τῷ
Englishman's Concordance
τῷ (tō) — 1246 Occurrences

Matthew 1:18 Art-DMS
GRK: αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ πρὶν
INT: of him Mary to Joseph before

Matthew 2:13 Art-DMS
GRK: κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων
INT: in a dream to Joseph saying

Matthew 2:19 Art-DMS
GRK: κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν
INT: in a dream to Joseph in

Matthew 3:6 Art-DMS
GRK: ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
INT: were baptized in the Jordan River

Matthew 3:9 Art-DMS
GRK: ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
INT: to raise up children for Abraham

Matthew 4:21 Art-DNS
GRK: αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ
INT: of him in the boat with

Matthew 4:23 Art-DMS
GRK: μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ
INT: sickness among the people

Matthew 5:3 Art-DNS
GRK: οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι
INT: the poor in the spirit for

Matthew 5:22 Art-DMS
GRK: ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
INT: who is angry with the brother of him

Matthew 5:22 Art-DMS
GRK: ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
INT: anyhow shall say to brother of him

Matthew 5:22 Art-DNS
GRK: ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ὃς
INT: liable will be to the Sanhedrin whoever

Matthew 5:24 Art-DMS
GRK: πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου
INT: first be reconciled to brother of you

Matthew 5:25 Art-DMS
GRK: ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου
INT: Be agreeing with adversary of you

Matthew 5:25 Art-DMS
GRK: ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ
INT: the adversary to the judge and

Matthew 5:25 Art-DMS
GRK: ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ καὶ
INT: the judge to the officer and

Matthew 5:33 Art-DMS
GRK: ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς
INT: you will keep moreover to the Lord the

Matthew 5:34 Art-DMS
GRK: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ ὅτι
INT: neither by the heaven because [the]

Matthew 5:39 Art-DMS
GRK: μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ἀλλ'
INT: not to resist the evil [person] but

Matthew 5:40 Art-DMS
GRK: καὶ τῷ θέλοντί σοι
INT: and to him who would from you

Matthew 5:42 Art-DMS
GRK: τῷ αἰτοῦντί σε
INT: To him who asks of you

Matthew 6:1 Art-DMS
GRK: ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
INT: you have with the Father of you

Matthew 6:1 Art-DMS
GRK: πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς
INT: Father of you who [is] in the

Matthew 6:4 Art-DNS
GRK: ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ
INT: giving in secret and

Matthew 6:4 Art-DNS
GRK: βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει
INT: sees in secret will reward

Matthew 6:6 Art-DMS
GRK: σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου
INT: of you pray to Father of you

Matthew 6:6 Art-DMS
GRK: πατρί σου τῷ ἐν τῷ
INT: Father of you who [is] in

Matthew 6:6 Art-DNS
GRK: τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ
INT: who [is] in secret and

Matthew 6:6 Art-DNS
GRK: βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει
INT: sees in secret will reward

Matthew 6:18 Art-DMS
GRK: νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου
NAS: and your Father who sees
KJV: thy Father, which seeth in
INT: fasting but to Father your

Matthew 6:18 Art-DMS
GRK: πατρί σου τῷ ἐν τῷ
INT: to Father your who [is] in

Matthew 6:18 Art-DNS
GRK: τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ καὶ
INT: who [is] in secret and

Matthew 6:18 Art-DNS
GRK: βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει
INT: sees in secret will reward

Matthew 6:25 Art-DNS
GRK: πίητε μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν
INT: you should drink nor the body of you

Matthew 7:3 Art-DMS
GRK: τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ
INT: that [is] in the eye the

Matthew 7:3 Art-DMS
GRK: δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ
INT: and [the] in your [own] eye

Matthew 7:4 Art-DMS
GRK: πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου
INT: how will you say to the brother of you

Matthew 7:4 Art-DMS
GRK: δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ
INT: beam [is] in the eye of you

Matthew 7:8 Art-DMS
GRK: εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται
INT: finds and to him that knocks it will be opened

Matthew 7:22 Art-DMS
GRK: κύριε οὐ τῷ σῷ ὀνόματι
INT: Lord not your name

Matthew 7:22 Art-DMS
GRK: ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι
INT: did we prophesy and [in] your name

