τοὺς
Englishman's Concordance
τοὺς (tous) — 740 Occurrences

Matthew 1:2 Art-AMP
GRK: Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
INT: Judah and the brothers of him

Matthew 1:11 Art-AMP
GRK: Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
INT: Jechoniah and the brothers of him

Matthew 2:4 Art-AMP
GRK: συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
INT: having gathered together all the chief priests and

Matthew 2:7 Art-AMP
GRK: λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν
INT: secretly having called the magi inquired earnestly

Matthew 2:11 Art-AMP
GRK: καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν
INT: and having opened the treasures of them

Matthew 2:16 Art-AMP
GRK: ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς
INT: he put to death all the boys that [were]

Matthew 2:16 Art-AMP
GRK: τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ
INT: the boys that [were] in Bethlehem

Matthew 4:24 Art-AMP
GRK: αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
INT: to him all sick who were

Matthew 5:1 Art-AMP
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη
INT: having seen moreover the crowds he went up

Matthew 5:12 Art-AMP
GRK: γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς
INT: indeed they persecuted the prophets who [were]

Matthew 5:12 Art-AMP
GRK: τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν
INT: the prophets who [were] before you

Matthew 5:17 Art-AMP
GRK: νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ
INT: law or the prophets not

Matthew 5:19 Art-AMP
GRK: διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους ἐλάχιστος
INT: shall teach so the others least

Matthew 5:33 Art-AMP
GRK: τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου
INT: to the Lord the oaths of you

Matthew 5:44 Art-AMP
GRK: ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
NAS: and pray for those who persecute
KJV: for them which despitefully use
INT: to you Love enemies of you

Matthew 5:44 Art-AMP
GRK: ὑμᾶς εὐλογειτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς
INT: you bless those who curse you

Matthew 5:44 Art-AMP
GRK: καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς
INT: good do to those who hate you

Matthew 5:46 Art-AMP
GRK: γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς
NAS: you love those who love
KJV: if ye love them which love you,
INT: indeed you love those who love you

Matthew 5:47 Art-AMP
GRK: ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν
INT: if you greet the brothers of you

Matthew 6:13 Art-AMP
GRK: δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας ἀμήν
INT: glory for the ages Amen

Matthew 7:6 Art-AMP
GRK: μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν
INT: nor cast the pearls of you

Matthew 7:24 Art-AMP
GRK: ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους
INT: hears my words these

Matthew 7:26 Art-AMP
GRK: ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
INT: hears my words these

Matthew 7:28 Art-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους
INT: Jesus the words these

Matthew 8:16 Art-AMP
GRK: καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
INT: and all who sick were

Matthew 8:22 Art-AMP
GRK: καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι
INT: and leave the dead to bury

Matthew 8:22 Art-AMP
GRK: νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
INT: dead to bury their own dead

Matthew 8:32 Art-AMP
GRK: ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ
INT: they went away into the pigs and

Matthew 9:23 Art-AMP
GRK: καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ
INT: and having seen the flute-players and

Matthew 9:36 Art-AMP
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη
INT: having seen moreover the crowds he was moved with compassion

Matthew 10:1 Art-AMP
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς
INT: And having called to [him] the twelve disciples

Matthew 10:5 Art-AMP
GRK: Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν
INT: These twelve sent forth

Matthew 10:14 Art-AMP
GRK: μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν
INT: nor will hear the words of you

Matthew 10:25 Art-AMP
GRK: πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
INT: how much more those house members of him

Matthew 12:4 Art-AMP
GRK: θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς
INT: of God and the loaves of the

Matthew 12:7 Art-AMP
GRK: ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους
INT: anyhow you had condemned the guiltless

Matthew 12:49 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: of him to the disciples of him

Matthew 13:15 Art-AMP
GRK: ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
INT: they have heard and the eyes of them

Matthew 13:25 Art-AMP
GRK: τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν
INT: the [time] while slept the men came

Matthew 13:36 Art-AMP
GRK: Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν
INT: Then having dismissed the crowds he went

Matthew 13:41 Art-AMP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
INT: the of man the angels of him

Matthew 13:41 Art-AMP
GRK: σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν
INT: causes of sin and those who practice

