-GMS
GRK: ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν
NAS: As Peter was below in the courtyard,
KJV: And as Peter was beneath
INT: being Peter below in

Mark 14:67 N-AMS
GRK: ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα
NAS: and seeing Peter warming
KJV: when she saw Peter warming himself,
INT: having seen Peter warming himself having looked at

Mark 14:70 N-DMS
GRK: ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ
NAS: saying to Peter, Surely
KJV: said again to Peter, Surely thou art
INT: said to Peter Truly from among

Mark 14:72 N-NMS
GRK: ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα
NAS: a second time. And Peter remembered
KJV: And Peter called to mind
INT: remembered Peter the word

Mark 16:7 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει
NAS: His disciples and Peter, He is going ahead
KJV: and Peter that
INT: and to Peter that he goes before

Mark 16:20 N-AMS
GRK: περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν
INT: to Peter promptly they reported

Luke 5:8 N-NMS
GRK: δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς
NAS: But when Simon Peter saw
KJV: Simon Peter saw
INT: moreover Simon Peter fell at the

Luke 6:14 N-AMS
GRK: καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν
NAS: named Peter, and Andrew
KJV: he also named Peter,) and Andrew
INT: also he named Peter and Andrew

Luke 8:45 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα οἱ
NAS: denying it, Peter said,
KJV: denied, Peter and
INT: said Peter Master the

Luke 8:51 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: with Him, except Peter and John
KJV: to go in, save Peter, and James,
INT: if not Peter and John

Luke 9:20 N-NMS
GRK: λέγετε εἶναι Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς
NAS: that I am? And Peter answered
KJV: am? Peter answering said,
INT: do you pronounce to be Peter moreover having answered

Luke 9:28 N-AMS
GRK: καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: He took along Peter and John
KJV: he took Peter and John
INT: and having taken Peter and John

Luke 9:32 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ
NAS: Now Peter and his companions had been
KJV: But Peter and they that were with
INT: moreover Peter and those

Luke 9:33 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν
NAS: were leaving Him, Peter said
KJV: from him, Peter said unto
INT: said Peter to

Luke 12:41 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος Κύριε πρὸς
NAS: Peter said, Lord,
KJV: Then Peter said unto him,
INT: moreover Peter Lord to

Luke 18:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος Ἰδοὺ ἡμεῖς
NAS: Peter said, Behold,
KJV: Then Peter said, Lo,
INT: moreover Peter Behold we

Luke 22:8 N-AMS
GRK: καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: And Jesus sent Peter and John, saying,
KJV: And he sent Peter and John,
INT: And he sent Peter and John

Luke 22:34 N-VMS
GRK: Λέγω σοι Πέτρε οὐ φωνήσει
NAS: And He said, I say to you, Peter, the rooster
KJV: I tell thee, Peter, the cock shall
INT: I tell you Peter in no way will crow

Luke 22:54 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν
NAS: of the high priest; but Peter was following
KJV: house. And Peter followed afar off.
INT: and Peter was following afar off

Luke 22:55 N-NMS
GRK: ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν
NAS: and had sat down together, Peter was sitting
KJV: were set down together, Peter sat down
INT: sat Peter among them

Luke 22:58 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε
NAS: You are [one] of them too! But Peter said,
KJV: them. And Peter said, Man,
INT: but Peter said Man

Luke 22:60 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος Ἄνθρωπε οὐκ
NAS: But Peter said, Man,
KJV: And Peter said, Man,
INT: moreover Peter Man not

Luke 22:61 N-DMS
GRK: ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ καὶ ὑπεμνήσθη
NAS: and looked at Peter. And Peter
KJV: and looked upon Peter. And
INT: looked at Peter and remembered

Luke 22:61 N-NMS
GRK: ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος
NAS: at Peter. And Peter remembered
KJV: Peter. And Peter remembered the word
INT: remembered Peter the word

Luke 24:12 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν
NAS: But Peter got up and ran
KJV: Then arose Peter, and ran unto
INT: but Peter having risen up ran

