τί
Englishman's Concordance
τί (ti) — 347 Occurrences

Matthew 5:47 IPro-ANS
GRK: ὑμῶν μόνον τί περισσὸν ποιεῖτε
NAS: your brothers, what more
KJV: brethren only, what do ye more
INT: of you only what extraordinary do you

Matthew 6:3 IPro-ANS
GRK: ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
NAS: know what your right hand
KJV: left hand know what thy right hand
INT: left [hand] of you what does the

Matthew 6:25 IPro-ANS
GRK: ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ
NAS: your life, [as to] what you will eat
KJV: for your life, what ye shall eat, or
INT: life of you what you should eat nor

Matthew 6:25 IPro-ANS
GRK: φάγητε ἢ τί πίητε μηδὲ
NAS: or what you will drink;
KJV: or what ye shall drink;
INT: you should eat nor what you should drink nor

Matthew 6:25 IPro-ANS
GRK: σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε οὐχὶ
NAS: for your body, [as to] what you will put
KJV: your body, what ye shall put on. Is
INT: body of you what you should put on Is not

Matthew 6:28 IPro-ANS
GRK: περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε καταμάθετε
NAS: And why are you worried about
KJV: And why take ye thought for
INT: about clothing why are you anxious observe

Matthew 6:31 IPro-ANS
GRK: μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν ἤ
NAS: then, saying, 'What will we eat?' or
KJV: saying, What shall we eat?
INT: be anxious saying What shall we eat or

Matthew 6:31 IPro-ANS
GRK: φάγωμεν ἤ Τί πίωμεν ἤ
NAS: or 'What will we drink?'
KJV: or, What shall we drink?
INT: shall we eat or what shall we drink or

Matthew 6:31 IPro-ANS
GRK: πίωμεν ἤ Τί περιβαλώμεθα
NAS: or 'What will we wear for clothing?'
KJV: or, Wherewithal shall we be clothed?
INT: shall we drink or with what shall we be clothed

Matthew 7:3 IPro-ANS
GRK: τί δὲ βλέπεις
NAS: Why do you look at the speck
KJV: And why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on

Matthew 7:14 Conj
GRK: τί στενὴ ἡ
INT: for small [is] the

Matthew 8:26 IPro-NNS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε
NAS: He said to them, Why are you afraid,
KJV: unto them, Why are ye
INT: he says to them Why fearful are you

Matthew 8:29 IPro-NNS
GRK: ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ
NAS: out, saying, What business do we have with each other, Son
KJV: saying, What have we
INT: they cried out saying What to us and

Matthew 9:4 IPro-ANS
GRK: εἶπεν Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ
INT: he said so that why think you evil

Matthew 9:5 IPro-NNS
GRK: τί γάρ ἐστιν
NAS: Which is easier, to say,
KJV: For whether is easier,
INT: which indeed is

Matthew 9:11 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ Διὰ τί μετὰ τῶν
INT: of him because of why with the

Matthew 9:13 IPro-NNS
GRK: δὲ μάθετε τί ἐστιν Ἔλεος
NAS: and learn what this means:
KJV: and learn what [that] meaneth,
INT: moreover learn what is Mercy

Matthew 9:14 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς καὶ
INT: saying because of why we and

Matthew 10:19 IPro-ANS
GRK: πῶς ἢ τί λαλήσητε δοθήσεται
NAS: or what you are to say;
KJV: how or what ye shall speak: for
INT: how or what you should speak it will be given

Matthew 10:19 IPro-ANS
GRK: τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε
NAS: you in that hour what you are to say.
KJV: that same hour what ye shall speak.
INT: hour what you shall speak

Matthew 11:7 IPro-ANS
GRK: περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς
NAS: John, What did you go
KJV: concerning John, What went ye out into
INT: concerning John What went you out into

Matthew 11:8 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But what went you out to see

Matthew 11:9 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But why went you out a prophet

Matthew 12:3 IPro-ANS
GRK: Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ
NAS: to them, Have you not read what David
KJV: not read what David did,
INT: Not you have read what did David

Matthew 12:7 IPro-NNS
GRK: δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν Ἔλεος
NAS: you had known what this means,
KJV: ye had known what [this] meaneth,
INT: moreover you had known what is Mercy

Matthew 13:10 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Διὰ τί ἐν παραβολαῖς
INT: to him because of why in parables

Matthew 14:31 IPro-ANS
GRK: Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
INT: [you] of little faith of why did you doubt

Matthew 15:2 IPro-ANS
GRK: Διὰ τί οἱ μαθηταί
INT: because of why the disciples

Matthew 15:3 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Διὰ τί καὶ ὑμεῖςINT: to them because of why also you

Matthew 15:32 IPro-ANS
GRK: οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν καὶ
INT: nothing have that they might eat and

Matthew 16:8 IPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Τί διαλογίζεσθε ἐν
NAS: You men of little faith, why do you discuss
KJV: O ye of little faith, why reason ye
INT: Jesus said Why reason you among

Matthew 16:26 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ὠφεληθήσεται
NAS: For what will it profit a man
KJV: For what is a man profited,
INT: what indeed is profited

Matthew 16:26 IPro-ANS
GRK: ζημιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
NAS: his soul? Or what will a man give
KJV: soul? or what shall a man give
INT: lose or what will give a man

Matthew 17:10 IPro-NNS
GRK: μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν οἱ
NAS: asked Him, Why then
KJV: him, saying, Why then say
INT: disciples saying Why then the

Matthew 17:19 IPro-ANS
GRK: εἶπον Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ
INT: they said because of why we not

Matthew 17:25 IPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ
NAS: saying, What do you think,
KJV: him, saying, What thinkest thou,
INT: Jesus saying What you think

Matthew 18:12 IPro-ANS
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ
NAS: What do you think? If
KJV: How think ye?
INT: What you do think

Matthew 19:7 IPro-ANS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν Μωυσῆς
NAS: They said to Him, Why then did Moses
KJV: They say unto him, Why did Moses then
INT: They say to him Why then Moses

Matthew 19:16 IPro-ANS
GRK: εἶπεν Διδάσκαλε τί ἀγαθὸν ποιήσω
NAS: Teacher, what good thing
KJV: Master, what good thing
INT: said Teacher what good [thing] shall I do

Matthew 19:17 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς
NAS: And He said to him, Why are you asking
KJV: he said unto him, Why callest thou me
INT: [he] said to him Why me ask you

Matthew 19:20 IPro-ANS
GRK: πάντα ἐφύλαξα τί ἔτι ὑστερῶ
NAS: I have kept; what am
KJV: my youth up: what lack I yet?
INT: All these I have kept what yet lack I