Matthew 7:22 Art-DMS
GRK: ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι
INT: cast out and [in] your name

Matthew 8:4 Art-DMS
GRK: σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ
INT: yourself show to the priest and

Matthew 8:9 Art-DMS
GRK: ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου
INT: he comes and to servant of me

Matthew 8:10 Art-DMS
GRK: πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον
INT: faith in Israel have I found

Matthew 8:13 Art-DMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε
INT: Jesus to the centurion Go

Matthew 8:34 Art-DMS
GRK: εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ καὶ
INT: to meet Jesus and

Matthew 9:2 Art-DMS
GRK: αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ Θάρσει
INT: of them he said to the paralytic Take courage

Matthew 9:6 Art-DMS
GRK: τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς
INT: then he says to the paralytic Having arisen

Matthew 9:10 Art-DMS
GRK: ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ
INT: having come were reclining [at table] with Jesus and

Matthew 9:27 Art-DMS
GRK: παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν
INT: passing on from there Jesus followed

Matthew 9:33 Art-DMS
GRK: οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ
INT: thus in Israel

Matthew 9:34 Art-DMS
GRK: ἔλεγον Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν
INT: said By the prince of the

Matthew 10:25 Art-DMS
GRK: ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα
INT: Sufficient for the disciple that

Matthew 10:27 Art-DNS
GRK: εἴπατε ἐν τῷ φωτί καὶ
INT: speak in the light and

Matthew 11:2 Art-DNS
GRK: ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ
INT: having heard in the prison the

Matthew 11:25 Art-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς
INT: At that time having answered

Matthew 12:1 Art-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη
INT: At that time went

Matthew 12:5 Art-DMS
GRK: ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι
INT: have you read in the law that

Matthew 12:5 Art-DNS
GRK: ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ
INT: priests in the temple the

Matthew 12:13 Art-DMS
GRK: Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινόν
INT: Then he says to man Stretch out

Matthew 12:21 Art-DNS
GRK: καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
INT: And in the name of him

Matthew 12:24 Art-DMS
GRK: μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι
INT: not by Beelzebul prince

Matthew 12:32 Art-DMS
GRK: ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε
INT: in this the age nor

Matthew 12:32 Art-DMS
GRK: οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι
INT: nor in the coming [one]

Matthew 12:48 Art-DMS
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ
INT: having answered he said to him who told him

Matthew 13:4 Art-DNS
GRK: καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν
INT: And as sowed he

Matthew 13:24 Art-DMS
GRK: σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
INT: seed in the field of him

Matthew 13:25 Art-DMS
GRK: ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς
INT: in moreover the [time] while slept the

Matthew 13:27 Art-DMS
GRK: ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ
INT: did you sow in your field

Matthew 13:31 Art-DMS
GRK: ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
INT: sowed in the field of him

Matthew 13:44 Art-DMS
GRK: κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν
INT: hidden in the field which

Matthew 14:1 Art-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν
INT: At that the time heard

Matthew 14:6 Art-DNS
GRK: Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ
INT: Herodias in the midst and

Matthew 14:6 Art-DMS
GRK: καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ
INT: and pleased Herod

Matthew 14:11 Art-DNS
GRK: καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ καὶ
INT: and was given to the girl and

Matthew 14:12 Art-DMS
GRK: ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
INT: having come told [it] to Jesus

Matthew 14:33 Art-DNS
GRK: δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν
INT: moreover in the boat worshipped

Matthew 15:1 Art-DMS
GRK: Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ
INT: Then come to Jesus from

Matthew 15:5 Art-DMS
GRK: ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ
INT: anyhow shall say the to father or

Matthew 15:35 Art-DMS
GRK: καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν
INT: And he having commanded the crowds to sit down

Matthew 16:23 Art-DMS
GRK: στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε
INT: having turned he said to Peter Get

Matthew 17:4 Art-DMS
GRK: Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ Κύριε
INT: Peter said to Jesus master

Matthew 17:19 Art-DMS
GRK: οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ'
INT: the disciples to Jesus in

Matthew 17:20 Art-DNS
GRK: σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ
INT: of mustard you will say to the mountain to this

