τὴν
Englishman's Concordance
τὴν (tēn) — 1538 Occurrences

Matthew 1:12 Art-AFS
GRK: Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος
INT: After moreover the deportation to Babylon

Matthew 1:20 Art-AFS
GRK: παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου
NAS: as your wife; for the Child who has been conceived
INT: to take to [you] Mary [as] the wife of you

Matthew 1:24 Art-AFS
GRK: καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: and took to [him] the wife of him

Matthew 2:11 Art-AFS
GRK: ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον
INT: having come into the house they found

Matthew 2:12 Art-AFS
GRK: ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν
INT: they withdrew into the country of them

Matthew 2:13 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:14 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:20 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 2:20 Art-AFS
GRK: οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ
INT: who were seeking the life of the

Matthew 2:21 Art-AFS
GRK: παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ
INT: child and the mother of him

Matthew 3:3 Art-AFS
GRK: ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου
INT: wilderness Prepare the way of [the] Lord

Matthew 3:4 Art-AFS
GRK: δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ
INT: of leather about the waist of him

Matthew 3:10 Art-AFS
GRK: ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν
INT: axe to the root of the

Matthew 3:12 Art-AFS
GRK: καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
INT: and he will clear the threshing floor of him

Matthew 3:12 Art-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην τὸ
INT: of him into the barn

Matthew 4:1 Art-AFS
GRK: ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ
INT: was led up into the wilderness by

Matthew 4:5 Art-AFS
GRK: διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν
INT: devil to the holy city

Matthew 4:8 Art-AFS
GRK: κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
INT: world and the glory of them

Matthew 4:12 Art-AFS
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
INT: he withdrew into Galilee

Matthew 4:13 Art-AFS
GRK: καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν
KJV: Capernaum, which is upon the sea coast,
INT: and having left Nazareth having come

Matthew 4:13 Art-AFS
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν
INT: at Capernaum which [is] on the sea-side in

Matthew 4:18 Art-AFS
GRK: δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς
INT: moreover by the sea

Matthew 4:18 Art-AFS
GRK: ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν
INT: a large net into the sea they were

Matthew 4:24 Art-AFS
GRK: εἰς ὅλην τὴν Συρίαν καὶ
INT: into all Syria And

Matthew 5:5 Art-AFS
GRK: αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
INT: they will inherit the earth

Matthew 5:6 Art-AFS
GRK: καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι
INT: and thirst for righteousness for

Matthew 5:15 Art-AFS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ
INT: but upon the lampstand and

Matthew 5:20 Art-AFS
GRK: εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
INT: shall you enter into the kingdom of the

Matthew 5:22 Art-AFS
GRK: ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ
INT: will be to the hell

Matthew 5:31 Art-AFS
GRK: ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: anyhow shall divorce the wife of him

Matthew 5:32 Art-AFS
GRK: ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: who shall divorce the wife of him

Matthew 5:39 Art-AFS
GRK: ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα
INT: shall strike on the right cheek

Matthew 5:39 Art-AFS
GRK: αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην
INT: to him also the other

Matthew 6:1 Art-AFS
GRK: Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν
NAS: with your Father who is in heaven.
KJV: your Father which is in heaven.
INT: Beware moreover the righteousness of you

Matthew 6:6 Art-AFS
GRK: καὶ κλείσας τὴν θύραν σου
NAS: and your Father who sees
KJV: thy Father which seeth in
INT: and having shut the door of you

Matthew 6:17 Art-AFS
GRK: ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ
INT: anoint your head and

Matthew 6:27 Art-AFS
GRK: προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ
INT: to add to the life span of him

Matthew 6:33 Art-AFS
GRK: δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: however first the kingdom of

Matthew 6:33 Art-AFS
GRK: θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
INT: God and the righteousness of him

Matthew 6:34 Art-AFS
GRK: μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον ἡ
KJV: shall take thought for the things of itself.
INT: be anxious about things tomorrow

Matthew 7:3 Art-AFS
GRK: ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ ἐν
INT: brother of you and [the] in

