1 Kings 21:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]hărā-’î-ṯā,הֲ‍ֽרָאִ֔יתָseeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־howConj
3665 [e]niḵ-na‘נִכְנַ֥עhumbles himselfVerb
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֖בAhabNoun
6440 [e]mil-lə-p̄ā-nāy;מִלְּפָנָ֑יbeforeNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֜עַןme? becausePrep
3588 [e]kî-כִּֽי־howConj
3665 [e]niḵ-na‘נִכְנַ֣עhe humbles himselfVerb
6440 [e]mip-pā-nay,מִפָּנַ֗יbefore meNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
  [’ā-ḇî[אָבִי -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](’ā-ḇî(אָבִ֤יאbringVerb
  q)ק) -  
7451 [e]hā-rā-‘āhהָֽרָעָה֙the evilAdj
3117 [e]bə-yā-māw,בְּיָמָ֔יוin his daysNoun
3117 [e]bî-mêבִּימֵ֣יdaysNoun
1121 [e]ḇə-nōw,בְנ֔וֹof his sonNoun
935 [e]’ā-ḇîאָבִ֥יאwill I bringVerb
7451 [e]hā-rā-‘āhהָרָעָ֖הthe evilAdj
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1004 [e]bê-ṯōw.בֵּיתֽוֹ׃upon his houseNoun
Hebrew Texts
מלכים א 21:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲ‍ֽרָאִ֔יתָ כִּֽי־נִכְנַ֥ע אַחְאָ֖ב מִלְּפָנָ֑י יַ֜עַן כִּֽי־נִכְנַ֣ע מִפָּנַ֗י לֹֽא־ [אָבִי כ] (אָבִ֤יא ק) הָֽרָעָה֙ בְּיָמָ֔יו בִּימֵ֣י בְנֹ֔ו אָבִ֥יא הָרָעָ֖ה עַל־בֵּיתֹֽו׃

מלכים א 21:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ה‍ראית כי־נכנע אחאב מלפני יען כי־נכנע מפני לא־ [אבי כ] (אביא ק) הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על־ביתו׃

Links
1 Kings 21:291 Kings 21:29 Text Analysis1 Kings 21:29 Interlinear1 Kings 21:29 Multilingual1 Kings 21:29 TSK1 Kings 21:29 Cross References1 Kings 21:29 Bible Hub1 Kings 21:29 Biblia Paralela1 Kings 21:29 Chinese Bible1 Kings 21:29 French Bible1 Kings 21:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:28
Top of Page
Top of Page