τίς
Englishman's Concordance
τίς (tis) — 147 Occurrences

Matthew 3:7 IPro-NMS
GRK: Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
NAS: of vipers, who warned
KJV: of vipers, who hath warned
INT: Brood of vipers who forewarned you

Matthew 6:27 IPro-NMS
GRK: τίς δὲ ἐξ
NAS: And who of you by being worried can
INT: who moreover out of

Matthew 7:9 IPro-NMS
GRK: τίς ἐστιν ἐξ
NAS: Or what man is there among
KJV: Or what man is
INT: Or which is of

Matthew 10:11 IPro-NMS
GRK: εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ
NAS: inquire who is worthy
KJV: ye shall enter, enquire who in it
INT: you enter inquire who in it

Matthew 12:11 IPro-NMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τίς ἔσται ἐξ
NAS: And He said to them, What man
KJV: unto them, What man
INT: he said to them What will there be of

Matthew 12:48 IPro-NMS
GRK: λέγοντι αὐτῷ Τίς ἐστιν ἡ
NAS: the one who was telling Him and said, Who is My mother
KJV: unto him that told him, Who is my
INT: told him Who is the

Matthew 18:1 IPro-NMS
GRK: Ἰησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα μείζων
NAS: and said, Who then
KJV: saying, Who is
INT: to Jesus saying Who then [the] greatest

Matthew 19:25 IPro-NMS
GRK: σφόδρα λέγοντες Τίς ἄρα δύναται
NAS: and said, Then who can be saved?
KJV: amazed, saying, Who then can
INT: exceedingly saying Who then is able

Matthew 21:10 IPro-NMS
GRK: πόλις λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος
NAS: was stirred, saying, Who is this?
KJV: was moved, saying, Who is this?
INT: city saying Who is this

Matthew 21:23 IPro-NMS
GRK: ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν
NAS: these things, and who gave
KJV: these things? and who gave thee
INT: do you and who to you gave

Matthew 21:31 IPro-NMS
GRK: τίς ἐκ τῶν
NAS: Which of the two did
KJV: Whether of them twain
INT: Which of the

Matthew 23:17 IPro-NMS
GRK: καὶ τυφλοί τίς γὰρ μείζων
NAS: and blind men! Which is more important,
KJV: blind: for whether is greater,
INT: and blind which indeed greater

Matthew 24:45 IPro-NMS
GRK: Τίς ἄρα ἐστὶν
NAS: Who then is the faithful
KJV: Who then is
INT: Who then is

Matthew 26:68 IPro-NMS
GRK: ἡμῖν χριστέ τίς ἐστιν ὁ
NAS: to us, You Christ; who is the one who hit
KJV: thou Christ, Who is he
INT: to us Christ Who is he that

Mark 1:24 IPro-NMS
GRK: οἶδά σε τίς εἶ ὁ
NAS: us? I know who You are -- the Holy One
KJV: I know thee who thou art, the Holy One
INT: I know you who you are the

Mark 2:7 IPro-NMS
GRK: λαλεῖ βλασφημεῖ τίς δύναται ἀφιέναι
NAS: He is blaspheming; who can
KJV: speak blasphemies? who can forgive
INT: does speak he blasphemies Who is able to forgive

Mark 3:33 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς λέγει Τίς ἐστιν ἡ
NAS: them, He said, Who are My mother
KJV: them, saying, Who is my
INT: them says Who are the

Mark 4:41 IPro-NMS
GRK: πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός
NAS: to one another, Who then
KJV: to another, What manner of man is
INT: to each other Who then this

Mark 5:30 IPro-NFS
GRK: ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο
NAS: and said, Who touched
KJV: the press, and said, Who touched my
INT: crowd said Who of me touched

Mark 5:31 IPro-NFS
GRK: καὶ λέγεις Τίς μου ἥψατο
NAS: in on You, and You say, 'Who touched
KJV: and sayest thou, Who touched me?
INT: and say you Who me touched

Mark 6:2 IPro-NFS
GRK: ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία
NAS: did this man [get] these things, and what is [this] wisdom
KJV: and what wisdom
INT: these things and what the wisdom