Matthew 17:24 Art-DMS
GRK: δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ
INT: didrachmas received to Peter and

Matthew 18:1 Art-DMS
GRK: οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες
INT: the disciples to Jesus saying

Matthew 18:5 Art-DNS
GRK: τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
INT: such in the name of me

Matthew 18:6 Art-DNS
GRK: καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς
INT: he be sunk in the depth of the

Matthew 18:7 Art-DMS
GRK: Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ
INT: Woe to the world because of

Matthew 18:7 Art-DMS
GRK: πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι'
INT: yet woe the man by

Matthew 18:31 Art-DMS
GRK: ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν
INT: having gone narrated to master of themselves

Matthew 18:35 Art-DMS
GRK: ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
INT: you forgive each the brother of him

Matthew 20:8 Art-DMS
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ
INT: of the vineyard to foreman of him

Matthew 20:14 Art-DMS
GRK: δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι
INT: moreover to this last give

Matthew 21:9 Art-DMS
GRK: λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ
INT: saying Hosanna to the Son of David

Matthew 21:12 Art-DNS
GRK: ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
INT: buying in the temple and

Matthew 21:14 Art-DNS
GRK: χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
INT: lame in the temple and

Matthew 21:15 Art-DNS
GRK: κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
INT: crying in the temple and

Matthew 21:15 Art-DMS
GRK: λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ
INT: saying Hosanna to the Son of David

Matthew 21:21 Art-DNS
GRK: ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ
INT: but even if to the mountain this

Matthew 21:27 Art-DMS
GRK: καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν
INT: And having answered Jesus they said

Matthew 21:28 Art-DNS
GRK: καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν
INT: and having come to the first he said

Matthew 21:28 Art-DMS
GRK: ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι
INT: work in the vineyard

Matthew 21:30 Art-DNS
GRK: προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν
INT: having come moreover to the second he said

Matthew 22:2 Art-DMS
GRK: ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ
INT: made a wedding feast for the son of him

Matthew 22:21 Art-DMS
GRK: τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
INT: of God to God

Matthew 22:24 Art-DMS
GRK: ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
INT: will raise up children for the brother of him

Matthew 22:25 Art-DMS
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
INT: wife of him to the brother of him

Matthew 22:30 Art-DMS
GRK: ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν
INT: angels in heaven they are

Matthew 22:36 Art-DMS
GRK: μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ
INT: [is the] greatest in the law

Matthew 22:44 Art-DMS
GRK: Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ μου
INT: Said The Lord to the Lord of me

Matthew 23:4 Art-DMS
GRK: αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν
INT: themselves however with finger of them

Matthew 23:16 Art-DMS
GRK: ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ οὐδέν
INT: shall swear by the temple nothing

Matthew 23:16 Art-DMS
GRK: ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ
INT: shall swear by the gold of the

Matthew 23:18 Art-DNS
GRK: ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ οὐδέν
INT: shall swear by the altar nothing

Matthew 23:18 Art-DNS
GRK: ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ
INT: shall swear by the gift that [is]

Matthew 23:18 Art-DNS
GRK: τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ
INT: the gift that [is] upon it

Matthew 23:20 Art-DNS
GRK: ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει
INT: having sworn by the altar swears

Matthew 23:21 Art-DMS
GRK: ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει
INT: having sworn by the temple swears

Matthew 23:21 Art-DMS
GRK: καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν
INT: and by him who dwells in it

Matthew 23:22 Art-DMS
GRK: ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει
INT: having sworn by heaven swears

Matthew 23:22 Art-DMS
GRK: ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ
INT: swears by the throne

Matthew 23:22 Art-DMS
GRK: καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω
INT: and by him who sits upon

Matthew 23:30 Art-DNS
GRK: κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν
INT: partakers in the blood of the

Matthew 24:5 Art-DNS
GRK: ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
INT: will come in the name of me

Matthew 24:18 Art-DMS
GRK: ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ
INT: the [one] in the field Neither

Matthew 24:40 Art-DMS
GRK: δύο ἐν τῷ ἀγρῷ εἷς
INT: two in the field one

Matthew 24:41 Art-DMS
GRK: ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ μία
INT: grinding at the mill one

