ἦλθεν
Englishman's Concordance
ἦλθεν (ēlthen) — 90 Occurrences

Matthew 9:1 V-AIA-3S
GRK: διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: Jesus crossed over [the sea] and came to His own
KJV: and passed over, and came into his own
INT: he passed over and came to [his]

Matthew 11:18 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης
NAS: For John came neither eating
KJV: For John came neither eating
INT: came indeed John

Matthew 11:19 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν ὁ υἱὸς
NAS: of Man came eating
KJV: The Son of man came eating and
INT: Came the Son

Matthew 12:9 V-AIA-3S
GRK: μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: from there, He went into their synagogue.
KJV: thence, he went into
INT: having departed from there he went into the

Matthew 12:42 V-AIA-3S
GRK: αὐτήν ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν
NAS: it, because she came from the ends
KJV: for she came from
INT: it for she came from the

Matthew 13:25 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ
NAS: his enemy came and sowed
KJV: his enemy came and sowed
INT: the men came his

Matthew 13:36 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: the crowds and went into the house.
KJV: away, and went into
INT: the crowds he went into the

Matthew 14:25 V-AIA-3S
GRK: τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: of the night He came to them, walking
INT: of the night he went to them

Matthew 14:29 V-AIA-3S
GRK: ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν
NAS: on the water and came toward
KJV: on the water, to go to Jesus.
INT: water moreover to go to

Matthew 15:29 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν
NAS: Jesus went along
KJV: from thence, and came nigh unto
INT: Jesus went along the

Matthew 15:39 V-AIA-3S
GRK: πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ
NAS: into the boat and came to the region
KJV: ship, and came into the coasts
INT: boat and came to the

Matthew 17:12 V-AIA-3S
GRK: Ἠλίας ἤδη ἦλθεν καὶ οὐκ
NAS: already came, and they did not recognize
KJV: That Elias is come already, and
INT: Elijah already is come and not

Matthew 18:11 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ ὁ
KJV: of man is come to save
INT: is come indeed the

Matthew 19:1 V-AIA-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ
NAS: from Galilee and came into the region
KJV: Galilee, and came into the coasts
INT: Galilee and came to the

Matthew 20:28 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ
NAS: of Man did not come to be served,
KJV: of man came not
INT: of man not came to be served but

Matthew 21:19 V-AIA-3S
GRK: τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν
NAS: by the road, He came to it and found
KJV: in the way, he came to it,
INT: the road he came to it

Matthew 21:32 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης
NAS: For John came to you in the way
KJV: For John came unto you
INT: came indeed John

Matthew 24:39 V-AIA-3S
GRK: ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς
NAS: until the flood came and took them all
KJV: until the flood came, and took
INT: they knew until came the flood

Matthew 25:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος
NAS: the bridegroom came, and those
KJV: the bridegroom came; and
INT: they to buy came the bridegroom

Matthew 26:47 V-AIA-3S
GRK: τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ'
NAS: of the twelve, came up accompanied
KJV: one of the twelve, came, and with
INT: of the twelve came and with

Matthew 27:57 V-AIA-3S
GRK: δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος
NAS: When it was evening, there came a rich
KJV: was come, there came a rich
INT: moreover having arrived came a man rich

Matthew 28:1 V-AIA-3S
GRK: μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ
NAS: Mary came to look
KJV: [day] of the week, came Mary
INT: [the] first [day] of [the] week came Mary

Mark 1:9 V-AIA-3S
GRK: ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ
NAS: Jesus came from Nazareth
KJV: days, that Jesus came from Nazareth
INT: days [that] came Jesus from

Mark 1:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus came into Galilee,
KJV: Jesus came into
INT: John came Jesus

Mark 1:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς
NAS: And He went into their synagogues
INT: And he was going preaching in

Mark 4:4 V-AIA-3S
GRK: ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ
NAS: and the birds came and ate
KJV: the fowls of the air came and devoured
INT: road and came the birds

Mark 5:33 V-AIA-3S
GRK: γέγονεν αὐτῇ ἦλθεν καὶ προσέπεσεν
NAS: had happened to her, came and fell down before
KJV: in her, came and fell down before
INT: had been done to her came and fell down before

Mark 7:31 V-AIA-3S
GRK: ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος
NAS: of Tyre, and came through
KJV: and Sidon, he came unto the sea
INT: region of Tyre he came through Sidon

Mark 8:10 V-AIA-3S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ
NAS: with His disciples and came to the district
KJV: his disciples, and came into the parts
INT: disciples of him he came into the

Mark 10:45 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ
NAS: of Man did not come to be served,
KJV: of man came not
INT: of man not came to be served but

Mark 10:50 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν
NAS: he jumped up and came to Jesus.
KJV: garment, rose, and came to Jesus.
INT: of him having risen up he came to