Matthew 7:5 Art-AFS
GRK: ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν καὶ
INT: eye of you the beam and

Matthew 7:13 Art-AFS
GRK: ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ
INT: leads to destruction and

Matthew 7:14 Art-AFS
GRK: ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν καὶ
INT: leads to life and

Matthew 7:21 Art-AFS
GRK: εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
INT: will enter into the kingdom of the

Matthew 7:23 Art-AFS
GRK: οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν
INT: those who work lawlessness

Matthew 7:24 Art-AFS
GRK: ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ
INT: built his house upon

Matthew 7:24 Art-AFS
GRK: οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν
INT: house upon the rock

Matthew 7:25 Art-AFS
GRK: γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν
INT: indeed upon the rock

Matthew 7:26 Art-AFS
GRK: ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ
INT: built of him the house upon

Matthew 7:26 Art-AFS
GRK: οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον
INT: house upon the sand

Matthew 8:3 Art-AFS
GRK: καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο
INT: And having stretched out the hand he touched

Matthew 8:8 Art-AFS
GRK: μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς
INT: of me under the roof you should come

Matthew 8:14 Art-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου
INT: Jesus to the house of Peter

Matthew 8:14 Art-AFS
GRK: Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ
INT: of Peter he saw the mother-in-law of him

Matthew 8:20 Art-AFS
GRK: ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
INT: has [place] where the head he might lay

Matthew 8:28 Art-AFS
GRK: πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν
INT: other side to the region of the

Matthew 8:31 Art-AFS
GRK: ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν
INT: us into the herd of the

Matthew 8:32 Art-AFS
GRK: κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ
INT: steep bank into the sea and

Matthew 8:33 Art-AFS
GRK: ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν
NAS: what had happened
INT: having gone away into the city related

Matthew 9:1 Art-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν
INT: came to [his] own city

Matthew 9:2 Art-AFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
INT: Jesus the faith of them

Matthew 9:6 Art-AFS
GRK: ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ
INT: take up your mat and

Matthew 9:18 Art-AFS
GRK: ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου
INT: having come lay the hand of you

Matthew 9:23 Art-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ
INT: Jesus into the house of the

Matthew 9:26 Art-AFS
GRK: εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην
INT: into all the land that

Matthew 9:28 Art-AFS
GRK: δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον
INT: moreover into the house came

Matthew 9:29 Art-AFS
GRK: λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν
INT: saying According to the faith of you

Matthew 10:12 Art-AFS
GRK: δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε
INT: moreover into the house greet

Matthew 10:23 Art-AFS
GRK: φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν ἀμὴν
INT: flee to the next truly

Matthew 10:28 Art-AFS
GRK: τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν
INT: the body those however soul

Matthew 10:29 Art-AFS
GRK: πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ
INT: will fall to the ground apart from

Matthew 10:34 Art-AFS
GRK: εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν οὐκ
INT: peace to the earth not

Matthew 10:39 Art-AFS
GRK: ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: He that having found the life of him

Matthew 10:39 Art-AFS
GRK: ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: he that having lost the life of him

Matthew 11:7 Art-AFS
GRK: ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι
INT: went you out into the wilderness to look at

Matthew 11:10 Art-AFS
GRK: ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
INT: who will prepare the way of you

Matthew 11:16 Art-AFS
GRK: δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην
INT: moreover will I liken the generation this

Matthew 12:9 Art-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν
INT: he went into the synagogue of them

Matthew 12:13 Art-AFS
GRK: Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα καὶ
INT: Stretch out your hand And

Matthew 12:19 Art-AFS
GRK: ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ
INT: the streets the voice of him

Matthew 12:20 Art-AFS
GRK: εἰς νῖκος τὴν κρίσιν
INT: unto victory justice

Matthew 12:29 Art-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ
INT: to enter into the house of the

Matthew 12:29 Art-AFS
GRK: καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
INT: and then the house of him

Matthew 12:42 Art-AFS
GRK: γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος
INT: earth to hear the wisdom of Solomon