John 1:40 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ
NAS: Simon Peter's brother.
KJV: Andrew, Simon Peter's brother.
INT: brother of Simon Peter one of

John 1:42 N-NMS
GRK: ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος
NAS: (which is translated Peter).
KJV: which is by interpretation, A stone.
INT: which means Peter

John 1:44 N-GMS
GRK: Ἀνδρέου καὶ Πέτρου
NAS: of the city of Andrew and Peter.
KJV: Andrew and Peter.
INT: of Andrew and Peter

John 6:8 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Andrew, Simon Peter's brother, said
KJV: Andrew, Simon Peter's brother, saith
INT: brother of Simon Peter

John 6:68 N-NMS
GRK: αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε πρὸς
NAS: Simon Peter answered Him, Lord,
KJV: Then Simon Peter answered him,
INT: him Simon Peter Lord to

John 13:6 N-AMS
GRK: πρὸς Σίμωνα Πέτρον λέγει αὐτῷ
NAS: to Simon Peter. He said
KJV: to Simon Peter: and Peter
INT: to Simon Peter who says to him

John 13:8 N-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ
NAS: Peter said to Him, Never
KJV: Peter saith unto him,
INT: Says to him Peter never not

John 13:9 N-NMS
GRK: αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε μὴ
NAS: Simon Peter said to Him, Lord,
KJV: Simon Peter saith unto him,
INT: to him Simon Peter Lord not

John 13:24 N-NMS
GRK: τούτῳ Σίμων Πέτρος καὶ λέγει
NAS: Simon Peter gestured
KJV: Simon Peter therefore beckoned
INT: to him Simon Peter and he says

John 13:36 N-NMS
GRK: αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε ποῦ
NAS: Simon Peter said to Him, Lord,
KJV: Simon Peter said unto him,
INT: to him Simon Peter Lord where

John 13:37 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε διὰ
NAS: Peter said to Him, Lord,
KJV: Peter said unto him,
INT: to him Peter Lord because of

John 18:10 N-NMS
GRK: Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν
NAS: Simon Peter then, having
KJV: Then Simon Peter having a sword
INT: Simon then Peter having a sword

John 18:11 N-DMS
GRK: Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν
NAS: Jesus said to Peter, Put the sword
KJV: said Jesus unto Peter, Put up thy
INT: Jesus to Peter Put the

John 18:15 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος
NAS: Simon Peter was following Jesus,
KJV: And Simon Peter followed Jesus,
INT: Jesus Simon Peter and the other

John 18:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς
NAS: but Peter was standing at the door
KJV: But Peter stood at
INT: but Peter stood at

John 18:16 N-AMS
GRK: εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον
NAS: and brought Peter in.
KJV: and brought in Peter.
INT: brought in Peter

John 18:17 N-DMS
GRK: οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη
NAS: said to Peter, You are not also
KJV: that kept the door unto Peter, Art
INT: therefore to Peter the servant girl

John 18:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Πέτρος μετ' αὐτῶν
NAS: and they were warming themselves; and Peter was also
KJV: and Peter stood
INT: also Peter with them

John 18:25 N-NMS
GRK: δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ
NAS: Simon Peter was standing
KJV: And Simon Peter stood and
INT: moreover Simon Peter standing and

John 18:26 N-NMS
GRK: οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον
NAS: ear Peter cut off,
KJV: whose ear Peter cut off, saith,
INT: of whom cut off Peter the ear

John 18:27 N-NMS
GRK: οὖν ἠρνήσατο Πέτρος καὶ εὐθέως
NAS: Peter then denied
KJV: Peter then denied
INT: then denied Peter and immediately

John 20:2 N-AMS
GRK: πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς
NAS: to Simon Peter and to the other
KJV: to Simon Peter, and to
INT: to Simon Peter and to

John 20:3 N-NMS
GRK: οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ
NAS: So Peter and the other disciple
KJV: Peter therefore went forth,
INT: therefore Peter and the

John 20:4 N-GMS
GRK: τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν
NAS: faster than Peter and came
KJV: disciple did outrun Peter, and came
INT: faster than Peter and came

