1 Kings 20:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]way-yip̄-qōḏ,וַיִּפְקֹ֗דThen he numberedVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
5288 [e]na-‘ă-rêנַעֲרֵי֙the young menNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יof the princesNoun
4082 [e]ham-mə-ḏî-nō-wṯ,הַמְּדִינ֔וֹתof the provincesNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֕וּand they wereVerb
3967 [e]mā-ṯa-yimמָאתַ֖יִםtwo hundredNoun
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֣יִםtwoNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîm;וּשְׁלֹשִׁ֑יםand thirtyNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-hem,וְאַחֲרֵיהֶ֗םand after themAdv
6485 [e]pā-qaḏפָּקַ֧דhe numberedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֛םthe peopleNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥י[even] the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֥ת[being] sevenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm.אֲלָפִֽים׃thousandNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפְקֹ֗ד אֶֽת־נַעֲרֵי֙ שָׂרֵ֣י הַמְּדִינֹ֔ות וַיִּהְי֕וּ מָאתַ֖יִם שְׁנַ֣יִם וּשְׁלֹשִׁ֑ים וְאַחֲרֵיהֶ֗ם פָּקַ֧ד אֶת־כָּל־הָעָ֛ם כָּל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל שִׁבְעַ֥ת אֲלָפִֽים׃

מלכים א 20:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפקד את־נערי שרי המדינות ויהיו מאתים שנים ושלשים ואחריהם פקד את־כל־העם כל־בני ישראל שבעת אלפים׃

Links
1 Kings 20:151 Kings 20:15 Text Analysis1 Kings 20:15 Interlinear1 Kings 20:15 Multilingual1 Kings 20:15 TSK1 Kings 20:15 Cross References1 Kings 20:15 Bible Hub1 Kings 20:15 Biblia Paralela1 Kings 20:15 Chinese Bible1 Kings 20:15 French Bible1 Kings 20:15 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:14
Top of Page
Top of Page