Matthew 12:49 Art-AFS
GRK: καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ
INT: And having stretched out the hand of him

Matthew 13:1 Art-AFS
GRK: ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν
INT: sat down by the sea

Matthew 13:4 Art-AFS
GRK: ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ
INT: fell along the road and

Matthew 13:8 Art-AFS
GRK: ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
INT: fell upon the ground

Matthew 13:8 Art-AFS
GRK: τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ
INT: the ground good and

Matthew 13:18 Art-AFS
GRK: οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ
INT: therefore hear the parable of the

Matthew 13:19 Art-AFS
GRK: ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς
INT: he who on the path having been sown

Matthew 13:23 Art-AFS
GRK: δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν
INT: moreover on the good ground

Matthew 13:30 Art-AFS
GRK: συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου
INT: bring together into the barn of me

Matthew 13:36 Art-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Καὶ
INT: he went into the house and

Matthew 13:36 Art-AFS
GRK: Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν
INT: Explain to us the parable of the

Matthew 13:41 Art-AFS
GRK: τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν
INT: those who practice lawlessness

Matthew 13:42 Art-AFS
GRK: αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ
INT: them into the furnace of the

Matthew 13:47 Art-AFS
GRK: βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ
INT: having cast into the sea and

Matthew 13:50 Art-AFS
GRK: αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ
INT: them into the furnace of the

Matthew 13:54 Art-AFS
GRK: ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ
INT: having come into the region his [own]

Matthew 13:58 Art-AFS
GRK: πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν
INT: many because the unbelief of them

Matthew 14:1 Art-AFS
GRK: ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ
INT: the tetrarch the news of Jesus

Matthew 14:3 Art-AFS
GRK: διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου
INT: on account of Herodias the wife of Philip

Matthew 14:8 Art-AFS
GRK: ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου
INT: upon a dish the head of John

Matthew 14:25 Art-AFS
GRK: περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν
INT: walking on the sea

Matthew 14:31 Art-AFS
GRK: Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο
INT: Jesus having stretched out the hand took hold

Matthew 14:34 Art-AFS
GRK: ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς
INT: they came to the land of

Matthew 14:35 Art-AFS
GRK: εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην
INT: to all the region round about that

Matthew 15:2 Art-AFS
GRK: σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν
INT: of you break the tradition of the

Matthew 15:3 Art-AFS
GRK: ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ
INT: you break the commandment

Matthew 15:3 Art-AFS
GRK: θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: of God on account of the tradition of you

Matthew 15:4 Art-AFS
GRK: πατέρα καὶ τὴν μητέρα καί
INT: Father and the mother and

Matthew 15:6 Art-AFS
GRK: θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: of God on account of the tradition of you

Matthew 15:15 Art-AFS
GRK: Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν ταύτην
INT: Explain to us the parable this

Matthew 15:17 Art-AFS
GRK: στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ
INT: mouth into the belly goes

Matthew 15:29 Art-AFS
GRK: ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς
INT: went along the sea

Matthew 15:35 Art-AFS
GRK: ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν
INT: to sit down on the ground

Matthew 16:18 Art-AFS
GRK: οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ
INT: I will build my church and

Matthew 16:25 Art-AFS
GRK: ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: if might desire the life of him

Matthew 16:25 Art-AFS
GRK: ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: anyhow might lose the life of him

Matthew 16:26 Art-AFS
GRK: ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν
INT: whole he gain and [the] soul

Matthew 16:27 Art-AFS
GRK: ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ
INT: to each according to the deeds of him

Matthew 17:20 Art-AFS
GRK: αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν
INT: to them Because of the little faith of you

Matthew 17:25 Art-AFS
GRK: ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν
INT: he having entered into the house anticipated

Matthew 18:3 Art-AFS
GRK: εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
INT: shall you enter into the kingdom of the

Matthew 18:8 Art-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν
INT: to enter into life crippled

Matthew 18:9 Art-AFS
GRK: μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν
INT: one-eyed into the life to enter