Matthew 19:27 IPro-NNS
GRK: ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται
NAS: and followed You; what then
KJV: followed thee; what shall we have
INT: followed you what then will be

Matthew 20:6 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε ἑστήκατε
NAS: [around]; and he said to them, 'Why have you been standing
KJV: saith unto them, Why stand ye here
INT: says to them Why here stand you

Matthew 20:21 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις λέγει
NAS: And He said to her, What do you wish?
KJV: unto her, What wilt thou?
INT: he said to her What do you desire She says

Matthew 20:22 IPro-ANS
GRK: Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε
NAS: You do not know what you are asking.
KJV: Ye know not what ye ask. Are ye able
INT: not You know what you ask for Are you able

Matthew 20:32 IPro-ANS
GRK: καὶ εἶπεν Τί θέλετε ποιήσω
NAS: them, and said, What do you want
KJV: and said, What will ye that I shall do
INT: and said What do you desire I should do

Matthew 21:16 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν
NAS: to Him, Do You hear what these
KJV: unto him, Hearest thou what these say?
INT: to him Hear you what these say

Matthew 21:25 IPro-ANS
GRK: ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ
INT: to us because of why then not

Matthew 21:28 IPro-ANS
GRK: Τί δὲ ὑμῖν
NAS: But what do you think? A man
KJV: But what think ye?
INT: what however [do] you

Matthew 21:40 IPro-ANS
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς
NAS: comes, what will he do
KJV: cometh, what will he do
INT: of the vineyard what will he do the

Matthew 22:17 IPro-ANS
GRK: οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ
NAS: us then, what do You think?
KJV: us therefore, What thinkest thou?
INT: therefore us what you think

Matthew 22:18 IPro-ANS
GRK: αὐτῶν εἶπεν Τί με πειράζετε
NAS: and said, Why are you testing
KJV: wickedness, and said, Why tempt ye me,
INT: of them said Why me do you tempt

Matthew 22:42 IPro-NNS
GRK: λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ
NAS: What do you think about
KJV: Saying, What think ye
INT: saying What you think

Matthew 23:19 IPro-NNS
GRK: τυφλοί τί γὰρ μεῖζον
NAS: You blind men, which is more important,
KJV: for whether [is] greater,
INT: You blind men which indeed [is] greater

Matthew 24:3 IPro-ANS
GRK: ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
NAS: happen, and what [will be] the sign
KJV: and what [shall be] the sign
INT: will be and what [is] the sign

Matthew 26:8 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Εἰς τί ἡ ἀπώλεια
KJV: To what purpose [is] this
INT: saying For what purpose the waste

Matthew 26:10 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε
NAS: of this, said to them, Why do you bother
KJV: unto them, Why trouble ye
INT: said to them Why trouble do you cause

Matthew 26:15 IPro-ANS
GRK: εἶπεν Τί θέλετέ μοι
NAS: and said, What are you willing
KJV: And said [unto them], What will ye
INT: said What are you willing me

Matthew 26:62 IPro-ANS
GRK: Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου
NAS: to Him, Do You not answer? What is it that these men
KJV: nothing? what [is it which] these
INT: Nothing answer you What these you

Matthew 26:65 IPro-ANS
GRK: λέγων Ἐβλασφήμησεν τί ἔτι χρείαν
NAS: He has blasphemed! What further
KJV: He hath spoken blasphemy; what further
INT: saying He has blasphemed why any more need

Matthew 26:66 IPro-ANS
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ
NAS: what do you think? They answered,
KJV: What think ye?
INT: What you do think

Matthew 26:70 IPro-ANS
GRK: Οὐκ οἶδα τί λέγεις
NAS: I do not know what you are talking
KJV: I know not what thou sayest.
INT: Not I know what you say

Matthew 27:4 IPro-NNS
GRK: δὲ εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς
NAS: But they said, What is that to us? See
KJV: And they said, What [is that] to us?
INT: moreover they said What [is that] to us

Matthew 27:22 IPro-ANS
GRK: ὁ Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω
NAS: to them, Then what shall I do
KJV: saith unto them, What shall I do then
INT: Pilate What then should I do with

Matthew 27:23 IPro-ANS
GRK: δὲ ἔφη Τί γὰρ κακὸν
NAS: Why, what evil
KJV: said, Why, what evil hath he done?
INT: moreover he said What indeed evil

Matthew 27:46 IPro-ANS
GRK: μου ἵνα τί με ἐγκατέλιπες
INT: of me that why me have you forsaken

Mark 1:24 IPro-NNS
GRK: λέγων Τί ἡμῖν καὶ
NAS: saying, What business do we have with each other, Jesus
KJV: Let [us] alone; what have we
INT: saying What to us and

Mark 1:27 IPro-NNS
GRK: ἑαυτοὺς λέγοντας Τί ἐστιν τοῦτο
NAS: saying, What is this?
KJV: saying, What thing is
INT: themselves saying What is this

Mark 2:7 IPro-ANS
GRK: Τί οὗτος οὕτως
NAS: Why does this man speak
KJV: Why doth this
INT: Why this [man] thus

Mark 2:8 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε
NAS: said to them, Why are you reasoning
KJV: unto them, Why reason ye
INT: said to them Why these things reason you

Mark 2:9 IPro-NNS
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον
NAS: Which is easier, to say
KJV: Whether is it easier
INT: which is easier

Mark 2:18 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Διὰ τί οἱ μαθηταὶ
INT: to him because of why the disciples

Mark 2:24 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς
NAS: to Him, Look, why are they doing
KJV: unto him, Behold, why do they on
INT: to him Behold why do they on the

Mark 2:25 IPro-ANS
GRK: Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ
NAS: read what David
KJV: Have ye never read what David did,
INT: Never did you read what did David

Mark 4:24 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε ἐν
NAS: to them, Take care what you listen
KJV: Take heed what ye hear:
INT: to them Take heed what you hear with

Mark 4:40 IPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε
NAS: And He said to them, Why are you afraid?
KJV: he said unto them, Why are ye so
INT: he said to them Why fearful are you

Mark 5:7 IPro-NNS
GRK: μεγάλῃ λέγει Τί ἐμοὶ καὶ
NAS: he said, What business do we have with each other, Jesus,
KJV: voice, and said, What have I to do
INT: loud he said What to me and

Mark 5:9 IPro-NNS
GRK: ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά σοι
NAS: And He was asking him, What is your name?
KJV: he asked him, What [is] thy name?
INT: he asked him what [is] name your name