Matthew 25:28 Art-DMS
GRK: καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ
INT: and give [it] to him who has the

Matthew 25:29 Art-DMS
GRK: τῷ γὰρ ἔχοντι
INT: indeed [who] has

Matthew 25:41 Art-DMS
GRK: τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ
INT: which has been prepared for the devil and

Matthew 26:5 Art-DMS
GRK: γένηται ἐν τῷ λαῷ
INT: there be among the people

Matthew 26:13 Art-DMS
GRK: ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ λαληθήσεται
INT: in all the world will be spoken of

Matthew 26:17 Art-DMS
GRK: οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες
INT: the disciples to Jesus saying

Matthew 26:23 Art-DNS
GRK: χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός
INT: hand in the dish he

Matthew 26:24 Art-DMS
GRK: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
INT: woe moreover the man to that

Matthew 26:40 Art-DMS
GRK: καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Οὕτως
INT: and he says to Peter Thus

Matthew 26:49 Art-DMS
GRK: εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν
INT: immediately having come up to Jesus he said

Matthew 26:55 Art-DNS
GRK: ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην
INT: day in the temple I sat

Matthew 26:73 Art-DMS
GRK: ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς
INT: stood by said to Peter Truly

Matthew 27:2 Art-DMS
GRK: παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι
INT: delivered him to Pilate the governor

Matthew 27:12 Art-DMS
GRK: καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν
INT: And in the [time when] was accused he

Matthew 27:15 Art-DMS
GRK: ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον
INT: to release one to the multitude prisoner

Matthew 27:19 Art-DMS
GRK: σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ
INT: between you and the righteous that [man]

Matthew 27:55 Art-DMS
GRK: αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ
INT: who followed Jesus from

Matthew 27:57 Art-DMS
GRK: αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ
INT: himself was discipled to Jesus

Matthew 27:58 Art-DMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο
INT: He having gone to Pilate asked for

Matthew 27:60 Art-DNS
GRK: αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ
INT: it in the new of him

Matthew 27:64 Art-DMS
GRK: καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη
INT: and say to the people He is risen

Mark 1:2 Art-DMS
GRK: γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ τῷ
INT: it has been written in Isaiah the

Mark 1:2 Art-DMS
GRK: τῷ Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ Ἰδοὺ
INT: Isaiah the prophet Behold

Mark 1:5 Art-DMS
GRK: αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
INT: him in the Jordan river

Mark 1:15 Art-DNS
GRK: πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
INT: believe in the gospel

Mark 1:19 Art-DNS
GRK: αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας
INT: these [were] in the boat mending

Mark 1:20 Art-DNS
GRK: Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ
INT: Zebedee in the boat with

Mark 1:44 Art-DMS
GRK: σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ
INT: yourself show to the priest and

Mark 2:5 Art-DMS
GRK: αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον
INT: of them says to the paralytic Son

Mark 2:8 Art-DNS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ
INT: Jesus in the spirit of him

Mark 2:9 Art-DMS
GRK: εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ Ἀφίενταί
INT: easier to say to the paralytic Have been forgiven

Mark 2:10 Art-DMS
GRK: γῆς λέγει τῷ παραλυτικῷ
INT: earth he says to the paralytic

Mark 2:15 Art-DMS
GRK: ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ
INT: sinners were reclining [at table] with Jesus and

Mark 3:3 Art-DMS
GRK: καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ
INT: And he says to the man who

Mark 3:3 Art-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χεῖρα
INT: to the man who the hand

Mark 3:5 Art-DMS
GRK: αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον
INT: of them he says to the man Stretch out

Mark 3:16 Art-DMS
GRK: ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον
INT: he added [the] name to Simon Peter

Mark 3:22 Art-DMS
GRK: ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν
INT: By the prince of the

Mark 4:4 Art-DMS
GRK: ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ
INT: it came to pass as he sowed some

Mark 4:28 Art-DMS
GRK: σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ
INT: grain in the ear

Mark 4:36 Art-DNS
GRK: ἦν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ
INT: he was in the boat also

Mark 4:39 Art-DMS
GRK: διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ
INT: having been awoke he rebuked the wind and

