ὑπ'
Englishman's Concordance
ὑπ' (hyp') — 25 Occurrences

Matthew 3:6 Prep
GRK: Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι
KJV: And were baptized of him in
INT: Jordan River by him confessing

Matthew 3:13 Prep
GRK: τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
KJV: John, to be baptized of him.
INT: to be baptized by him

Matthew 8:9 Prep
GRK: τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας
NAS: with soldiers under me; and I say
KJV: having soldiers under me: and
INT: I appoint having under myself soldiers

Matthew 17:12 Prep
GRK: μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν
NAS: is going to suffer at their hands.
KJV: of man suffer of them.
INT: is about to suffer from them

Mark 1:5 Prep
GRK: καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ ἐν
KJV: all baptized of him in
INT: and were baptized by him in

Mark 5:4 Prep
GRK: καὶ διεσπάσθαι ὑπ' αὐτοῦ τὰς
KJV: had been plucked asunder by him,
INT: and had been torn in two by him the

Mark 16:11 Prep
GRK: καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς ἠπίστησαν
KJV: had been seen of her,
INT: and has been seen by her disbelieved [it]

Luke 3:7 Prep
GRK: ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ Γεννήματα
KJV: to be baptized of him,
INT: crowds to be baptized by him Offspring

Luke 3:19 Prep
GRK: τετραάρχης ἐλεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ περὶ
KJV: being reproved by him
INT: tetrarch being reproved by him concerning

Luke 7:8 Prep
GRK: τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας
NAS: with soldiers under me; and I say
KJV: authority, having under me soldiers,
INT: appointed having under myself soldiers

Luke 7:30 Prep
GRK: μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ
KJV: not baptized of him.
INT: not having been baptized by him

Luke 13:17 Prep
GRK: τοῖς γινομένοις ὑπ' αὐτοῦ
KJV: that were done by him.
INT: which were being done by him

Luke 14:8 Prep
GRK: ᾖ κεκλημένος ὑπ' αὐτοῦ
KJV: be bidden of him;
INT: might have been invited by him

Luke 17:24 Prep
GRK: εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει
KJV: unto the other [part] under heaven;
INT: to the [other end] under sky shines

Luke 23:8 Prep
GRK: σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον
KJV: miracle done by him.
INT: sign to see by him done

Acts 2:24 Prep
GRK: κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ' αὐτοῦ
NAS: for Him to be held in its power.
KJV: that he should be holden of it.
INT: [for] to be held him by it

Acts 23:10 Prep
GRK: ὁ Παῦλος ὑπ' αὐτῶν ἐκέλευσεν
KJV: should have been pulled in pieces of them,
INT: Paul by them commanded

Acts 23:27 Prep
GRK: μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν ἐπιστὰς
KJV: have been killed of them:
INT: being about to be put to death by them having come up

1 Corinthians 2:15 Prep
GRK: αὐτὸς δὲ ὑπ' οὐδενὸς ἀνακρίνεται
KJV: he himself is judged of no man.
INT: himself however by no one is judged

1 Corinthians 8:3 Prep
GRK: οὗτος ἔγνωσται ὑπ' αὐτοῦ
KJV: the same is known of him.
INT: he is known by him

Galatians 1:11 Prep
GRK: τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι
KJV: which was preached of me is
INT: having been proclaimed by me that

Galatians 5:15 Prep
GRK: βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
KJV: consumed one of another.
INT: take heed lest by one another you be consumed

Ephesians 5:12 Prep
GRK: κρυφῇ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν αἰσχρόν
KJV: which are done of them
INT: in secret being done by them shameful

2 Timothy 2:26 Prep
GRK: παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ' αὐτοῦ εἰς
KJV: who are taken captive by him
INT: snare having been taken by him for

Hebrews 12:5 Prep
GRK: μηδὲ ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος
KJV: faint when thou art rebuked of him:
INT: nor faint by him being reproved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page