Acts 20
Study Bible
Paul in Macedonia and Greece

Μετὰ  δὲ  τὸ  παύσασθαι  τὸν  θόρυβον  μεταπεμψάμενος    Παῦλος  τοὺς  μαθητὰς  καὶ  παρακαλέσας,  ἀσπασάμενος  ἐξῆλθεν  πορεύεσθαι  εἰς  Μακεδονίαν.  διελθὼν  δὲ  τὰ  μέρη  ἐκεῖνα  καὶ  παρακαλέσας  αὐτοὺς  λόγῳ  πολλῷ  ἦλθεν  εἰς  τὴν  Ἑλλάδα,  ποιήσας  τε  μῆνας  τρεῖς,  γενομένης  ἐπιβουλῆς  αὐτῷ  ὑπὸ  τῶν  Ἰουδαίων  μέλλοντι  ἀνάγεσθαι  εἰς  τὴν  Συρίαν,  ἐγένετο  γνώμης  τοῦ  ὑποστρέφειν  διὰ  Μακεδονίας.  συνείπετο  δὲ  αὐτῷ  Σώπατρος  Πύρρου  Βεροιαῖος,  Θεσσαλονικέων  δὲ  Ἀρίσταρχος  καὶ  Σεκοῦνδος,  καὶ  Γάϊος  Δερβαῖος  καὶ  Τιμόθεος,  Ἀσιανοὶ  δὲ  Τυχικὸς  καὶ  Τρόφιμος·  οὗτοι  δὲ  προελθόντες  ἔμενον  ἡμᾶς  ἐν  Τρῳάδι·  ἡμεῖς  δὲ  ἐξεπλεύσαμεν  μετὰ  τὰς  ἡμέρας  τῶν  ἀζύμων  ἀπὸ  Φιλίππων,  καὶ  ἤλθομεν  πρὸς  αὐτοὺς  εἰς  τὴν  Τρῳάδα  ἄχρι  ἡμερῶν  πέντε,  ὅπου  διετρίψαμεν  ἡμέρας  ἑπτά. 

Eutychus Raised from the Dead

Ἐν  δὲ  τῇ  μιᾷ  τῶν  σαββάτων  συνηγμένων  ἡμῶν  κλάσαι  ἄρτον    Παῦλος  διελέγετο  αὐτοῖς,  μέλλων  ἐξιέναι  τῇ  ἐπαύριον,  παρέτεινέν  τε  τὸν  λόγον  μέχρι  μεσονυκτίου.  ἦσαν  δὲ  λαμπάδες  ἱκαναὶ  ἐν  τῷ  ὑπερῴῳ  οὗ  ἦμεν  συνηγμένοι.  καθεζόμενος  δέ  τις  νεανίας  ὀνόματι  Εὔτυχος  ἐπὶ  τῆς  θυρίδος,  καταφερόμενος  ὕπνῳ  βαθεῖ,  διαλεγομένου  τοῦ  Παύλου  ἐπὶ  πλεῖον,  κατενεχθεὶς  ἀπὸ  τοῦ  ὕπνου  ἔπεσεν  ἀπὸ  τοῦ  τριστέγου  κάτω  καὶ  ἤρθη  νεκρός.  10 καταβὰς  δὲ    Παῦλος  ἐπέπεσεν  αὐτῷ  καὶ  συμπεριλαβὼν  εἶπεν  Μὴ  θορυβεῖσθε·    γὰρ  ψυχὴ  αὐτοῦ  ἐν  αὐτῷ  ἐστιν.  11 ἀναβὰς  δὲ  καὶ  κλάσας  τὸν  ἄρτον  καὶ  γευσάμενος,  ἐφ’  ἱκανόν  τε  ὁμιλήσας  ἄχρι  αὐγῆς,  οὕτως  ἐξῆλθεν.  12 ἤγαγον  δὲ  τὸν  παῖδα  ζῶντα,  καὶ  παρεκλήθησαν  οὐ  μετρίως. 