Mark 5:14 IPro-NNS
GRK: ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ
NAS: to see what it was that had happened.
KJV: to see what it was
INT: they went out to see what it is that

Mark 5:35 IPro-ANS
GRK: σου ἀπέθανεν τί ἔτι σκύλλεις
NAS: has died; why trouble
KJV: is dead: why troublest thou
INT: of you is dead why still trouble you

Mark 5:39 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί θορυβεῖσθε καὶ
NAS: in, He said to them, Why make a commotion
KJV: unto them, Why make ye this ado,
INT: he says to them Why make you commotion and

Mark 6:24 IPro-ANS
GRK: μητρὶ αὐτῆς Τί αἰτήσωμαι ἡ
NAS: to her mother, What shall I ask
KJV: unto her mother, What shall I ask? And
INT: mother of her What shall I ask

Mark 6:36 IPro-ANS
GRK: ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
NAS: and buy themselves something to eat.
KJV: for they have nothing to eat.
INT: they might buy for themselves something to eat

Mark 7:5 IPro-ANS
GRK: γραμματεῖς Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν
INT: scribes because of why not walk

Mark 8:1 IPro-ANS
GRK: μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν προσκαλεσάμενος
INT: not having what they might eat having called to [him]

Mark 8:2 IPro-ANS
GRK: οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
INT: nothing have nothing that they might eat

Mark 8:12 IPro-NNS
GRK: αὐτοῦ λέγει Τί ἡ γενεὰ
NAS: He said, Why does this
KJV: spirit, and saith, Why doth this
INT: of him he says Why the generation

Mark 8:17 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί διαλογίζεσθε ὅτι
NAS: of this, said to them, Why do you discuss
KJV: unto them, Why reason ye,
INT: he says to them Why reason you because

Mark 8:36 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖ
NAS: For what does it profit a man
KJV: For what shall it profit a man,
INT: what indeed shall it profit

Mark 8:37 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ δοῖ
NAS: For what will a man give
KJV: Or what shall a man
INT: what indeed shall give

Mark 9:6 IPro-ANS
GRK: γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ ἔκφοβοι
NAS: For he did not know what to answer;
KJV: he wist not what to say; for
INT: indeed he knew what he should say terrified

Mark 9:10 IPro-NNS
GRK: ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ
NAS: with one another what rising
KJV: questioning one with another what the rising
INT: themselves questioning what is the

Mark 9:16 IPro-ANS
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτούς Τί συζητεῖτε πρὸς
NAS: And He asked them, What are you discussing
KJV: the scribes, What question ye
INT: he asked them What are you disputing with

Mark 9:33 IPro-ANS
GRK: ἐπηρώτα αὐτούς Τί ἐν τῇ
NAS: He [began] to question them, What were you discussing
KJV: them, What was it that ye disputed
INT: he asked them What on the

Mark 10:3 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν ἐνετείλατο
NAS: and said to them, What did Moses
KJV: unto them, What did Moses
INT: said to them What you did commmand

Mark 10:17 IPro-ANS
GRK: Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα
NAS: Teacher, what shall I do
KJV: Good Master, what shall I do that
INT: Teacher good what shall I do that

Mark 10:18 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τί με λέγεις
NAS: said to him, Why do you call
KJV: said unto him, Why callest thou me
INT: said to him Why me call you

Mark 10:36 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετε με
NAS: And He said to them, What do you want
KJV: unto them, What would
INT: he said to them What do you desire me

Mark 10:38 IPro-ANS
GRK: Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε
NAS: to them, You do not know what you are asking.
KJV: Ye know not what ye ask: can ye
INT: not You know what you ask Are you able

Mark 10:51 IPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι θέλεις
NAS: said, What do you want
KJV: unto him, What wilt
INT: Jesus says What to you do you desire

Mark 11:3 IPro-ANS
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο
NAS: says to you, 'Why are you doing
KJV: say unto you, Why do ye this?
INT: to you say Why do you this

Mark 11:5 IPro-ANS
GRK: ἔλεγον αὐτοῖς Τί ποιεῖτε λύοντες
NAS: were saying to them, What are you doing,
KJV: said unto them, What do ye, loosing
INT: said to them What are you doing untying

Mark 11:31 IPro-ANS
GRK: ἐρεῖ Διὰ τί οὖν οὐκ
INT: he will say because of why then not

Mark 12:9 IPro-ANS
GRK: τί οὖν ποιήσει
NAS: What will the owner of the vineyard
KJV: What shall therefore
INT: What therefore will do

Mark 12:15 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί με πειράζετε
NAS: said to them, Why are you testing
KJV: said unto them, Why tempt ye me?
INT: he said to them Why me do you tempt

Mark 13:4 IPro-NNS
GRK: ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
NAS: will these things be, and what [will be] the sign
KJV: be? and what [shall be] the sign when
INT: will be and what [will be] the sign

Mark 13:11 IPro-ANS
GRK: μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε ἀλλ'
NAS: you over, do not worry beforehand about what you are to say,
KJV: thought beforehand what ye shall speak,
INT: not be anxious beforehand what you should say but

Mark 14:4 IPro-ANS
GRK: ἑαυτούς Εἰς τί ἡ ἀπώλεια
INT: themselves to what the waste

Mark 14:6 IPro-ANS
GRK: Ἄφετε αὐτήν τί αὐτῇ κόπους
NAS: Let her alone; why do you bother
KJV: her alone; why trouble ye her?
INT: Let alone her why to her trouble

Mark 14:36 IPro-ANS
GRK: ἀλλ' οὐ τί ἐγὼ θέλω
NAS: from Me; yet not what I will,
KJV: nevertheless not what I will,
INT: but not what I will

Mark 14:36 IPro-ANS
GRK: θέλω ἀλλὰ τί σύ
NAS: not what I will, but what You will.
KJV: will, but what thou wilt.
INT: will but what you

Mark 14:40 IPro-ANS
GRK: οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
NAS: and they did not know what to answer
KJV: neither wist they what to answer him.
INT: not they knew what they should answer him

Mark 14:60 IPro-ANS
GRK: ἀποκρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί σου
NAS: Do You not answer? What is it that these men
KJV: nothing? what [is it which] these
INT: Answer you nothing What [is it] these you

Mark 14:63 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν
NAS: said, What further
KJV: clothes, and saith, What need we
INT: of him says What any more need

Mark 14:64 IPro-ANS
GRK: τῆς βλασφημίας τί ὑμῖν φαίνεται
NAS: the blasphemy; how does it seem
KJV: the blasphemy: what think
INT: the blasphemy what to you appears

