2064. ἔρχομαι (erchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2064. ἔρχομαι (erchomai) — 637 Occurrences

Matthew 2:2 V-AIA-1P
GRK: ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
NAS: in the east and have come to worship
KJV: the east, and are come to worship him.
INT: east and are come to worship him

Matthew 2:8 V-APA-NMS
GRK: ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ
NAS: that I too may come and worship
KJV: that I may come and worship
INT: that I also having come might worship him

Matthew 2:9 V-APA-NMS
GRK: αὐτούς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω
NAS: them until it came and stood
KJV: them, till it came and stood over
INT: them until having come it stood over

Matthew 2:11 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν
NAS: After coming into the house they saw
KJV: And when they were come into
INT: And having come into the

Matthew 2:23 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς
NAS: and came and lived in a city
KJV: And he came and dwelt in
INT: and having come he dwelt in

Matthew 3:7 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ
NAS: and Sadducees coming for baptism,
KJV: and Sadducees come to his
INT: and Sadducees coming to the

Matthew 3:11 V-PPM/P-NMS
GRK: ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου
NAS: for repentance, but He who is coming after
KJV: but he that cometh after
INT: after me coming mightier than I

Matthew 3:14 V-PIM/P-2S
GRK: καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με
NAS: to be baptized by You, and do You come to me?
KJV: thee, and comest thou to
INT: and you come to me

Matthew 3:16 V-PPM/P-ANS
GRK: περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν
NAS: as a dove [and] lighting on Him,
KJV: a dove, and lighting upon him:
INT: a dove and lighting upon him

Matthew 4:13 V-APA-NMS
GRK: τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς
NAS: Nazareth, He came and settled
KJV: leaving Nazareth, he came and dwelt in
INT: Nazareth having come he dwelt at

Matthew 5:17 V-AIA-1S
GRK: νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν
NAS: Do not think that I came to abolish
KJV: not that I am come to destroy the law,
INT: Think that I came to abolish the

Matthew 5:17 V-AIA-1S
GRK: προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ
NAS: the Prophets; I did not come to abolish
KJV: I am not come to destroy, but
INT: prophets not I came to abolish but

Matthew 5:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ
NAS: and then come and present
KJV: and then come and offer thy
INT: and then having come offer the

Matthew 6:10 V-AMA-3S
GRK: ἐλθέτω ἡ βασιλεία
NAS: Your kingdom come. Your will be done,
KJV: Thy kingdom come. Thy will
INT: let come the kingdom

Matthew 7:15 V-PIM/P-3P
GRK: ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς
NAS: who come to you in sheep's
KJV: false prophets, which come to you
INT: false prophets who come to you

Matthew 7:25 V-AIA-3P
GRK: βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
NAS: and the floods came, and the winds
KJV: and the floods came, and the winds
INT: rain and came the streams

Matthew 7:27 V-AIA-3P
GRK: βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
NAS: and the floods came, and the winds
KJV: and the floods came, and the winds
INT: rain and came the streams

Matthew 8:7 V-APA-NMS
GRK: αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
NAS: Jesus said to him, I will come and heal
KJV: unto him, I will come and heal him.
INT: to him I having come will heal him

Matthew 8:9 V-PIM/P-2S
GRK: καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ ἔρχεται
NAS: and to another, 'Come!' and he comes,
KJV: and to another, Come, and he cometh;
INT: and to another Come and he comes

Matthew 8:9 V-PIM/P-3S
GRK: Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ
NAS: Come!' and he comes, and to my slave,
KJV: Come, and he cometh; and to my
INT: Come and he comes and to

Matthew 8:14 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus came into Peter's home,
KJV: And when Jesus was come into Peter's
INT: And having come Jesus

Matthew 8:28 V-APA-GMS
GRK: Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς
NAS: When He came to the other side
KJV: And when he was come to the other side
INT: And having come he to

Matthew 8:29 V-AIA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ ἦλθες ὧδε πρὸ
NAS: of God? Have You come here
KJV: of God? art thou come hither
INT: of God are you come here before [the]

Matthew 9:1 V-AIA-3S
GRK: διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: Jesus crossed over [the sea] and came to His own
KJV: and passed over, and came into his own
INT: he passed over and came to [his]

Matthew 9:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ
NAS: and sinners came and were dining
KJV: and sinners came and sat down with him
INT: and sinners having come were reclining [at table] with

Matthew 9:13 V-AIA-1S
GRK: οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους
NAS: AND NOT SACRIFICE,' for I did not come to call
KJV: I am not come to call the righteous,
INT: not for I came to call righteous [ones]

Matthew 9:15 V-FIM-3P
GRK: ὁ νυμφίος ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
NAS: is with them, can they? But the days will come when
KJV: the days will come, when
INT: the bridegroom will come however days

Matthew 9:18 V-APA-NMS
GRK: ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ
NAS: died; but come and lay
KJV: behold, there came a certain
INT: a ruler certain having come knelt down to him

Matthew 9:18 V-APA-NMS
GRK: ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν
INT: has died but having come lay the

Matthew 9:23 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus came into the official's
KJV: And when Jesus came into the ruler's
INT: And having come Jesus

Matthew 9:28 V-APA-DMS
GRK: ἐλθόντι δὲ εἰς
NAS: When He entered the house,
KJV: And when he was come into the house,
INT: having come moreover into

Matthew 10:13 V-AMA-3S
GRK: οἰκία ἀξία ἐλθάτω ἡ εἰρήνη
NAS: is worthy, give it your [blessing of] peace.
KJV: let your peace come upon it:
INT: house worthy let come the peace

Matthew 10:23 V-ASA-3S
GRK: ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς
NAS: the Son of Man comes.
KJV: of man be come.
INT: until if be come the Son

Matthew 10:34 V-AIA-1S
GRK: νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
NAS: Do not think that I came to bring
KJV: not that I am come to send peace
INT: Think that I came to bring peace

Matthew 10:34 V-AIA-1S
GRK: γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
NAS: on the earth; I did not come to bring
KJV: on earth: I came not to send
INT: earth not I came to bring peace