From Troas to Miletus

13 Ἡμεῖς  δὲ  προελθόντες  ἐπὶ  τὸ  πλοῖον  ἀνήχθημεν  ἐπὶ  τὴν  Ἆσσον,  ἐκεῖθεν  μέλλοντες  ἀναλαμβάνειν  τὸν  Παῦλον·  οὕτως  γὰρ  διατεταγμένος  ἦν,  μέλλων  αὐτὸς  πεζεύειν.  14 ὡς  δὲ  συνέβαλλεν  ἡμῖν  εἰς  τὴν  Ἆσσον,  ἀναλαβόντες  αὐτὸν  ἤλθομεν  εἰς  Μιτυλήνην·  15 κἀκεῖθεν  ἀποπλεύσαντες  τῇ  ἐπιούσῃ  κατηντήσαμεν  ἄντικρυς  Χίου,  τῇ  δὲ  ἑτέρᾳ  παρεβάλομεν  εἰς  Σάμον,  τῇ  δὲ  ἐχομένῃ  ἤλθομεν  εἰς  Μίλητον.  16 κεκρίκει  γὰρ    Παῦλος  παραπλεῦσαι  τὴν  Ἔφεσον,  ὅπως  μὴ  γένηται  αὐτῷ  χρονοτριβῆσαι  ἐν  τῇ  Ἀσίᾳ·  ἔσπευδεν  γὰρ,  εἰ  δυνατὸν  εἴη  αὐτῷ,  τὴν  ἡμέραν  τῆς  Πεντηκοστῆς  γενέσθαι  εἰς  Ἱεροσόλυμα. 

Paul's Farewell to the Ephesian Elders

17 Ἀπὸ  δὲ  τῆς  Μιλήτου  πέμψας  εἰς  Ἔφεσον  μετεκαλέσατο  τοὺς  πρεσβυτέρους  τῆς  ἐκκλησίας.  18 ὡς  δὲ  παρεγένοντο  πρὸς  αὐτὸν,  εἶπεν  αὐτοῖς  Ὑμεῖς  ἐπίστασθε,  ἀπὸ  πρώτης  ἡμέρας  ἀφ’  ἧς  ἐπέβην  εἰς  τὴν  Ἀσίαν,  πῶς  μεθ’  ὑμῶν  τὸν  πάντα  χρόνον  ἐγενόμην,  19 δουλεύων  τῷ  Κυρίῳ  μετὰ  πάσης  ταπεινοφροσύνης  καὶ  δακρύων  καὶ  πειρασμῶν  τῶν  συμβάντων  μοι  ἐν  ταῖς  ἐπιβουλαῖς  τῶν  Ἰουδαίων,  20 ὡς  οὐδὲν  ὑπεστειλάμην  τῶν  συμφερόντων  τοῦ  μὴ  ἀναγγεῖλαι  ὑμῖν  καὶ  διδάξαι  ὑμᾶς  δημοσίᾳ  καὶ  κατ’  οἴκους,  21 διαμαρτυρόμενος  Ἰουδαίοις  τε  καὶ  Ἕλλησιν  τὴν  εἰς  Θεὸν  μετάνοιαν  καὶ  πίστιν  εἰς  τὸν  Κύριον  ἡμῶν  Ἰησοῦν.  {Χριστόν}.  22 καὶ  νῦν  ἰδοὺ  δεδεμένος  ἐγὼ  τῷ  πνεύματι  πορεύομαι  εἰς  Ἰερουσαλήμ*,  τὰ  ἐν  αὐτῇ  συναντήσοντά  μοι*  μὴ  εἰδώς,  23 πλὴν  ὅτι  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  Ἅγιον  κατὰ  πόλιν  διαμαρτύρεταί  μοι  λέγον  ὅτι  δεσμὰ  καὶ  θλίψεις  με  μένουσιν.  24 ἀλλ’  οὐδενὸς  λόγου  ποιοῦμαι  τὴν  ψυχὴν  τιμίαν  ἐμαυτῷ  ὡς  τελειῶσαι*  τὸν  δρόμον  μου  καὶ  τὴν  διακονίαν  ἣν  ἔλαβον  παρὰ  τοῦ  Κυρίου  Ἰησοῦ,  διαμαρτύρασθαι  τὸ  εὐαγγέλιον  τῆς  χάριτος  τοῦ  Θεοῦ. 