Mark 14:68 IPro-ANS
GRK: ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις καὶ
NAS: understand what you are talking
KJV: neither understand I what thou sayest.
INT: understand you what say And

Mark 15:12 IPro-ANS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν θέλετε
NAS: to them, Then what shall I do
KJV: again unto them, What will ye then
INT: said to them What then want you

Mark 15:14 IPro-ANS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν
NAS: to them, Why, what evil
KJV: Why, what evil
INT: said to them What then did he commit

Mark 15:24 IPro-ANS
GRK: αὐτὰ τίς τί ἄρῃ
NAS: for them [to decide] what each man
KJV: them, what every man should take.
INT: them who [and] what [each] should take

Mark 15:34 IPro-ANS
GRK: μου εἰς τί ἐγκατέλιπές με
KJV: my God, why hast thou forsaken
INT: of me to why have you forsaken me

Luke 1:18 IPro-ANS
GRK: ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο
INT: angel By what will I know this

Luke 1:62 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι
NAS: to his father, as to what he wanted
KJV: to his father, how he would have him
INT: of him the what anyhow he might wish

Luke 1:66 IPro-NNS
GRK: αὐτῶν λέγοντες Τί ἄρα τὸ
NAS: saying, What then
KJV: hearts, saying, What manner of child
INT: of them saying What then the

Luke 2:48 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ Τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν
NAS: to Him, Son, why have You treated
KJV: him, Son, why hast thou thus
INT: of him Child why have you done to us

Luke 2:49 IPro-NNS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ
NAS: And He said to them, Why is it that you were looking
KJV: unto them, How is it that ye sought
INT: to them Why [is it] that you were seeking

Luke 3:10 IPro-ANS
GRK: ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν ποιήσωμεν
NAS: him, saying, Then what shall we do?
KJV: him, saying, What shall we do then?
INT: crowds saying What then shall we do

Luke 3:12 IPro-ANS
GRK: αὐτόν Διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
NAS: to him, Teacher, what shall we do?
KJV: him, Master, what shall we do?
INT: him Teacher what shall we do

Luke 3:14 IPro-ANS
GRK: στρατευόμενοι λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ
NAS: him, saying, And [what about] us, what shall we do?
KJV: saying, And what shall we do?
INT: those who were soldiers saying what shall do also

Luke 4:34 IPro-NNS
GRK: Ἔα τί ἡμῖν καὶ
NAS: Let us alone! What business do we have with each other, Jesus
KJV: Let [us] alone; what have we to do
INT: Ha what to us and

Luke 5:22 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν
NAS: and said to them, Why are you reasoning
KJV: unto them, What reason ye in
INT: to them Why reason you in

Luke 5:23 IPro-NNS
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον
NAS: Which is easier, to say,
KJV: Whether is easier,
INT: which is easier

Luke 5:30 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Διὰ τί μετὰ τῶν
INT: saying because of why with the

Luke 6:2 IPro-ANS
GRK: Φαρισαίων εἶπαν Τί ποιεῖτε ὃ
NAS: said, Why do you do
KJV: said unto them, Why do ye that which
INT: Pharisees said Why do you that which

Luke 6:11 IPro-ANS
GRK: πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν
NAS: together what they might do
KJV: one with another what they might do
INT: with one another [as to] what what they should do

Luke 6:41 IPro-ANS
GRK: Τί δὲ βλέπεις
NAS: Why do you look at the speck
KJV: And why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on

Luke 6:46 IPro-NNS
GRK: Τί δέ με
NAS: Why do you call Me, 'Lord,
KJV: And why call ye me,
INT: why moreover me

Luke 7:24 IPro-ANS
GRK: περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς
NAS: John, What did you go
KJV: concerning John, What went ye out into
INT: concerning John What have you gone out into

Luke 7:25 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But what have you gone out to see

Luke 7:26 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But what have you gone out to see

Luke 8:28 IPro-NNS
GRK: μεγάλῃ εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ
NAS: voice, What business do we have with each other, Jesus,
KJV: voice said, What have I to do with
INT: loud said What to me and

Luke 8:30 IPro-NNS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τί σοὶ ὄνομά
NAS: asked him, What is your name?
KJV: him, saying, What is thy
INT: Jesus What your name

Luke 9:25 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖται
NAS: For what is a man profited
KJV: For what is a man
INT: what indeed is profited

Luke 10:25 IPro-ANS
GRK: λέγων Διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν
NAS: Teacher, what shall I do
KJV: Master, what shall I do
INT: saying Teacher what having done life

Luke 10:26 IPro-ANS
GRK: τῷ νόμῳ τί γέγραπται πῶς
NAS: And He said to him, What is written
KJV: unto him, What is written in
INT: the law what has been written how

Luke 12:11 IPro-ANS
GRK: πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ
NAS: or what you are to speak in your defense,
KJV: how or what thing ye shall answer, or
INT: how or what you shall reply in defense or

Luke 12:11 IPro-ANS
GRK: ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε
NAS: or what you are to say;
KJV: ye shall answer, or what ye shall say:
INT: you shall reply in defense or what you should say

Luke 12:17 IPro-ANS
GRK: ἑαυτῷ λέγων Τί ποιήσω ὅτι
NAS: saying, 'What shall I do,
KJV: saying, What shall I do,
INT: himself saying What shall I do for

Luke 12:22 IPro-ANS
GRK: τῇ ψυχῇ τί φάγητε μηδὲ
NAS: [your] life, [as to] what you will eat;
KJV: life, what ye shall eat;
INT: life what you should eat nor

Luke 12:22 IPro-ANS
GRK: σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
NAS: for your body, [as to] what you will put
KJV: for the body, what ye shall put on.
INT: body of you what you should put on

Luke 12:26 IPro-ANS
GRK: ἐλάχιστον δύνασθε τί περὶ τῶν
NAS: a very little thing, why do you worry
KJV: that thing which is least, why take ye thought
INT: [the] least you are able [to do] why about the

Luke 12:29 IPro-ANS
GRK: μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ
NAS: And do not seek what you will eat
KJV: not ye what ye shall eat, or
INT: not seek you what you might eat and

Luke 12:29 IPro-ANS
GRK: φάγητε καὶ τί πίητε καὶ
NAS: you will eat and what you will drink,
KJV: ye shall eat, or what ye shall drink,
INT: you might eat and what you might drink and

Luke 12:49 IPro-ANS
GRK: γῆν καὶ τί θέλω εἰ
NAS: upon the earth; and how I wish
KJV: the earth; and what will I, if
INT: earth and how I wish if