Matthew 10:35 V-AIA-1S
GRK: ἦλθον γὰρ διχάσαι
NAS: For I came to SET A MAN
KJV: For I am come to set a man
INT: I came for to set at variance

Matthew 11:3 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον
NAS: and said to Him, Are You the Expected One, or
KJV: thou he that should come, or
INT: are the coming [one] or another

Matthew 11:14 V-PNM/P
GRK: ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
NAS: is Elijah who was to come.
KJV: which was for to come.
INT: who is about to come

Matthew 11:18 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης
NAS: For John came neither eating
KJV: For John came neither eating
INT: came indeed John

Matthew 11:19 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν ὁ υἱὸς
NAS: of Man came eating
KJV: The Son of man came eating and
INT: Came the Son

Matthew 12:9 V-AIA-3S
GRK: μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: from there, He went into their synagogue.
KJV: thence, he went into
INT: having departed from there he went into the

Matthew 12:42 V-AIA-3S
GRK: αὐτήν ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν
NAS: it, because she came from the ends
KJV: for she came from
INT: it for she came from the

Matthew 12:44 V-APA-NNS
GRK: ἐξῆλθον καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα
NAS: I came; and when it comes, it finds
KJV: and when he is come, he findeth
INT: I came out And having come it finds [it] unoccupied

Matthew 13:4 V-APA-NNP
GRK: ὁδόν καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ
NAS: and the birds came and ate
KJV: and the fowls came and devoured
INT: road and having come the birds

Matthew 13:19 V-PIM/P-3S
GRK: μὴ συνιέντος ἔρχεται ὁ πονηρὸς
NAS: it, the evil [one] comes and snatches away
KJV: [it] not, then cometh the wicked
INT: not [it] understands comes the evil one

Matthew 13:25 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ
NAS: his enemy came and sowed
KJV: his enemy came and sowed
INT: the men came his

Matthew 13:32 V-ANA
GRK: δένδρον ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ
NAS: OF THE AIR come and NEST
KJV: the birds of the air come and lodge
INT: a tree so that come the birds

Matthew 13:36 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: the crowds and went into the house.
KJV: away, and went into
INT: the crowds he went into the

Matthew 13:54 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν
NAS: He came to His hometown
KJV: And when he was come into his own
INT: and having come into the

Matthew 14:12 V-APA-NMP
GRK: αὐτόν καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ
NAS: and buried it; and they went and reported
KJV: it, and went and told Jesus.
INT: it and having come told [it]

Matthew 14:25 V-AIA-3S
GRK: τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: of the night He came to them, walking
INT: of the night he went to them

Matthew 14:28 V-ANA
GRK: κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ
NAS: it is You, command me to come to You on the water.
KJV: bid me come unto thee
INT: bid me to come to you

Matthew 14:29 V-AMA-2S
GRK: δὲ εἶπεν Ἐλθέ καὶ καταβὰς
NAS: And He said, Come! And Peter got
KJV: And he said, Come. And when Peter
INT: and he said Come And having descended

Matthew 14:29 V-AIA-3S
GRK: ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν
NAS: on the water and came toward
KJV: on the water, to go to Jesus.
INT: water moreover to go to

Matthew 14:34 V-AIA-3P
GRK: Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν
NAS: When they had crossed over, they came to land
KJV: when they were gone over, they came into
INT: And having crossed over they came to the

Matthew 15:25 V-APA-NFS
GRK: ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ
NAS: But she came and [began] to bow down before
KJV: Then came she and worshipped him,
INT: moreover having come she worshipped him

Matthew 15:29 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν
NAS: Jesus went along
KJV: from thence, and came nigh unto
INT: Jesus went along the

Matthew 15:39 V-AIA-3S
GRK: πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ
NAS: into the boat and came to the region
KJV: ship, and came into the coasts
INT: boat and came to the

Matthew 16:5 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: And the disciples came to the other side
KJV: disciples were come to
INT: And having come the disciples

Matthew 16:13 V-APA-NMS
GRK: Ἐλθὼν δὲ ὁ
NAS: when Jesus came into the district
KJV: When Jesus came into the coasts
INT: having come moreover

Matthew 16:24 V-ANA
GRK: ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν
NAS: wishes to come after
KJV: If any [man] will come after me,
INT: after me to come let him deny himself

Matthew 16:27 V-PNM/P
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ
NAS: is going to come in the glory
KJV: of man shall come in the glory
INT: of the man to come in the

Matthew 16:28 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ
NAS: the Son of Man coming in His kingdom.
KJV: the Son of man coming in his
INT: the of man coming in the

Matthew 17:10 V-ANA
GRK: Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
NAS: that Elijah must come first?
KJV: must first come?
INT: Elijah must come first

Matthew 17:11 V-PIM/P-3S
GRK: Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει
NAS: Elijah is coming and will restore
KJV: truly shall first come, and restore
INT: Elijah indeed comes and will restore

Matthew 17:12 V-AIA-3S
GRK: Ἠλίας ἤδη ἦλθεν καὶ οὐκ
NAS: already came, and they did not recognize
KJV: That Elias is come already, and
INT: Elijah already is come and not

Matthew 17:14 V-APA-GMP
GRK: Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν
NAS: When they came to the crowd, a man
KJV: when they were come to
INT: And when they came to the

Matthew 17:24 V-APA-GMP
GRK: Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν
KJV: And when they were come to Capernaum,
INT: having come moreover they

Matthew 17:25 V-APA-AMS
GRK: Ναί καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν
NAS: Yes. And when he came into the house,
INT: Yes And when he having entered into the

Matthew 18:7 V-ANA
GRK: ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα
NAS: that stumbling blocks come; but woe
KJV: be that offences come; but woe
INT: for necessary [is] indeed to come the trespasses

Matthew 18:7 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
NAS: whom the stumbling block comes!
KJV: whom the offence cometh!
INT: the offense comes

Matthew 18:11 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ ὁ
KJV: of man is come to save
INT: is come indeed the

