ἔρχεται
Englishman's Concordance
ἔρχεται (erchetai) — 91 Occurrences

Matthew 8:9 V-PIM/P-3S
GRK: Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ
NAS: Come!' and he comes, and to my slave,
KJV: Come, and he cometh; and to my
INT: Come and he comes and to

Matthew 13:19 V-PIM/P-3S
GRK: μὴ συνιέντος ἔρχεται ὁ πονηρὸς
NAS: it, the evil [one] comes and snatches away
KJV: [it] not, then cometh the wicked
INT: not [it] understands comes the evil one

Matthew 17:11 V-PIM/P-3S
GRK: Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει
NAS: Elijah is coming and will restore
KJV: truly shall first come, and restore
INT: Elijah indeed comes and will restore

Matthew 18:7 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
NAS: whom the stumbling block comes!
KJV: whom the offence cometh!
INT: the offense comes

Matthew 21:5 V-PIM/P-3S
GRK: βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς
NAS: YOUR KING IS COMING TO YOU, GENTLE,
KJV: thy King cometh unto thee, meek,
INT: king of you comes to you gentle

Matthew 24:42 V-PIM/P-3S
GRK: κύριος ὑμῶν ἔρχεται
NAS: day your Lord is coming.
KJV: your Lord doth come.
INT: Lord of you comes

Matthew 24:43 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν
NAS: the thief was coming, he would have been on the alert
KJV: the thief would come, he would
INT: the thief comes he would have watched anyhow

Matthew 24:44 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: of Man is coming at an hour
KJV: the Son of man cometh.
INT: the of man comes

Matthew 25:13 V-PI-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
KJV: of man cometh.
INT: of man comes

Matthew 25:19 V-PIM/P-3S
GRK: πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος
NAS: slaves came and settled
KJV: servants cometh, and
INT: much time comes the master

Matthew 26:36 V-PIM/P-3S
GRK: Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν
NAS: Jesus came with them to a place
KJV: Then cometh Jesus with
INT: Then comes with them

Matthew 26:40 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς
NAS: And He came to the disciples and found
KJV: And he cometh unto
INT: And he comes to the

Matthew 26:45 V-PIM/P-3S
GRK: τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς
NAS: Then He came to the disciples and said
KJV: Then cometh he to his
INT: Then he comes to the

Matthew 27:49 V-PIM/P-3S
GRK: ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων
NAS: whether Elijah will come to save Him.
KJV: whether Elias will come to save him.
INT: let us see whether comes Elijah to save

Mark 1:7 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός
NAS: After me One is coming who is mightier
KJV: saying, There cometh one mightier than
INT: he preached saying He comes who [is] mightier

Mark 1:40 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν
NAS: And a leper came to Jesus, beseeching
KJV: And there came a leper to
INT: And comes to him

Mark 3:20 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον
NAS: And He came home, and the crowd
INT: And they come to a house

Mark 3:31 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ
NAS: and His brothers arrived, and standing
KJV: There came then his
INT: and then came the mother

Mark 4:15 V-PIM/P-3S
GRK: ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
NAS: Satan comes and takes away
KJV: Satan cometh immediately,
INT: they hear immediately comes Satan

Mark 4:21 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος
NAS: to them, A lamp is not brought to be put
KJV: Is a candle brought to be put
INT: not is brought a lamp

Mark 5:22 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν
NAS: Jairus came up, and on seeing
KJV: behold, there cometh one
INT: And comes one of the

Mark 6:1 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν
NAS: out from there and came into His hometown;
KJV: from thence, and came into his own
INT: from there and came into the

Mark 6:48 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς
NAS: of the night He came to them, walking
KJV: of the night he cometh unto
INT: of the night he comes to them

Mark 10:1 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ
NAS: Getting up, He went from there
KJV: from thence, and cometh into
INT: from there having risen up he comes into the

Mark 13:35 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς οἰκίας ἔρχεται ἢ ὀψὲ
NAS: of the house is coming, whether
KJV: of the house cometh, at even,
INT: of the house comes or at evening

Mark 14:17 V-PIM/P-3S
GRK: ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν
NAS: When it was evening He came with the twelve.
KJV: the evening he cometh with
INT: evening having arrived he comes with the

Mark 14:37 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει
NAS: And He came and found them sleeping,
KJV: wilt.And he cometh, and findeth
INT: And he comes and finds

Mark 14:41 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον
NAS: And He came the third time, and said
KJV: And he cometh the third time, and
INT: And he comes the third time

Mark 14:66 V-PIM/P-3S
GRK: τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν
NAS: of the high priest came,
KJV: the palace, there cometh one
INT: the courtyard comes one of the

Mark 15:36 V-PIM/P-3S
GRK: ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν
NAS: Elijah will come to take Him down.
KJV: whether Elias will come to take him
INT: let us see if comes Elijah to take down

Luke 3:16 V-PIM/P-3S
GRK: βαπτίζω ὑμᾶς ἔρχεται δὲ ὁ
NAS: you with water; but One is coming who is mightier
KJV: I cometh, the latchet
INT: baptize you he comes moreover who [is]