Luke 12:57 IPro-ANS
GRK: Τί δὲ καὶ
NAS: And why do you not even on your own
KJV: Yea, and why even of
INT: why moreover even

Luke 13:7 IPro-ANS
GRK: αὐτήν ἵνα τί καὶ τὴν
INT: it that why even the

Luke 15:26 IPro-NNS
GRK: παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη
NAS: and [began] inquiring what these things
KJV: and asked what these things
INT: servants he inquired what anyhow might be

Luke 16:2 IPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω
NAS: him and said to him, 'What is this
KJV: unto him, How is it that I hear
INT: he said to him What [is] this I hear

Luke 16:3 IPro-ANS
GRK: ὁ οἰκονόμος Τί ποιήσω ὅτι
NAS: to himself, 'What shall I do,
KJV: within himself, What shall I do? for
INT: the manager What shall I do for

Luke 16:4 IPro-ANS
GRK: ἔγνων τί ποιήσω ἵνα
NAS: I know what I shall do, so
KJV: I am resolved what to do, that,
INT: I know what I will do that

Luke 17:8 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Ἑτοίμασον τί δειπνήσω καὶ
NAS: to him, 'Prepare something for me to eat,
KJV: Make ready wherewith I may sup,
INT: to him Prepare what I might sup on and

Luke 18:6 IPro-ANS
GRK: κύριος Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς
NAS: said, Hear what the unrighteous judge
KJV: said, Hear what the unjust judge
INT: Lord Hear what the judge

Luke 18:18 IPro-ANS
GRK: Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσας ζωὴν
NAS: Teacher, what shall I do
KJV: Master, what shall I do
INT: Teacher good what having done life

Luke 18:19 IPro-ANS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τί με λέγεις
NAS: said to him, Why do you call
KJV: said unto him, Why callest thou me
INT: Jesus Why me call you

Luke 18:36 IPro-NNS
GRK: διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο
NAS: by, he [began] to inquire what this
KJV: pass by, he asked what it meant.
INT: passing along he asked what might be this

Luke 18:41 IPro-ANS
GRK: Τί σοι θέλεις
NAS: What do you want Me to do
KJV: Saying, What wilt thou that I shall do
INT: What to you desire you

Luke 19:15 IPro-ANS
GRK: ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
NAS: that he might know what business they had done.
KJV: he might know how much every man
INT: in order that he might know what each had gained by trading

Luke 19:23 IPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς
INT: and because of why not did you give

Luke 19:31 IPro-ANS
GRK: ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε οὕτως
INT: asks because of why do you untie [it] thus

Luke 19:33 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί λύετε τὸν
NAS: said to them, Why are you untying
KJV: unto them, Why loose ye the colt?
INT: to them Why untie you the

Luke 19:48 IPro-ANS
GRK: εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν ὁ
NAS: and they could not find anything that they might do,
KJV: not find what they might do: for
INT: they found what they might do the

Luke 20:5 IPro-ANS
GRK: ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε
INT: he will say because of why not did you believe

Luke 20:13 IPro-ANS
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος Τί ποιήσω πέμψω
NAS: said, 'What shall I do?
KJV: of the vineyard, What shall I do?
INT: of the vineyard What shall I do I will send

Luke 20:15 IPro-ANS
GRK: ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί οὖν ποιήσει
NAS: and killed him. What, then,
KJV: and killed [him]. What therefore
INT: vineyard they killed [him] What therefore will do

Luke 20:17 IPro-NNS
GRK: αὐτοῖς εἶπεν Τί οὖν ἐστὶν
NAS: at them and said, What then
KJV: them, and said, What is this
INT: them he said What then is

Luke 21:7 IPro-NNS
GRK: ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
NAS: happen? And what [will be] the sign
KJV: be? and what sign [will there be] when
INT: will be and what the sign

Luke 22:46 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε ἀναστάντες
NAS: and said to them, Why are you sleeping?
KJV: said unto them, Why sleep ye? rise
INT: he said to them Why sleep you Having risen up

Luke 22:71 IPro-ANS
GRK: δὲ εἶπαν Τί ἔτι ἔχομεν
NAS: Then they said, What further need
KJV: And they said, What need we
INT: and they said What any more have we

Luke 23:22 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί γὰρ κακὸν
NAS: Why, what evil
KJV: the third time, Why, what evil hath
INT: to them What indeed evil

Luke 23:31 IPro-NNS
GRK: τῷ ξηρῷ τί γένηται
NAS: is green, what will happen
KJV: a green tree, what shall be done in
INT: the dry what might take place

Luke 23:34 IPro-ANS
GRK: γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν διαμεριζόμενοι
NAS: them; for they do not know what they are doing.
KJV: they know not what they do. And
INT: indeed they know what they do dividing

Luke 24:5 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν
NAS: [the men] said to them, Why do you seek
KJV: unto them, Why seek ye the living
INT: to them Why seek you the

Luke 24:38 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι ἐστέ
NAS: And He said to them, Why are you troubled,
KJV: unto them, Why are ye
INT: he said to them Why troubled are you

Luke 24:38 IPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν
INT: and therefore why doubts do come up

John 1:21 IPro-NNS
GRK: ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν σὺ
NAS: They asked him, What then?
KJV: they asked him, What then? Art
INT: they asked him What then you

John 1:22 IPro-NNS
GRK: πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις περὶ
NAS: who sent us? What do you say
KJV: us. What sayest thou
INT: having sent us what say you about

John 1:25 IPro-NNS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις
NAS: him, and said to him, Why then
KJV: unto him, Why baptizest thou
INT: said to him Why then baptize you

John 1:38 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε οἱ
NAS: and said to them, What do you seek?
KJV: and saith unto them, What seek ye?
INT: says to them What seek you

John 2:4 IPro-NNS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ
NAS: to her, Woman, what does that have to do with us? My hour
KJV: Woman, what have I
INT: Jesus What to me with

John 2:18 IPro-ANS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Τί σημεῖον δεικνύεις
NAS: said to Him, What sign
KJV: said unto him, What sign shewest thou
INT: said to him What sign show you

John 2:25 IPro-NNS
GRK: γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν
NAS: for He Himself knew what was in man.
KJV: he knew what was in
INT: indeed knew what was in

John 4:27 IPro-ANS
GRK: μέντοι εἶπεν Τί ζητεῖς ἤ
NAS: no one said, What do You seek? or,
KJV: no man said, What seekest thou? or,
INT: however said What seek you or