Matthew 18:31 V-APA-NMP
GRK: σφόδρα καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ
NAS: grieved and came and reported
KJV: sorry, and came and told unto their
INT: greatly and having gone narrated to

Matthew 19:1 V-AIA-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ
NAS: from Galilee and came into the region
KJV: Galilee, and came into the coasts
INT: Galilee and came to the

Matthew 19:14 V-ANA
GRK: κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με
NAS: and do not hinder them from coming to Me; for the kingdom
KJV: them not, to come unto me:
INT: do forbid them to come to me

Matthew 20:9 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες δὲ οἱ
NAS: hour came, each one
KJV: And when they came that [were hired] about
INT: And having come also those [hired]

Matthew 20:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι
NAS: [hired] first came, they thought
KJV: when the first came, they supposed
INT: and having come the first

Matthew 20:28 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ
NAS: of Man did not come to be served,
KJV: of man came not
INT: of man not came to be served but

Matthew 21:1 V-AIA-3P
GRK: Ἰεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ
NAS: Jerusalem and had come to Bethphage,
KJV: Jerusalem, and were come to Bethphage,
INT: Jerusalem and came to Bethphage

Matthew 21:5 V-PIM/P-3S
GRK: βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς
NAS: YOUR KING IS COMING TO YOU, GENTLE,
KJV: thy King cometh unto thee, meek,
INT: king of you comes to you gentle

Matthew 21:9 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: blessed [is] he who comes in [the] name

Matthew 21:19 V-AIA-3S
GRK: τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν
NAS: by the road, He came to it and found
KJV: in the way, he came to it,
INT: the road he came to it

Matthew 21:23 V-APA-GMS
GRK: Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς
NAS: When He entered the temple,
KJV: And when he was come into the temple,
INT: And having come with him into

Matthew 21:32 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης
NAS: For John came to you in the way
KJV: For John came unto you
INT: came indeed John

Matthew 21:40 V-ASA-3S
GRK: ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος
NAS: of the vineyard comes, what
KJV: of the vineyard cometh, what
INT: When therefore shall come the master

Matthew 22:3 V-ANA
GRK: οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
NAS: and they were unwilling to come.
KJV: they would not come.
INT: not they would come

Matthew 23:35 V-ASA-3S
GRK: ὅπως ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς
NAS: so that upon you may fall [the guilt of] all
KJV: upon you may come all the righteous
INT: so that should come upon you

Matthew 23:39 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: Blessed [is] he who comes in [the] name

Matthew 24:5 V-FIM-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
NAS: For many will come in My name,
KJV: For many shall come in my
INT: many indeed will come in the

Matthew 24:30 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν
NAS: OF MAN COMING ON THE CLOUDS
KJV: the Son of man coming in the clouds
INT: of man coming on the

Matthew 24:39 V-AIA-3S
GRK: ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς
NAS: until the flood came and took them all
KJV: until the flood came, and took
INT: they knew until came the flood

Matthew 24:42 V-PIM/P-3S
GRK: κύριος ὑμῶν ἔρχεται
NAS: day your Lord is coming.
KJV: your Lord doth come.
INT: Lord of you comes

Matthew 24:43 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν
NAS: the thief was coming, he would have been on the alert
KJV: the thief would come, he would
INT: the thief comes he would have watched anyhow

Matthew 24:44 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: of Man is coming at an hour
KJV: the Son of man cometh.
INT: the of man comes

Matthew 24:46 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος
NAS: so doing when he comes.
KJV: his lord when he cometh shall find so
INT: that whom having come the master

Matthew 25:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος
NAS: the bridegroom came, and those
KJV: the bridegroom came; and
INT: they to buy came the bridegroom

Matthew 25:11 V-PIM/P-3P
GRK: ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ
NAS: virgins also came, saying, Lord,
KJV: Afterward came also the other
INT: afterward moreover come also the

Matthew 25:13 V-PI-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
KJV: of man cometh.
INT: of man comes

Matthew 25:19 V-PIM/P-3S
GRK: πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος
NAS: slaves came and settled
KJV: servants cometh, and
INT: much time comes the master

Matthew 25:27 V-APA-NMS
GRK: τραπεζίταις καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην
NAS: in the bank, and on my arrival I would have received my [money] back
KJV: and [then] at my coming I
INT: bankers and having come I should have received

Matthew 25:31 V-ASA-3S
GRK: Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς
NAS: of Man comes in His glory,
KJV: the Son of man shall come in his
INT: when moreover comes the Son

Matthew 25:36 V-AIA-2P
GRK: ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με
NAS: Me; I was in prison, and you came to Me.'
KJV: prison, and ye came unto me.
INT: I was and you came to me

Matthew 25:39 V-AIA-1P
GRK: φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε
NAS: or in prison, and come to You?'
KJV: prison, and came unto thee?
INT: prison and came to you

Matthew 26:36 V-PIM/P-3S
GRK: Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν
NAS: Jesus came with them to a place
KJV: Then cometh Jesus with
INT: Then comes with them

Matthew 26:40 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς
NAS: And He came to the disciples and found
KJV: And he cometh unto
INT: And he comes to the

Matthew 26:43 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν
NAS: Again He came and found them sleeping,
KJV: And he came and found them
INT: And having come again he finds

Matthew 26:45 V-PIM/P-3S
GRK: τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς
NAS: Then He came to the disciples and said
KJV: Then cometh he to his
INT: Then he comes to the

Matthew 26:47 V-AIA-3S
GRK: τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ'
NAS: of the twelve, came up accompanied
KJV: one of the twelve, came, and with
INT: of the twelve came and with

Matthew 26:64 V-PPM/P-AMS
GRK: δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν
NAS: OF POWER, and COMING ON THE CLOUDS
KJV: of power, and coming in the clouds
INT: of Power and coming on the

Matthew 27:33 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον
NAS: And when they came to a place called
KJV: And when they were come unto a place
INT: And having come to a place

Matthew 27:49 V-PIM/P-3S
GRK: ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων
NAS: whether Elijah will come to save Him.
KJV: whether Elias will come to save him.
INT: let us see whether comes Elijah to save

