2 Chronicles 7:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֞הAnd as for youPro
518 [e]’im-אִם־ifConj
1980 [e]tê-lêḵתֵּלֵ֣ךְyou will walkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֗יbefore meNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֤רasPrt
1980 [e]hā-laḵהָלַךְ֙walkedVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידDavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā,אָבִ֔יךָyour fatherNoun
6213 [e]wə-la-‘ă-śō-wṯוְלַעֲשׂ֕וֹתand doVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֖לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯî-ḵā;צִוִּיתִ֑יךָI have commandedVerb
2706 [e]wə-ḥuq-qayוְחֻקַּ֥יand my statutesNoun
4941 [e]ū-miš-pā-ṭayוּמִשְׁפָּטַ֖יand my judgmentsNoun
8104 [e]tiš-mō-wr.תִּשְׁמֽוֹר׃you and shall observeVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֞ה אִם־תֵּלֵ֣ךְ לְפָנַ֗י כַּאֲשֶׁ֤ר הָלַךְ֙ דָּוִ֣יד אָבִ֔יךָ וְלַעֲשֹׂ֕ות כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֣ר צִוִּיתִ֑יךָ וְחֻקַּ֥י וּמִשְׁפָּטַ֖י תִּשְׁמֹֽור׃

דברי הימים ב 7:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה אם־תלך לפני כאשר הלך דויד אביך ולעשות ככל אשר צויתיך וחקי ומשפטי תשמור׃

Links
2 Chronicles 7:172 Chronicles 7:17 Text Analysis2 Chronicles 7:17 Interlinear2 Chronicles 7:17 Multilingual2 Chronicles 7:17 TSK2 Chronicles 7:17 Cross References2 Chronicles 7:17 Bible Hub2 Chronicles 7:17 Biblia Paralela2 Chronicles 7:17 Chinese Bible2 Chronicles 7:17 French Bible2 Chronicles 7:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:16
Top of Page
Top of Page