Mark 11:13 V-AIA-3S
GRK: ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα
NAS: in leaf, He went [to see] if
KJV: having leaves, he came, if haply
INT: having leaves he went if perhaps

Mark 14:3 V-AIA-3S
GRK: κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα
NAS: and reclining [at the table], there came a woman
KJV: sat at meat, there came a woman
INT: he reclined [at table] of him came a woman having

Mark 14:41 V-AIA-3S
GRK: ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα
NAS: the hour has come; behold,
KJV: the hour is come; behold,
INT: take your rest It is enough has come the hour

Luke 2:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν ἐν τῷ
NAS: And he came in the Spirit
KJV: And he came by the Spirit
INT: And he came in the

Luke 2:51 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ
NAS: And He went down with them and came to Nazareth,
KJV: them, and came to Nazareth,
INT: them and came to Nazareth

Luke 3:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν
NAS: And he came into all
KJV: And he came into all
INT: And he went into all

Luke 4:16 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά
NAS: And He came to Nazareth, where
KJV: And he came to Nazareth,
INT: And he came to Nazareth

Luke 8:41 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ
NAS: And there came a man named
KJV: And, behold, there came a man named
INT: And behold came a man whose

Luke 8:47 V-AIA-3S
GRK: ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα
NAS: that she had not escaped notice, she came trembling
KJV: not hid, she came trembling, and
INT: she was hid trembling she came and having fallen down before

Luke 9:56 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων
KJV: is not come to destroy men's
INT: of man not did come [the] lives of men

Luke 10:33 V-AIA-3S
GRK: τις ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν
NAS: who was on a journey, came upon him; and when he saw
KJV: as he journeyed, came where
INT: certain journeying came to him

Luke 11:31 V-AIA-3S
GRK: αὐτούς ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν
NAS: them, because she came from the ends
KJV: for she came from
INT: them for she came from the

Luke 13:6 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν
NAS: in his vineyard; and he came looking
KJV: vineyard; and he came and sought fruit
INT: of him and he came seeking fruit

Luke 15:20 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν
NAS: he got up and came to his father.
KJV: And he arose, and came to his
INT: And having risen up he went to the

Luke 15:30 V-AIA-3S
GRK: μετὰ πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας αὐτῷ
NAS: of yours came, who has devoured
KJV: thy son was come, which hath devoured
INT: with prostitutes came you did kill for him

Luke 17:27 V-AIA-3S
GRK: κιβωτόν καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς
NAS: and the flood came and destroyed
KJV: and the flood came, and destroyed
INT: ark and came the flood

Luke 19:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν
NAS: Jesus came to the place,
KJV: when Jesus came to the place,
INT: And as he came to the

Luke 19:10 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν γὰρ ὁ
NAS: of Man has come to seek
KJV: the Son of man is come to seek and
INT: came indeed the

Luke 19:18 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος
NAS: The second came, saying, Your mina,
KJV: And the second came, saying, Lord,
INT: And came the second

Luke 19:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων Κύριε
NAS: Another came, saying, 'Master,
KJV: And another came, saying, Lord,
INT: another came saying Lord

Luke 22:7 V-AIA-3S
GRK: Ἦλθεν δὲ ἡ
NAS: Then came the [first] day
KJV: Then came the day of unleavened bread,
INT: came moreover the

John 1:7 V-AIA-3S
GRK: οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν
NAS: He came as a witness, to testify
KJV: The same came for a witness,
INT: He came for a witness

John 1:11 V-AIA-3S
GRK: τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ οἱ
NAS: He came to His own, and those
KJV: He came unto his own,
INT: the own he came and the

John 3:2 V-AIA-3S
GRK: οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν
NAS: this man came to Jesus by night
KJV: The same came to Jesus
INT: he came to him

John 3:22 V-AIA-3S
GRK: Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: and His disciples came into the land
KJV: After these things came Jesus and
INT: After these things came Jesus

John 4:45 V-AIA-3S
GRK: ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: when He came to Galilee,
KJV: Then when he was come into Galilee,
INT: When therefore he came into

John 4:46 V-AIA-3S
GRK: Ἦλθεν οὖν πάλιν
NAS: Therefore He came again to Cana
KJV: So Jesus came again into
INT: He came therefore again

John 6:23 V-AIA-3S
GRK: ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ
NAS: There came other small boats
KJV: (Howbeit there came other boats
INT: but other came boats from

John 9:7 V-AIA-3S
GRK: ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων
NAS: and washed, and came [back] seeing.
KJV: washed, and came seeing.
INT: washed and came [back] seeing

John 11:32 V-AIA-3S
GRK: Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν
NAS: when Mary came where Jesus
KJV: when Mary was come where Jesus
INT: Mary when she came where was