Matthew 27:57 V-AIA-3S
GRK: δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος
NAS: When it was evening, there came a rich
KJV: was come, there came a rich
INT: moreover having arrived came a man rich

Matthew 27:64 V-APA-NMP
GRK: μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples may come and steal Him away
KJV: his disciples come by night, and steal
INT: lest ever having come the disciples

Matthew 28:1 V-AIA-3S
GRK: μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ
NAS: Mary came to look
KJV: [day] of the week, came Mary
INT: [the] first [day] of [the] week came Mary

Matthew 28:11 V-APA-NMP
GRK: τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν
NAS: of the guard came into the city
KJV: some of the watch came into the city,
INT: of the guard having gone into the

Matthew 28:13 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν
NAS: His disciples came by night
KJV: His disciples came by night, and stole
INT: of him by night having come stole him

Mark 1:7 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός
NAS: After me One is coming who is mightier
KJV: saying, There cometh one mightier than
INT: he preached saying He comes who [is] mightier

Mark 1:9 V-AIA-3S
GRK: ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ
NAS: Jesus came from Nazareth
KJV: days, that Jesus came from Nazareth
INT: days [that] came Jesus from

Mark 1:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus came into Galilee,
KJV: Jesus came into
INT: John came Jesus

Mark 1:24 V-AIA-2S
GRK: Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς
NAS: of Nazareth? Have You come to destroy
KJV: of Nazareth? art thou come to destroy
INT: Jesus of Nazareth are you come to destroy us

Mark 1:29 V-AIA-3P
GRK: συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν
NAS: And immediately after they came out of the synagogue,
KJV: the synagogue, they entered into
INT: synagogue having gone forth they came into the

Mark 1:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς
NAS: And He went into their synagogues
INT: And he was going preaching in

Mark 1:40 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν
NAS: And a leper came to Jesus, beseeching
KJV: And there came a leper to
INT: And comes to him

Mark 1:45 V-IIM/P-3P
GRK: ἦν καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν
NAS: areas; and they were coming to Him from everywhere.
KJV: places: and they came to him
INT: was and they came to him

Mark 2:3 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς
NAS: And they came, bringing
KJV: And they come unto him,
INT: And they come bringing to

Mark 2:13 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν
NAS: the people were coming to Him, and He was teaching
KJV: all the multitude resorted unto him,
INT: the crowd came to him

Mark 2:17 V-AIA-1S
GRK: ἔχοντες οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους
NAS: who are sick; I did not come to call
KJV: they that are sick: I came not to call
INT: are not I came to call righteous [ones]

Mark 2:18 V-PIM/P-3P
GRK: νηστεύοντες καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν
NAS: were fasting; and they came and said
KJV: to fast: and they come and say
INT: fasting and they come and say

Mark 2:20 V-FIM-3P
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
NAS: But the days will come when
KJV: the days will come, when
INT: will come moreover days

Mark 3:8 V-AIA-3P
GRK: ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν
NAS: that He was doing and came to Him.
KJV: he did, came unto
INT: how much he was doing came to him

Mark 3:20 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον
NAS: And He came home, and the crowd
INT: And they come to a house

Mark 3:31 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ
NAS: and His brothers arrived, and standing
KJV: There came then his
INT: and then came the mother

Mark 4:4 V-AIA-3S
GRK: ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ
NAS: and the birds came and ate
KJV: the fowls of the air came and devoured
INT: road and came the birds

Mark 4:15 V-PIM/P-3S
GRK: ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
NAS: Satan comes and takes away
KJV: Satan cometh immediately,
INT: they hear immediately comes Satan

Mark 4:21 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος
NAS: to them, A lamp is not brought to be put
KJV: Is a candle brought to be put
INT: not is brought a lamp

Mark 4:22 V-ASA-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
NAS: secret, but that it would come to light.
KJV: but that it should come abroad.
INT: but that it should come to light

Mark 5:1 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἦλθον εἰς τὸ
NAS: They came to the other side
KJV: And they came over unto the other side
INT: And they came to the

Mark 5:14 V-AIA-3P
GRK: ἀγρούς καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί
NAS: and in the country. And [the people] came to see
INT: country And they went out to see what

Mark 5:15 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν
NAS: They came to Jesus and observed
KJV: And they come to Jesus,
INT: And they come to

Mark 5:22 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν
NAS: Jairus came up, and on seeing
KJV: behold, there cometh one
INT: And comes one of the

Mark 5:23 V-APA-NMS
GRK: ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς
NAS: is at the point of death; [please] come and lay
KJV: at the point of death: [I pray thee], come and
INT: is dying [I pray] that having come you would lay the

Mark 5:26 V-APA-NFS
GRK: τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
NAS: at all, but rather had grown worse--
KJV: but rather grew worse,
INT: the worse having come

Mark 5:27 V-APA-NFS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ἐλθοῦσα ἐν τῷ
NAS: Jesus, she came up in the crowd
KJV: of Jesus, came in the press
INT: Jesus having come in the

Mark 5:33 V-AIA-3S
GRK: γέγονεν αὐτῇ ἦλθεν καὶ προσέπεσεν
NAS: had happened to her, came and fell down before
KJV: in her, came and fell down before
INT: had been done to her came and fell down before

Mark 5:35 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ
NAS: speaking, they came from the [house of] the synagogue official,
KJV: spake, there came from
INT: of him he is speaking they come from the

Mark 5:38 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἔρχονται εἰς τὸν
NAS: They came to the house
KJV: And he cometh to the house
INT: And he comes to the

Mark 6:1 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν
NAS: out from there and came into His hometown;
KJV: from thence, and came into his own
INT: from there and came into the

Mark 6:29 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν
NAS: heard [about this], they came and took away
KJV: heard [of it], they came and
INT: disciples of him came and took up

Mark 6:31 V-PPM/P-NMP
GRK: γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ
NAS: (For there were many [people] coming and going,
KJV: there were many coming and going,
INT: indeed those coming and those