John 4:27 IPro-ANS
GRK: ζητεῖς ἤ Τί λαλεῖς μετ'
NAS: or, Why do You speak
KJV: or, Why talkest thou
INT: seek you or Why speak you with

John 6:6 IPro-ANS
GRK: γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
NAS: knew what He was intending
KJV: he himself knew what he would do.
INT: indeed knew what he was about to do

John 6:9 IPro-NNS
GRK: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς
NAS: fish, but what are these
KJV: small fishes: but what are they
INT: but these what are for

John 6:28 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτόν Τί ποιῶμεν ἵνα
NAS: they said to Him, What shall we do,
KJV: unto him, What shall we do, that
INT: to him What do we that

John 6:30 IPro-ANS
GRK: οὖν αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς
NAS: they said to Him, What then
KJV: therefore unto him, What sign shewest
INT: therefore to him What then do

John 6:30 IPro-ANS
GRK: πιστεύσωμέν σοι τί ἐργάζῃ
NAS: and believe You? What work do You perform?
KJV: believe thee? what dost thou work?
INT: might believe you what do you work

John 7:19 IPro-ANS
GRK: τὸν νόμον τί με ζητεῖτε
NAS: out the Law? Why do you seek
KJV: the law? Why go ye about
INT: the law Why me do you seek

John 7:45 IPro-ANS
GRK: ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε
INT: they because of why not did you bring

John 7:51 IPro-ANS
GRK: καὶ γνῷ τί ποιεῖ
NAS: from him and knows what he is doing,
KJV: and know what he doeth?
INT: and known what he does

John 8:5 IPro-ANS
GRK: σὺ οὖν τί λέγεις
NAS: such women; what then
KJV: but what sayest
INT: you therefore what say you

John 8:43 IPro-ANS
GRK: διὰ τί τὴν λαλιὰν
INT: because of why speech

John 8:46 IPro-ANS
GRK: λέγω διὰ τί ὑμεῖς οὐ
NAS: Which one of you convicts Me of sin?
INT: I speak because of why you not

John 9:17 IPro-ANS
GRK: τυφλῷ πάλιν Τί σὺ λέγεις
NAS: again, What do you say
KJV: again, What sayest
INT: blind [man] again what You say

John 9:26 IPro-ANS
GRK: οὖν αὐτῷ Τί ἐποίησέν σοι
NAS: they said to him, What did He do
KJV: to him again, What did he to thee?
INT: so to him What did he to you

John 9:27 IPro-ANS
GRK: οὐκ ἠκούσατε τί πάλιν θέλετε
NAS: and you did not listen; why do you want
KJV: not hear: wherefore would ye hear
INT: not you did hear why again do you wish

John 10:20 IPro-ANS
GRK: καὶ μαίνεται τί αὐτοῦ ἀκούετε
NAS: and is insane. Why do you listen
KJV: and is mad; why hear ye him?
INT: and is mad why him do you hear

John 11:47 IPro-ANS
GRK: καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν ὅτι
NAS: and were saying, What are we doing?
KJV: and said, What do we? for
INT: and said What do we for

John 11:56 IPro-ANS
GRK: ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν
NAS: in the temple, What do you think;
KJV: in the temple, What think ye,
INT: temple standing What does it seem to you

John 12:5 IPro-ANS
GRK: Διὰ τί τοῦτο τὸ
INT: because of why this

John 12:27 IPro-ANS
GRK: τετάρακται καὶ τί εἴπω πάτερ
NAS: has become troubled; and what shall I say,
KJV: and what shall I say?
INT: has been troubled and what shall I say Father

John 12:49 IPro-ANS
GRK: ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ
NAS: Me a commandment [as to] what to say
KJV: a commandment, what I should say,
INT: commandment gave what I should say and

John 12:49 IPro-ANS
GRK: εἴπω καὶ τί λαλήσω
NAS: [as to] what to say and what to speak.
KJV: I should say, and what I should speak.
INT: I should say and what I should speak

John 13:12 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν
NAS: to them, Do you know what I have done
KJV: Know ye what I have done
INT: to them Do you know what I have done to you

John 13:28 IPro-ANS
GRK: ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ
NAS: [at the table] knew for what purpose He had said
KJV: knew for what intent he spake this
INT: reclining to what he spoke to him

John 13:37 IPro-ANS
GRK: Κύριε διὰ τί οὐ δύναμαί
INT: Lord because of why not am I able

John 14:22 IPro-NNS
GRK: Κύριε καὶ τί γέγονεν ὅτι
NAS: to Him, Lord, what then
KJV: Iscariot, Lord, how is it that
INT: Lord then what has occurred that

John 15:15 IPro-ANS
GRK: οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ
NAS: does not know what his master
KJV: knoweth not what his lord
INT: not knows what is doing his

John 16:17 IPro-NNS
GRK: πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο
NAS: to one another, What is this thing
KJV: among themselves, What is this
INT: to one another What is this

John 16:18 IPro-NNS
GRK: ἔλεγον οὖν Τί ἐστιν τοῦτο
NAS: they were saying, What is this
KJV: They said therefore, What is this
INT: They said therefore What is this

John 16:18 IPro-ANS
GRK: οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ
NAS: We do not know what He is talking
KJV: we cannot tell what he saith.
INT: not We do know what he speaks

John 18:21 IPro-NNS
GRK: τί με ἐρωτᾷς
NAS: Why do you question Me? Question
KJV: Why askest thou me?
INT: Why me do you question

John 18:21 IPro-ANS
GRK: τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς
NAS: who have heard what I spoke
KJV: them which heard me, what I have said
INT: those who have heard what I spoke to them

John 18:23 IPro-ANS
GRK: δὲ καλῶς τί με δέρεις
NAS: but if rightly, why do you strike Me?
KJV: if well, why smitest thou me?
INT: however well why me strike you

John 18:35 IPro-ANS
GRK: σε ἐμοί τί ἐποίησας
NAS: delivered You to me; what have You done?
KJV: thee unto me: what hast thou done?
INT: you to me what did you

John 18:38 IPro-NNS
GRK: ὁ Πιλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια
NAS: said to Him, What is truth?
KJV: saith unto him, What is truth?
INT: Pilate What is truth

John 20:13 IPro-ANS
GRK: ἐκεῖνοι Γύναι τί κλαίεις λέγει
NAS: to her, Woman, why are you weeping?
KJV: Woman, why weepest thou?
INT: they Woman why weep you She says

John 20:15 IPro-NNS
GRK: Ἰησοῦς Γύναι τί κλαίεις τίνα
NAS: to her, Woman, why are you weeping?
KJV: Woman, why weepest thou?
INT: Jesus Woman why weep you Whom