Matthew 18:9 Art-AFS
GRK: βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ
INT: to be cast into the hell of the

Matthew 18:25 Art-AFS
GRK: πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ
INT: to be sold and the wife and

Matthew 18:32 Art-AFS
GRK: πονηρέ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην
INT: evil all the debt that

Matthew 19:3 Art-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: a man to divorce the a wife to him

Matthew 19:5 Art-AFS
GRK: πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ
INT: father and the mother and

Matthew 19:8 Art-AFS
GRK: Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν
INT: Moses in view of the hardness of heart of you

Matthew 19:9 Art-AFS
GRK: ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
KJV: whoso marrieth her which is put away
INT: anyhow shall divorce which wife of him

Matthew 19:12 Art-AFS
GRK: ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν
INT: themselves for the sake of the kingdom of the

Matthew 19:17 Art-AFS
GRK: θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν
INT: you desire into life to enter

Matthew 19:19 Art-AFS
GRK: πατέρα καὶ τὴν μητέρα καί
INT: Father and the mother and

Matthew 19:23 Art-AFS
GRK: εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
INT: will enter into the kingdom of the

Matthew 19:24 Art-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: to enter into the kingdom of

Matthew 20:2 Art-AFS
GRK: ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν
INT: for a denarius the day he sent

Matthew 20:6 Art-AFS
GRK: περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν
INT: about moreover the eleventh having gone out

Matthew 20:6 Art-AFS
GRK: ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί
INT: stand you all the day idle

Matthew 20:9 Art-AFS
GRK: οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν
INT: those [hired] about the eleventh hour

Matthew 20:28 Art-AFS
GRK: καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: and to give the life of him

Matthew 20:30 Art-AFS
GRK: καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν ἀκούσαντες
INT: sitting beside the road having heard

Matthew 21:2 Art-AFS
GRK: Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν
INT: Go into the village that [is]

Matthew 21:2 Art-AFS
GRK: τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν
INT: the village that [is] in front of you

Matthew 21:7 Art-AFS
GRK: ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ
INT: they brought the donkey and

Matthew 21:18 Art-AFS
GRK: ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν
INT: having come back into the city he hungered

Matthew 21:21 Art-AFS
GRK: βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν γενήσεται
INT: be you cast into the sea it will come to pass

Matthew 21:23 Art-AFS
GRK: σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην
INT: to you gave the authority this

Matthew 21:31 Art-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: you into the kingdom

Matthew 21:38 Art-AFS
GRK: καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
INT: and gain possession of the inheritance of him

Matthew 22:5 Art-AFS
GRK: δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ
INT: moreover to the business of him

Matthew 22:7 Art-AFS
GRK: ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν
INT: those and the city of them

Matthew 22:16 Art-AFS
GRK: εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ
INT: you are and the way

Matthew 22:18 Art-AFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν
INT: Jesus the malice of them

Matthew 22:24 Art-AFS
GRK: ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: brother of him the wife of him

Matthew 22:25 Art-AFS
GRK: σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: seed left the wife of him

Matthew 22:29 Art-AFS
GRK: γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ
INT: Scriptures nor the power

Matthew 23:6 Art-AFS
GRK: φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν
INT: they love moreover the chief place at

Matthew 23:13 Art-AFS
GRK: ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν
NAS: do you allow those who are entering
INT: for you shut up the kingdom of the

Matthew 23:15 Art-AFS
GRK: ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ
INT: for you go about the sea and

Matthew 23:15 Art-AFS
GRK: θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι
INT: sea and the dry [land] to make

Matthew 23:23 Art-AFS
GRK: τοῦ νόμου τὴν κρίσιν καὶ
INT: of the law justice and

Matthew 23:23 Art-AFS
GRK: ἔλεος καὶ τὴν πίστιν ταῦτα
INT: mercy and faithfulness these

Matthew 23:24 Art-AFS
GRK: τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον
INT: the gnat and [the] camel

Matthew 23:36 Art-AFS
GRK: πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην
INT: all upon the generation this