Mark 6:48 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς
NAS: of the night He came to them, walking
KJV: of the night he cometh unto
INT: of the night he comes to them

Mark 6:53 V-AIA-3P
GRK: τὴν γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ
NAS: When they had crossed over they came to land
KJV: when they had passed over, they came into
INT: the land they came to Gennesaret

Mark 7:1 V-APA-NMP
GRK: τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: around Him when they had come from Jerusalem,
KJV: of the scribes, which came from
INT: of the scribes having come from Jerusalem

Mark 7:25 V-APA-NFS
GRK: πνεῦμα ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς
NAS: immediately came and fell
KJV: of him, and came and fell at
INT: spirit unclean having come fell at

Mark 7:31 V-AIA-3S
GRK: ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος
NAS: of Tyre, and came through
KJV: and Sidon, he came unto the sea
INT: region of Tyre he came through Sidon

Mark 8:10 V-AIA-3S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ
NAS: with His disciples and came to the district
KJV: his disciples, and came into the parts
INT: disciples of him he came into the

Mark 8:22 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν
NAS: And they came to Bethsaida.
KJV: And he cometh to Bethsaida;
INT: And he comes to Bethsaida

Mark 8:38 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ
NAS: of him when He comes in the glory
KJV: when he cometh in
INT: him when he shall come in the

Mark 9:1 V-RPA-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
NAS: of God after it has come with power.
KJV: the kingdom of God come with power.
INT: of God having come with power

Mark 9:11 V-ANA
GRK: Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
NAS: that Elijah must come first?
KJV: must first come?
INT: Elijah must come first

Mark 9:12 V-APA-NMS
GRK: Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
NAS: does first come and restore
KJV: verily cometh first,
INT: Elijah indeed having come first restores

Mark 9:13 V-RIA-3S
GRK: καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν
NAS: has indeed come, and they did
KJV: is indeed come, and they have done
INT: also Elijah has come and they did

Mark 9:14 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς
NAS: When they came [back] to the disciples,
KJV: And when he came to [his] disciples,
INT: And having come to the

Mark 9:33 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ
NAS: They came to Capernaum;
KJV: And he came to Capernaum:
INT: And he came to Capernaum

Mark 10:1 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ
NAS: Getting up, He went from there
KJV: from thence, and cometh into
INT: from there having risen up he comes into the

Mark 10:14 V-PNM/P
GRK: τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
NAS: the children to come to Me; do not hinder
KJV: the little children to come unto
INT: the little children to come to me

Mark 10:30 V-PPM/P-DMS
GRK: αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: and in the age to come, eternal
KJV: in the world to come eternal life.
INT: age which is coming life eternal

Mark 10:45 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ
NAS: of Man did not come to be served,
KJV: of man came not
INT: of man not came to be served but

Mark 10:46 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ
NAS: Then they came to Jericho.
KJV: And they came to Jericho:
INT: And they come to Jericho

Mark 10:50 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν
NAS: he jumped up and came to Jesus.
KJV: garment, rose, and came to Jesus.
INT: of him having risen up he came to

Mark 11:9 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: blessed [be] he who comes in [the] name

Mark 11:10 V-PPM/P-NFS
GRK: Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ
NAS: Blessed [is] the coming kingdom
KJV: father David, that cometh in the name
INT: Blessed [be] the coming kingdom the

Mark 11:13 V-AIA-3S
GRK: ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα
NAS: in leaf, He went [to see] if
KJV: having leaves, he came, if haply
INT: having leaves he went if perhaps

Mark 11:13 V-APA-NMS
GRK: αὐτῇ καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν
NAS: anything on it; and when He came to it, He found
KJV: thereon: and when he came to it,
INT: it And having come to it

Mark 11:15 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: Then they came to Jerusalem.
KJV: [it].And they come to Jerusalem:
INT: And they come to Jerusalem

Mark 11:27 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς
NAS: They came again to Jerusalem.
KJV: And they come again to
INT: And they come again to

Mark 11:27 V-PIM/P-3P
GRK: περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν
NAS: and the elders came to Him,
KJV: in the temple, there come to him
INT: as he is walking of him come to him

Mark 12:9 V-FIM-3S
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει
NAS: do? He will come and destroy
KJV: do? he will come and
INT: of the vineyard He will come and will destroy

Mark 12:14 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ
NAS: They came and said to Him, Teacher,
KJV: And when they were come, they say
INT: and having come they say to him

Mark 12:18 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς
NAS: resurrection) came to Jesus, and [began] questioning
KJV: Then come unto him
INT: And come Sadducees to

Mark 12:42 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα
NAS: A poor widow came and put in two
KJV: And there came a certain poor
INT: And having come one widow

Mark 13:6 V-FIM-3P
GRK: πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
NAS: Many will come in My name, saying,
KJV: For many shall come in my
INT: many will come in the

Mark 13:26 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις
NAS: OF MAN COMING IN CLOUDS
KJV: the Son of man coming in the clouds
INT: of man coming in clouds

Mark 13:35 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς οἰκίας ἔρχεται ἢ ὀψὲ
NAS: of the house is coming, whether
KJV: of the house cometh, at even,
INT: of the house comes or at evening

Mark 13:36 V-APA-NMS
GRK: μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ
NAS: in case he should come suddenly
KJV: Lest coming suddenly he find
INT: lest having come suddenly he should find

Mark 14:3 V-AIA-3S
GRK: κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα
NAS: and reclining [at the table], there came a woman
KJV: sat at meat, there came a woman
INT: he reclined [at table] of him came a woman having

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν
NAS: went out and came to the city,
KJV: went forth, and came into the city,
INT: his disciples and came into the

Mark 14:17 V-PIM/P-3S
GRK: ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν
NAS: When it was evening He came with the twelve.
KJV: the evening he cometh with
INT: evening having arrived he comes with the

Mark 14:32 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον
NAS: They came to a place named
KJV: And they came to a place
INT: And they come to a place

Mark 14:37 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει
NAS: And He came and found them sleeping,
KJV: wilt.And he cometh, and findeth
INT: And he comes and finds