Mark 9:34 IPro-NMS
GRK: τῇ ὁδῷ τίς μείζων
NAS: with one another which [of them was] the greatest.
KJV: themselves, who [should be] the greatest.
INT: the road who [was] greatest

Mark 10:26 IPro-NMS
GRK: ἑαυτούς Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: to Him, Then who can
KJV: themselves, Who then can be saved?
INT: themselves And who is able to be saved

Mark 11:28 IPro-NMS
GRK: ποιεῖς ἢ τίς σοι ἔδωκεν
NAS: these things, or who gave You this
KJV: these things? and who gave thee
INT: do you or who you gave

Mark 15:24 IPro-NMS
GRK: ἐπ' αὐτὰ τίς τί ἄρῃ
NAS: lots for them [to decide] what each
KJV: upon them, what every man should take.
INT: for them who [and] what [each] should take

Mark 16:3 IPro-NMS
GRK: πρὸς ἑαυτάς Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν
NAS: to one another, Who will roll away
KJV: among themselves, Who shall roll us
INT: among themselves Who will roll away for us

Luke 3:7 IPro-NMS
GRK: Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
NAS: of vipers, who warned
KJV: of vipers, who hath warned
INT: Offspring of vipers who forwarned you

Luke 4:34 IPro-NMS
GRK: οἶδά σε τίς εἶ ὁ
NAS: us? I know who You are -- the Holy One
KJV: I know thee who thou art; the Holy One
INT: I know you who you are the

Luke 4:36 IPro-NMS
GRK: ἀλλήλους λέγοντες Τίς ὁ λόγος
NAS: saying, What is this
KJV: saying, What a word
INT: one another saying What word

Luke 5:21 IPro-NMS
GRK: Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος
NAS: saying, Who is this
KJV: to reason, saying, Who is this
INT: Pharisees saying Who is this

Luke 5:21 IPro-NMS
GRK: λαλεῖ βλασφημίας τίς δύναται ἁμαρτίας
NAS: speaks blasphemies? Who can forgive
KJV: speaketh blasphemies? Who can forgive
INT: speaks blasphemies who is able sins

Luke 7:39 IPro-NMS
GRK: ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ
NAS: He would know who and what sort of person
KJV: would have known who and what manner
INT: would have known anyhow who and what

Luke 7:42 IPro-NMS
GRK: ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς οὖν αὐτῶν
NAS: So which of them will love
KJV: therefore, which of them
INT: both he forgave which therefore of them

Luke 7:49 IPro-NMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν
NAS: to themselves, Who is this
KJV: within themselves, Who is this
INT: within themselves Who this is

Luke 8:9 IPro-NFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη
NAS: [began] questioning Him as to what this
KJV: him, saying, What might this
INT: disciples of him What this means

Luke 8:25 IPro-NMS
GRK: πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός
NAS: to one another, Who then
KJV: one to another, What manner of man is
INT: to one another Who then this

Luke 8:45 IPro-NFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός
NAS: said, Who is the one who touched
KJV: Jesus said, Who touched me?
INT: Jesus Who [is] the [one] having touched

Luke 8:45 Ipro-NMS
GRK: καὶ λέγεις Τίς ὁ ἁψάμενός
KJV: sayest thou, Who touched
INT: and say you Who [is it] that was touching

Luke 9:9 IPro-NMS
GRK: ἐγὼ ἀπεκεφάλισα τίς δέ ἐστιν
NAS: beheaded; but who is this man
KJV: beheaded: but who is this,
INT: I beheaded who moreover is

Luke 9:46 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς τὸ τίς ἂν εἴη
NAS: among them as to which of them might be the greatest.
KJV: among them, which of them should be
INT: them this who anyhow might be

Luke 10:22 IPro-NMS
GRK: οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ
NAS: and no one knows who the Son is except
KJV: no man knoweth who the Son is,
INT: no one knows who is the

Luke 10:22 IPro-NMS
GRK: πατήρ καὶ τίς ἐστιν ὁ
NAS: the Father, and who the Father
KJV: the Father; and who the Father is,
INT: Father and who is the