Matthew 24:12 Art-AFS
GRK: τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται
INT: shall have been multiplied lawlessness will grow cold

Matthew 24:29 Art-AFS
GRK: δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν
INT: moreover after the tribulation the

Matthew 24:32 Art-AFS
GRK: συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν
INT: fig tree learn the parable When

Matthew 24:38 Art-AFS
GRK: Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν
INT: Noah into the ark

Matthew 24:43 Art-AFS
GRK: εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
INT: have allowed to be dug through the house of him

Matthew 24:45 Art-AFS
GRK: δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν
INT: to give to them the food in

Matthew 25:13 Art-AFS
GRK: οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ
INT: neither you do know the day nor

Matthew 25:13 Art-AFS
GRK: ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν
INT: day nor the hour in

Matthew 25:15 Art-AFS
GRK: ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν
INT: to each according to the own ability

Matthew 25:21 Art-AFS
GRK: εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ
INT: enter into the joy of the

Matthew 25:23 Art-AFS
GRK: εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ
INT: enter into the joy of the

Matthew 25:34 Art-AFS
GRK: μου κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν
INT: of me inherit the prepared for you

Matthew 26:3 Art-AFS
GRK: λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ
INT: people in the court of the

Matthew 26:18 Art-AFS
GRK: Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς
INT: Go into the city unto

Matthew 26:23 Art-AFS
GRK: μετ' ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν
INT: with me the hand in

Matthew 26:32 Art-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
INT: you into Galilee

Matthew 26:51 Art-AFS
GRK: Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν
NAS: of those who were with Jesus
INT: Jesus having stretched out [his] hand drew

Matthew 26:51 Art-AFS
GRK: χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ
INT: hand drew the sword of him

Matthew 26:52 Art-AFS
GRK: Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου
INT: Jesus Return the sword of you

Matthew 26:65 Art-AFS
GRK: νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν
INT: now you have heard the blasphemy

Matthew 27:9 Art-AFS
GRK: τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ
INT: thirty pieces of silver the price of him who

Matthew 27:27 Art-AFS
GRK: αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν
INT: him all the battalion

Matthew 27:30 Art-AFS
GRK: ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
INT: struck [him] on the head of him

Matthew 27:31 Art-AFS
GRK: ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ
INT: they took off him the robe and

Matthew 27:37 Art-AFS
GRK: κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ
INT: head of him the accusation of him

Matthew 27:45 Art-AFS
GRK: ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως
INT: over all the land until

Matthew 27:46 Art-AFS
GRK: περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν
INT: about moreover the ninth hour

Matthew 27:49 Art-AFS
GRK: ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν καὶ
INT: pierced of him the side and

Matthew 27:53 Art-AFS
GRK: μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ
INT: tombs after the resurrection of him

Matthew 27:53 Art-AFS
GRK: εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν
INT: they entered into the holy city

Matthew 27:62 Art-AFS
GRK: ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν συνήχθησαν
INT: is after the preparation were gathered together

Matthew 28:7 Art-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ
INT: you into Galilee there

Matthew 28:10 Art-AFS
GRK: ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ
INT: they go into Galilee and there

Matthew 28:11 Art-AFS
GRK: ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν
INT: having gone into the city reported

Matthew 28:16 Art-AFS
GRK: ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς
INT: went into Galilee to

Mark 1:2 Art-AFS
GRK: ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
INT: who will prepare the way of you

Mark 1:3 Art-AFS
GRK: ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου
INT: wilderness Prepare the way of [the] Lord

Mark 1:6 Art-AFS
GRK: δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ
INT: of leather about the waist of him

Mark 1:12 Art-AFS
GRK: ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον
INT: drives out into the wilderness

Mark 1:14 Art-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων
INT: Jesus into Galilee proclaiming

Mark 1:16 Art-AFS
GRK: παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς
INT: passing by the sea

Mark 1:21 Art-AFS
GRK: εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
INT: having entered into the synagogue he taught