Mark 14:38 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: watching and praying that you may not come into temptation;
INT: that not you enter into temptation

Mark 14:40 V-APA-NMS
GRK: καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς
NAS: And again He came and found
INT: And again having returned he found them

Mark 14:41 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον
NAS: And He came the third time, and said
KJV: And he cometh the third time, and
INT: And he comes the third time

Mark 14:41 V-AIA-3S
GRK: ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα
NAS: the hour has come; behold,
KJV: the hour is come; behold,
INT: take your rest It is enough has come the hour

Mark 14:45 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν
NAS: After coming, Judas immediately went
KJV: And as soon as he was come, he goeth
INT: And having arrived immediately having come up

Mark 14:62 V-PPM/P-AMS
GRK: δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν
NAS: OF POWER, and COMING WITH THE CLOUDS
KJV: of power, and coming in the clouds
INT: Power and coming with the

Mark 14:66 V-PIM/P-3S
GRK: τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν
NAS: of the high priest came,
KJV: the palace, there cometh one
INT: the courtyard comes one of the

Mark 15:21 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ
NAS: a passer-by coming from the country,
KJV: who passed by, coming out of
INT: Simon of Cyrene coming from the country

Mark 15:36 V-PIM/P-3S
GRK: ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν
NAS: Elijah will come to take Him down.
KJV: whether Elias will come to take him
INT: let us see if comes Elijah to take down

Mark 15:43 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ
NAS: of Arimathea came, a prominent
KJV: of God, came, and went in
INT: having come Joseph

Mark 16:1 V-APA-NFP
GRK: ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
NAS: so that they might come and anoint
KJV: that they might come and anoint
INT: spices that having come they might anoint him

Mark 16:2 V-PIM/P-3P
GRK: τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ
NAS: day of the week, they came to the tomb
KJV: [day] of the week, they came unto
INT: the of the week they come to the

Luke 1:43 V-ASA-3S
GRK: τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ
NAS: of my Lord would come to me?
KJV: of my Lord should come to me?
INT: this that should come the mother

Luke 1:59 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ
NAS: day they came to circumcise
KJV: day they came to circumcise
INT: the eighth they came to circumcise the

Luke 2:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ
NAS: So they came in a hurry
KJV: And they came with haste, and
INT: And they came having hurried and

Luke 2:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν ἐν τῷ
NAS: And he came in the Spirit
KJV: And he came by the Spirit
INT: And he came in the

Luke 2:44 V-AIA-3P
GRK: τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν
NAS: Him to be in the caravan, and went a day's
KJV: in the company, went a day's journey;
INT: their company they went a day's journey

Luke 2:51 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ
NAS: And He went down with them and came to Nazareth,
KJV: them, and came to Nazareth,
INT: them and came to Nazareth

Luke 3:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν
NAS: And he came into all
KJV: And he came into all
INT: And he went into all

Luke 3:12 V-AIA-3P
GRK: ἦλθον δὲ καὶ
NAS: also came to be baptized,
KJV: Then came also publicans
INT: came moreover also

Luke 3:16 V-PIM/P-3S
GRK: βαπτίζω ὑμᾶς ἔρχεται δὲ ὁ
NAS: you with water; but One is coming who is mightier
KJV: I cometh, the latchet
INT: baptize you he comes moreover who [is]

Luke 4:16 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά
NAS: And He came to Nazareth, where
KJV: And he came to Nazareth,
INT: And he came to Nazareth

Luke 4:34 V-AIA-2S
GRK: Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς
NAS: of Nazareth? Have You come to destroy
KJV: of Nazareth? art thou come to destroy
INT: Jesus of Nazareth Are you come to destroy us

Luke 4:42 V-AIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ
NAS: were searching for Him, and came to Him and tried to keep
KJV: him, and came unto him,
INT: him and came up to him

Luke 5:7 V-APA-AMP
GRK: πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς
NAS: boat for them to come and help
KJV: ship, that they should come and help
INT: boat that having come they should help them

Luke 5:7 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν
NAS: and help them. And they came and filled
KJV: them. And they came, and filled
INT: them and they came and filled

Luke 5:17 V-RPA-NMP
GRK: οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης
NAS: [there], who had come from every
KJV: which were come out of every
INT: who were come out of every

Luke 5:32 V-RIA-1S
GRK: οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους
NAS: I have not come to call the righteous
KJV: I came not to call
INT: Not I have come to call righteous [ones]

Luke 5:35 V-FIM-3P
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
NAS: But [the] days will come; and when
KJV: the days will come, when
INT: will come moreover days

Luke 6:18 V-AIA-3P
GRK: οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ
NAS: who had come to hear
INT: who came to hear him

Luke 6:47 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με
NAS: Everyone who comes to Me and hears
KJV: Whosoever cometh to me,
INT: Everyone who is coming to me

Luke 7:3 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν
NAS: asking Him to come and save the life
KJV: him that he would come and heal his
INT: him that having come he might cure the

Luke 7:7 V-ANA
GRK: πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ
NAS: worthy to come to You, but [just] say
KJV: myself worthy to come unto thee:
INT: to you to come but say

Luke 7:8 V-PIM/P-2S
GRK: καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ ἔρχεται
NAS: and to another, 'Come!' and he comes,
KJV: and to another, Come, and he cometh;
INT: and to another Come and he comes

Luke 7:8 V-PIM/P-3S
GRK: Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ
NAS: Come!' and he comes, and to my slave,
KJV: Come, and he cometh; and to my
INT: Come and he comes and to

Luke 7:19 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον
NAS: saying, Are You the Expected One, or
KJV: thou he that should come? or
INT: are the coming [one] or another

Luke 7:20 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον
NAS: us to You, to ask, Are You the Expected One, or
KJV: thou he that should come? or
INT: are the coming [one] or another

Luke 7:33 V-RIA-3S
GRK: ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης
NAS: the Baptist has come eating
KJV: John the Baptist came neither eating
INT: has come indeed John