John 20:6 N-NMS
GRK: καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ
NAS: And so Simon Peter also came,
KJV: cometh Simon Peter following him,
INT: also Simon Peter following him

John 21:2 N-NMS
GRK: ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς
NAS: Simon Peter, and Thomas called
KJV: together Simon Peter, and Thomas
INT: together Simon Peter and Thomas

John 21:3 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν
NAS: Simon Peter said to them, I am going
KJV: Simon Peter saith unto them,
INT: to them Simon Peter I go to fish

John 21:7 N-DMS
GRK: Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός
NAS: said to Peter, It is the Lord.
KJV: saith unto Peter, It is
INT: Jesus to Peter The Lord

John 21:7 N-NMS
GRK: Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι
NAS: when Simon Peter heard
KJV: Now when Simon Peter heard that
INT: Simon Therefore Peter having heard that

John 21:11 N-NMS
GRK: οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν
NAS: Simon Peter went up and drew
KJV: Simon Peter went up, and
INT: Therefore Simon Peter and drew

John 21:15 N-DMS
GRK: τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς
NAS: to Simon Peter, Simon,
KJV: to Simon Peter, Simon,
INT: to Simon Peter Jesus

John 21:17 N-NMS
GRK: ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν
NAS: do you love Me? Peter was grieved
KJV: thou me? Peter was grieved
INT: Was grieved Peter because he said

John 21:20 N-NMS
GRK: Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν
NAS: Peter, turning around, saw
KJV: Then Peter, turning about, seeth
INT: having turned Peter sees the

John 21:21 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ
NAS: So Peter seeing him said
KJV: Peter seeing him
INT: having seen Peter says

Acts 1:13 N-NMS
GRK: ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης
NAS: they were staying; that is, Peter and John
KJV: abode both Peter, and James,
INT: both Peter and John

Acts 1:15 N-NMS
GRK: ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ
NAS: time Peter stood
KJV: those days Peter stood up in
INT: this having stood up Peter in [the] midst

Acts 2:14 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς
NAS: But Peter, taking his stand
KJV: But Peter, standing up with
INT: however Peter with the

Acts 2:37 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς
NAS: and said to Peter and the rest
KJV: said unto Peter and to the rest
INT: to Peter and the

Acts 2:38 N-NMS
GRK: Πέτρος δὲ πρὸς
NAS: Peter [said] to them, Repent,
KJV: Then Peter said unto
INT: Peter moreover to

Acts 3:1 N-NMS
GRK: Πέτρος δὲ καὶ
NAS: Now Peter and John were going
KJV: Now Peter and John
INT: Peter moreover and

Acts 3:3 N-AMS
GRK: ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: When he saw Peter and John about
KJV: Who seeing Peter and John
INT: who having seen Peter and John

Acts 3:4 N-NMS
GRK: ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν
NAS: But Peter, along with John,
KJV: And Peter, fastening his eyes upon
INT: having looked intently moreover Peter upon him

Acts 3:6 N-NMS
GRK: εἶπεν δὲ Πέτρος Ἀργύριον καὶ
NAS: But Peter said, I do not possess
KJV: Then Peter said, Silver
INT: said moreover Peter Silver and

Acts 3:11 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν
NAS: While he was clinging to Peter and John,
KJV: which was healed held Peter and John,
INT: he Peter and

Acts 3:12 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς
NAS: But when Peter saw [this], he replied
KJV: And when Peter saw [it], he answered
INT: moreover Peter answered to

Acts 4:8 N-NMS
GRK: τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος
NAS: Then Peter, filled with the Holy
KJV: Then Peter, filled with the Holy
INT: Then Peter having been filled with [the] Spirit

Acts 4:13 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ
NAS: the confidence of Peter and John
KJV: the boldness of Peter and
INT: the of Peter boldness and

Acts 4:19 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης
NAS: But Peter and John answered
KJV: But Peter and John
INT: but Peter and John

