1 Chronicles 3:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֖יand the sonsNoun
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîm;יְהוֹיָקִ֑יםof JehoiakimNoun
3204 [e]yə-ḵā-nə-yāhיְכָנְיָ֥הJeconiahNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
6667 [e]ṣiḏ-qî-yāhצִדְקִיָּ֥הZedekiahNoun
1121 [e]ḇə-nōw.בְנֽוֹ׃his sonNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֖י יְהֹויָקִ֑ים יְכָנְיָ֥ה בְנֹ֖ו צִדְקִיָּ֥ה בְנֹֽו׃

דברי הימים א 3:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו׃

Links
1 Chronicles 3:161 Chronicles 3:16 Text Analysis1 Chronicles 3:16 Interlinear1 Chronicles 3:16 Multilingual1 Chronicles 3:16 TSK1 Chronicles 3:16 Cross References1 Chronicles 3:16 Bible Hub1 Chronicles 3:16 Biblia Paralela1 Chronicles 3:16 Chinese Bible1 Chronicles 3:16 French Bible1 Chronicles 3:16 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:15
Top of Page
Top of Page