John 12:1 V-AIA-3S
GRK: τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
NAS: the Passover, came to Bethany
KJV: before the passover came to Bethany,
INT: the passover came to Bethany

John 12:28 V-AIA-3S
GRK: τὸ ὄνομα ἦλθεν οὖν φωνὴ
NAS: a voice came out of heaven:
KJV: name. Then came there a voice from
INT: the name came Therefore a voice

John 13:1 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ
NAS: that His hour had come that He would depart
KJV: hour was come that
INT: Jesus that has come his

John 16:21 V-AIA-3S
GRK: ἔχει ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα
NAS: her hour has come; but when
KJV: her hour is come: but as soon as
INT: has because is come the hour

John 19:38 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πιλᾶτος ἦλθεν οὖν καὶ
NAS: So he came and took away
KJV: gave [him] leave. He came therefore,
INT: Pilate He came therefore and

John 19:39 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν δὲ καὶ
NAS: who had first come to Him by night,
KJV: And there came also Nicodemus,
INT: came moreover also

John 20:4 V-AIA-3S
GRK: Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς
NAS: than Peter and came to the tomb
KJV: Peter, and came first to
INT: than Peter and came first to

John 20:19 V-AIA-3S
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus came and stood
KJV: fear of the Jews, came Jesus and
INT: of the Jews came Jesus

John 20:24 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς
NAS: was not with them when Jesus came.
KJV: when Jesus came.
INT: them when came Jesus

Acts 7:11 V-AIA-3S
GRK: ἦλθεν δὲ λιμὸς
NAS: Now a famine came over all
KJV: Now there came a dearth over
INT: came moreover a famine

Acts 11:5 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ
NAS: from the sky; and it came right
KJV: corners; and it came even to me:
INT: heaven and it came as far as me

Acts 12:12 V-AIA-3S
GRK: συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν
NAS: And when he realized [this], he went to the house
KJV: when he had considered [the thing], he came to
INT: having considered [it] also he came to the

Acts 18:1 V-AIA-3S
GRK: τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον
NAS: he left Athens and went to Corinth.
KJV: from Athens, and came to Corinth;
INT: Athens he came to Corinth

Acts 20:2 V-AIA-3S
GRK: λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν
NAS: exhortation, he came to Greece.
KJV: much exhortation, he came into Greece,
INT: with talk much he came to

Galatians 2:11 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς
NAS: Cephas came to Antioch,
KJV: when Peter was come to Antioch,
INT: when moreover came Peter to

Galatians 4:4 V-AIA-3S
GRK: ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα
NAS: of the time came, God
KJV: of the time was come, God
INT: when however came the fullness

1 Timothy 1:15 V-AIA-3S
GRK: Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν
NAS: Jesus came into the world
KJV: Christ Jesus came into the world
INT: Christ Jesus came into the

Jude 1:14 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν
NAS: the Lord came with many thousands
KJV: the Lord cometh with
INT: saying Behold came [the] Lord amidst

Revelation 5:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν
NAS: And He came and took
KJV: And he came and took
INT: and he came and took

Revelation 6:17 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα
NAS: of their wrath has come, and who
KJV: of his wrath is come; and who
INT: Because is come the day

Revelation 8:3 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη
NAS: angel came and stood
KJV: another angel came and stood
INT: another angel came and stood

Revelation 11:18 V-AIA-3S
GRK: ὠργίσθησαν καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή
NAS: and Your wrath came, and the time
KJV: thy wrath is come, and the time
INT: were angry and is come the wrath

Revelation 14:7 V-AIA-3S
GRK: δόξαν ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα
NAS: of His judgment has come; worship
KJV: of his judgment is come: and worship
INT: glory because is come the hour

Revelation 14:15 V-AIA-3S
GRK: θέρισον ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα
NAS: to reap has come, because
KJV: for the time is come for thee to reap;
INT: reap because is come the hour

Revelation 17:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ
NAS: bowls came and spoke
KJV: And there came one of
INT: And came one of

Revelation 17:10 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος οὔπω ἦλθεν καὶ ὅταν
NAS: has not yet come; and when
KJV: is not yet come; and when
INT: other not yet is come and when

Revelation 18:10 V-AIA-3S
GRK: μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις
NAS: hour your judgment has come.'
KJV: thy judgment come.
INT: one hour is come the judgment

Revelation 19:7 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος
NAS: of the Lamb has come and His bride
KJV: of the Lamb is come, and
INT: to him for is come the marriage

Revelation 21:9 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ
NAS: plagues came and spoke
KJV: And there came unto me
INT: And came one of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
Ἑρμῆν — 2 Occ.
Ἑρμογένης — 1 Occ.
ἑρπετὰ — 2 Occ.
ἑρπετῶν — 2 Occ.
Ἐρυθρᾷ — 1 Occ.
Ἐρυθρὰν — 1 Occ.
ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page