Mark 1:28 Art-AFS
GRK: εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς
INT: in all the region around

Mark 1:29 Art-AFS
GRK: ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος
INT: they came into the house of Simon

Mark 1:33 Art-AFS
GRK: ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν
INT: gathered together at the door

Mark 1:39 Art-AFS
GRK: εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ
INT: in all Galilee and

Mark 1:41 Art-AFS
GRK: σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ
INT: having been moved with compassion having stretched out the hand of him

Mark 2:2 Art-AFS
GRK: τὰ πρὸς τὴν θύραν καὶ
INT: at the door and

Mark 2:4 Art-AFS
GRK: ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου
INT: crowd they removed the roof where

Mark 2:5 Art-AFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
INT: Jesus the faith of them

Mark 2:13 Art-AFS
GRK: πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ
INT: again beside the sea and

Mark 3:1 Art-AMS
GRK: πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν καὶ
INT: again into the synagogue and

Mark 3:1 Art-AFS
GRK: ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα
INT: withered having the hand

Mark 3:3 Art-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι
INT: man who the hand had

Mark 3:5 Art-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου
INT: man Stretch out the hand of you

Mark 3:7 Art-AFS
GRK: ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ
INT: withdrew to the sea and

Mark 3:27 Art-AFS
GRK: οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ
INT: no one into the house of the

Mark 3:27 Art-AFS
GRK: καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
INT: and then the house of him

Mark 4:1 Art-AFS
GRK: διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ
INT: to teach beside the sea And

Mark 4:1 Art-AFS
GRK: ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ
INT: crowd close to the sea on

Mark 4:4 Art-AFS
GRK: ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ
INT: fell along the road and

Mark 4:8 Art-AFS
GRK: ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν
INT: fell into the soil

Mark 4:8 Art-AFS
GRK: τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ
INT: the soil good and

Mark 4:13 Art-AFS
GRK: Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην
INT: not Understand you the parable this

Mark 4:15 Art-AFS
GRK: οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου
INT: they along the road where

Mark 4:20 Art-AFS
GRK: οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
INT: the [ones] upon the soil

Mark 4:20 Art-AFS
GRK: τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες
INT: the soil good having been sown

Mark 4:21 Art-AFS
GRK: ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην οὐχ
INT: or under the bed [Is it] not

Mark 4:21 Art-AFS
GRK: ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ
INT: that upon the lampstand it might be put

Mark 4:30 Art-AFS
GRK: Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: To what shall we liken the kingdom

Mark 4:32 Art-AFS
GRK: δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ
INT: are able under the shadow of it

Mark 5:1 Art-AFS
GRK: θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν
INT: sea to the region of the

Mark 5:3 Art-AFS
GRK: ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν
INT: who [his] the dwelling had

Mark 5:13 Art-AFS
GRK: κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ὡς
INT: steep into the sea about

Mark 5:14 Art-AFS
GRK: ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ
INT: proclaimed [it] to the city and

Mark 5:21 Art-AFS
GRK: ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν
INT: he was beside the sea

Mark 5:30 Art-AFS
GRK: ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ
INT: in himself [that] out of him

Mark 5:32 Art-AFS
GRK: περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν
INT: he looked around to see her who this has done

Mark 5:33 Art-AFS
GRK: αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
INT: him all the truth

Mark 5:40 Art-AFS
GRK: παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ
INT: child and the mother and

Mark 6:1 Art-AFS
GRK: ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ
INT: came into the hometown of him

Mark 6:6 Art-AFS
GRK: ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν
INT: he marveled because of the unbelief of them

Mark 6:8 Art-AFS
GRK: μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν
INT: nor in the belt money

Mark 6:17 Art-AFS
GRK: διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου
INT: on account of Herodias the wife of Philip

Mark 6:18 Art-AFS
GRK: σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ
INT: for you to have the wife of the

Mark 6:24 Art-AFS
GRK: δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου
INT: moreover she said The head of John

Mark 6:25 Art-AFS
GRK: ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου
INT: upon a dish the head of John

