τίνι
Englishman's Concordance
τίνι (tini) — 19 Occurrences

Matthew 5:13 IPro-DNS
GRK: μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται εἰς
INT: become tasteless with what will it be salted for

Matthew 11:16 IPro-DNS
GRK: Τίνι δὲ ὁμοιώσω
NAS: But to what shall I compare this
KJV: But whereunto shall I liken this
INT: to what moreover will I liken

Matthew 12:27 IPro-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ
NAS: out demons, by whom do your sons
KJV: devils, by whom do your children
INT: of you by whom do they cast out on account of

Mark 4:30 IPro-DMS
GRK: ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ
NAS: or by what parable
KJV: he said, Whereunto shall we liken
INT: or with what it parable

Mark 9:50 IPro-DNS
GRK: γένηται ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε
NAS: unsalty, with what will you make it salty
INT: is become with what it will you season

Luke 6:47 IPro-DMS
GRK: ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος
NAS: on them, I will show you whom he is like:
KJV: I will shew you to whom he is like:
INT: I will show you whom he is like

Luke 7:31 IPro-DNS
GRK: Τίνι οὖν ὁμοιώσω
NAS: To what then shall I compare
KJV: said, Whereunto then
INT: To what therefore will I liken

Luke 7:31 IPro-DNS
GRK: ταύτης καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι
NAS: generation, and what are they like?
KJV: generation? and to what are they like?
INT: of this and to what are they like

Luke 11:19 IPro-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ
NAS: out demons, by whom do your sons
KJV: devils, by whom do your
INT: of you by whom do they cast out on acccount of

Luke 12:20 IPro-DMS
GRK: δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται
NAS: is required of you; and [now] who will own what
KJV: then whose shall those things be,
INT: moreover you did prepare to whom will be

Luke 13:18 IPro-DMS
GRK: Ἔλεγεν οὖν Τίνι ὁμοία ἐστὶν
NAS: He was saying, What is the kingdom
KJV: Then said he, Unto what is the kingdom
INT: He said moreover To what like is

Luke 13:18 IPro-DMS
GRK: θεοῦ καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν
NAS: like, and to what shall I compare
KJV: and whereunto shall I resemble
INT: of God and to what will I liken it

Luke 13:20 IPro-DNS
GRK: πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω τὴν
NAS: He said, To what shall I compare
KJV: he said, Whereunto shall I liken
INT: again he said To what will I liken the

Luke 14:34 IPro-DNS
GRK: μωρανθῇ ἐν τίνι ἀρτυθήσεται
NAS: has become tasteless, with what will it be seasoned?
INT: become tasteless with what will it be seasoned

John 12:38 IPro-DMS
GRK: βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
NAS: OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM
KJV: and to whom hath the arm
INT: arm of [the] Lord to whom was it revealed

Acts 4:9 IPro-DMS
GRK: ἀσθενοῦς ἐν τίνι οὗτος σέσωται
NAS: man, as to how this man
KJV: man, by what means he is made whole;
INT: crippled by what he has been cured

Acts 10:29 IPro-DMS
GRK: πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ
NAS: I ask for what reason
KJV: therefore for what intent
INT: I inquire therefore for what reason did you send for

1 Corinthians 15:2 IPro-DMS
GRK: καὶ σώζεσθε τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην
KJV: ye keep in memory what I preached
INT: also you are being saved the word I proclaimed

Hebrews 1:5 IPro-DMS
GRK: Τίνι γὰρ εἶπέν
NAS: For to which of the angels did He ever
KJV: For unto which of the angels said he
INT: to which indeed said he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page