Matthew 13:49 Art-AMP
GRK: καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ
INT: and will separate the evil from

Matthew 14:9 Art-AMP
GRK: βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ
INT: king but on account of the oaths and

Matthew 14:9 Art-AMP
GRK: ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν
INT: oaths and those who reclined with [him at table] he commanded [it]

Matthew 14:14 Art-AMP
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν
INT: and healed the sick of them

Matthew 14:15 Art-AMP
GRK: παρῆλθεν ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα
INT: is gone by dismiss the crowds that

Matthew 14:19 Art-AMP
GRK: καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι
INT: And having commanded the crowds to sit down

Matthew 14:19 Art-AMP
GRK: χόρτου λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους
INT: grass having taken the five loaves

Matthew 14:19 Art-AMP
GRK: ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας
INT: loaves and the two fish

Matthew 14:19 Art-AMP
GRK: τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ
INT: to the disciples the loaves

Matthew 14:22 Art-AMP
GRK: εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι
INT: immediately he compelled the disciples to enter

Matthew 14:22 Art-AMP
GRK: οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
INT: that he would have dismissed the crowds

Matthew 14:23 Art-AMP
GRK: καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη
INT: And having dismissed the crowds he went up

Matthew 14:35 Art-AMP
GRK: αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
INT: to him all those who sick were

Matthew 15:30 Art-AMP
GRK: αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: them at the feet of him

Matthew 15:32 Art-AMP
GRK: Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: Jesus having called to [him] the disciples of him

Matthew 15:36 Art-AMP
GRK: ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους
INT: having taken the seven loaves

Matthew 15:36 Art-AMP
GRK: ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ
INT: loaves and the fish and

Matthew 15:39 Art-AMP
GRK: Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη
INT: And having dismissed the crowds he entered

Matthew 16:9 Art-AMP
GRK: οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους
INT: nor remember the five loaves

Matthew 16:10 Art-AMP
GRK: οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους
INT: nor the seven loaves

Matthew 16:13 Art-AMP
GRK: Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: Philippi he questioned the disciples of him

Matthew 17:8 Art-AMP
GRK: ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
INT: Having lifted up and the eyes of them

Matthew 19:1 Art-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους
INT: Jesus the words these

Matthew 20:8 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ
INT: of him Call the workmen and

Matthew 20:17 Art-AMP
GRK: Ἰεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς
INT: Jerusalem he took the twelve disciples

Matthew 21:12 Art-AMP
GRK: ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ
NAS: and the seats of those who were selling
INT: cast out all those selling and

Matthew 21:15 Art-AMP
GRK: ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς
INT: he did and the children the

Matthew 21:15 Art-AMP
GRK: τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν
INT: the children the crying in

Matthew 21:34 Art-AMP
GRK: καρπῶν ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ
INT: fruits he sent the servants of him

Matthew 21:34 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν
INT: of him to the tenants to receive

Matthew 21:34 Art-AMP
GRK: γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ
INT: tenants to receive the fruits of him

Matthew 21:35 Art-AMP
GRK: οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ
INT: the tenants the servants of him

Matthew 21:41 Art-AMP
GRK: ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν
INT: will give to him the fruits in

Matthew 21:43 Art-AMP
GRK: ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς
INT: to a people producing the fruits of it

Matthew 21:46 Art-AMP
GRK: κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους ἐπεὶ
INT: to lay hold of they feared the crowds because

Matthew 22:3 Art-AMP
GRK: καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ
NAS: to call those who had been invited
INT: and sent those servants of him

Matthew 22:3 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς
INT: of him to call those having been invited to

Matthew 22:3 Art-AMP
GRK: κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους καὶ
INT: having been invited to the wedding feast and

Matthew 22:4 Art-AMP
GRK: δεῦτε εἰς τοὺς γάμους
INT: come to the wedding feast

Matthew 22:6 Art-AMP
GRK: λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ
INT: [the] rest having laid hold of the servants of him

Matthew 22:7 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους
INT: of him he destroyed the murderers those

Matthew 22:9 Art-AMP
GRK: καλέσατε εἰς τοὺς γάμους
INT: invite to the wedding feast

Matthew 22:11 Art-AMP
GRK: βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν
INT: king to see the guests beheld

