Isaiah 63:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6333 [e]pū-rāhפּוּרָ֣ה ׀the winepressNoun
1869 [e]dā-raḵ-tîדָּרַ֣כְתִּיI have troddenVerb
905 [e]lə-ḇad-dî,לְבַדִּ֗יaloneNoun
5971 [e]ū-mê-‘am-mîmוּמֵֽעַמִּים֙and of the peopleNoun
369 [e]’ên-אֵֽין־therePrt
376 [e]’îšאִ֣ישׁ[there was] manNoun
854 [e]’it-tî,אִתִּ֔יwithPrep
1869 [e]wə-’eḏ-rə-ḵêmוְאֶדְרְכֵ֣םfor I will tread themVerb
639 [e]bə-’ap-pî,בְּאַפִּ֔יin my angerNoun
7429 [e]wə-’er-mə-sêmוְאֶרְמְסֵ֖םand trample themVerb
2534 [e]ba-ḥă-mā-ṯî;בַּחֲמָתִ֑יin my furyNoun
5137 [e]wə-yêzוְיֵ֤זand shall be sprinkledVerb
5332 [e]niṣ-ḥāmנִצְחָם֙their bloodNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
899 [e]bə-ḡā-ḏay,בְּגָדַ֔יMy garmentsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
4403 [e]mal-bū-šayמַלְבּוּשַׁ֖יMy garmentsNoun
1351 [e]’eḡ-’ā-lə-tî.אֶגְאָֽלְתִּי׃I will stainVerb
Hebrew Texts
ישעה 63:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פּוּרָ֣ה ׀ דָּרַ֣כְתִּי לְבַדִּ֗י וּמֵֽעַמִּים֙ אֵֽין־אִ֣ישׁ אִתִּ֔י וְאֶדְרְכֵ֣ם בְּאַפִּ֔י וְאֶרְמְסֵ֖ם בַּחֲמָתִ֑י וְיֵ֤ז נִצְחָם֙ עַל־בְּגָדַ֔י וְכָל־מַלְבּוּשַׁ֖י אֶגְאָֽלְתִּי׃

ישעה 63:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פורה ׀ דרכתי לבדי ומעמים אין־איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על־בגדי וכל־מלבושי אגאלתי׃

Links
Isaiah 63:3Isaiah 63:3 Text AnalysisIsaiah 63:3 InterlinearIsaiah 63:3 MultilingualIsaiah 63:3 TSKIsaiah 63:3 Cross ReferencesIsaiah 63:3 Bible HubIsaiah 63:3 Biblia ParalelaIsaiah 63:3 Chinese BibleIsaiah 63:3 French BibleIsaiah 63:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 63:2
Top of Page
Top of Page