John 21:21 IPro-NNS
GRK: οὗτος δὲ τί
NAS: Lord, and what about this man?
KJV: Lord, and what [shall] this man [do]?
INT: this man also what about

John 21:22 IPro-NNS
GRK: ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ
NAS: I come, what [is that] to you? You follow
KJV: till I come, what [is that] to thee?
INT: until I come what [is it] to you

John 21:23 IPro-NNS
GRK: ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ
NAS: until I come, what [is that] to you?
KJV: till I come, what [is that] to thee?
INT: until I come what [is it] to you

Acts 1:11 IPro-ANS
GRK: Ἄνδρες Γαλιλαῖοι τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες
NAS: of Galilee, why do you stand
KJV: of Galilee, why stand ye
INT: Men Galileans why do you stand looking

Acts 2:12 IPro-ANS
GRK: ἄλλον λέγοντες Τί θέλει τοῦτο
NAS: to one another, What does this mean?
KJV: to another, What meaneth this?
INT: other saying What would this

Acts 2:37 IPro-ANS
GRK: λοιποὺς ἀποστόλους Τί ποιήσωμεν ἄνδρες
NAS: Brethren, what shall we do?
KJV: Men [and] brethren, what shall we do?
INT: other apostles What shall we do men

Acts 3:12 IPro-ANS
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται τί θαυμάζετε ἐπὶ
NAS: of Israel, why are you amazed
KJV: Ye men of Israel, why marvel ye at
INT: Men Israelites why wonder you at

Acts 3:12 IPro-ANS
GRK: ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς
NAS: or why do you gaze
KJV: or why look ye so earnestly
INT: or on us why you look intently as if

Acts 4:16 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Τί ποιήσωμεν τοῖς
NAS: saying, What shall we do with these
KJV: Saying, What shall we do to these
INT: saying What shall we do to the

Acts 4:25 IPro-ANS
GRK: εἰπών Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη
INT: having said that what did rage Gentiles

Acts 5:3 IPro-ANS
GRK: Ἁνανία διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ
INT: Ananias because of why did fill

Acts 5:4 IPro-ANS
GRK: ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν τί ὅτι ἔθου
NAS: your control? Why is it that you have conceived
KJV: power? why hast thou conceived
INT: authority it was [not] why did you purpose

Acts 5:9 IPro-NNS
GRK: πρὸς αὐτήν Τί ὅτι συνεφωνήθη
NAS: Peter [said] to her, Why is it that you have agreed together
KJV: unto her, How is it that ye
INT: to her Why [is it] that agreed together

Acts 5:24 IPro-NNS
GRK: περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο
NAS: about them as to what would come
KJV: of them whereunto this would grow.
INT: concerning them what anyhow might be

Acts 5:35 IPro-ANS
GRK: ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν
NAS: take care what you propose
KJV: to yourselves what ye intend
INT: men these what you are about to do

Acts 7:26 IPro-ANS
GRK: ἐστε ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους
INT: you are that why wrong you one another

Acts 7:40 IPro-NNS
GRK: οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ
NAS: WE DO NOT KNOW WHAT HAPPENED
KJV: we wot not what is become of him.
INT: not we know what has happened to him

Acts 8:36 IPro-NNS
GRK: Ἰδοὺ ὕδωρ τί κωλύει με
NAS: Water! What prevents
KJV: [here is] water; what doth hinder
INT: Behold water what prevents me

Acts 9:4 IPro-ANS
GRK: Σαούλ Σαούλ τί με διώκεις
NAS: Saul, why are you persecuting
KJV: Saul, Saul, why persecutest thou me?
INT: Saul Saul why me do you persecute

Acts 10:4 IPro-NNS
GRK: γενόμενος εἶπεν Τί ἐστιν κύριε
NAS: he said, What is it, Lord?
KJV: and said, What is it, Lord?
INT: having become said What is it Lord

Acts 10:6 Ipro-ANS
GRK: λαλήσει σοι τί σε δεῖ
KJV: shall tell thee what thou oughtest
INT: shall tell you what you it behoves

Acts 10:17 IPro-NNS
GRK: ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη
NAS: in mind as to what the vision
KJV: in himself what this vision which
INT: Peter what anyhow might be

Acts 12:18 IPro-NNS
GRK: τοῖς στρατιώταις τί ἄρα ὁ
NAS: the soldiers [as to] what could have become
KJV: the soldiers, what was become
INT: the soldiers what then [of]

Acts 13:25 IPro-ANS
GRK: δρόμον ἔλεγεν Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε
NAS: he kept saying, 'What do you suppose
KJV: he said, Whom think ye
INT: course he said Whom me do you suppose

Acts 14:15 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε
NAS: Men, why are you doing
KJV: saying, Sirs, why do ye these things?
INT: saying Men why these things do you

Acts 15:10 IPro-ANS
GRK: νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν
NAS: Now therefore why do you put God
KJV: Now therefore why tempt ye God,
INT: Now therefore why tempt you

Acts 16:30 IPro-ANS
GRK: ἔφη Κύριοι τί με δεῖ
NAS: Sirs, what must
KJV: and said, Sirs, what must I
INT: he said Sirs what I is necessary

Acts 17:18 IPro-ANS
GRK: τινες ἔλεγον Τί ἂν θέλοι
NAS: were saying, What would this
KJV: some said, What will this
INT: some said What anyhow may desire

Acts 19:3 IPro-ANS
GRK: τε Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε
NAS: And he said, Into what then
KJV: them, Unto what then were ye baptized?
INT: moreover Into what then were you baptized

Acts 21:13 IPro-ANS
GRK: ὁ Παῦλος Τί ποιεῖτε κλαίοντες
NAS: answered, What are you doing,
KJV: Paul answered, What mean ye to weep
INT: Paul What are you doing weeping

Acts 21:22 IPro-NNS
GRK: τί οὖν ἐστίν
NAS: What, then,
KJV: What is it therefore?
INT: What then is it

Acts 21:33 IPro-NNS
GRK: εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς
NAS: who he was and what he had done.
KJV: he was, and what he had done.
INT: he might be and what it is he has been doing

Acts 22:7 IPro-ANS
GRK: Σαούλ Σαούλ τί με διώκεις
NAS: Saul, why are you persecuting
KJV: Saul, Saul, why persecutest thou me?
INT: Saul Saul why me persecute you

