Daniel 5:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
116 [e]bê-ḏa-yin,בֵּאדַ֗יִןThenAdv
858 [e]hay-ṯîwהַיְתִיו֙they broughtVerb
3984 [e]mā-nêמָאנֵ֣יvesselsNoun
1722 [e]ḏa-hă-ḇā,דַהֲבָ֔אthe goldenNoun
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
5312 [e]han-pi-qū,הַנְפִּ֗קוּwere taken outVerb
4481 [e]min-מִן־ofPrep
1965 [e]hê-ḵə-lāהֵֽיכְלָ֛אthe templeNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ofPrt
1005 [e]ḇêṯבֵ֥יתthe houseNoun
426 [e]’ĕ-lā-hāאֱלָהָ֖אof GodNoun
1768 [e]דִּ֣יthat [was]Prt
3390 [e]ḇî-rū-šə-lem;בִירֽוּשְׁלֶ֑םat JerusalemNoun
8355 [e]wə-’iš-tîwוְאִשְׁתִּ֣יוand drankVerb
  bə-hō-wn,בְּה֗וֹןinPrep
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֙the kingNoun
7261 [e]wə-raḇ-rə-ḇā-nō-w-hî,וְרַבְרְבָנ֔וֹהִיand his princesNoun
7695 [e]šê-ḡə-lā-ṯêhשֵׁגְלָתֵ֖הּhis wivesNoun
3904 [e]ū-lə-ḥê-nā-ṯêh.וּלְחֵנָתֵֽהּ׃and his concubinesNoun
Hebrew Texts
דניאל 5:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּאדַ֗יִן הַיְתִיו֙ מָאנֵ֣י דַהֲבָ֔א דִּ֣י הַנְפִּ֗קוּ מִן־הֵֽיכְלָ֛א דִּֽי־בֵ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וְאִשְׁתִּ֣יו בְּהֹ֗ון מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנֹ֔והִי שֵׁגְלָתֵ֖הּ וּלְחֵנָתֵֽהּ׃

דניאל 5:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן־היכלא די־בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

Links
Daniel 5:3Daniel 5:3 Text AnalysisDaniel 5:3 InterlinearDaniel 5:3 MultilingualDaniel 5:3 TSKDaniel 5:3 Cross ReferencesDaniel 5:3 Bible HubDaniel 5:3 Biblia ParalelaDaniel 5:3 Chinese BibleDaniel 5:3 French BibleDaniel 5:3 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:2
Top of Page
Top of Page