Mark 5:11 Art-DNS
GRK: ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη
INT: there near the mountain a herd

Mark 5:16 Art-DMS
GRK: πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ
INT: how it happened to him possessed by demons and

Mark 5:21 Art-DNS
GRK: Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν
INT: Jesus in the boat again

Mark 5:27 Art-DMS
GRK: ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν
INT: having come in the crowd behind

Mark 5:29 Art-DNS
GRK: καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι
INT: and she knew in [her] body that

Mark 5:30 Art-DMS
GRK: ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν
INT: having turned in the crowd said

Mark 5:36 Art-DMS
GRK: λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ Μὴ
INT: spoken says to the ruler of the synagogue Not

Mark 6:18 Art-DMS
GRK: ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι
INT: John to Herod

Mark 6:22 Art-DMS
GRK: ὀρχησαμένης ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ
INT: having danced pleased Herod and

Mark 6:22 Art-DNS
GRK: βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ Αἴτησόν
INT: [the] king said to the girl Ask

Mark 6:28 Art-DNS
GRK: ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ καὶ
INT: gave it to the girl and

Mark 6:32 Art-DNS
GRK: ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς
INT: they went away by the boat into

Mark 6:39 Art-DMS
GRK: συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ
INT: [by] groups on the green grass

Mark 6:48 Art-DMS
GRK: βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν
INT: straining in the rowing was

Mark 7:11 Art-DMS
GRK: εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ
INT: say a man to the father or

Mark 7:12 Art-DMS
GRK: οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ
INT: anything to do for the father or

Mark 7:26 Art-DNS
GRK: Ἑλληνίς Συροφοινίκισσα τῷ γένει καὶ
INT: Gentile Syrophoenician by the race and

Mark 8:6 Art-DMS
GRK: καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν
INT: And he directs the crowd to recline

Mark 8:6 Art-DMS
GRK: καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ
INT: And they set [it] before the crowd

Mark 8:12 Art-DNS
GRK: καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ
INT: And having groaned in the spirit of him

Mark 8:14 Art-DNS
GRK: ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ
INT: them in the boat

Mark 9:4 Art-DMS
GRK: ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
INT: they were talking with Jesus

Mark 9:5 Art-DMS
GRK: Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ ῥαββί
INT: Peter says to Jesus Rabbi

Mark 9:23 Art-DMS
GRK: πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι
INT: all things are possible to him that believes

Mark 9:25 Art-DNS
GRK: ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ
INT: a crowd he rebuked the spirit

Mark 9:25 Art-DNS
GRK: τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων
INT: the spirit unclean saying

Mark 9:37 Art-DNS
GRK: δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
INT: shall receive in the name of me

Mark 9:38 Art-DNS
GRK: τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου
INT: someone in the name of you

Mark 9:39 Art-DNS
GRK: δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
INT: a work of power in the name of me

Mark 10:22 Art-DMS
GRK: στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν
INT: having been sad at the word he went away

Mark 10:27 Art-DMS
GRK: δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ
INT: [are] possibe with God

Mark 10:30 Art-DMS
GRK: νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ
INT: now in the time this

Mark 10:30 Art-DMS
GRK: καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ
INT: and in the age which

Mark 10:30 Art-DMS
GRK: τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν
INT: the age which is coming life

Mark 11:15 Art-DNS
GRK: ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
INT: buying in the temple and

Mark 11:23 Art-DNS
GRK: ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ
INT: anyhow shall say to the mountain this

Mark 11:27 Art-DNS
GRK: Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος
INT: And in the temple as he is walking

Mark 11:33 Art-DMS
GRK: καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν
INT: And having answered to Jesus they say

Mark 12:2 Art-DMS
GRK: τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον
INT: the tenants at the season a servant

Mark 12:17 Art-DMS
GRK: τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ καὶ
INT: of God to God And

Mark 12:19 Art-DMS
GRK: ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
INT: raise up seed for the brother of him

Mark 12:35 Art-DNS
GRK: διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς
INT: teaching in the temple How

Mark 12:36 Art-DMS
GRK: εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ
INT: said by the Spirit

Mark 12:36 Art-DMS
GRK: τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν
INT: the Spirit holy said