Matthew 22:16 Art-AMP
GRK: ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν
INT: they send to him the disciples of them

Matthew 22:34 Art-AMP
GRK: ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν
INT: that he had silenced the Sadducees were gathered

Matthew 22:44 Art-AMP
GRK: ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
INT: anyhow I place the enemies of you

Matthew 23:4 Art-AMP
GRK: ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν
INT: lay [them] on the shoulders

Matthew 23:7 Art-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν
INT: and the greetings in

Matthew 23:13 Art-AMP
GRK: εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε
INT: do enter nor even those who are entering do you allow

Matthew 23:29 Art-AMP
GRK: ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν
INT: for you build the tombs of the

Matthew 23:31 Art-AMP
GRK: τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας
INT: of the [ones] having murdered the prophets

Matthew 23:37 Art-AMP
GRK: ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ
INT: who kill the prophets and

Matthew 23:37 Art-AMP
GRK: καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς
INT: and stone those who have been sent to

Matthew 24:22 Art-AMP
GRK: διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται
INT: because of however the elect will be shortened

Matthew 24:24 Art-AMP
GRK: δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς
INT: possible even the elect

Matthew 24:31 Art-AMP
GRK: καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
INT: And he will send the angels of him

Matthew 24:31 Art-AMP
GRK: καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ
INT: and they will gather together the elect of him

Matthew 24:49 Art-AMP
GRK: ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ
INT: should begin to beat the fellow servants of him

Matthew 25:9 Art-AMP
GRK: μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ
INT: rather to those who sell and

Matthew 25:10 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους καὶ
INT: him to the wedding feast and

Matthew 25:14 Art-AMP
GRK: ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους
INT: going on a journey called the own servants

Matthew 26:1 Art-AMP
GRK: Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους
INT: Jesus all the words these

Matthew 26:11 Art-AMP
GRK: πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε
INT: always indeed the poor you have

Matthew 26:14 Art-AMP
GRK: Ἰσκαριώτης πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
INT: Iscariot to the chief priests

Matthew 26:37 Art-AMP
GRK: Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς
INT: Peter and the two sons

Matthew 26:40 Art-AMP
GRK: ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ
INT: he comes to the disciples and

Matthew 26:45 Art-AMP
GRK: ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ
INT: he comes to the disciples and

Matthew 27:20 Art-AMP
GRK: πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα
INT: elders persuaded the crowds that

Matthew 28:9 Art-AMP
GRK: ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ
INT: they took hold of his feet and

Mark 1:10 Art-AMP
GRK: εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ
INT: he saw tearing open the heavens and

Mark 1:32 Art-AMP
GRK: αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
INT: him all who sick were

Mark 1:32 Art-AMP
GRK: ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
INT: were and those possessed by demons

Mark 2:22 Art-AMP
GRK: ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς καὶ
INT: the wine the wineskins and

Mark 2:23 Art-AMP
GRK: ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας
INT: to make plucking the heads of grain

Mark 2:26 Art-AMP
GRK: ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς
INT: the high priest and the bread of the

Mark 2:26 Art-AMP
GRK: εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς καὶ
INT: if not for the priests and

Mark 3:16 Art-AMP
GRK: καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα καὶ
INT: And he appointed the twelve And

Mark 3:34 Art-AMP
GRK: καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν
NAS: Looking about at those who were sitting
KJV: round about on them which sat
INT: And having looked around on those who around him

Mark 5:12 Art-AMP
GRK: ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους ἵνα
INT: us into the pigs that

Mark 5:13 Art-AMP
GRK: εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ
INT: entered into the pigs and

Mark 5:14 Art-AMP
GRK: καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ
INT: and to the country And

Mark 5:19 Art-AMP
GRK: σου πρὸς τοὺς σούς καὶ
INT: of you to your own and

Mark 5:22 Art-AMP
GRK: πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: falls at the feet of him

Mark 5:40 Art-AMP
GRK: μητέρα καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ
INT: mother and those with him

Mark 6:7 Art-AMP
GRK: Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ
INT: And he calls to [him] the twelve and

Mark 6:26 Art-AMP
GRK: βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ
INT: king on account of the oaths and

