Daniel 5:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1113 [e]bê-lə-šaṣ-ṣarבֵּלְשַׁאצַּ֞רBelshazzarNoun
560 [e]’ă-marאֲמַ֣ר ׀commandedVerb
2939 [e]biṭ-‘êmבִּטְעֵ֣םmake to eatVerb
2562 [e]ḥam-rā,חַמְרָ֗אthe wineNoun
858 [e]lə-hay-ṯā-yāhלְהַיְתָיָה֙to bringVerb
3984 [e]lə-mā-nêלְמָאנֵי֙vesselsNoun
1722 [e]da-hă-ḇāדַּהֲבָ֣אthe goldenNoun
3702 [e]wə-ḵas-pā,וְכַסְפָּ֔אand silverNoun
1768 [e]דִּ֤יthatPrt
5312 [e]han-pêqהַנְפֵּק֙had takenVerb
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבוּכַדְנֶצַּ֣רNebuchadnezzarNoun
2 [e]’ă-ḇū-hî,אֲב֔וּהִיhis fatherNoun
4481 [e]min-מִן־ofPrep
1965 [e]hê-ḵə-lāהֵיכְלָ֖אthe templeNoun
1768 [e]דִּ֣יthat [was]Prt
3390 [e]ḇî-rū-šə-lem;בִירוּשְׁלֶ֑םin JerusalemNoun
8355 [e]wə-yiš-tō-wnוְיִשְׁתּ֣וֹןand might drinkVerb
  bə-hō-wn,בְּה֗וֹןinPrep
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֙that the kingNoun
7261 [e]wə-raḇ-rə-ḇā-nō-w-hî,וְרַבְרְבָנ֔וֹהִיand his princesNoun
7695 [e]šê-ḡə-lā-ṯêhשֵׁגְלָתֵ֖הּhis wivesNoun
3904 [e]ū-lə-ḥê-nā-ṯêh.וּלְחֵנָתֵֽהּ׃and his concubinesNoun
Hebrew Texts
דניאל 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּלְשַׁאצַּ֞ר אֲמַ֣ר ׀ בִּטְעֵ֣ם חַמְרָ֗א לְהַיְתָיָה֙ לְמָאנֵי֙ דַּהֲבָ֣א וְכַסְפָּ֔א דִּ֤י הַנְפֵּק֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר אֲב֔וּהִי מִן־הֵיכְלָ֖א דִּ֣י בִירוּשְׁלֶ֑ם וְיִשְׁתֹּ֣ון בְּהֹ֗ון מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנֹ֔והִי שֵׁגְלָתֵ֖הּ וּלְחֵנָתֵֽהּ׃

דניאל 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בלשאצר אמר ׀ בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן־היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

Links
Daniel 5:2Daniel 5:2 Text AnalysisDaniel 5:2 InterlinearDaniel 5:2 MultilingualDaniel 5:2 TSKDaniel 5:2 Cross ReferencesDaniel 5:2 Bible HubDaniel 5:2 Biblia ParalelaDaniel 5:2 Chinese BibleDaniel 5:2 French BibleDaniel 5:2 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:1
Top of Page
Top of Page