Acts 22:10 IPro-ANS
GRK: εἶπον δέ Τί ποιήσω κύριε
NAS: And I said, What shall I do, Lord?'
KJV: And I said, What shall I do, Lord?
INT: I said moreover What shall I do Lord

Acts 22:16 IPro-ANS
GRK: καὶ νῦν τί μέλλεις ἀναστὰς
NAS: Now why do you delay? Get
KJV: And now why tarriest thou? arise,
INT: And now why delay you Having arisen

Acts 22:26 IPro-ANS
GRK: ἀπήγγειλεν λέγων Τί μέλλεις ποιεῖν
NAS: him, saying, What are you about
KJV: saying, Take heed what thou doest: for
INT: he reported [it] saying what are you about to do

Acts 22:30 IPro-ANS
GRK: ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ
NAS: for certain why he had been accused
KJV: the certainty wherefore he was accused
INT: certainty the why he is accused by

Acts 23:19 IPro-NNS
GRK: ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν ὃ
NAS: of him privately, What is it that you have
KJV: and asked [him], What is
INT: private inquired What is it which

Acts 24:20 IPro-ANS
GRK: οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα
INT: same let them say any they found unrighteousness

Acts 25:26 IPro-ANS
GRK: γενομένης σχῶ τί γράψω
INT: having taken place I might have something to write

Acts 26:8 IPro-ANS
GRK: τί ἄπιστον κρίνεται
NAS: Why is it considered incredible
KJV: Why should it be thought a thing
INT: Why incredible is it judged

Acts 26:14 IPro-ANS
GRK: Σαούλ Σαούλ τί με διώκεις
NAS: Saul, why are you persecuting
KJV: Saul, Saul, why persecutest thou me?
INT: Saul Saul why me persecute you

Romans 3:1 IPro-NNS
GRK: Τί οὖν τὸ
NAS: Then what advantage has the Jew?
KJV: What advantage then
INT: What then [is] the

Romans 3:3 IPro-NNS
GRK: τί γάρ εἰ
NAS: What then? If
KJV: For what if some
INT: what indeed if

Romans 3:5 IPro-ANS
GRK: δικαιοσύνην συνίστησιν τί ἐροῦμεν μὴ
NAS: of God, what shall we say?
KJV: of God, what shall we say?
INT: righteousness commends what will we say [is]

Romans 3:7 IPro-ANS
GRK: δόξαν αὐτοῦ τί ἔτι κἀγὼ
NAS: to His glory, why am I also
KJV: his glory; why yet am
INT: glory of him why yet also I

Romans 3:9 IPro-NNS
GRK: Τί οὖν προεχόμεθα
NAS: What then? Are we better
KJV: What then? are we better
INT: What then are we better

Romans 4:1 IPro-ANS
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν
NAS: What then shall we say
KJV: What shall we say then
INT: What then will we say

Romans 4:3 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ἡ
NAS: For what does the Scripture say?
KJV: For what saith the scripture?
INT: what indeed the

Romans 6:1 IPro-ANS
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν
NAS: What shall we say then?
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say

Romans 6:15 IPro-NNS
GRK: Τί οὖν ἁμαρτήσωμεν
NAS: What then? Shall we sin
KJV: What then? shall we sin,
INT: What then shall we sin

Romans 7:7 IPro-ANS
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν
NAS: What shall we say then?
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say

Romans 8:26 IPro-ANS
GRK: τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ
NAS: for we do not know how to pray
KJV: we know not what we should pray for as
INT: the indeed things which we should pray for as

Romans 8:27 IPro-NNS
GRK: καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα
NAS: knows what the mind
KJV: knoweth what [is] the mind
INT: hearts knows what [is] the mind

Romans 8:31 IPro-ANS
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν
NAS: What then shall we say
KJV: What shall we then
INT: What then will we say

Romans 9:14 IPro-ANS
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν
NAS: What shall we say then?
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say

Romans 9:19 IPro-ANS
GRK: μοι οὖν Τί οὖν ἔτι
NAS: to me then, Why does He still
KJV: unto me, Why doth he yet
INT: to me then Why then yet

Romans 9:20 IPro-ANS
GRK: τῷ πλάσαντι Τί με ἐποίησας
NAS: to the molder, Why did you make
KJV: to him that formed [it], Why hast thou made
INT: to the [one] having formed [it] Why me made you

Romans 9:30 IPro-ANS
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν
NAS: What shall we say then?
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say

Romans 9:32 IPro-ANS
GRK: διὰ τί ὅτι οὐκ
INT: because of why Because [it was] not

Romans 10:8 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί λέγει Ἐγγύς
NAS: But what does it say? THE WORD
KJV: But what saith it? The word
INT: But what says it Near

Romans 11:2 IPro-ANS
GRK: ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ
NAS: do you not know what the Scripture
KJV: Wot ye not what the scripture saith
INT: in Elijah what says the

Romans 11:4 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ
NAS: But what is the divine response
KJV: But what saith the answer of God
INT: But what says to him

Romans 11:7 IPro-NNS
GRK: τί οὖν ὃ
NAS: What then? What
KJV: What then? Israel
INT: What then What

Romans 12:2 IPro-NNS
GRK: δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα
NAS: that you may prove what the will
KJV: ye may prove what [is] that good, and
INT: to prove by you what [is] the will

Romans 14:10 IPro-ANS
GRK: Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν
NAS: But you, why do you judge
KJV: But why dost thou
INT: you moreover why judge you the

Romans 14:10 IPro-ANS
GRK: καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν
NAS: you again, why do you regard
KJV: brother? or why dost thou
INT: also you why do you despise the

1 Corinthians 3:5 IPro-NNS
GRK: τί οὖν ἐστὶν
NAS: What then is Apollos?
KJV: Who then is
INT: Who then is

1 Corinthians 3:5 IPro-NNS
GRK: ἐστὶν Ἀπολλώς τί δέ ἐστιν
NAS: is Apollos? And what is Paul?
KJV: Paul, and who [is] Apollos, but
INT: is Apollos who moreover is

1 Corinthians 4:7 IPro-ANS
GRK: σε διακρίνει τί δὲ ἔχεις
NAS: regards you as superior? What do you have
KJV: [from another]? and what hast thou
INT: you makes different What moreover have you

1 Corinthians 4:7 IPro-ANS
GRK: καὶ ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς
NAS: you did receive it, why do you boast
KJV: thou didst receive [it], why dost thou glory,
INT: also you did receive why boast you as

1 Corinthians 4:21 IPro-ANS
GRK: τί θέλετε ἐν
NAS: What do you desire? Shall I come
KJV: What will ye? shall I come
INT: What desire you with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page