Mark 6:27 Art-AFS
GRK: ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
INT: he commanded to be brought the head of him

Mark 6:28 Art-AFS
GRK: καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
INT: and brought the head it

Mark 6:53 Art-AFS
GRK: διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον
INT: having passed over to the land they came

Mark 6:55 Art-AFS
GRK: περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην
NAS: on their pallets those who were sick,
INT: running through all the country that

Mark 7:3 Art-AFS
GRK: ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν
INT: eat holding the tradition of the

Mark 7:5 Art-AFS
GRK: σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν
INT: of you according to the tradition of the

Mark 7:8 Art-AFS
GRK: ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ
INT: having left the commandment

Mark 7:8 Art-AFS
GRK: θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν
INT: of God you hold to the tradition

Mark 7:9 Art-AFS
GRK: Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ
INT: Well do you set aside the commandment

Mark 7:9 Art-AFS
GRK: θεοῦ ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν
INT: of God that the tradition of you

Mark 7:10 Art-AFS
GRK: σου καὶ τὴν μητέρα σου
INT: of you and the mother of you

Mark 7:17 Art-AFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν
INT: disciples him the parable

Mark 7:19 Art-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ'
INT: of him into the heart but

Mark 7:19 Art-AFS
GRK: ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίαν καὶ
INT: but into the belly and

Mark 7:30 Art-AFS
GRK: βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ
INT: lying on the bed also

Mark 7:31 Art-AFS
GRK: Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς
INT: Sidon to the sea

Mark 7:32 Art-AFS
GRK: ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα
INT: he might lay on him the hand

Mark 8:17 Art-AFS
GRK: πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν
INT: Hardened have you the heart of you

Mark 8:26 Art-AFS
GRK: Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς
INT: Neither into the village might you enter

Mark 8:35 Art-AFS
GRK: ἐὰν θέλῃ τὴν αὐτοῦ ψυχὴν
INT: if might desire his life

Mark 8:35 Art-AFS
GRK: ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: anyhow may lose the life of him

Mark 8:36 Art-AFS
GRK: καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: and lose the soul of him

Mark 9:1 Art-AFS
GRK: ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: anyhow they see the kingdom

Mark 9:42 Art-AFS
GRK: βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν
INT: he has been cast into the sea

Mark 9:43 Art-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ἢ
INT: to enter into life [rather] than

Mark 9:43 Art-AFS
GRK: ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς
INT: to go away into hell into

Mark 9:45 Art-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν
INT: to enter into life lame

Mark 9:45 Art-AFS
GRK: βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν εἰς
INT: to be cast into hell into

Mark 9:47 Art-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: to enter into the kingdom

Mark 9:47 Art-AMS
GRK: βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν
INT: to be cast into hell

Mark 10:5 Art-AFS
GRK: αὐτοῖς Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν
INT: to them because of the hardness of heart of you

Mark 10:5 Art-AFS
GRK: ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην
INT: he wrote for you the commandment this

Mark 10:7 Art-AFS
GRK: αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ
INT: of him and the mother and

Mark 10:7 Art-AMS
GRK: προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: cleave to the wife of him

Mark 10:10 Art-AFS
GRK: Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν
INT: And in the house again

Mark 10:11 Art-AFS
GRK: ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: anyhow should divorce the wife of him

Mark 10:15 Art-AFS
GRK: μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: not shall receive the kingdom

Mark 10:19 Art-AFS
GRK: σου καὶ τὴν μητέρα
INT: of you and the mother

Mark 10:23 Art-AFS
GRK: ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: having into the kingdom

Mark 10:24 Art-AFS
GRK: ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: it is into the kingdom

Mark 10:25 Art-AFS
GRK: πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
INT: a rich man into the kingdom

Mark 10:45 Art-AFS
GRK: καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
INT: and to give the life of him

Mark 10:46 Art-AFS
GRK: ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν
INT: was sitting beside the road

Mark 11:2 Art-AFS
GRK: Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν
INT: Go into the village

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page