Mark 6:26 Art-AMP
GRK: ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ
INT: oaths and those who reclined [at table] with [him] not

Mark 6:36 Art-AMP
GRK: ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς
INT: having gone to the surrounding region

Mark 6:41 Art-AMP
GRK: καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους
INT: And having taken the five loaves

Mark 6:41 Art-AMP
GRK: ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας
INT: loaves and the two fish

Mark 6:41 Art-AMP
GRK: καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ
INT: and broke the loaves and

Mark 6:41 Art-AMP
GRK: αὐτοῖς καὶ τοὺς δύο ἰχθύας
INT: them And the two fish

Mark 6:44 Art-AMP
GRK: οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι
INT: the [ones] having eaten of the loaves five thousand

Mark 6:45 Art-AMP
GRK: εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: immediately he compelled the disciples of him

Mark 6:55 Art-AMP
GRK: τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας
INT: the mats those [that] sick were

Mark 6:56 Art-AMP
GRK: ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ
INT: marketplaces they laid those who were sick and

Mark 7:2 Art-AMP
GRK: ἀνίπτοις ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους
INT: unwashed eating the bread

Mark 7:25 Art-AMP
GRK: προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: fell at the feet of him

Mark 7:33 Art-AMP
GRK: ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ
INT: privately he put the fingers of him

Mark 7:37 Art-AMP
GRK: πεποίηκεν καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ
INT: he has done both the deaf he makes

Mark 7:37 Art-AMP
GRK: ἀκούειν καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν
INT: to hear and the mute to speak

Mark 8:1 Art-AMP
GRK: φάγωσιν προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει
INT: they might eat having called to [him] the disciples he says

Mark 8:6 Art-AMP
GRK: καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους
INT: And having taken the seven loaves

Mark 8:19 Art-AMP
GRK: ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους
INT: When the five loaves

Mark 8:19 Art-AMP
GRK: ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους πόσους
INT: I broke for the five thousand how many

Mark 8:20 Art-AMP
GRK: ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς
INT: And when the seven to

Mark 8:20 Art-AMP
GRK: ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους πόσων
INT: seven to the four thousand of how many

Mark 8:24 Art-AMP
GRK: ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι
INT: he said I see the men for

Mark 8:25 Art-AMP
GRK: χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
INT: hands upon the eyes of him

Mark 8:27 Art-AMP
GRK: ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: way he was questioning the disciples of him

Mark 8:33 Art-AMP
GRK: καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: and having seen the disciples of him

Mark 8:38 Art-AMP
GRK: με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους
INT: me and my words

Mark 9:14 Art-AMP
GRK: ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον
INT: having come to the disciples he saw

Mark 9:18 Art-AMP
GRK: καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ
INT: and gnashes his teeth and

Mark 9:26 Art-AMP
GRK: νεκρὸς ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν
INT: dead so that many said

Mark 9:31 Art-AMP
GRK: ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: he was teaching indeed the disciples of him

Mark 9:35 Art-AMP
GRK: καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ
INT: having sat down he called the twelve and

Mark 9:45 Art-AMP
GRK: χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας
INT: lame [rather] than the two feet

Mark 10:24 Art-AMP
GRK: θεοῦ εἰσελθεῖν τοὺς πεποιθότας ἐπὶ
INT: of God to enter those who trust in

Mark 10:32 Art-AMP
GRK: παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο
INT: having taken to [him] again the twelve he began

Mark 11:15 Art-AMP
GRK: ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ
NAS: and the seats of those who were selling
INT: he began to cast out those selling and

Mark 11:15 Art-AMP
GRK: πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν
INT: selling and those buying in

Mark 12:2 Art-AMP
GRK: ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ
INT: he sent to the tenants at the

Mark 12:9 Art-AMP
GRK: καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς καὶ
INT: and will destroy the tenants and

Mark 12:36 Art-AMP
GRK: ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
INT: anyhow I place of the enemies of you

Mark 12:43 Art-AMP
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: And having called to [him] the disciples of him

Mark 13:20 Art-AMP
GRK: ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς
INT: but on account of the elect whom

Mark 13:22 Art-AMP
GRK: εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς
INT: if possible the elect