Mark 12:36 Art-DMS
GRK: Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ μου
INT: said [the] Lord to the Lord of me

Mark 13:6 Art-DNS
GRK: ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
INT: will come in the name of me

Mark 13:34 Art-DMS
GRK: αὐτοῦ καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο
INT: of him And the doorkeeper commanded

Mark 14:14 Art-DMS
GRK: εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι
INT: he might enter say to the master of the house

Mark 14:21 Art-DMS
GRK: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
INT: woe however to the man that

Mark 14:37 Art-DMS
GRK: καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων
INT: And he says to Peter Simon

Mark 14:49 Art-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων
INT: you in the temple teaching

Mark 14:70 Art-DMS
GRK: παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς
INT: standing by said to Peter Truly

Mark 15:15 Art-DMS
GRK: Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ
INT: Pilate desiring to the crowd that which [was]

Mark 15:45 Art-DMS
GRK: τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
INT: the body to Joseph

Mark 16:7 Art-DMS
GRK: αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι
INT: of him and to Peter that

Mark 16:17 Art-DNS
GRK: ταῦτα ἐν τῷ ὀνόματί μου
INT: these In the name of me

Luke 1:8 Art-DMS
GRK: δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν
INT: moreover in the fulfilling the priestly service of him

Luke 1:21 Art-DMS
GRK: ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν
INT: they marveled at the delaying in

Luke 1:21 Art-DMS
GRK: χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
INT: delaying in the temple of him

Luke 1:22 Art-DMS
GRK: ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ
INT: he has seen in the temple And

Luke 1:26 Art-DMS
GRK: Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ
INT: in moreover the month

Luke 1:26 Art-DMS
GRK: τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη
INT: the month sixth was sent

Luke 1:29 Art-DMS
GRK: δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη
INT: and at the statement she was troubled

Luke 1:30 Art-DMS
GRK: χάριν παρὰ τῷ θεῷ
INT: favor with God

Luke 1:47 Art-DMS
GRK: μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ
INT: of me in God the

Luke 1:47 Art-DMS
GRK: τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου
INT: God the Savior of me

Luke 1:55 Art-DMS
GRK: πατέρας ἡμῶν τῷ Ἀβραὰμ καὶ
INT: fathers of us to Abraham and

Luke 1:55 Art-DNS
GRK: Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
INT: to Abraham and to the descendants of him

Luke 1:59 Art-DNS
GRK: αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ
INT: it after the name the

Luke 1:61 Art-DNS
GRK: ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ
INT: who is called the name by this

Luke 1:62 Art-DMS
GRK: ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ
INT: They made signs moreogver to the father of him

Luke 1:68 Art-DMS
GRK: ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ
INT: performed redemption [on] the people of him

Luke 1:77 Art-DMS
GRK: γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ
INT: knowledge of salvation to people of him

Luke 2:6 Art-DMS
GRK: δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς
INT: moreover in the [time] were they

Luke 2:7 Art-DNS
GRK: τόπος ἐν τῷ καταλύματι
INT: a place in the inn

Luke 2:10 Art-DMS
GRK: ἔσται παντὶ τῷ λαῷ
INT: will be to all the people

Luke 2:13 Art-DMS
GRK: ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος
INT: there was with the angel a multitude

Luke 2:22 Art-DMS
GRK: Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
INT: Jerusalem to present to the Lord

Luke 2:23 Art-DMS
GRK: μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται
INT: a womb holy to the Lord will be called

Luke 2:24 Art-DMS
GRK: εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου
INT: has been said in the law of [the] Lord

Luke 2:27 Art-DNS
GRK: ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς
INT: he came in the Spirit into

Luke 2:27 Art-DMS
GRK: καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς
INT: and in the [time] when brought in the

Luke 2:34 Art-DMS
GRK: πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ
INT: of many in Israel and

Luke 2:38 Art-DMS
GRK: ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ
INT: having come up gave praise to the Lord and

Luke 2:43 Art-DMS
GRK: ἡμέρας ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς
INT: days as were returning they

Luke 2:46 Art-DNS
GRK: αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον
INT: him in the temple sitting

Luke 3:8 Art-DMS
GRK: ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
INT: to raise up children to Abraham