Acts 5:3 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Πέτρος Ἁνανία διὰ
NAS: But Peter said, Ananias,
KJV: But Peter said, Ananias,
INT: moreover Peter Ananias because of

Acts 5:8 N-NMS
GRK: πρὸς αὐτὴν Πέτρος Εἰπέ μοι
NAS: And Peter responded to her, Tell
KJV: And Peter answered unto her,
INT: to her Peter Tell me

Acts 5:9 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν
NAS: Then Peter [said] to her, Why
KJV: Then Peter said unto
INT: but Peter [said] to her

Acts 5:15 N-GMS
GRK: ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ
NAS: so that when Peter came
KJV: the shadow of Peter passing by
INT: that coming of Peter at least the

Acts 5:29 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ
NAS: But Peter and the apostles answered,
KJV: Then Peter and the [other] apostles
INT: having answered moreover Peter and the

Acts 8:14 N-AMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: of God, they sent them Peter and John,
KJV: unto them Peter and John:
INT: to them Peter and John

Acts 8:20 N-NMS
GRK: Πέτρος δὲ εἶπεν
NAS: But Peter said
KJV: But Peter said unto
INT: Peter moreover said

Acts 9:32 N-AMS
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΕΤΡΟΝ διερχόμενον διὰ
NAS: Now as Peter was traveling through all
KJV: to pass, as Peter passed throughout
INT: it came to pass moreover Peter passing through

Acts 9:34 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Πέτρος Αἰνέα ἰᾶταί
NAS: Peter said to him, Aeneas,
KJV: And Peter said unto him,
INT: to him Peter Aeneas heals

Acts 9:38 N-NMS
GRK: ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν
NAS: having heard that Peter was there,
KJV: had heard that Peter was there,
INT: having heard that Peter is in

Acts 9:39 N-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς
NAS: So Peter arose and went
KJV: Then Peter arose and went with
INT: Having risen up moreover Peter went with them

Acts 9:40 N-NMS
GRK: πάντας ὁ Πέτρος καὶ θεὶς
NAS: But Peter sent them all
KJV: But Peter put them all
INT: all Peter and having bowed

Acts 9:40 N-AMS
GRK: ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν
NAS: and when she saw Peter, she sat
KJV: and when she saw Peter, she sat up.
INT: having seen Peter she sat up

Acts 10:5 N-NMS
GRK: ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
NAS: who is also called Peter;
KJV: whose surname is Peter:
INT: who is called Peter

Acts 10:9 N-NMS
GRK: ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ
NAS: the city, Peter went
KJV: unto the city, Peter went up
INT: drawing near went up Peter on the

Acts 10:13 N-VMS
GRK: αὐτόν Ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ
NAS: to him, Get up, Peter, kill
KJV: him, Rise, Peter; kill, and
INT: him Having risen up Peter kill and

Acts 10:14 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς
NAS: But Peter said, By no means,
KJV: But Peter said, Not so,
INT: moreover Peter said In no way

Acts 10:17 N-NMS
GRK: διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν
NAS: while Peter was greatly perplexed
KJV: Now while Peter doubted in
INT: was perplexed Peter what anyhow

Acts 10:18 N-NMS
GRK: ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται
NAS: who was also called Peter, was staying
KJV: was surnamed Peter, were lodged
INT: who [is] called Peter here is lodged

Acts 10:19 N-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ
NAS: While Peter was reflecting
KJV: While Peter thought on
INT: and Peter was thinking over

Acts 10:21 N-NMS
GRK: καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς
NAS: Peter went down to the men
KJV: Then Peter went down to
INT: having gone down moreover Peter to the

Acts 10:25 N-AMS
GRK: εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον συναντήσας αὐτῷ
NAS: When Peter entered, Cornelius
KJV: And as Peter was coming in,
INT: coming in Peter having met him

Acts 10:26 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν
NAS: But Peter raised him up, saying,
KJV: [him].But Peter took him
INT: but Peter lifted up him

Acts 10:32 N-NMS
GRK: ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος οὗτος ξενίζεται
NAS: is also called Peter, to come to you; he is staying
KJV: whose surname is Peter; he is lodged
INT: who is called Peter he lodges