Luke 10:29 IPro-NMS
GRK: Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν μου
NAS: to Jesus, And who is my neighbor?
KJV: Jesus, And who is my
INT: Jesus And who is my

Luke 10:36 IPro-NMS
GRK: τίς τούτων τῶν
NAS: Which of these three
KJV: Which now of these
INT: Which of these

Luke 11:5 IPro-NMS
GRK: πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν
NAS: He said to them, Suppose one of you has
KJV: unto them, Which of you
INT: to them Who among you

Luke 12:14 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Ἄνθρωπε τίς με κατέστησεν
NAS: to him, Man, who appointed
KJV: unto him, Man, who made me
INT: to him Man who me appointed

Luke 12:25 IPro-NMS
GRK: τίς δὲ ἐξ
NAS: And which of you by worrying can
KJV: And which of you
INT: which moreover of

Luke 12:42 IPro-NMS
GRK: ὁ κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν
NAS: said, Who then
KJV: the Lord said, Who then is
INT: the Lord Who then is

Luke 14:28 IPro-NMS
GRK: τίς γὰρ ἐξ
NAS: For which one of you, when he wants
KJV: For which of you,
INT: which indeed of

Luke 14:31 IPro-NMS
GRK: τίς βασιλεὺς πορευόμενος
NAS: Or what king, when he sets
KJV: Or what king, going
INT: Or what king proceeding

Luke 15:4 IPro-NMS
GRK: Τίς ἄνθρωπος ἐξ
NAS: What man among
KJV: What man of
INT: What man of

Luke 15:8 IPro-NFS
GRK: τίς γυνὴ δραχμὰς
NAS: Or what woman, if
KJV: Either what woman having
INT: Or what woman drachmas

Luke 16:11 IPro-NMS
GRK: τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει
NAS: wealth, who will entrust
KJV: mammon, who will commit
INT: the true [riches] who to you will entrust

Luke 16:12 IPro-NMS
GRK: τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν
NAS: in [the use of] that which is another's, who will give
KJV: that which is another man's, who shall give
INT: that which [is] yours who will give to you

Luke 17:7 IPro-NMS
GRK: Τίς δὲ ἐξ
NAS: Which of you, having a slave
KJV: But which of you,
INT: which moreover of

Luke 18:26 IPro-NMS
GRK: ἀκούσαντες Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: it said, Then who can be saved?
KJV: [it] said, Who then
INT: having heard then who is able to be saved

Luke 19:3 IPro-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν καὶ
NAS: to see who Jesus
KJV: to see Jesus who he was; and
INT: Jesus who he is and

Luke 20:2 IPro-NMS
GRK: ποιεῖς ἢ τίς ἐστιν ὁ
NAS: or who is the one who gave
KJV: these things? or who is he that gave
INT: you do or who is the [one]

Luke 22:23 IPro-NMS
GRK: ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη
NAS: themselves which one of them it might be who was going
KJV: among themselves, which of them
INT: themselves this who then it might be

Luke 22:24 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ
NAS: among them [as to] which one of them was regarded
KJV: them, which of them
INT: them this which of them is thought

Luke 22:27 IPro-NMS
GRK: τίς γὰρ μείζων
NAS: For who is greater,
KJV: For whether [is] greater,
INT: who indeed [is] greater

Luke 22:64 IPro-NMS
GRK: λέγοντες Προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ
NAS: Prophesy, who is the one who hit
KJV: saying, Prophesy, who is it that smote
INT: saying Prophesy who is the [one]

John 1:19 IPro-NMS
GRK: αὐτόν Σὺ τίς εἶ
NAS: to ask him, Who are you?
KJV: ask him, Who art thou?
INT: him you who are

John 1:22 IPro-NMS
GRK: οὖν αὐτῷ Τίς εἶ ἵνα
NAS: they said to him, Who are you, so
KJV: said they unto him, Who art thou? that
INT: therefore to him Who are you that

John 4:10 IPro-NMS
GRK: θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ
NAS: of God, and who it is who says
KJV: of God, and who it is that saith
INT: of God and who it is that

John 5:12 IPro-NMS
GRK: ἠρώτησαν αὐτόν Τίς ἐστιν ὁ
NAS: They asked him, Who is the man
KJV: asked they him, What man is
INT: They asked him Who is the