Luke 7:34 V-RIA-3S
GRK: ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς
NAS: of Man has come eating
KJV: The Son of man is come eating and
INT: Has come the Son

Luke 8:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἀκούσαντες εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος
NAS: the devil comes and takes away
KJV: then cometh the devil,
INT: having heard then comes the devil

Luke 8:17 V-ASA-3S
GRK: εἰς φανερὸν ἔλθῃ
NAS: that will not be known and come to light.
KJV: be known and come abroad.
INT: to light come

Luke 8:35 V-AIA-3P
GRK: γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν
NAS: what had happened; and they came to Jesus,
KJV: what was done; and came to Jesus,
INT: had taken place and came to

Luke 8:41 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ
NAS: And there came a man named
KJV: And, behold, there came a man named
INT: And behold came a man whose

Luke 8:47 V-AIA-3S
GRK: ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα
NAS: that she had not escaped notice, she came trembling
KJV: not hid, she came trembling, and
INT: she was hid trembling she came and having fallen down before

Luke 8:49 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ
NAS: someone came from [the house of] the synagogue official,
KJV: yet spake, there cometh one from
INT: of him As yet was speaking comes one from

Luke 8:51 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν δὲ εἰς
NAS: When He came to the house,
INT: having entered moreover into

Luke 9:23 V-PNM/P
GRK: ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτὸν
NAS: wishes to come after
KJV: If any [man] will come after me,
INT: after me to come let him deny himself

Luke 9:26 V-ASA-3S
GRK: ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ
NAS: of him when He comes in His glory,
KJV: when he shall come in
INT: will be ashamed of when he shall come in the

Luke 9:56 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων
KJV: is not come to destroy men's
INT: of man not did come [the] lives of men

Luke 10:1 V-PNM/P
GRK: ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
NAS: He Himself was going to come.
KJV: he himself would come.
INT: he was about himself to come

Luke 10:32 V-APA-NMS
GRK: τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
NAS: also, when he came to the place
KJV: at the place, came and looked
INT: the spot having come and having seen

Luke 10:33 V-AIA-3S
GRK: τις ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν
NAS: who was on a journey, came upon him; and when he saw
KJV: as he journeyed, came where
INT: certain journeying came to him

Luke 11:2 V-AMA-3S
GRK: ὄνομά σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία
NAS: be Your name. Your kingdom come.
KJV: Thy kingdom come. Thy will
INT: name of you let come the kingdom

Luke 11:25 V-APA-NNS
GRK: καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα
NAS: And when it comes, it finds it swept
KJV: And when he cometh, he findeth
INT: And having come it finds [it] empty

Luke 11:31 V-AIA-3S
GRK: αὐτούς ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν
NAS: them, because she came from the ends
KJV: for she came from
INT: them for she came from the

Luke 12:36 V-APA-GMS
GRK: γάμων ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος
NAS: open [the door] to him when he comes and knocks.
KJV: that when he cometh and
INT: wedding feasts that having come and having knocked

Luke 12:37 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος
NAS: on the alert when he comes; truly
KJV: the lord when he cometh shall find
INT: those whom having come the Lord

Luke 12:38 V-ASA-3S
GRK: τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ
NAS: Whether he comes in the second watch,
KJV: And if he shall come in the second
INT: third watch he comes and finds [them]

Luke 12:39 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν
NAS: the thief was coming, he would not have allowed
KJV: the thief would come,
INT: the thief is coming he would have watched anyhow

Luke 12:40 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: of Man is coming at an hour
KJV: of man cometh at an hour
INT: of man comes

Luke 12:43 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος
NAS: so doing when he comes.
KJV: his lord when he cometh shall find so
INT: that whom having come the master

Luke 12:45 V-PNM/P
GRK: κύριός μου ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται
NAS: will be a long time in coming,' and begins
KJV: delayeth his coming; and
INT: master of me to come and should begin

Luke 12:49 V-AIA-1S
GRK: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ
NAS: I have come to cast fire
KJV: I am come to send fire
INT: Fire I came to cast upon

Luke 12:54 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται καὶ γίνεται
NAS: A shower is coming,' and so
KJV: ye say, There cometh a shower;
INT: A shower is coming and it happens

Luke 13:6 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν
NAS: in his vineyard; and he came looking
KJV: vineyard; and he came and sought fruit
INT: of him and he came seeking fruit

Luke 13:7 V-PIM/P-1S
GRK: ἀφ' οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
NAS: years I have come looking
KJV: these three years I come seeking fruit
INT: from one I come seeking fruit

Luke 13:14 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ
NAS: so come during
KJV: them therefore come and be healed, and
INT: these therefore coming be healed and

Luke 13:35 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: Blessed [is] he who comes in [the] name

Luke 14:1 V-ANA
GRK: ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: that when He went into the house
KJV: as he went into the house
INT: on the having gone him into

Luke 14:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ
NAS: you both will come and say
KJV: and him come and say to thee,
INT: and having come the [one] you

Luke 14:10 V-ASA-3S
GRK: ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς
NAS: the one who has invited you comes, he may say
KJV: thee cometh, he may say
INT: that when he might come who has invited

Luke 14:17 V-PMM/P-2P
GRK: τοῖς κεκλημένοις Ἔρχεσθε ὅτι ἤδη
NAS: who had been invited, 'Come; for everything is ready
KJV: to them that were bidden, Come; for
INT: to those who had been invited Come for now

Luke 14:20 V-ANA
GRK: οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
NAS: and for that reason I cannot come.'
KJV: therefore I cannot come.
INT: not I am able to come

Luke 14:26 V-PIM/P-3S
GRK: Εἴ τις ἔρχεται πρός με
NAS: anyone comes to Me, and does not hate
KJV: If any [man] come to me,
INT: If any one comes to me

Luke 14:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου
NAS: his own cross and come after Me cannot
KJV: cross, and come after me,
INT: of themselves and comes after me

Luke 14:31 V-PPM/P-DMS
GRK: εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ' αὐτόν
NAS: [men] to encounter the one coming against
KJV: to meet him that cometh against
INT: twenty thousand who comes against him