Mark 13:27 Art-AMP
GRK: τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ
INT: then he will send the angels and

Mark 13:27 Art-AMP
GRK: καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ
INT: and will gather together the elect of him

Mark 14:7 Art-AMP
GRK: πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε
INT: always indeed the poor you have

Mark 14:10 Art-AMP
GRK: ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα
INT: went away to the chief priests that

Mark 14:63 Art-AMP
GRK: ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ
INT: [the] high priest having torn the garments of him

Luke 1:33 Art-AMP
GRK: Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ
INT: of Jacob to the ages and

Luke 1:55 Art-AMP
GRK: ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν
INT: he spoke to the fathers of us

Luke 1:65 Art-AMP
GRK: πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς
NAS: on all those living around
INT: all fear those who dwelt around them

Luke 1:79 Art-AMP
GRK: τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν
INT: to direct the feet of us

Luke 2:27 Art-AMP
GRK: τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ
INT: the [time] when brought in the parents the

Luke 4:18 Art-AMP
GRK: με ἰὰσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν
INT: me to heal the broken

Luke 5:3 Art-AMP
GRK: πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους
INT: boat he taught the crowds

Luke 5:9 Art-AMP
GRK: καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ
NAS: him and all his companions because
INT: and all those with him

Luke 5:22 Art-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν
INT: Jesus the reasonings of them

Luke 5:30 Art-AMP
GRK: αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: of them at the disciples of him

Luke 5:34 Art-AMP
GRK: Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ
INT: not Are you able the sons of the

Luke 5:37 Art-AMP
GRK: ὁ νέος τοὺς ἀσκούς καὶ
INT: new the wineskins and

Luke 6:1 Art-AMP
GRK: καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες
INT: and were eating the heads of grain rubbing [them]

Luke 6:4 Art-AMP
GRK: θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς
INT: of God and the bread of the

Luke 6:4 Art-AMP
GRK: μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς
INT: not only the priests

Luke 6:8 Art-AMP
GRK: δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν
KJV: said to the man which had the withered
INT: moreover knew the thoughts of them

Luke 6:13 Art-AMP
GRK: ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: day he called to [him] the disciples of him

Luke 6:20 Art-AMP
GRK: αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
INT: he having lifted up the gaze of him

Luke 6:20 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: of him upon the disciples of him

Luke 6:27 Art-AMP
GRK: ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
KJV: do good to them which hate you,
INT: hear Love the enemies of you

Luke 6:28 Art-AMP
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς
NAS: bless those who curse you, pray
INT: bless those who curse you

Luke 6:32 Art-AMP
GRK: εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς
NAS: If you love those who love you, what
INT: if you love those who love you

Luke 6:32 Art-AMP
GRK: οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς
INT: sinners those who love them

Luke 6:33 Art-AMP
GRK: ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς
NAS: good to those who do good
INT: if you do good to those who do good to you

Luke 6:35 Art-AMP
GRK: πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
INT: But love the enemies of you

Luke 6:35 Art-AMP
GRK: ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ
INT: is to the ungrateful and

Luke 7:24 Art-AMP
GRK: λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ
INT: to speak to the crowds concerning

Luke 7:31 Art-AMP
GRK: οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς
INT: therefore will I liken the men the

Luke 7:38 Art-AMP
GRK: ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: behind him at the feet of him

Luke 7:38 Art-AMP
GRK: ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: she began to wet with the feet of him

Luke 7:38 Art-AMP
GRK: καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: and was kissing the feet of him

Luke 7:44 Art-AMP
GRK: ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ
INT: wet my feet and

Luke 7:45 Art-AMP
GRK: καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας
INT: kissing my feet

Luke 7:46 Art-AMP
GRK: μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου
INT: with ointment anointed the feet of me

Luke 8:33 Art-AMP
GRK: εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ
INT: they entered into the pigs and

Luke 8:34 Art-AMP
GRK: καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς
INT: and to the country

Luke 8:35 Art-AMP
GRK: σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ
INT: of sound mind at the feet

Luke 8:41 Art-AMP
GRK: πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ
INT: having fallen at the feet

Luke 9:1 Art-AMP
GRK: Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν
INT: having called together moreover the twelve he gave