Acts 10:34 N-NMS
GRK: ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα
NAS: Opening his mouth, Peter said: I most
KJV: Then Peter opened [his] mouth,
INT: having opened moreover Peter [his] mouth

Acts 10:44 N-GMS
GRK: λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα
NAS: While Peter was still speaking
KJV: While Peter yet spake
INT: as is speaking Peter the words

Acts 10:45 N-DMS
GRK: συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καὶ
NAS: came with Peter were amazed,
KJV: came with Peter, because
INT: came with Peter that also

Acts 10:46 N-NMS
GRK: τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
NAS: God. Then Peter answered,
KJV: Then answered Peter,
INT: Then answered Peter

Acts 11:2 N-NMS
GRK: δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: And when Peter came up to Jerusalem,
KJV: And when Peter was come up to
INT: also went up Peter to Jerusalem

Acts 11:4 N-NMS
GRK: ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς
NAS: But Peter began
KJV: But Peter rehearsed [the matter] from the beginning,
INT: having begun moreover Peter he set [it] forth to them

Acts 11:7 N-VMS
GRK: μοι Ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ
NAS: to me, 'Get up, Peter; kill
KJV: unto me, Arise, Peter; slay and
INT: to me Having risen up Peter kill and

Acts 11:13 N-AMS
GRK: τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον
NAS: who is also called Peter, brought here;
KJV: Simon, whose surname is Peter;
INT: who is called Peter

Acts 12:3 N-AMS
GRK: συλλαβεῖν καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ
NAS: he proceeded to arrest Peter also. Now
KJV: to take Peter also.
INT: to take also Peter they were moreover

Acts 12:5 N-NMS
GRK: μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν
NAS: So Peter was kept in the prison,
KJV: Peter therefore was kept
INT: indeed Therefore Peter was kept in

Acts 12:6 N-NMS
GRK: ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ
NAS: to bring him forward, Peter was sleeping
KJV: the same night Peter was sleeping
INT: was Peter sleeping between

Acts 12:7 N-GMS
GRK: πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν
NAS: and he struck Peter's side
KJV: he smote Peter on the side,
INT: side of Peter he woke up him

Acts 12:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ
NAS: When Peter came to himself,
KJV: And when Peter was come to
INT: And Peter to himself

Acts 12:14 N-GMS
GRK: φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς
NAS: When she recognized Peter's voice,
KJV: when she knew Peter's voice,
INT: voice of Peter from

Acts 12:14 N-AMS
GRK: ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ
NAS: in and announced that Peter was standing
KJV: and told how Peter stood
INT: to be standing Peter before the

Acts 12:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων
NAS: But Peter continued knocking;
KJV: But Peter continued knocking:
INT: but Peter continued knocking

Acts 12:18 N-NMS
GRK: ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο
NAS: could have become of Peter.
KJV: what was become of Peter.
INT: then [of] Peter was become

Acts 15:7 N-NMS
GRK: γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς
NAS: much debate, Peter stood up and said
KJV: disputing, Peter rose up,
INT: having taken place having risen up Peter said to

Galatians 2:7 N-NMS
GRK: ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς
NAS: just as Peter [had been] to the circumcised
KJV: [the gospel] of the circumcision [was] unto Peter;
INT: uncircumcision as Peter [that] of the circumcision

Galatians 2:8 N-DMS
GRK: γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν
NAS: worked for Peter in [his] apostleship
KJV: he that wrought effectually in Peter to
INT: indeed having worked in Peter for apostleship

1 Peter 1:1 N-NMS
GRK: ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ
NAS: Peter, an apostle of Jesus
KJV: Peter, an apostle of Jesus
INT: Peter apostle of Jesus

2 Peter 1:1 N-NMS
GRK: Συμεὼν ΠΕΤΡΟΣ δοῦλος καὶ
NAS: Simon Peter, a bond-servant
KJV: Simon Peter, a servant and
INT: Simon Peter servant and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page