1 Kings 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]wə-liḇ-nêוְלִבְנֵ֨יand to the sonsNoun
1271 [e]ḇar-zil-layבַרְזִלַּ֤יof BarzillaiNoun
1569 [e]hag-gil-‘ā-ḏîהַגִּלְעָדִי֙GileaditeAdj
6213 [e]ta-‘ă-śeh-תַּֽעֲשֶׂה־But showVerb
2617 [e]ḥe-seḏ,חֶ֔סֶדcovenant loyaltyNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֖וּand let them beVerb
398 [e]bə-’ō-ḵə-lêבְּאֹכְלֵ֣יof those who eatVerb
7979 [e]šul-ḥā-ne-ḵā;שֻׁלְחָנֶ֑ךָat your tableNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
3651 [e]ḵênכֵן֙soAdj
7126 [e]qā-rə-ḇūקָרְב֣וּthey cameVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
1272 [e]bə-ḇā-rə-ḥîבְּבָרְחִ֕יwhen I fledVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
53 [e]’aḇ-šā-lō-wmאַבְשָׁל֥וֹםof AbsalomNoun
251 [e]’ā-ḥî-ḵā.אָחִֽיךָ׃your brotherNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֨י בַרְזִלַּ֤י הַגִּלְעָדִי֙ תַּֽעֲשֶׂה־חֶ֔סֶד וְהָי֖וּ בְּאֹכְלֵ֣י שֻׁלְחָנֶ֑ךָ כִּי־כֵן֙ קָרְב֣וּ אֵלַ֔י בְּבָרְחִ֕י מִפְּנֵ֖י אַבְשָׁלֹ֥ום אָחִֽיךָ׃

מלכים א 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני ברזלי הגלעדי תעשה־חסד והיו באכלי שלחנך כי־כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך׃

Links
1 Kings 2:71 Kings 2:7 Text Analysis1 Kings 2:7 Interlinear1 Kings 2:7 Multilingual1 Kings 2:7 TSK1 Kings 2:7 Cross References1 Kings 2:7 Bible Hub1 Kings 2:7 Biblia Paralela1 Kings 2:7 Chinese Bible1 Kings 2:7 French Bible1 Kings 2:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:6
Top of Page
Top of Page