Luke 9:2 Art-AMP
GRK: καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς
INT: and to heal the sick

Luke 9:11 Art-AMP
GRK: θεοῦ καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας
INT: of God and those need having

Luke 9:14 Art-AMP
GRK: δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: moreover to the disciples of him

Luke 9:16 Art-AMP
GRK: λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους
INT: having taken moreover the five loaves

Luke 9:16 Art-AMP
GRK: ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας
INT: loaves and the two fish

Luke 9:26 Art-AMP
GRK: με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους
INT: me and my words

Luke 9:28 Art-AMP
GRK: δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους
INT: moreover after the sayings these

Luke 9:32 Art-AMP
GRK: αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας
INT: of him and the two men

Luke 9:32 Art-AMP
GRK: δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ
INT: two men who stood with him

Luke 9:43 Art-AMP
GRK: εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: he said to the disciples of him

Luke 9:44 Art-AMP
GRK: ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους
INT: ears of you the words these

Luke 9:60 Art-AMP
GRK: αὐτῷ Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι
INT: to him Leave the dead to bury

Luke 9:60 Art-AMP
GRK: νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
INT: dead to bury their own dead

Luke 10:9 Art-AMP
GRK: καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ
NAS: and heal those in it who are sick,
INT: and heal in it

Luke 10:11 Art-AMP
GRK: ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα
INT: of you to the feet we wipe off

Luke 10:23 Art-AMP
GRK: στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ'
KJV: [are] the eyes which see
INT: having turned to the disciples in

Luke 10:36 Art-AMP
GRK: ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς
INT: having fallen among the robbers

Luke 10:39 Art-AMP
GRK: παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ
INT: having sat down at the feet of the

Luke 11:1 Art-AMP
GRK: Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: John taught the disciples of him

Luke 11:43 Art-AMP
GRK: συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν
INT: synagogues and the greetings in

Luke 11:46 Art-AMP
GRK: ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία
INT: for you burden the men [with] burdens

Luke 11:52 Art-AMP
GRK: εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε
INT: did enter and those who were entering you hindered

Luke 12:1 Art-AMP
GRK: λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: to say to the disciples of him

Luke 12:17 Art-AMP
GRK: ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου
INT: where I will lay up the fruits of me

Luke 12:22 Art-AMP
GRK: δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
NAS: to you, do not worry about [your] life,
INT: moreover to the disciples of him

Luke 12:24 Art-AMP
GRK: κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι
INT: Consider the ravens for

Luke 12:45 Art-AMP
GRK: ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ
INT: should begin to beat the men-servants and

Luke 13:2 Art-AMP
GRK: παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο
INT: beyond all the Galileans were

Luke 13:4 Art-AMP
GRK: παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς
INT: beyond all the men who

Luke 13:4 Art-AMP
GRK: τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ
INT: the men who dwelt in Jerusalem

Luke 13:28 Art-AMP
GRK: καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν
INT: and all the prophets in

Luke 13:34 Art-AMP
GRK: ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ
INT: who kill the prophets and

Luke 13:34 Art-AMP
GRK: καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς
INT: and stone those who have been sent to

Luke 14:3 Art-AMP
GRK: εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ
INT: spoke to the lawyers and

Luke 14:7 Art-AMP
GRK: δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν
INT: moreover to those who were invited a parable

Luke 14:12 Art-AMP
GRK: μὴ φώνει τοὺς φίλους σου
INT: not call friends of you

Luke 14:12 Art-AMP
GRK: σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου
INT: of you nor the brothers of you

Luke 14:12 Art-AMP
GRK: σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου
INT: of you nor the relatives of you

Luke 14:21 Art-AMP
GRK: πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ
INT: city and the poor and

Luke 14:26 Art-AMP
GRK: τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ
INT: children and the brothers and

Luke 15:5 Art-AMP
GRK: ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ
INT: he lays [it] on the shoulders of him

Luke 15:6 Art-AMP
GRK: οἶκον συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ
INT: house he calls together the friends and

Luke 15:6 Art-AMP
GRK: φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων
INT: friends and the neighbors saying

Luke 15:15 Art-AMP
GRK: αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ
INT: him into the fields of him