25 καὶ  νῦν  ἰδοὺ  ἐγὼ  οἶδα  ὅτι  οὐκέτι  ὄψεσθε  τὸ  πρόσωπόν  μου  ὑμεῖς  πάντες  ἐν  οἷς  διῆλθον  κηρύσσων  τὴν  βασιλείαν.  26 διότι  μαρτύρομαι  ὑμῖν  ἐν  τῇ  σήμερον  ἡμέρᾳ  ὅτι  καθαρός  εἰμι  ἀπὸ  τοῦ  αἵματος  πάντων·  27 οὐ  γὰρ  ὑπεστειλάμην  τοῦ  μὴ  ἀναγγεῖλαι  πᾶσαν  τὴν  βουλὴν  τοῦ  Θεοῦ  ὑμῖν.  28 προσέχετε  ἑαυτοῖς  καὶ  παντὶ  τῷ  ποιμνίῳ,  ἐν    ὑμᾶς  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  Ἅγιον  ἔθετο  ἐπισκόπους,  ποιμαίνειν  τὴν  ἐκκλησίαν  τοῦ  Θεοῦ,  ἣν  περιεποιήσατο  διὰ  τοῦ  αἵματος  τοῦ  ἰδίου.  29 ἐγὼ  οἶδα  ὅτι  εἰσελεύσονται  μετὰ  τὴν  ἄφιξίν  μου  λύκοι  βαρεῖς  εἰς  ὑμᾶς  μὴ  φειδόμενοι  τοῦ  ποιμνίου,  30 καὶ  ἐξ  ὑμῶν  αὐτῶν  ἀναστήσονται  ἄνδρες  λαλοῦντες  διεστραμμένα  τοῦ  ἀποσπᾶν  τοὺς  μαθητὰς  ὀπίσω  ἑαυτῶν.  31 διὸ  γρηγορεῖτε,  μνημονεύοντες  ὅτι  τριετίαν  νύκτα  καὶ  ἡμέραν  οὐκ  ἐπαυσάμην  μετὰ  δακρύων  νουθετῶν  ἕνα  ἕκαστον.  32 καὶ  τὰ  νῦν  παρατίθεμαι  ὑμᾶς  τῷ  θεῷ**  καὶ  τῷ  λόγῳ  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ  τῷ  δυναμένῳ  οἰκοδομῆσαι  καὶ  δοῦναι  τὴν  κληρονομίαν  ἐν  τοῖς  ἡγιασμένοις  πᾶσιν.  33 ἀργυρίου    χρυσίου    ἱματισμοῦ  οὐδενὸς  ἐπεθύμησα·  34 αὐτοὶ  γινώσκετε  ὅτι  ταῖς  χρείαις  μου  καὶ  τοῖς  οὖσιν  μετ’  ἐμοῦ  ὑπηρέτησαν  αἱ  χεῖρες  αὗται.  35 πάντα  ὑπέδειξα  ὑμῖν,  ὅτι  οὕτως  κοπιῶντας  δεῖ  ἀντιλαμβάνεσθαι  τῶν  ἀσθενούντων,  μνημονεύειν  τε  τῶν  λόγων  τοῦ  Κυρίου  Ἰησοῦ,  ὅτι  αὐτὸς  εἶπεν  Μακάριόν  ἐστιν  μᾶλλον  διδόναι    λαμβάνειν. 

36 καὶ  ταῦτα  εἰπὼν,  θεὶς  τὰ  γόνατα  αὐτοῦ  σὺν  πᾶσιν  αὐτοῖς  προσηύξατο.  37 ἱκανὸς  δὲ  κλαυθμὸς  ἐγένετο  πάντων,  καὶ  ἐπιπεσόντες  ἐπὶ  τὸν  τράχηλον  τοῦ  Παύλου  κατεφίλουν  αὐτόν,  38 ὀδυνώμενοι  μάλιστα  ἐπὶ  τῷ  λόγῳ    εἰρήκει,  ὅτι  οὐκέτι  μέλλουσιν  τὸ  πρόσωπον  αὐτοῦ  θεωρεῖν.  προέπεμπον  δὲ  αὐτὸν  εἰς  τὸ  πλοῖον. 

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub

Acts 19
Top of Page
Top of Page