Luke 3:11 Art-DMS
GRK: χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι
INT: tunics let him impart to him that none has

Luke 3:21 Art-DMS
GRK: δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα
INT: moreover in having been baptized all

Luke 4:1 Art-DNS
GRK: ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν
INT: was led by the Spirit into

Luke 4:3 Art-DMS
GRK: θεοῦ εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ
INT: of God speak to the stone this

Luke 4:20 Art-DMS
GRK: βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν
INT: scroll having delivered [it] to the attendant he sat down

Luke 4:25 Art-DMS
GRK: Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ ὅτε
INT: of Elijah in Israel when

Luke 4:27 Art-DMS
GRK: ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ
INT: were in Israel in the time

Luke 4:39 Art-DMS
GRK: αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ καὶ
INT: her he rebuked the fever and

Luke 5:1 Art-DMS
GRK: δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον
INT: moreover during the [time] the crowd

Luke 5:5 Art-DNS
GRK: ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου
INT: at however the word of you

Luke 5:7 Art-DNS
GRK: μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ
INT: partners in the other boat

Luke 5:10 Art-DMS
GRK: ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι καὶ
INT: were partners with Simon And

Luke 5:12 Art-DMS
GRK: ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν
INT: it came to pass as was he

Luke 5:14 Art-DMS
GRK: δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ
INT: show yourself to the priest and

Luke 5:19 Art-DNS
GRK: αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς
INT: him with the mat into

Luke 5:24 Art-DMS
GRK: ἁμαρτίας εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ Σοὶ
INT: sins he said to the paralyzed [man] To you

Luke 5:36 Art-DNS
GRK: σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ
INT: he tears and with the old not

Luke 6:7 Art-DNS
GRK: εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει
INT: whether on the Sabbath he will heal

Luke 6:8 Art-DMS
GRK: εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ
INT: said moreover to the man who

Luke 6:8 Art-DMS
GRK: τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι
INT: to the man who withered had

Luke 6:9 Art-DNS
GRK: εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι
INT: whether it is lawful on the Sabbath to do good

Luke 6:11 Art-DMS
GRK: ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ
INT: what they should do to Jesus

Luke 6:23 Art-DMS
GRK: πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ
INT: [is] great in heaven according to

Luke 6:29 Art-DMS
GRK: τῷ τύπτοντί σε
INT: To him who strikes you

Luke 6:41 Art-DMS
GRK: τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ
INT: that [is] in the eye of the

Luke 6:41 Art-DMS
GRK: τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ
INT: that [is] in the own eye

Luke 6:42 Art-DMS
GRK: δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου
INT: are you able to say to brother of you

Luke 6:42 Art-DMS
GRK: τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου
INT: that [is] in the eye of you

Luke 6:42 Art-DMS
GRK: τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ
INT: the in the eye of you

Luke 6:42 Art-DMS
GRK: τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ
INT: that [is] in the eye of the

Luke 7:8 Art-DMS
GRK: ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου
INT: he comes and to [the] servant of me

Luke 7:9 Art-DMS
GRK: καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ
INT: and having turned to the following him

Luke 7:9 Art-DMS
GRK: οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην
INT: not even in Israel so great

Luke 7:11 Art-DMS
GRK: ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη
INT: it came to pass on the next [day] he went

Luke 7:38 Art-DNS
GRK: καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ
INT: and was anointing [them] with the ointment

Luke 7:44 Art-DMS
GRK: τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη
INT: the woman to Simon he said

Luke 8:1 Art-DMS
GRK: ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ
INT: it came to pass afterward soon that

Luke 8:5 Art-DMS
GRK: καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν
INT: and as sowed he

Luke 8:24 Art-DMS
GRK: διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ
INT: having arisen he rebuked the wind and

Luke 8:24 Art-DMS
GRK: ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ
INT: wind and the raging of the

Luke 8:25 Art-DNS
GRK: ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι καὶ
INT: he commands and the water and

Luke 8:29 Art-DNS
GRK: παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ
INT: he was commanding indeed the spirit

Luke 8:29 Art-DNS
GRK: τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν
INT: the spirit unclean to come out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page