Nehemiah 5:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4427 [e]way-yim-mā-lêḵוַיִּמָּלֵ֨ךְThen I consultedVerb
3820 [e]lib-bîלִבִּ֜יmyselfNoun
5921 [e]‘ā-lay,עָלַ֗יwithPrep
7378 [e]wā-’ā-rî-ḇāhוָאָרִ֙יבָה֙and I rebukedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2715 [e]ha-ḥō-rîmהַחֹרִ֣יםthe noblesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5461 [e]has-sə-ḡā-nîm,הַסְּגָנִ֔יםthe rulersNoun
559 [e]wā-’ō-mə-rāhוָאֹמְרָ֣הand saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
5378 [e]maš-šāמַשָּׁ֥אexactVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־every oneNoun
251 [e]bə-’ā-ḥîwבְּאָחִ֖יוfrom his brotherNoun
859 [e]’at-temאַתֶּ֣םyouPro
5383 [e]nō-šim;נֹשִׁ֑איםcreditorVerb
5414 [e]wā-’et-tênוָאֶתֵּ֥ןAnd I setVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םagainstPrep
6952 [e]qə-hil-lāhקְהִלָּ֥הa assemblyNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh.גְדוֹלָֽה׃greatAdj
Hebrew Texts
נחמיה 5:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמָּלֵ֨ךְ לִבִּ֜י עָלַ֗י וָאָרִ֙יבָה֙ אֶת־הַחֹרִ֣ים וְאֶת־הַסְּגָנִ֔ים וָאֹמְרָ֣ה לָהֶ֔ם מַשָּׁ֥א אִישׁ־בְּאָחִ֖יו אַתֶּ֣ם נֹשִׁ֑אים וָאֶתֵּ֥ן עֲלֵיהֶ֖ם קְהִלָּ֥ה גְדֹולָֽה׃

נחמיה 5:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימלך לבי עלי ואריבה את־החרים ואת־הסגנים ואמרה להם משא איש־באחיו אתם נשאים ואתן עליהם קהלה גדולה׃

Links
Nehemiah 5:7Nehemiah 5:7 Text AnalysisNehemiah 5:7 InterlinearNehemiah 5:7 MultilingualNehemiah 5:7 TSKNehemiah 5:7 Cross ReferencesNehemiah 5:7 Bible HubNehemiah 5:7 Biblia ParalelaNehemiah 5:7 Chinese BibleNehemiah 5:7 French BibleNehemiah 5:7 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 5:6
Top of Page
Top of Page