Luke 15:22 Art-AMP
GRK: πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ
INT: father to the servants of him

Luke 15:22 Art-AMP
GRK: ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας
INT: sandals for his feet

Luke 16:1 Art-AMP
GRK: καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς Ἄνθρωπός
INT: also to the disciples A man

Luke 16:4 Art-AMP
GRK: με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν
INT: me into the homes of them

Luke 16:8 Art-AMP
GRK: φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ
INT: more wise than the sons of the

Luke 16:23 Art-AMP
GRK: ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
INT: Hades having lifted up the eyes of him

Luke 16:29 Art-AMP
GRK: Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας ἀκουσάτωσαν
INT: Moses and the prophets let them hear

Luke 17:1 Art-AMP
GRK: δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
INT: moreover to the disciples of him

Luke 17:16 Art-AMP
GRK: πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ
INT: [his] face at the feet of him

Luke 17:22 Art-AMP
GRK: δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς Ἐλεύσονται
INT: moreover to the disciples Will come

Luke 18:9 Art-AMP
GRK: πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ'
KJV: unto certain which trusted in
INT: to some who trusted in

Luke 18:9 Art-AMP
GRK: καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν
INT: and despised the others the

Luke 18:13 Art-AMP
GRK: ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι
INT: would not even the eyes lift up

Luke 18:31 Art-AMP
GRK: Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν
INT: having taken to [him] moreover the twelve he said

Luke 19:15 Art-AMP
GRK: φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους
INT: to be called to him the servants these

Luke 19:27 Art-AMP
GRK: Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου
KJV: mine enemies, which would not
INT: Moreover the enemies of me

Luke 19:27 Art-AMP
GRK: μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς
INT: of me these the [ones] not having been willing [for]

Luke 19:45 Art-AMP
GRK: ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
INT: he began to cast out those selling

Luke 20:10 Art-AMP
GRK: ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον
INT: he sent to the tenants a servant

Luke 20:16 Art-AMP
GRK: καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους
INT: and will destroy the vine-growers these

Luke 20:43 Art-AMP
GRK: ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
INT: anyhow I place the enemies of you

Luke 21:1 Art-AMP
GRK: δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς
INT: moreover he saw the ones casting into

Luke 21:35 Art-AMP
GRK: ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ
NAS: upon all those who dwell
INT: upon all those sitting upon

Luke 22:32 Art-AMP
GRK: ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου
INT: having turned back strengthen the brothers of you

Luke 22:45 Art-AMP
GRK: ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν
INT: having come to the disciples he found

Luke 22:52 Art-AMP
GRK: Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ'
INT: Jesus to the [ones] having come out against

Luke 23:4 Art-AMP
GRK: εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
INT: said to the chief priests and

Luke 23:4 Art-AMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους Οὐδὲν
INT: chief priests and the crowds Nothing

Luke 23:13 Art-AMP
GRK: δὲ συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
INT: moreover having called together the chief priests and

Luke 23:13 Art-AMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ
INT: chief priests and the rulers and

Luke 23:33 Art-AMP
GRK: αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν
INT: him and the criminals one

Luke 24:10 Art-AMP
GRK: ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα
INT: [who] told to the apostles these things

Luke 24:33 Art-AMP
GRK: εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ
NAS: and those who were with them,
INT: they found gathered together the eleven and

Luke 24:33 Art-AMP
GRK: ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς
INT: eleven and those with them

Luke 24:39 Art-AMP
GRK: μου καὶ τοὺς πόδας μου
INT: of me and the feet of me

Luke 24:40 Art-AMP
GRK: χεῖρας καὶ τοὺς πόδας
INT: hands and the feet

John 1:51 Art-AMP
GRK: ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ
INT: opened and the angels

John 2:14 Art-AMP
GRK: τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας
INT: the temple those who sold oxen

John 2:14 Art-AMP
GRK: περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους
INT: doves and the money-changers sitting

John 2:15 Art-AMP
GRK: πρόβατα καὶ τοὺς βόας καὶ
INT: sheep and oxen and

John 4:23 Art-AMP
GRK: τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν
INT: such seeks who worship him

John 4:24 Art-AMP
GRK: θεός καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν
INT: God [is] and they that worship him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page