Luke 7:8 V-PIM/P-3S
GRK: Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ
NAS: Come!' and he comes, and to my slave,
KJV: Come, and he cometh; and to my
INT: Come and he comes and to

Luke 8:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἀκούσαντες εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος
NAS: the devil comes and takes away
KJV: then cometh the devil,
INT: having heard then comes the devil

Luke 8:49 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ
NAS: someone came from [the house of] the synagogue official,
KJV: yet spake, there cometh one from
INT: of him As yet was speaking comes one from

Luke 12:39 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν
NAS: the thief was coming, he would not have allowed
KJV: the thief would come,
INT: the thief is coming he would have watched anyhow

Luke 12:40 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: of Man is coming at an hour
KJV: of man cometh at an hour
INT: of man comes

Luke 12:54 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται καὶ γίνεται
NAS: A shower is coming,' and so
KJV: ye say, There cometh a shower;
INT: A shower is coming and it happens

Luke 14:26 V-PIM/P-3S
GRK: Εἴ τις ἔρχεται πρός με
NAS: anyone comes to Me, and does not hate
KJV: If any [man] come to me,
INT: If any one comes to me

Luke 14:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου
NAS: his own cross and come after Me cannot
KJV: cross, and come after me,
INT: of themselves and comes after me

Luke 17:1 V-PIM/P-3S
GRK: δι' οὗ ἔρχεται
NAS: to him through whom they come!
KJV: [unto him], through whom they come!
INT: by whom they come

Luke 17:20 V-PIM/P-3S
GRK: Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία
NAS: of God was coming, He answered
KJV: of God should come, he answered
INT: Pharisees when is coming the kingdom

Luke 17:20 V-PIM/P-3S
GRK: εἶπεν Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία
NAS: of God is not coming with signs to be observed;
KJV: The kingdom of God cometh not with
INT: said not comes the kingdom

John 1:30 V-PIM/P-3S
GRK: Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς
NAS: I said, After me comes a Man who
KJV: After me cometh a man which
INT: After me comes a man who

John 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ
NAS: where it comes from and where
KJV: tell whence it cometh, and whither
INT: know from where it comes and where

John 3:20 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ
NAS: the Light, and does not come to the Light
KJV: neither cometh to
INT: and not comes to the

John 3:21 V-PIM/P-3S
GRK: τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ
NAS: the truth comes to the Light,
KJV: truth cometh to
INT: the truth comes to the

John 4:5 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται οὖν εἰς
NAS: So He came to a city of Samaria
KJV: Then cometh he to a city
INT: He comes therefore to

John 4:7 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται γυνὴ ἐκ
NAS: There came a woman of Samaria
KJV: There cometh a woman of
INT: Comes a woman out of

John 4:21 V-PIM/P-3S
GRK: γύναι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε
NAS: Me, an hour is coming when
INT: Woman that is coming an hour when

John 4:23 V-PIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ
NAS: But an hour is coming, and now
KJV: But the hour cometh, and now
INT: But is coming an hour and

John 4:25 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος
NAS: that Messiah is coming (He who is called
KJV: that Messias cometh, which is called
INT: that Messiah is coming who is called

John 4:35 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ θερισμὸς ἔρχεται ἰδοὺ λέγω
NAS: four months, and [then] comes the harvest?
KJV: and [then] cometh harvest?
INT: the harvest comes Behold I say

John 5:24 V-PIM/P-3S
GRK: κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν
NAS: life, and does not come into judgment,
KJV: shall not come into condemnation;
INT: judgment not comes but has passed

John 5:25 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ
NAS: to you, an hour is coming and now
KJV: The hour is coming, and now
INT: you that is coming an hour and

John 5:28 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦτο ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν
NAS: for an hour is coming, in which
KJV: for the hour is coming, in the which
INT: this for is coming an hour in

John 6:5 V-PIM/P-3S
GRK: πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν
NAS: crowd was coming to Him, said
KJV: a great company come unto him,
INT: a great crowd is coming to him

John 6:45 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ
NAS: from the Father, comes to Me.
KJV: of the Father, cometh unto me.
INT: and having learned comes to me

John 7:41 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ χριστὸς ἔρχεται
NAS: the Christ is not going to come from Galilee,
KJV: Shall Christ come out of Galilee?
INT: the Christ comes

John 7:42 V-PIM/P-3S
GRK: ἦν Δαυίδ ἔρχεται ὁ χριστός
NAS: that the Christ comes from the descendants
KJV: That Christ cometh of the seed
INT: was David comes the Christ

John 9:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἡμέρα ἐστίν ἔρχεται νὺξ ὅτε
NAS: night is coming when
KJV: day: the night cometh, when no man
INT: day it is comes night when

John 10:10 V-PIM/P-3S
GRK: κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ
NAS: The thief comes only to steal
KJV: The thief cometh not, but
INT: thief not comes if not