Luke 15:6 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν
NAS: And when he comes home,
KJV: And when he cometh home,
INT: and having come to the

Luke 15:17 V-APA-NMS
GRK: ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Πόσοι
NAS: But when he came to his senses,
KJV: And when he came to himself,
INT: himself but having come he said How many

Luke 15:20 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν
NAS: he got up and came to his father.
KJV: And he arose, and came to his
INT: And having risen up he went to the

Luke 15:25 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ
NAS: and when he came and approached
KJV: as he came and drew nigh
INT: and as coming [up] he drew near to the

Luke 15:30 V-AIA-3S
GRK: μετὰ πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας αὐτῷ
NAS: of yours came, who has devoured
KJV: thy son was come, which hath devoured
INT: with prostitutes came you did kill for him

Luke 16:21 V-PPM/P-NMP
GRK: οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ
NAS: the dogs were coming and licking
KJV: moreover the dogs came and licked his
INT: the dogs coming licked the

Luke 16:28 V-ASA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν
NAS: that they will not also come to this
KJV: they also come into this
INT: also they might come to the

Luke 17:1 V-ANA
GRK: σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν πλὴν οὐαὶ
NAS: that stumbling blocks come, but woe
KJV: but that offences will come: but woe
INT: trespasses not should come but woe [to him]

Luke 17:1 V-PIM/P-3S
GRK: δι' οὗ ἔρχεται
NAS: to him through whom they come!
KJV: [unto him], through whom they come!
INT: by whom they come

Luke 17:20 V-PIM/P-3S
GRK: Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία
NAS: of God was coming, He answered
KJV: of God should come, he answered
INT: Pharisees when is coming the kingdom

Luke 17:20 V-PIM/P-3S
GRK: εἶπεν Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία
NAS: of God is not coming with signs to be observed;
KJV: The kingdom of God cometh not with
INT: said not comes the kingdom

Luke 17:22 V-FIM-3P
GRK: τοὺς μαθητάς Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε
NAS: The days will come when
KJV: The days will come, when
INT: the disciples Will come days when

Luke 17:27 V-AIA-3S
GRK: κιβωτόν καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς
NAS: and the flood came and destroyed
KJV: and the flood came, and destroyed
INT: ark and came the flood

Luke 18:3 V-IIM/P-3S
GRK: ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν
NAS: in that city, and she kept coming to him, saying,
KJV: city; and she came unto him,
INT: that and she was coming to him

Luke 18:5 V-PPM/P-NFS
GRK: εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με
NAS: by continually coming she will wear
KJV: by her continual coming she weary me.
INT: to end coming she harass me

Luke 18:8 V-APA-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει
NAS: of Man comes, will He find
KJV: of man cometh, shall he find
INT: of man having come indeed will he find

Luke 18:16 V-PNM/P
GRK: τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
NAS: the children to come to Me, and do not hinder
KJV: little children to come unto
INT: the little children to come to me

Luke 18:30 V-PPM/P-DMS
GRK: αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: and in the age to come, eternal
KJV: in the world to come life everlasting.
INT: age that is coming life eternal

Luke 19:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν
NAS: Jesus came to the place,
KJV: when Jesus came to the place,
INT: And as he came to the

Luke 19:10 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ ὁ
NAS: of Man has come to seek
KJV: the Son of man is come to seek and
INT: came indeed the

Luke 19:13 V-PIM/P-1S
GRK: ἐν ᾧ ἔρχομαι
NAS: [with this] until I come [back].'
KJV: Occupy till I come.
INT: until that I come back

Luke 19:18 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος
NAS: The second came, saying, Your mina,
KJV: And the second came, saying, Lord,
INT: And came the second

Luke 19:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων Κύριε
NAS: Another came, saying, 'Master,
KJV: And another came, saying, Lord,
INT: another came saying Lord

Luke 19:23 V-APA-NMS
GRK: τράπεζαν κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ
NAS: in the bank, and having come, I would have collected
KJV: the bank, that at my coming I might
INT: [the] bank and I having come with interest

Luke 19:38 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασιλεύς
NAS: IS THE KING WHO COMES IN THE NAME
KJV: [be] the King that cometh in
INT: Blessed is who comes the king

Luke 20:16 V-FIM-3S
GRK: ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει
NAS: He will come and destroy these
KJV: He shall come and destroy
INT: He will come and will destroy

Luke 21:6 V-FIM-3P
GRK: ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν
NAS: at, the days will come in which
KJV: the days will come, in
INT: which you are beholding will come days in

Luke 21:8 V-FIM-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
NAS: for many will come in My name,
KJV: for many shall come in my
INT: many indeed will come in the

Luke 21:27 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
NAS: OF MAN COMING IN A CLOUD
KJV: the Son of man coming in a cloud
INT: of man coming in a cloud

Luke 22:7 V-AIA-3S
GRK: Ἦλθεν δὲ ἡ
NAS: Then came the [first] day
KJV: Then came the day of unleavened bread,
INT: came moreover the

Luke 22:18 V-ASA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἔλθῃ
NAS: the kingdom of God comes.
KJV: the kingdom of God shall come.
INT: of God be come

Luke 22:45 V-APA-NMS
GRK: τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς
NAS: from prayer, He came to the disciples
KJV: from prayer, and was come to his
INT: the prayer having come to the

Luke 23:26 V-PPM/P-AMS
GRK: τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ
NAS: of Cyrene, coming in from the country,
KJV: a Cyrenian, coming out of
INT: a certain of Cyrene coming from the country

Luke 23:29 V-PIM/P-3P
GRK: ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν
NAS: the days are coming when
KJV: the days are coming, in
INT: for Behold are coming days in

Luke 23:33 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν
NAS: When they came to the place called
INT: And when they came to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064

ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
ἠρώτα — 6 Occ.
ἠρώτησαν — 8 Occ.
ἠρώτησεν — 6 Occ.
ἠρώτων — 7 Occ.
ἠρώτουν — 1 Occ.
ἐρωτᾷ — 5 Occ.
ἐρωτᾷν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page