John 5:13 IPro-NMS
GRK: οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν ὁ
NAS: did not know who it was, for Jesus
KJV: wist not who it was: for
INT: not knew who it is

John 6:60 IPro-NMS
GRK: λόγος οὗτος τίς δύναται αὐτοῦ
NAS: statement; who can
KJV: an hard saying; who can hear
INT: word this who is able it

John 6:64 IPro-NMS
GRK: πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ
NAS: they were who did not believe, and who it was that would betray
KJV: not, and who should betray
INT: believe and who is he who

John 7:20 IPro-NMS
GRK: Δαιμόνιον ἔχεις τίς σε ζητεῖ
NAS: You have a demon! Who seeks to kill
KJV: a devil: who goeth about
INT: A demon you have who you seeks

John 7:36 IPro-NMS
GRK: τίς ἐστιν ὁ
NAS: What is this statement
KJV: What [manner of] saying is
INT: What is the

John 8:25 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Σὺ τίς εἶ εἶπεν
NAS: they were saying to Him, Who are You? Jesus
KJV: said they unto him, Who art thou?
INT: to him You who are said

John 8:46 IPro-NMS
GRK: τίς ἐξ ὑμῶν
NAS: Which one of you convicts
KJV: Which of you
INT: Which of you

John 9:2 IPro-NMS
GRK: λέγοντες ῥαββί τίς ἥμαρτεν οὗτος
NAS: Him, Rabbi, who sinned,
KJV: saying, Master, who did sin, this man,
INT: saying Rabbi who sinned this [man]

John 9:21 IPro-NMS
GRK: οἴδαμεν ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ
NAS: or who opened
KJV: not; or who hath opened his
INT: we know or who opened of him

John 9:36 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Καὶ τίς ἐστιν κύριε
NAS: He answered, Who is He, Lord,
KJV: and said, Who is he, Lord,
INT: said also Who is he Lord

John 12:34 IPro-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τίς ἐστιν οὗτος
NAS: must be lifted up'? Who is this Son
KJV: must be lifted up? who is this
INT: of man Who is this

John 12:38 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ
NAS: LORD, WHO HAS BELIEVED
KJV: he spake, Lord, who hath believed our
INT: he said Lord who believed the

John 13:24 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ πυθέσθαι τίς ἂν εἴη
NAS: to him, Tell [us] who it is of whom
KJV: that he should ask who it should
INT: to him to ask who it is

John 13:25 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Κύριε τίς ἐστιν
NAS: said to Him, Lord, who is it?
KJV: unto him, Lord, who is it?
INT: to him Lord who is it

John 21:12 IPro-NMS
GRK: αὐτόν Σὺ τίς εἶ εἰδότες
NAS: to question Him, Who are You? knowing
KJV: ask him, Who art thou?
INT: him You who are knowing

John 21:20 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Κύριε τίς ἐστιν ὁ
NAS: Lord, who is the one who betrays
KJV: said, Lord, which is he that betrayeth
INT: said Lord who is it who

Acts 7:27 IPro-NMS
GRK: αὐτὸν εἰπών Τίς σὲ κατέστησεν
NAS: saying, WHO MADE
KJV: away, saying, Who made thee
INT: him having said Who you appointed

Acts 7:35 IPro-NMS
GRK: ἠρνήσαντο εἰπόντες Τίς σε κατέστησεν
NAS: saying, 'WHO MADE
KJV: they refused, saying, Who made thee
INT: they refused having said Who you appointed

Acts 7:49 IPro-NMS
GRK: Κύριος ἢ τίς τόπος τῆς
NAS: OR WHAT PLACE
KJV: the Lord: or what [is] the place of my
INT: [the] Lord or what [the] place of the

Acts 8:33 IPro-NMS
GRK: γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι
NAS: AWAY; WHO WILL RELATE
KJV: and who shall declare
INT: generation of him who will declare for

Acts 9:5 IPro-NMS
GRK: εἶπεν δέ Τίς εἶ κύριε
NAS: And he said, Who are You, Lord?
KJV: And he said, Who art thou, Lord?
INT: he said moreover Who are you Lord

