1 Samuel 25:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הNowAdv
113 [e]’ă-ḏō-nî,אֲדֹנִ֗יmy lordNoun
2416 [e]ḥay-חַי־livesAdj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤ה[as] the LORDNoun
2416 [e]wə-ḥê-וְחֵֽי־and livesAdj
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֙[as] and your soulNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רseeingPrt
4513 [e]mə-nā-‘ă-ḵāמְנָעֲךָ֤has withheldVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
935 [e]mib-bō-wמִבּ֣וֹאyou from comingVerb
1818 [e]ḇə-ḏā-mîm,בְדָמִ֔ים[shed] to bloodNoun
3467 [e]wə-hō-wō-šê-a‘וְהוֹשֵׁ֥עַand from avengingVerb
3027 [e]yā-ḏə-ḵāיָדְךָ֖yourself with your own handNoun
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הnowAdv
1961 [e]yih-yūיִֽהְי֤וּbeVerb
5037 [e]ḵə-nā-ḇālכְנָבָל֙as NabalNoun
341 [e]’ō-yə-ḇe-ḵā,אֹיְבֶ֔יךָlet your enemiesNoun
1245 [e]wə-ham-ḇaq-šîmוְהַֽמְבַקְשִׁ֥יםand they who seekVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֖יmy lordNoun
7451 [e]rā-‘āh.רָעָֽה׃evilAdj
Hebrew Texts
שמואל א 25:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֣ה אֲדֹנִ֗י חַי־יְהוָ֤ה וְחֵֽי־נַפְשְׁךָ֙ אֲשֶׁ֨ר מְנָעֲךָ֤ יְהוָה֙ מִבֹּ֣וא בְדָמִ֔ים וְהֹושֵׁ֥עַ יָדְךָ֖ לָ֑ךְ וְעַתָּ֗ה יִֽהְי֤וּ כְנָבָל֙ אֹיְבֶ֔יךָ וְהַֽמְבַקְשִׁ֥ים אֶל־אֲדֹנִ֖י רָעָֽה׃

שמואל א 25:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה אדני חי־יהוה וחי־נפשך אשר מנעך יהוה מבוא בדמים והושע ידך לך ועתה יהיו כנבל איביך והמבקשים אל־אדני רעה׃

Links
1 Samuel 25:261 Samuel 25:26 Text Analysis1 Samuel 25:26 Interlinear1 Samuel 25:26 Multilingual1 Samuel 25:26 TSK1 Samuel 25:26 Cross References1 Samuel 25:26 Bible Hub1 Samuel 25:26 Biblia Paralela1 Samuel 25:26 Chinese Bible1 Samuel 25:26 French Bible1 Samuel 25:26 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:25
Top of Page
Top of Page