John 11:20 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ
NAS: that Jesus was coming, went to meet
KJV: Jesus was coming, went and met
INT: that Jesus is coming met him

John 11:38 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ
NAS: within, came to the tomb.
KJV: in himself cometh to the grave.
INT: in himself comes to the

John 12:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς
NAS: that Jesus was coming to Jerusalem,
KJV: that Jesus was coming to Jerusalem,
INT: having heard that is coming Jesus

John 12:15 V-PIM/P-3S
GRK: βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ
NAS: YOUR KING IS COMING, SEATED
KJV: thy King cometh, sitting on
INT: king of you comes sitting on

John 12:22 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται ὁ Φίλιππος
NAS: Philip came and told Andrew;
KJV: Philip cometh and telleth
INT: Comes Philip

John 12:22 V-PIM/P-3S
GRK: τῷ Ἀνδρέᾳ ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ
NAS: Andrew and Philip came and told Jesus.
INT: Andrew came Andrew and

John 13:6 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται οὖν πρὸς
NAS: So He came to Simon Peter.
KJV: Then cometh he to Simon
INT: He comes therefore to

John 14:6 V-PIM/P-3S
GRK: ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν
NAS: no one comes to the Father
KJV: no man cometh unto
INT: life No one comes to the

John 14:30 V-PIM/P-3S
GRK: μεθ' ὑμῶν ἔρχεται γὰρ ὁ
NAS: of the world is coming, and he has
KJV: of this world cometh, and hath
INT: with you comes indeed the

John 16:2 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμᾶς ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα
NAS: but an hour is coming for everyone
KJV: yea, the time cometh, that whosoever
INT: you but is coming an hour that

John 16:25 V-PIM/P-3S
GRK: λελάληκα ὑμῖν ἔρχεται ὥρα ὅτε
NAS: an hour is coming when
KJV: but the time cometh, when I shall
INT: I have spoken to you is coming an hour when

John 16:32 V-PIM/P-3S
GRK: ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ
NAS: an hour is coming, and has [already] come,
KJV: Behold, the hour cometh, yea, is
INT: Behold is coming an hour and

John 18:3 V-PIM/P-3S
GRK: Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ
NAS: and the Pharisees, came there
KJV: and Pharisees, cometh thither with
INT: Pharisees officers comes there with

John 20:1 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ σκοτίας
NAS: Mary Magdalene came early to the tomb,
KJV: [day] of the week cometh Mary
INT: Magdalene comes early dark

John 20:2 V-PIM/P-3S
GRK: οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα
NAS: So she ran and came to Simon Peter
KJV: she runneth, and cometh to Simon
INT: therefore and comes to Simon

John 20:6 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται οὖν καὶ
NAS: also came, following
KJV: Then cometh Simon Peter
INT: Comes then also

John 20:18 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται Μαριὰμ ἡ
NAS: Magdalene came, announcing
KJV: Magdalene came and told
INT: Comes Mary

John 20:26 V-PIM/P-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς
NAS: with them. Jesus came, the doors
KJV: them: [then] came Jesus,
INT: with them Comes Jesus

John 21:13 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus came and took the bread
KJV: Jesus then cometh, and taketh
INT: Comes Jesus and

Acts 13:25 V-PIM/P-3S
GRK: ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ
NAS: not [He]. But behold, one is coming after
KJV: behold, there cometh one after
INT: but Behold he comes after me

Ephesians 5:6 V-PIM/P-3S
GRK: ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ
NAS: of God comes upon the sons
KJV: of these things cometh the wrath
INT: these things indeed comes the wrath

Colossians 3:6 V-PIM/P-3S
GRK: δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ
NAS: of God will come upon the sons
KJV: of God cometh on
INT: On account of which things comes the wrath

1 Thessalonians 5:2 V-PIM/P-3S
GRK: νυκτὶ οὕτως ἔρχεται
NAS: of the Lord will come just like
KJV: of the Lord so cometh as a thief
INT: night so comes

Hebrews 11:8 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
NAS: out, not knowing where he was going.
KJV: knowing whither he went.
INT: knowing where he is going

1 John 2:18 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται καὶ νῦν
NAS: that antichrist is coming, even
KJV: that antichrist shall come, even now
INT: that antichrist is coming even now

1 John 4:3 V-PIM/P-3S
GRK: ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται καὶ νῦν
NAS: you have heard that it is coming, and now
KJV: that Jesus Christ is come in the flesh
INT: you heard that it comes and now

2 John 1:10 V-PIM/P-3S
GRK: εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς
NAS: anyone comes to you and does not bring
KJV: If there come any unto
INT: If anyone comes to you

Revelation 1:7 V-PIM/P-3S
GRK: Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν
NAS: BEHOLD, HE IS COMING WITH THE CLOUDS,
KJV: Behold, he cometh with clouds;
INT: Behold he comes with the

Revelation 9:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο
NAS: are still coming after
KJV: [and], behold, there come two
INT: is past Behold come yet two

Revelation 11:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
NAS: the third woe is coming quickly.
KJV: the third woe cometh quickly.
INT: third comes quickly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page