Acts 10:21 IPro-NFS
GRK: ὃν ζητεῖτε τίς ἡ αἰτία
NAS: the one you are looking for; what is the reason
KJV: ye seek: what [is] the cause
INT: whom you seek what [is] the cause

Acts 11:17 IPro-NMS
GRK: Χριστόν ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς
NAS: Christ, who was I that I could
KJV: Christ; what was I,
INT: Christ and I who was I [to be] able

Acts 17:19 IPro-NMS
GRK: Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ
NAS: May we know what this new
KJV: May we know what this new
INT: Are we able to know what [is] the new

Acts 19:35 IPro-NMS
GRK: Ἄνδρες Ἐφέσιοι τίς γάρ ἐστιν
NAS: of Ephesus, what man
KJV: [Ye] men of Ephesus, what man is there
INT: Men Ephesians what indeed is there

Acts 21:33 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη καὶ
NAS: and he [began] asking who he was and what
KJV: and demanded who he was, and
INT: and inquired who he might be and

Acts 22:8 IPro-NMS
GRK: δὲ ἀπεκρίθην Τίς εἶ κύριε
NAS: And I answered, 'Who are You, Lord?'
KJV: I answered, Who art thou, Lord?
INT: moreover answered Who are you Lord

Acts 26:15 IPro-NMS
GRK: δὲ εἶπα Τίς εἶ κύριε
NAS: And I said, 'Who are You, Lord?'
KJV: I said, Who art thou, Lord?
INT: moreover said Who are you Lord

Romans 3:1 IPro-NFS
GRK: Ἰουδαίου ἢ τίς ἡ ὠφέλεια
NAS: Or what is the benefit
KJV: or what profit
INT: Jew or what the profit

Romans 7:24 IPro-NMS
GRK: ἐγὼ ἄνθρωπος τίς με ῥύσεται
NAS: man that I am! Who will set me free
KJV: man that I am! who shall deliver me
INT: I am man who me will deliver

Romans 8:24 IPro-NMS
GRK: γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει
KJV: a man seeth, why doth he yet
INT: indeed sees anyone does he hope for

Romans 8:31 IPro-NMS
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ' ἡμῶν
NAS: God [is] for us, who [is] against
KJV: [be] for us, who [can be] against us?
INT: for us who [can be] against us

Romans 8:33 IPro-NMS
GRK: τίς ἐγκαλέσει κατὰ
NAS: Who will bring a charge against
KJV: Who shall lay any thing to the charge
INT: Who will bring an accusation against

Romans 8:34 IPro-NMS
GRK: τίς ὁ κατακρινῶν
NAS: who is the one who condemns? Christ
KJV: Who [is] he that condemneth?
INT: who [is] he that condemns

Romans 8:35 IPro-NMS
GRK: τίς ἡμᾶς χωρίσει
NAS: Who will separate us from the love
KJV: Who shall separate us
INT: who us will separate

Romans 9:19 IPro-NMS
GRK: βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν
NAS: find fault? For who resists
KJV: find fault? For who hath resisted his
INT: purpose of him who has resisted

Romans 9:20 IPro-NMS
GRK: μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ
NAS: On the contrary, who are you, O man,
KJV: O man, who art thou
INT: Yes rather you who are you that

Romans 10:6 IPro-NMS
GRK: καρδίᾳ σου Τίς ἀναβήσεται εἰς
NAS: IN YOUR HEART, 'WHO WILL ASCEND
KJV: thine heart, Who shall ascend into
INT: heart of you Who will ascend to

Romans 10:7 IPro-NMS
GRK: Τίς καταβήσεται εἰς
NAS: or 'WHO WILL DESCEND INTO THE ABYSS?'
KJV: Or, Who shall descend
INT: Or Who will descend into

Romans 10:16 IPro-NMS
GRK: λέγει Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ
NAS: LORD, WHO HAS BELIEVED
KJV: saith, Lord, who hath believed our
INT: says Lord who believed the

Romans 11:15 IPro-NFS
GRK: καταλλαγὴ κόσμου τίς ἡ πρόσλημψις
NAS: of the world, what will [their] acceptance
KJV: of the world, what [shall] the receiving
INT: [be the] reconciliation of [the] world what the reception

