ἐλθεῖν
Englishman's Concordance
ἐλθεῖν (elthein) — 40 Occurrences

Matthew 13:32 V-ANA
GRK: δένδρον ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ
NAS: OF THE AIR come and NEST
KJV: the birds of the air come and lodge
INT: a tree so that come the birds

Matthew 14:28 V-ANA
GRK: κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ
NAS: it is You, command me to come to You on the water.
KJV: bid me come unto thee
INT: bid me to come to you

Matthew 16:24 V-ANA
GRK: ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν
NAS: wishes to come after
KJV: If any [man] will come after me,
INT: after me to come let him deny himself

Matthew 17:10 V-ANA
GRK: Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
NAS: that Elijah must come first?
KJV: must first come?
INT: Elijah must come first

Matthew 18:7 V-ANA
GRK: ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα
NAS: that stumbling blocks come; but woe
KJV: be that offences come; but woe
INT: for necessary [is] indeed to come the trespasses

Matthew 19:14 V-ANA
GRK: κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με
NAS: and do not hinder them from coming to Me; for the kingdom
KJV: them not, to come unto me:
INT: do forbid them to come to me

Matthew 22:3 V-ANA
GRK: οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
NAS: and they were unwilling to come.
KJV: they would not come.
INT: not they would come

Mark 9:11 V-ANA
GRK: Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
NAS: that Elijah must come first?
KJV: must first come?
INT: Elijah must come first

Luke 7:7 V-ANA
GRK: πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ
NAS: worthy to come to You, but [just] say
KJV: myself worthy to come unto thee:
INT: to you to come but say

Luke 14:1 V-ANA
GRK: ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: that when He went into the house
KJV: as he went into the house
INT: on the having gone him into

Luke 14:20 V-ANA
GRK: οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
NAS: and for that reason I cannot come.'
KJV: therefore I cannot come.
INT: not I am able to come

Luke 17:1 V-ANA
GRK: σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν πλὴν οὐαὶ
NAS: that stumbling blocks come, but woe
KJV: but that offences will come: but woe
INT: trespasses not should come but woe [to him]

John 5:40 V-ANA
GRK: οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με
NAS: and you are unwilling to come to Me so
KJV: ye will not come to me,
INT: not you are willing to come to me

John 6:44 V-ANA
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
NAS: can come to Me unless
KJV: No man can come to me,
INT: No one is able to come to me

John 6:65 V-ANA
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με
NAS: can come to Me unless
KJV: no man can come unto me,
INT: no one is able to come to me

John 7:34 V-ANA
GRK: οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: I am, you cannot come.
KJV: [thither] ye cannot come.
INT: not are able to come

John 7:36 V-ANA
GRK: οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: I am, you cannot come'?
KJV: [thither] ye cannot come?
INT: not are able to come

John 8:21 V-ANA
GRK: οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: I am going, you cannot come.
KJV: ye cannot come.
INT: not are able to come

John 8:22 V-ANA
GRK: οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: I am going, you cannot come'?
KJV: ye cannot come.
INT: not are able to come

John 13:33 V-ANA
GRK: οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ ὑμῖν
KJV: ye cannot come; so now
INT: not are able to come so to you

Acts 2:20 V-ANA
GRK: αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου
NAS: DAY OF THE LORD SHALL COME.
KJV: day of the Lord come:
INT: blood before come [the] day of [the] Lord

Acts 8:40 V-ANA
GRK: ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: the cities until he came to Caesarea.
KJV: till he came to Caesarea.
INT: until the he came him to

Acts 19:27 V-ANA
GRK: εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ καὶ
NAS: of ours fall into disrepute,
KJV: is in danger to be set at
INT: into disrepute come but also

Romans 1:10 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: of God I may succeed in coming to you.
KJV: the will of God to come unto you.
INT: of God to come to you

Romans 1:13 V-ANA
GRK: πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: I have planned to come to you (and have been prevented
KJV: I purposed to come unto
INT: many times I purposed to come to you

Romans 15:22 V-ANA
GRK: πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: been prevented from coming to you;
KJV: much hindered from coming to you.
INT: many [times] from coming to you

Romans 15:23 V-ANA
GRK: ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: years a longing to come to you
KJV: these many years to come unto you;
INT: having to come to you

2 Corinthians 1:15 V-ANA
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ἵνα δευτέραν
NAS: at first to come to you, so
KJV: I was minded to come unto
INT: to you to come that a second

2 Corinthians 1:16 V-ANA
GRK: ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: from Macedonia to come to you, and by you to be helped on my journey
KJV: Macedonia, and to come again out of
INT: from Macedonia to come to you

2 Corinthians 2:1 V-ANA
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν
NAS: for my own sake, that I would not come to you in sorrow
KJV: that I would not come again to
INT: to you to come

2 Corinthians 12:14 V-ANA
GRK: ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: ready to come to you, and I will not be a burden
KJV: I am ready to come to you;
INT: ready I am to come to you

Galatians 2:12 V-ANA
GRK: τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ
NAS: For prior to the coming of certain men
KJV: before that certain came from James,
INT: indeed came some from

Galatians 3:23 V-ANA
GRK: τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν
NAS: faith came, we were kept in custody
KJV: before faith came, we were kept under
INT: moreover came faith

1 Thessalonians 2:18 V-ANA
GRK: διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
NAS: For we wanted to come to you -- I, Paul,
KJV: Wherefore we would have come unto you,
INT: therefore we wished to come to you

1 Timothy 2:4 V-ANA
GRK: ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: to be saved and to come to the knowledge
KJV: and to come unto
INT: knowledge of [the] truth to come

1 Timothy 3:14 V-ANA
GRK: γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ
NAS: to you, hoping to come to you before long;
KJV: unto thee, hoping to come unto thee
INT: I write hoping to come to you

2 Timothy 3:7 V-ANA
GRK: ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα
NAS: able to come to the knowledge
KJV: never able to come to the knowledge
INT: [the] knowledge of [the] truth to come able

2 Timothy 4:9 V-ANA
GRK: Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με
NAS: Make every effort to come to me soon;
KJV: Do thy diligence to come shortly unto
INT: Be diligent to come to me

2 Timothy 4:21 V-ANA
GRK: πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν Ἀσπάζεταί σε
NAS: Make every effort to come before
KJV: Do thy diligence to come before
INT: before winter to come Greets you

Titus 3:12 V-ANA
GRK: Τύχικον σπούδασον ἐλθεῖν πρός με
NAS: to you, make every effort to come to me at Nicopolis,
KJV: Tychicus, be diligent to come unto me
INT: Tychicus be diligent to come to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page