Ezra 5:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
638 [e]wə-’ap̄וְ֠אַףAnd alsoConj
3984 [e]mā-nay-yāמָאנַיָּ֣אthe vesselsNoun
1768 [e]ḏî-דִֽי־ofPrt
1005 [e]ḇêṯ-בֵית־the houseNoun
426 [e]’ĕ-lā-hāאֱלָהָא֮of GodNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
1722 [e]ḏa-hă-ḇāhדַהֲבָ֣הgoldNoun
3702 [e]wə-ḵas-pāוְכַסְפָּא֒and silverNoun
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar,נְבוּכַדְנֶצַּ֗רNebuchadnezzarNoun
5312 [e]han-pêqהַנְפֵּק֙tookVerb
4481 [e]min-מִן־out ofPrep
1965 [e]hê-ḵə-lāהֵֽיכְלָא֙the templeNoun
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
3390 [e]ḇî-rū-šə-lem,בִֽירוּשְׁלֶ֔םin JerusalemNoun
2987 [e]wə-hê-ḇêlוְהֵיבֵ֣לand broughtVerb
1994 [e]him-mōw,הִמּ֔וֹthemPro
1965 [e]lə-hê-ḵə-lāלְהֵיכְלָ֖אinto the templeNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
895 [e]ḇā-ḇel;בָבֶ֑לBabylonNoun
5312 [e]han-pêqהַנְפֵּ֨קtakeVerb
1994 [e]him-mōwהִמּ֜וֹthosePro
3567 [e]kō-w-rešכּ֣וֹרֶשׁdid CyrusNoun
4430 [e]mal-kā,מַלְכָּ֗אthe kingNoun
4481 [e]min-מִן־out ofPrep
1965 [e]hê-ḵə-lāהֵֽיכְלָא֙the templeNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
895 [e]ḇā-ḇel,בָבֶ֔לBabylonNoun
3052 [e]wî-hî-ḇūוִיהִ֙יבוּ֙they were delivered [was]Verb
8340 [e]lə-šê-šə-baṣ-ṣarלְשֵׁשְׁבַּצַּ֣רSheshbazzarNoun
8036 [e]šə-mêh,שְׁמֵ֔הּ[one] to whose nameNoun
1768 [e]דִּ֥יwhomPrt
6347 [e]p̄e-ḥāhפֶחָ֖הgovernorNoun
7761 [e]śā-mêh.שָׂמֵֽהּ׃he had madeVerb
Hebrew Texts
עזרא 5:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אַף מָאנַיָּ֣א דִֽי־בֵית־אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּק֙ מִן־הֵֽיכְלָא֙ דִּ֣י בִֽירוּשְׁלֶ֔ם וְהֵיבֵ֣ל הִמֹּ֔ו לְהֵיכְלָ֖א דִּ֣י בָבֶ֑ל הַנְפֵּ֨ק הִמֹּ֜ו כֹּ֣ורֶשׁ מַלְכָּ֗א מִן־הֵֽיכְלָא֙ דִּ֣י בָבֶ֔ל וִיהִ֙יבוּ֙ לְשֵׁשְׁבַּצַּ֣ר שְׁמֵ֔הּ דִּ֥י פֶחָ֖ה שָׂמֵֽהּ׃

עזרא 5:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואף מאניא די־בית־אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן־היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן־היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה׃

Links
Ezra 5:14Ezra 5:14 Text AnalysisEzra 5:14 InterlinearEzra 5:14 MultilingualEzra 5:14 TSKEzra 5:14 Cross ReferencesEzra 5:14 Bible HubEzra 5:14 Biblia ParalelaEzra 5:14 Chinese BibleEzra 5:14 French BibleEzra 5:14 German Bible

Bible Hub
Ezra 5:13
Top of Page
Top of Page