Romans 11:34 IPro-NMS
GRK: Τίς γὰρ ἔγνω
NAS: For WHO HAS KNOWN THE MIND
KJV: For who hath known the mind
INT: who indeed did know

Romans 11:34 IPro-NMS
GRK: Κυρίου ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ
NAS: OR WHO BECAME
KJV: of the Lord? or who hath been his
INT: of [the] Lord or who counselor of him

Romans 11:35 IPro-NMS
GRK: τίς προέδωκεν αὐτῷ
NAS: Or WHO HAS FIRST GIVEN
KJV: Or who hath first given to him,
INT: Or who first gave to him

Romans 14:4 IPro-NMS
GRK: σὺ τίς εἶ ὁ
NAS: Who are you to judge the servant
KJV: Who art thou
INT: You who are

1 Corinthians 2:11 IPro-NMS
GRK: τίς γὰρ οἶδεν
NAS: For who among men knows
KJV: For what man knoweth
INT: who indeed knows

1 Corinthians 2:16 IPro-NMS
GRK: τίς γὰρ ἔγνω
NAS: For WHO HAS KNOWN THE MIND
KJV: For who hath known the mind
INT: who indeed did know

1 Corinthians 4:7 IPro-NMS
GRK: τίς γάρ σε
NAS: For who regards you as superior? What
KJV: For who maketh thee
INT: who indeed you

1 Corinthians 9:7 IPro-NMS
GRK: τίς στρατεύεται ἰδίοις
NAS: Who at any time serves as a soldier
KJV: Who goeth a warfare any time at
INT: Who serves as a soldier at his own

1 Corinthians 9:7 IPro-NMS
GRK: ὀψωνίοις ποτέ τίς φυτεύει ἀμπελῶνα
NAS: expense? Who plants
KJV: charges? who planteth
INT: expense at any time who plants a vineyard

1 Corinthians 9:7 IPro-NMS
GRK: ἐσθίει ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην
NAS: the fruit of it? Or who tends a flock
KJV: thereof? or who feedeth a flock,
INT: does eat or who shepherds a flock

1 Corinthians 9:18 IPro-NMS
GRK: τίς οὖν μού
NAS: What then is my reward?
KJV: What is my
INT: What then of me

1 Corinthians 14:8 IPro-NMS
GRK: φωνὴν δῷ τίς παρασκευάσεται εἰς
NAS: sound, who will prepare
KJV: sound, who shall prepare himself
INT: sound gives who will prepare himself for

2 Corinthians 2:2 IPro-NMS
GRK: ὑμᾶς καὶ τίς ὁ εὐφραίνων
NAS: you sorrow, who then
KJV: you sorry, who is he then
INT: you also who gladdens

2 Corinthians 2:16 IPro-NMS
GRK: πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός
NAS: to life. And who is adequate
KJV: life. And who [is] sufficient for
INT: for these things who [is] competent

2 Corinthians 6:14 IPro-NFS
GRK: ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις τίς γὰρ μετοχὴ
NAS: with unbelievers; for what partnership
KJV: for what fellowship
INT: unequally yoked with unbelievers what indeed participation [have]

2 Corinthians 6:14 IPro-NFS
GRK: ἀνομίᾳ ἢ τίς κοινωνία φωτὶ
NAS: or what fellowship
KJV: and what communion
INT: lawlessness or what fellowship light

2 Corinthians 6:15 IPro-NFS
GRK: τίς δὲ συμφώνησις
NAS: Or what harmony has Christ
KJV: And what concord hath Christ
INT: what moreover concord

2 Corinthians 6:15 IPro-NFS
GRK: Βελίαρ ἢ τίς μερὶς πιστῷ
NAS: or what has a believer
KJV: or what part
INT: Belial or what part to a believer

2 Corinthians 6:16 IPro-NFS
GRK: τίς δὲ συνκατάθεσις
NAS: Or what agreement has the temple
KJV: And what agreement hath the temple
INT: what moreover agreement

2 Corinthians 11:29 IPro-NMS
GRK: τίς ἀσθενεῖ καὶ
NAS: Who is weak without
KJV: Who is weak, and
INT: Who is weak and

2 Corinthians 11:29 IPro-NMS
GRK: οὐκ ἀσθενῶ τίς σκανδαλίζεται καὶ
NAS: my being weak? Who is led into sin
KJV: not weak? who is offended, and
INT: not I am weak who is led into sin and

Galatians 3:1 IPro-NMS
GRK: ἀνόητοι Γαλάται τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν
NAS: Galatians, who has bewitched
KJV: Galatians, who hath bewitched
INT: foolish Galatians who you bewitched

Galatians 5:7 IPro-NMS
GRK: Ἐτρέχετε καλῶς τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν
NAS: well; who hindered
KJV: Ye did run well; who did hinder you
INT: You were running well who you hindered

Ephesians 1:18 IPro-NFS
GRK: εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ
NAS: that you will know what is the hope
KJV: ye may know what is the hope
INT: to know you what is the

Ephesians 1:18 IPro-NMS
GRK: κλήσεως αὐτοῦ τίς ὁ πλοῦτος
NAS: of His calling, what are the riches
KJV: and what the riches
INT: calling of him what the riches

Ephesians 3:9 IPro-NMS
GRK: φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία
NAS: and to bring to light what is the administration
KJV: [men] see what [is] the fellowship
INT: to enlighten all what [is] the administration

1 Thessalonians 2:19 IPro-NFS
GRK: τίς γὰρ ἡμῶν
NAS: For who is our hope or
KJV: For what [is] our hope,
INT: who [is] indeed our

Hebrews 7:11 IPro-NFS
GRK: αὐτῆς νενομοθέτηται τίς ἔτι χρεία
NAS: received the Law), what further
KJV: received the law,) what further
INT: it had received [the] law what still need [was there]

Hebrews 12:7 IPro-NMS
GRK: ὁ θεός τίς γὰρ υἱὸς
NAS: with you as with sons; for what son
KJV: with sons; for what son is he
INT: God what indeed son

James 3:13 IPro-NMS
GRK: Τίς σοφὸς καὶ
NAS: Who among you is wise
KJV: Who [is] a wise man and
INT: Who [is] wise and

James 4:12 IPro-NMS
GRK: σὺ δὲ τίς εἶ ὁ
NAS: and to destroy; but who are you who judge
KJV: and to destroy: who art thou
INT: you however who are that

1 Peter 3:13 IPro-NMS
GRK: Καὶ τίς ὁ κακώσων
NAS: Who is there to harm you if
KJV: And who [is] he that will harm you,
INT: And who [is] he that will harm

1 John 2:22 IPro-NMS
GRK: Τίς ἐστιν ὁ
NAS: Who is the liar but the one who denies
KJV: Who is a liar
INT: Who is the

1 John 5:5 IPro-NMS
GRK: τίς ἐστιν δὲ
NAS: Who is the one who overcomes
KJV: Who is he that overcometh
INT: Who is also

Revelation 5:2 IPro-NMS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι
NAS: voice, Who is worthy
KJV: with a loud voice, Who is worthy
INT: a voice loud Who is worthy to open

Revelation 6:17 IPro-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ τίς δύναται σταθῆναι
NAS: has come, and who is able
KJV: and who shall be able
INT: of him and who is able to stand

Revelation 13:4 IPro-NMS
GRK: θηρίῳ λέγοντες Τίς ὅμοιος τῷ
NAS: saying, Who is like
KJV: saying, Who [is] like
INT: beast saying Who [is] like to the

Revelation 13:4 IPro-NMS
GRK: θηρίῳ καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι
NAS: the beast, and who is able
KJV: unto the beast? who is able
INT: beast and who is able to make war

Revelation 15:4 IPro-NMS
GRK: τίς οὐ μὴ
NAS: Who will not fear, O Lord,
KJV: Who shall not
INT: Who no not

Revelation 18:18 IPro-NFS
GRK: αὐτῆς λέγοντες Τίς ὁμοία τῇ
NAS: saying, What [city] is like
KJV: saying, What [city is] like
INT: of her saying What [city is] like to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page